Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Правовий статус приватного підприємства

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

ВСТУП Розділ 1 Історія виникнення та розвитку приватного підприємства 1.1Стан підприємництва у XIX-XX ст. 1.2Становлення підприємництва у період СРСР 1.3Розвиток законодавства про приватні підприємства в Україні Розділ 2 Правовий статус приватного підприємства в Україні 2.1 Реєстрація приватного підприємства в Україні 2.2 Правове регулювання майна приватного підприємства Розділ 3 Актуальні проблеми правового статусу приватного підприємства сьогодення: проблеми та шляхи їх вирішення 3.1 Правове регулювання правового статусу унітарних та корпоративних приватних підприємств 3.2 Співвідношення правового статусу господарського товариства та приватного підприємства ВИСНОВКИ ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ВСТУП Історія світового економічного розвитку свідчить, що в умовах ускладнення господарсько-економічних відносин, науково-технічної революції, глобальних соціальних проблем неможливим стає функціонування на практиці у чистому вигляді ні ринкового механізму, ні суцільно одержавленої економічної системи. У сучасній економіці отримує своє вираження об’єктивна потреба стимулювати приватну ініціативу шляхом забезпечення законних приватних інтересів учасників господарського життя, а з іншого – попередити негативні прояви такої ініціативи і, відповідно, забезпечити врахування і захист публічних інтересів. Ринок і державне регулювання економічних відносин, приватні і публічні відносини стали взаємообумовленими та взаємопов’язаними. Становлення та розвиток ринкових відносин у змішаній економіці Україні, створення інфраструктури ринку, поява нових організаційно-правових форм господарювання, включення економіки України у світовий комерційний оборот вимагають переосмислення теоретичних основ діяльності підприємств як суб’єктів господарювання. Підприємства як учасники економічних відносин є провідниками, які поєднують особисті інтереси з суспільними. Удосконалення правового статусу підприємств та підвищення ефективності їх господарювання є невід’ємним елементом стратегії розвитку економіки України. На сьогодні велика кількість видів та організаційно-правових форм підприємств породжують на практиці безліч питань щодо визначення особливостей їх правового статусу і, відповідно, застосування певних положень чинного законодавства України. Правовий статус підприємств регулюють Господарський та Цивільний кодекси України, що вступили в дію з 1 січня 2004 року, Закони України “Про господарські товариства” (від 19 вересня 1991 р.), “Про кооперацію” (від 10 липня 2003 р.), інші закони та численні підзаконні нормативно-правові акти, які враховують особливості положення певних видів підприємств. Прийняття Господарського кодексу України як кодифікованого нормативно-правового акту слугувало подальшому розвитку законодавства, поєднанню приватноправових методів правового регулювання на паритетних засадах з публічно-правовими, однак прийняття ГК України не вирішило всіх проблем, пов’язаних з правовим положенням підприємств. У правовому регулюванні статусу підприємств та їх діяльності є певні недоліки, неузгодженість, які вказують на доцільність комплексного наукового дослідження проблем правового положення підприємств як суб’єктів господарювання.

