Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Міністерство освіти і науки України Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Педагогічний інститут Кафедра соціальної педагогіки КУРСОВА РОБОТА Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога Виконала: студентка ІІІ курсу групи СП-38 Романюк Лариса Івано-Франківськ 2007р. ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Захист прав дітей як соціально-педагогічна проблема 1.1 Теоретичні аспекти прав дітей в Україні 1.2 Нормативно-правове забезпечення прав дітей 1.2.1 Конвенція ООН про права дитини 1.2.2 Право дитини на сім’ю 1.2.3 Право дитини на освіту 1.3 Висновки до І розділу Розділ 2. Соціально—педагогічний захист дитинства 2.1 Роль педагога в реалізації прав дитини 2.2 Механізми реалізації прав дитини в Україні 2.3 Висновки до ІІ розділу Висновки Список використаної літератури Додатки ВСТУП Актуальність дослідження. Ідея про права дитини стала основою демократичної свідомості нації та фундаментом правового суспільства. Одним із основних завдань у формуванні стратегії розвитку нашої держави є захист дитини як особистості у період її морального та духовного cтановлення. Законодавство України гарантує дитині певні права та свободи, що підтверджується рядом таких документів, як ратифікована в Україні 1991 року Конвенція ООН про права дитини; Довгосторокова програма поліпшення становища жінок, сім’ї, охорони материнства і дитинства (1992р); Концепція державної сімейної політики (1999р.); Закон України “Про попередження насильства в сім’ї” (2001р.); Закон України “Про охорону дитинства” (2001р.), Сімейний кодекс (2004р.) та інші. Створені спеціальні комісії: Міжвідомча комісія з питань охорони дитинства (2000р.), Міжвідомча комісія з питань сімейної політики (2001р.), які беруть участь у підготовці та розповсюдженні щорічної державної доповіді про становище дітей та сімей в Україні. Уперше знайомство майбутнього громадянина держави із правами людини відбувається у сім’ї, яка є первинним та основним виховним середовищем дитини, де формується система цінностей та норм поведінка, де дитина вчиться бути відповідальною особистістю та громадянином; а батьки виступають прикладом та вихователями правової культури. Виховання дитини в сім’ї має спрямуватися на розвиток її особистості, на формування поваги до прав, свобод людини та громадянина, підготовку дитини до свідомого життя у соціально-правовому суспільстві. Аналіз стану справ щодо реалізації прав та інтересів дітей в українській родині свідчить про загострення низки проблем. На сьогодні ми маємо ситуацію, коли реальне становище дітей не відповідає міжнародним стандартам. За останні 10 років в Україні значно знизився рівень захисту дитини в родині. Звичайними стали раніше мало поширені явища: недоїдання, бідність, бездоглядність, соціальне сирітство і соціальна дезадаптація. Діти зазнають фізичного, психологічного та економічного насильства з боку батьків. Це обумовлює виникнення соціально-педагогічної проблеми реаліації прав дитини в сім’ї. На основі аналізу наукових досліджень було визначено причини цього явища, однією з яких є необізнаність батьків із сутністю прав дитини, з умовами та шляхами їх реалізацїї у сім’ї.

