Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Розрахунок беззбиткового обсягу виробництва у вартісному виразі. Розрахунок податку на прибуток підприємства

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Практична робота з фінансового менеджменту Завдання 1Маркетингові дослідження встановили падіння попиту на певний вид продукції. Приймається рішення щодо зменшення цін на продукцію. Керівництво підприємства доручає фінансовим менеджерам обґрунтувати величину прибутку від операційної діяльності з урахуванням різної структури витрат. 1. Визначити очікуваний обсяг реалізації з урахуванням еластичності попиту. 2. Обчислити маржинальний прибуток й операційний прибуток підприємства у базовому та прогнозному періодах. 3. Визначити рівень операційного важеля у базовому та прогнозному періодах. Пояснити економічний зміст операційного важеля. 4. Обгрунтувати найкращий варіант розвитку підприємства з урахуванням структури витрат. Вихiднi данi по завданню наведенi в таблицi 1.1. Таблиця 1.1 - Вихiднi данi за варiантом 10 Показники Умовнi позначення Данi Середня ціна одиниці продукції, грн Р0 330 Прогнозне зменшення ціни, % DР 6 Загальні витрати на одиницю продукції, грн Заг 221 Фактичний обсяг реалізації продукції, тис. од. Q0 65 Коефіцієнт еластичності попиту е 1,3 Структура витрат, % І варіант - змінні витрати- постійні витрати ПвI ЗвI 76 24 ІІ варіант - змінні витрати - постійні витрати ПвII ЗвII 74 26 Розв'язок Аби вихiднi данi були повними, нам необхiдно прийняти таке припущення: структура витрат базового (0-го) перiода - це структура витрат за варiантом I, подана в таблицi 1.1. 1. Середня ціна на одиницю продукції у прогнозному періоді - Р1 Р1 = Р0 (1 - DР), де Р0 = 330 грн - середня ціна збуту одиниці продукції у базовому періоді; DР = 6/100 = 0,06 - коефіцієнт зміни (зменшення) середньої ціни на одиницю продукції у прогнозному періоді. Отже: Р1 = 330 (1-0,06) = 310,2 грн. Очікуване зростання обсягу реалізації у прогнозному періоді з урахуванням еластичності попиту становить де е - еластичність попиту; DQ - очікуване зростання обсягу реалізації у прогнозному періоді. Тоді DQ = е DР = 1,3 0,06 = 0,078. Очікуваний обсяг реалізації продукції з урахуванням еластичності попиту у прогнозному періоді - Q1 Q1 = Q0 IQ, Q1 = 65 1,078 = 70,07 тис. од. = 70070 од., де Q0 - базовий обсяг реалізації продукції, тис. одиниць; IQ - індекс (коефіцієнт) обсягу реалізації продукції: IQ = 1 DQ = 1 0,078 = 1,078 DQ - зростання обсягу реалiзацiї продукцiї. 2. Маржинальний прибуток підприємства - М М0 = P0 Q0 – V0 Q0 = Q0 (Р0 – V0), М1= P1 Q1 – V1 Q1 = Q1 (Р1 – V1), де М0, М1 – маржинальний прибуток відповідно у базовому і прогнозному періодах, грн.; P0, Р1 - вартiсть одиницi продукції відповідно у базовому та прогнозному періодах, грн/од., V0,V1 - змінні витрати на одиницю продукції відповідно у базовому і прогнозному періодах, грн/од. Змінні витрати V на продукцію визначаються, виходячи iз загальних витрат на виробництво одиницi продукцiї та співвідношення змінних і постійних витрат у загальних витратах. Загальні витрати Заг = 221 грн/од., співвідношення змінних і постійних витрат у базовому перiодi 0 та за варiантом I - 76:24. Тоді змінні витрати V0,I = 221 0,76 = 167,96 грн/од., постійні витрати - F F0,I = 221 0,24 = 53,04 грн/од. За варiантом II - 74:26 VII = 221 0,74 = 163,54 грн/од.,