В українській правовій науці окремі питання створення і діяльності певних видів підприємств висвітлювалися у роботах А. Асаулюк, О. Кібенко, О. Вінник, М. Ісаков, В. Мамутова, Н. Саніахметової, Г. Пронської, І. Труша, О. Щербини та ін. Метою дипломної роботи є аналіз правового статусу підприємства як суб’єкта господарювання на основі комплексного аналізу господарського законодавства, практики його застосування та відповідних теоретичних засад. Для досягнення цієї мети були поставлені та вирішені наступні завдання: дослідити сутність підприємства, його історичний розвиток і становлення; виділити ознаки підприємства і складові його організаційно-правової форми; проаналізувати питання процесу реєстрації підприємства та можливі шляхи його удосконалення; дослідити правовий режим майна підприємств та його вплив на визначення правового статусу підприємства, обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення правового режиму майна підприємств різних видів та відповідальності засновників за боргами підприємства; дослідити стан українського законодавства, що закріплює правове положення підприємств різних видів, та обґрунтувати пропозиції щодо його удосконалення; Об’єктом дослідження є сукупність господарських відносини, що виникають в процесі створення, функціонування та припинення підприємств. Предметом дослідження є правовий статус підприємств як суб’єктів господарювання. Методи дослідження. Залежно від мети і завдань дослідження у процесі виконання дипломної роботои використані загальнонаукові (діалектичний, історичний, системний, аналізу та синтезу, індукції та дедукції) і спеціальні (порівняльно-правовий, метод тлумачення правових норм) методи наукового пізнання. За допомогою діалектичного методу досліджувалося вчення про підприємство як суб’єкта господарської діяльності та суб’єкта права, його функції на різних стадіях суспільного розвитку. Ця категорія розглядалася з урахуванням історичних умов, в яких вона формувалася, тобто застосовувався історичний метод. За допомогою системного методу, методу аналізу і синтезу досліджувалися теоретичні положення про підприємство як різновид господарюючих суб’єктів. Завдяки порівняльно-правовому методу досліджено законодавство щодо підприємств в різних правових системах, співставлення з українським законодавством. Методом індукції та дедукції одержані під час аналізу видів підприємств висновки поширювалися на підприємства всіх форм власності та навпаки, загальні результати використовувалися для пояснення рис, притаманних окремим організаційно-правовим формам підприємств. Для виявлення відповідності норм права суспільним відносинам застосовувався метод тлумачення правових норм. Науково-теоретичну основу проведеного дослідження складають роботи вчених, присвячені правовому статусу господарюючих суб’єктів, в тому числі підприємствам, стану та проблемам господарського законодавства України, а саме: С.М. Братуся, В.І. Борисової, В.І. Васильєва, М. Вебера, О.М. Вінник, В.Д. Волкова, В.М. Гайворонського, О.В. Дзери, Г.Л. Знаменського, З.М. Заменгоф, Т.В. Кашаніної, О.Р

. Кібенко, Н.І. Косякової, В.М. Кравчука, І.Ю. Краська, В.В. Лаптєва, В.В. Луця, В.К. Мамутова, В.С. Мартем’янова, Г.В. Пронської, А.О. Пушкіна, Б.Г. Розовського, В.І. Семчика, Н.О. Саніахметової, І.А.Сєліванової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, Є.О. Суханова, М.І. Титова, В.В. Хахуліна, О.О. Чувпила, В.І. Шакуна, Я.М. Шевченко, Г.Ф. Шершеневича, А.Н. Широкова, В.С. Щербини та багатьох інших дослідників. Поставлена мета та задачі дипломної роботи зумовили її структуру. Робота складається з вступу, трьох взаємопов’язаних розділів, висновкам проведеного дослідження та списку використаних джерел. Перший розділ присвячений історії виникнення ота розвитку приватних підприємств в Україні. Другий розділ присвячений правовому регулюванню реєстрації приватного підприємства та правового статусу майна його учасників. Третій розділ присвячений актуальним проблемам удосконалення правового регулювання статусу приватного підприємства. Наприкінці дипломної роботи будуть підведені узагальнюючі висновки. Розділ 1 Історія виникнення та розвитку приватного підприємства Стан підприємництва у XIX-XX ст. В кінці XVIII і в XIX ст. підприємництво в Україні було представлено переважно купецькою діяльністю. За період з 1825 по 1861 рік кількість купецтва в губернських містах зросла в 10.5 разів. Найбільше зростала кількість купців в Одесі: з 1797 по 1857 рік - в 42 рази1. Але знову постає питання про національність купецтва України XIX століття. З цього приводу Е.Дружиніна (8,с. 250) і Гуржій І.2 наводять такі дані. Для Південної України відзначалася перевага купців - неукраїнців у містах: в Єлисаветграді - росіяни, переважно старообрядці, в Херсоні - греки, вірмени, поляки, французи, в Маріуполі - греки, в Одесі, яка славилася своїм космополітизмом, переважали греки, вірмени, євреї, італійці. На Правобережній Україні переважали серед купецтва поляки та євреї. У 1830-х роках, за наказом Миколи І, було переведено до Києва з Росії купців з великими капіталами, які відразу зайняли видатне місце серед українського купецтва. Так до Києва прибули - Дегтярьов, Масалітінов, Фоломін, Богатирьов, Єлисєєв та інші. Характеризуючи період розвитку підприємництва в Україні з початку XVIII до кінця XIXсторіччя, необхідно відзначити, що він проходив в умовах імперської соціокультурної моделі розвитку, яка склалася в епоху правління Петра І і лише з незначними змінами проіснувала практично до кінця XX ст. Петро І перетворив Росію, а Україна стала її складовою, на потужну військову державу, що спирається не на вільне підприємництво, а на примус і накази. Ця модель включала три основних елементи: 1) вибіркове запозичення, переважно для військових цілей, технічних і організаційних досягнень більш розвинутих країн в обмін на сировину і сировинні продукти: 2) зростаючу централізацію і бюрократизацію управління; 3) посилення експлуатації власного народу традиційно феодальними методами3. До ХІХ століття на Русі представниками приватного підприємництва були купці-першопроходці (відносно яких термін „підприємець” сьогодні носить ще дискусійний характер)4, а також інші торговці (бояри, чиновники); пізніше цей шар трохи поповнювався за рахунок вихідців з дворянського середовища і різночинців.