Серед шляхів вирішення даної проблеми важлива роль відводиться соціальним педагогам. Ефективність їхньої діяльності залежить від певних соціально-педагогічних засад, які забезпечать глибоке засвоєння знань та розуміння сутності прав дитини; сформують стійке позитивне ставлення, прийняття прав дитини та мотиви створення умов для їх реалізації у сім’ї; розвиток відповідних умінь та навичок батьківської поведінки, необхідних для створення належних умов реалізації прав дитини у сім’ї. Аналіз філософської, психологічної, соціально – педагогічної літератури свідчить про наполегливі пошуки вченими шляхів і механізмів соціально –педагогічної роботи з дітьми спрямованої на реалізацію їх прав та свобод. Ідеї про права дитини втілені в працях видатних філософів та педагогів Жан-Жака Руссо, Джона Дьюї, Януша Корчака, Селестена Френе. Відомі російські та українські педагоги займалися вивченням проблеми реалізації прав дитини у різних соціальних інститутах, серед них К. Вентцель, Т. Лубенець, Я. Зеленкевич, Я. Мамонтов, В. Сухомлинський. Проблема прав дитини розглядається у працях сучасних науковців В. Бочарової, Т. Василькової, Ю. Василькової, Л. Волинець, Ю. Гіппенрейтер, Н. Заверико, А. Капської, О. Караман, Л. Коваль, Г. Лактіонової, Л. Міщік, М. Московки, А. Мудрика, Н. Ничкало, В. Оржеховської, О. Старикової, О. Сухомлинської, С. Харченка, З. Шнекендорфа, Н. Щербак та інших. У своїй роботі до захисту прав дітей звертається і соціальний педагог. Саме тому ми обрали тему дослідження “Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога”. Об’єкт дослідження - захист прав дітей. Предмет дослідження - соціально-педагогічний захист прав дітей. Мета дослідження - визначити, обгрунтувати, перевірити усвідомлення дітьми своїх прав. Відповідно до предмета, мети та гіпотези визначено такі завдання дослідження: - здійснити аналіз теоретичних аспектів прав дітей в Україні. - проаналізувати нормативно-правове забезпечення прав дітей. - визначити показники усвідомлення дітей до своїх прав. - вивчити діяльність соціального педагога з реалізації прав дітей. Розділ 1. ЗАХИСТ ПРАВ ДИТИНИ, ЯК СОЦІАЛЬНО–ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 1.1 Теоретичні аспекти прав дітей в Україні В Конвенції про права дитини наголошується, що “дитиною є будь-яка людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, стосовно даної дитини вона не досягає повноліття раніше”. (1.З) Можна сказати, що діти–це особливо соціально-демографічна група населення, яка, маючи вікові межі від народження до 18 років, має і свої специфічні потреби, інтереси та права, але не володіє достатньою спроможністю відстоювати і захищати їх перед суспільством. Дитинство–стадія життєвого циклу людини, на якій продовжується становлення організму, розвиток його найбільш важливих функцій, найбільш активно здійснюється соціалізація індивіда, яка включає засвоєння певної системи знань, норм і цінностей, оволодіння соціальною роллю, що дозволяє дитині формуватись та функціонувати як повноцінний член суспільства, ціллісна особистість. Вивчення дитинства в різних суспільствах є сьогодні багатоаспектним і міждисциплінарним явищем.

Сьогодні досить гостро стоїть питання про положення дітей. Під цим поняттям ми розуміємо сукупність умов, які склалися у суспільстві для виживання і розвитку дітей. До цих умов можна віднести: міру матеріального забезпечення життя дітей стан охорони здоров’я дітей, розвиток мережі оздоровчих установ, систему суспільної освіти і виховання, виховні можливості сім’ї, розвиненість державної турботи про дітей і законодавчі норми які відстоюють життєво важливі права та інтереси дітей. Специфіка й основне спрямування соціальної політики в галузі дитинства в сучасних умовах – усунення негативних наслідків процесів, які відбуваються в супільстві, та створення умов для переорієнтації діючих і появи нових соціальних інститутів, які мають задовольняти потреби, реалізувати інтереси дитини . Зміст цього напрямку соціальної політики визначає дві основні групи цілей: перша – створення соціальних, економічних і правових умов для задоволення найбільш важливих потреб та інтересів у конкретній ситуації. Мається на увазі подолання стримуючих факторів щодо організації дитячого харчування, системи освіти й охорони здоров’я, а також – інститутів та установ, які забезпечують фізичний, духовний та культурний розвиток дітей; друга – компенсація відмежованості деякої категорії дітей, гарантія їх виживання. В складних умовах розвитку України важливо не лише своєчасно констатувати чи передбачити можливі негативні наслідки для дітей в результаті різних соціальних змін, але й протистояти цим наслідкам через систему соціального захисту. Соціальний захист слід розуміти як систему заходів, спрямованих на відновлення зовнішніх соціально-економічних, політичних, медико–екологічних, правових, психолого–педагогічних умов, які забезпечують на сучасному рівні виживання і розвиток дітей, на подолання ситуації, коли дії окремих осіб чи інститутів наносять безпосередню шкоду здоров’ю, психічному, моральному, інтелектуальному розвитку дитини. Згідно з вітчизняною практикою інтереси дітей як особливої соціально-демографічної групи до цього часу враховуються в основному лише в межах державної сімейної політики. А в цьому випадку, як відомо, не всі запити та інтереси дитини можуть бути задоволені через сім’ю. Потреба у спілкуванні, одержанні нової інформації, активній, творчій, продуктивній діяльності, вдосконаленні своїх здібностей, умінь тощо – все це може реалізуватись завдяки включенню дитини в широкі суспільні структури, школу, сферу довкілля і мистецтва, культури, молодіжної субкультури. Адже соціальна політика в галузі дитинства повинна охоплювати всі сфери життедіяльності дитини. Основними завданнями соціальної політики (в різних умовах) можуть бути: – контроль за роботою дитячих установ різного типу; – соціально-медична допомога дітям; – інформаційно–правова допомога неповнолітнім з питань освіти, набуття професії, працевлаштування, реалізації культурних і дозвіллєвих потреб та інші. Звичайно, позитивних результатів можна досягти не просто проявляючу турботу про конкретну дитину (хоча і це необхідно), а беручи до уваги кардинальні рішення, які впливають на ціле покоління, вікові чи соціальні групи.