Командн методи кервництва вбивали виробничу нцативу,  робтник став пасивним елементом у виробничй структур. Такий робтник не сприяв технчному прогресу. Що ж до адмнстративно-управлнського апарату, то вн, безупинно зростаючи, поглинав усе бльшу частину валового продукту, загрожуючи самй можливост розширеного вдтворення. Псля друго свтово вйни у багатьох капталстичних кранах нацоналзували були окрем галуз економки чи пдпримства. Всюди вони виявилися неспроможними витримувати конкуренцю з пдпримствами приватного сектора виробництва. Схильнсть соцалзму до зрвнювання людей та допомоги ледачому не штовха людей до творчост й винахдливост, не сприя пдвищенню продуктивност прац, а отже,  перемоз в конкурентнй боротьб. У кранах з ринковою економкою добро розподляться нервномрно, , надаючи людин право збагачуватися, вона заохочу творчих людей до винахдливост, внаслдок чого впродовж усх 70 рокв у них швидко розвиваться наука, технка, швидше пдйматься життвий рвень людей

1. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

2. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

3. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

4. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

5. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

6. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи
7. Поняття та форми державного устрою
8. Поняття та структура світового ринку

9. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

10. Поняття та види адміністративного примусу

11. Поняття та види слідів у трасології

12. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання

13. Поняття та ознаки вбивства

14. Поняття та особливості бюджетного контролю

15. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

16. Поняття та система принципів трудового права

Набор утолщенных фломастеров (24 цвета).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук.Толщина стержня 5
603 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка "Green Line. Бамбук", 70х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
788 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

17. Правовая конвергенция в современной российской правовой системе

18. Факторинг и его правовое регулирование в Республике Беларусь. Правовые основы

19. Поняття та класифікація систем радіоавтоматики

20. Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю

21. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

22. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні
23. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД
24. Поняття та специфіка філософських категорій

25. Поняття та види відходів

26. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

27. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

28. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

29. Порівняльна характеристика правового статусу особи в Німеччині та Японії

30. Правовий статус комунальних підприємств

31. Поняття безробітного. Правовий статус безробітного

32. Административно-правовой статус военнослужащих

Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, питание от сети. Диаметр: 32 см. Материал: пластмасса. Крым в составе РФ.
1452 руб
Раздел: Глобусы
Качели подвесные Edu-play "До-Ре-Ми".
Качели подвесные Edu Play "До-Ре-Ми". Легкие по весу, простые в сборке. Устанавливать возможно дома и на улице. Надежные канаты
2535 руб
Раздел: Качели
Фоторамка "Вращающийся куб".
Декоративная фоторамка, выполненная в виде куба. На гранях куба вы сможете разместить шесть фотографии формата 10 см х 10 см. Куб
330 руб
Раздел: Мультирамки

33. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

34. Государственный служащий и его административно-правовой статус. Классификация государственных служащих

35. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

36. Правовой статус некоммерческих организаций

37. Правовой статус Королевства Польского в составе Российской Империи

38. Основы Конституционно-правового статуса субъектов РФ
39. Правовой статус иностранных инвестиций в России
40. Правовое государство. Понятие и основные черты. Правовой статус товарной и фондовой биржи

41. Правовой статус индивидуального предпринимателя

42. Статус суда в правовом государстве

43. Характеристика правового статуса профсоюзов в сфере труда

44. Правовой статус работника и работодателя

45. Международные организации, их классификация и правовой статус

46. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

47. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

48. Конституционно-правовой статус РФ

Набор первоклассника, для мальчиков, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Коврик массажный "Микс ежики" от 5 лет.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
Игра "Моя первая монополия".
Динамичная игра в торговлю недвижимостью! Играй и учись зарабатывать! Считай деньги, копи наличные и побеждай! Ты можешь стать владельцем
1418 руб
Раздел: Классические игры