Реакція з боку командування Чорноморського флоту не забарилася. 14 квітня Військова рада ЧФ на своєму закритому засіданні висловила незгоду з позицією Головного штабу ВМФ Росiї щодо проблеми Чорноморського флоту, а також висловила своє невдоволення тим, що частини, які скорочуються, передаються ВМС України. Такий крок Військової ради ЧФ було зроблено, зрозуміло, на догоду тим полiтичним колам у Росії, які підтримували сепаратизм у Криму, в Севастополі, прикриваючись тим, що скорочування йде без вживання заходів соціального захисту. Командування флоту вдалося тим самим до ще однієї спроби по суті справи припинити початий поділ флоту. Проте прикриття було слабким. Військова рада українських ВМС не раз пропонувала командуванню ЧФ при скорочуванні частин не знищувати інфраструктуру і не допускати розпродажу фондів, але ці прохання не було почуто при скорочуванні частин у “Веселому” та в Балаклаві. Крім того, командування ВМС України висловлювало готовність і гарантувало після поділу флоту зберегти робітникам і службовцям їхні робочі місця, а військовослужбовцям, з їхньої згоди, надати місце служби

1. Соціальний захист дітей-сиріт

2. Правовідносини у сфері соціального захисту

3. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

4. Соціально-правовий захист дітей-біженців

5. Система соціального захисту в Україні

6. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення
7. Соціально-трудові відносини як система
8. Аналіз соціальних програм по соціальному захисту населення

9. Прийомна сім’я як об’єкт соціальної роботи

10. Технологія соціального захисту

11. Явище альтруїзму як категорія соціальної психології

12. Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога. Етичні принципи соціальної роботи

13. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

14. Формування системи соціального захисту в Україні

15. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

16. Захист права власності

Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion", 750 мл.
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion" можно использовать как самостоятельное средство для стирки спортивной
331 руб
Раздел: Гели, концентраты
Сиденье в ванну раздвижное пластиковое.
Сиденье предназначено для принятия гигиенических процедур, используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для
437 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Зонт на коляску Lorelli, цвет: терракотовый.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок

17. Основи захисту обьєкту господарської діяльності

18. Вдосконалення правових гарантій захисту прав платників податків

19. Завдання та джерела нотаріального процесуального права

20. Захист прав громадян при встановленні фактів, що мають юридичне значення

21. Захист прав інтелектуальної власності

22. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання
23. Методи захисту прав суб’єктів господарювання
24. Питання деонтології в діяльності нотаріальних органів