49. Правовой статус арбитражных управляющих и их объединений в РФ

50. Города с особым правовым статусом

51. Сенат: эволюция правового статуса и компетенция

52. Конституционно-правовой статус РФ

53. Правовой статус главы государства в зарубежных странах

54. Международные организации, их классификация и правовой статус
55. К вопросу о правовом статусе государственного служащего
56. Правовой статус и виды предпринимателей

57. Правовой статус работников уголовно – исполнительной системы

58. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

59. Конституционно-правовой статус Президента по закону РСФСР от 24 апреля 1991 года

60. Правовой статус субъектов РФ

61. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

62. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

63. Президент России и его правовой статус

64. Характеристика правового статуса беженцев и вынужденных переселенцев

Макси-пазлы "Ягоды", 20 элементов.
Макси-пазлы разработаны специально для маленьких детей. Крупные крепкие детали удобны для захвата детской ручкой. А красочное оформление
426 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Рюкзак "Basic. Чемпионат мира по футболу 2018", 30х41х13 см.
1 большое отделение с 1 внутренним отделением. 1 накладной карман спереди. Удобные лямки, позволяющие регулировать длину. Размер 30х41х13
1150 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Этажерка "Грация" прямоугольная четырехсекционная длинная.
Легкие и практичные этажерки идеально подходят для ванной комнаты, кухни или прихожей. Вместительные полки применяются для хранения
647 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

65. Административно-правовой статус граждан

66. Формирование сословного строя и правовой статус сословий

67. Административно-правовой статус граждан РФ

68. Административно-правовой статус муниципальных служащих. Прохождение муниципальной службы

69. Особенности правового статуса государственных унитарных предприятий

70. Правовой статус безработного
71. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові
72. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

73. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

74. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

75. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

76. Риэлторская деятельность: аспекты правового статуса, налогообложения и бухгалтерского учета

77. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

78. Административно-правовой статус граждан

79. Административно-правовой статус иностранных граждан в РФ

80. Административно-правовой статус общественных объединений

Френч-пресс АК-719/60 "Alpenkok", 600 мл, бежевый.
Объем: 600 мл. Френч-пресс из упрочненного стекла в корпусе из высококачественного термостойкого пластика. Упрочненное стекло,
312 руб
Раздел: Френч-прессы
Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм.
Перьевая ручка Silk Prestige. Перьевая ручка Golden Prestige. Ручка упакована в индивидуальный пластиковый футляр. Цвет корпуса:
375 руб
Раздел: Металлические ручки
Сменная кассета "Барьер 7", для воды с повышенным содержанием железа, для всех типов фильтров "Барьер", 2.
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
551 руб
Раздел: Фильтры для воды

81. Административно-правовой статус РФ

82. Административно–правовой статус государственных служащих

83. Адміністративно-правовий статус Президента України

84. Аналіз правового статусу законодавчої й місцевої влади Угорщини

85. Государственные внебюджетные фонды по законодательству Российской Федерации (функции, правовой статус)

86. Гражданская правосубъектность как элемент (основа) правового статуса
87. Гражданско-правовой статус военнослужащих
88. Гражданско-правовой статус малолетних и несовершеннолетних

89. Должностные лица местного самоуправления: особенности правового статуса

90. Индивидуальный предприниматель: особенности правового статуса

91. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

92. Конституционно правовой статус федерального собрания

93. Конституционно-правовой статус автономных округов Российской Федерации: проблемы и перспективы (на материалах Агинского Бурятского и Усть-Ордынского Бурятского автономных округов)

94. Конституционно-правовой статус Конституционного Суда Российской Федерации

95. Конституционно-правовой статус правительства

96. Конституционно-правовой статус Российской Федерации

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: розовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Увлажненный порошок для чистки ковров "Vanish".
Увлажненный порошок Vanish для чистки ковров большой площади - это революционная разработка, которая поможет эффективно очистить и
527 руб
Раздел: Для ковров
Клей для ткани UHU Textil, 19 г.
Клей для ткани UHU Textil обеспечивает быстрое и прочное склеивание большинства видов ткани (хлопок, лен, джинса, смешанные ткани и т.д.)
307 руб
Раздел: Специальный (стекло, ткань)

97. Конституционно-правовой статус человека и гражданина

98. Общество с ограниченной ответственностью и его правовой статус

99. Особенности конституционно-правового статуса человека и гражданина в США


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.