25. Правові засади митного права та страхової діяльності

26. Судова влада в Україні: захист прав громадян, чи дискредитація системи правосуддя

27. Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади

28. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

29. Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі

30. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

31. Історія президентства як складова системної трансформації в Україні

32. Соціометрія і референтометрія як основні методи діагностування міжособистісних взаємин в організації

Подставка для канцелярских принадлежностей "Attache", 7 секции, металлическая сетка, 110x165x175 мм, цвет.
Подставка из 7 секций для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Выполнена из металла (сетка). Секции расположены в форме цветка.
805 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Кружка-хамелеон "Сова", 330 мл.
Для тех, кто любит подольше поспать, кому утро не в радость, поможет взбодриться кружка-хамелеон «Сова». Просыпайтесь вместе с
304 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 111, для мальчиков.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые

33. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

34. Взаємозв’язок біосфери та агросфери як її складової

35. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

36. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

37. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

38. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання
39. Соціальна захищеність дітей в Україні
40. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

41. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

42. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

43. Ожиріння як медико-соціальна проблема

44. Організація як соціальне утворення

45. Управління, як соціальний феномен

46. Гра як основний вид діяльності дітей дошкільного віку

47. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

48. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

Кружка "Котик белый".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор для специй "Золотая Серена", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее

49. Соціальний психолог як учасник соціальних змін

50. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

51. Алкоголізм і наркоманія як соціально-педагогічна проблема

52. Виникнення соціальної роботи як професії

53. Культура як соціальне явище

54. Розвиток освіти як напрям соціальної політики
55. Соціологія молоді – як важлива складова соціології
56. Суспільство як цілісна соціальна система

57. Онтологія техніки як соціально-філософська проблема

58. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

59. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

60. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

61. Соціальні групи

62. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

63. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

64. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

Пасхальная подставка, на 8 яиц и кулич, 221x250 мм.
Размер: 221x250 мм. Оригинальная пасхальная подставка для кулича и 8 яиц. Заготовку можно расписать красками или задекорировать в технике
376 руб
Раздел: Подставки, тарелки для яиц
Настольная игра "Храбрые зайцы".
Раз в году, в середине лета, собираются зайки на лесной поляне и хвастают своими подвигами. Кто ночью совы не испугался, кто от серого
490 руб
Раздел: Карточные игры
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее

65. Роль власності у соціально-економічних процесах

66. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

67. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

68. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

69. Мораль і соціальне управління

70. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
71. Соціальне та особисте страхування
72. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

73. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

74. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

75. Соціальна інфраструктура України

76. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

77. Розвиток соціальної географії в СРСР

78. Історія соціально-економічної географії світу

79. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

80. Громадяни як суб’єкти трудового права

Пакеты фасовочные "Экстра" в евроупаковке, 24х37 см (1000 штук), 8 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
378 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Тетрадь на резинке "Elements", В5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
401 руб
Раздел: Прочие

81. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

82. Загально-правові засади діяльності дільничних інспекторів міліції

83. Застосування права як особлива форма його реалізації

84. Майнові правовідносини батьків та дітей

85. Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права

86. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері
87. Послуга охорони як особливий вид господарської діяльності
88. Правові відносини батьків та дітей

89. Правові основи підприємницької діяльності

90. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

91. Принцип забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист

92. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

93. Соціальна обумовленість державної служби

94. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

95. Суть та принципи соціальної держави

96. Фактичний допуск до роботи як підстава виникнення трудових правовідносин

Вспышка для селфи, белая, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Канистра-бочка с навесными ручками, 30 л (диаметр горловины 215 мм).
Канистра изготовлена из прочного пищевого пластика и предназначена для транспортировки и хранения пищевых жидкостей. Изделие безопасно для
496 руб
Раздел: Баки, канистры
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки

97. Шикана як особливий вид зловживання правом

98. Юридична особа як суб’єкт цивільного права. Поняття створення та припинення юридичної особи

99. Юридичні особи як суб’єкти цивільних прав


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.