FII = 221 0,26 = 57,46 грн/од. Тодi маржинальний прибуток у базовому i прогнозному перiодах становитиме: М0 = 65 (330-167,96) = 10532,6 тис. грн, МI = 70,07 (310,2-167,96) = 9966,76 тис. грн, МII = 70,07 (310,2-163,54) = 10276,47 тис. грн. Операційний прибуток підприємства - П = М – Q F:П0 = М0 – Q0 F0,I = 10532,6 - 65 53,04 = 7085,0 тис. грн, ПI = МI – Q1 F0,I = 9966,76-70,07 53,04 = 6250,25 тис. грн, ПII = МII – Q1 FII = 10276,47-70,07 57,46 = 6250,25 тис. грн, де П0,I,II - операційний прибуток підприємства (прибуток до вирахування відсотків за кредит та податку на прибуток) відповідно у базовому і прогнозному періодах, тис. грн; F0,I,II – постійні витрати, грн, якi у короткостроковому періоді не змінюються; Q0,1 - обсяг реалізації продукції у базовому і прогнозному періодах, тис. од. 3. Рівень операційного важеля (левериджу) - DOLDOL = М / П. В нашому випадку DOL0 = М0 / П0 = 10532,6/7085 = 1,4866, DOLI = МI / ПI = 9966,76/6250,25 = 1,5946, DOLII = МII / ПII = 10276,47/6250,25 = 1,6442. Рівень операційного важеля відображає вплив зміни виручки від реалізації продукції на зміну операційного прибутку. Так, якщо підприємство у прогнозному періодi збільшить обсяг збуту на DQ = 7,8%, то очікуване зростання поточного прибутку становитиме: &Del a;ПI = DOL0 DQ = 1,4866 7,8 = 11,5955%, &Del a;ПII = DOLI DQ = 1,5946 7,8 = 12,4379%, &Del a;ПIII = DOLII DQ = 1,6442 7,8 = 12,8248%. 4. Як бачимо, операцiйний прибуток пiдприємства є найбiльшим у базовому перiодi П0 = 7085,0 тис. грн, коли цiна на одиницю продукцiї була вища. Операцiйний прибуток ПI = ПII = 6250,25 тис. грн у прогнозному перiодi для обох варiантiв структури витрат є однаковим i меншим, оскiльки зменшення цiни на продукцiю на 6% не перекривається зростанням обсягiв продажу на 7,8%, а зменшення змiнних витрат на 2% у варiантi II в точностi нейтралiзується зростанням на 2% постiйних витрат. Отже, змiна структури витрат на вказаний вiдсоток, здається, не впливає на величину прогнозного операцiйного прибутку даного пiдприємства. Таблиця 1.2 - Вплив структури витрат на фінансові результати підприємства Показники Базовий період Прогнозний період І варіант ІІ варіант 1. Обсяг виробництва, тис. од. 65,0 70,07 70,07 2. Загальні витрати на весь обсяг продукції, тис. грн 14365,0 15485,47 15485,47 3. Виручка від реалізації продукції, тис. грн 21450,0 21735,71 21735,71 4. Змінні витрати, тис. грн 10917,4 11768,96 11459,25 5. Маржинальний прибуток, тис. грн (ряд.3 - ряд.4) 10532,6 9966,76 10276,47 6. Постійні витрати, тис. грн 3447,6 3716,51 4026,22 7. Операційний прибуток, тис. грн (ряд. 5 - ряд. 6) 7085,0 6250,25 6250,25 8. Операційний важіль 1,4866 1,5946 1,6442 9. Структура витрат, %: - змінні витрати 76 76 74 - постійні витрати 24 24 26 Попри те, що вже сказано вище про недоцiльнiсть прийнятого фiнансовими менеджерами даного пiдприємства спiввiдношення змiн цiни й обсягу випуску продукцiї, розрахунки показують стiйке збiльшення операцiйного важеля (левериджу) DOL i, вiдповiдно, зростання поточного прибутку &Del a;П. Отже, навiть при такому незначному (на 7,8%) зростаннi обсягу продукцiї можна отримати до 12,8% зростання прибутку пiдприємства.

Тому зменшення змiнних витрат виробництва в цiлому може позитивно вплинути на економiчну ефективнiсть господарсько-фiнансової дiяльностi даного пiдприємства. Завдання 2 1. Використовуючи результати розрахунків попереднього завдання, визначити беззбитковий обсяг виробництва у вартісному виразі (критичну виручку від реалізації продукції), розкрити економічний зміст цього показника. 2. Навести графічну інтерпретацію беззбиткового обсягу реалізації продукції у вартісному виразі. 3. Обгрунтувати запас фінансової міцності, зобразити показник на графіку беззбитковості, пояснити його зміст. 4. Обгрунтувати напрямки фінансової політики підприємства у межах короткострокового і довгострокового періодiв. Розв'язок Аби вихiднi данi були повними, нам необхiдно прийняти, що всi розрахунки по цьому завданню треба виконати за даними базового перiода. 1. Величина беззбиткового обсягу виробництва у вартістному виразі (критична виручка від реалізації) становить xr Р, тобто де - маржинальний дохід відносно до виручки від реалізації (коефіцієнт маржинального прибутку). В нашому випадку (варiант 10) М' = М/(Р Q) = 10532,6/(330 65) = 10532,6/21450 = 0,491. Критична виручка від реалізації становить xr Р = 53,04 65/0,491 = 3447,6/0,491 = 7021,589 тис. грн. Тобто, якщо підприємство буде реалізовувати продукцію та отримає виручку у розмiрi 7021,589 тис. грн, то воно відшкодує загальні витрати. Операційний прибуток П при цьому дорівнюватиме нулю. 2. На графіку рис. 2.1 зображенi постійні витрати F та маржинальний прибуток М відносно до виручки від реалізації PQ. На перехрещенні прямих ліній i знаходиться точка беззбитковості, для якої маржинальний прибуток дорівнює постійним витратам. 3. Запас фінансової міцності Зфм (або безпека виробництва) визначається як різниця між фактичною виручкою від реалізації і критичною виручкою від реалізації. У нашому прикладі цей запас дорівнює Зфм = 21450,0-7021,589 = 14428,411 тис. грн, а коефiцiєнт запасу фiнансової мiцностi Кфм (або коефiцiєнт безпеки виробництва) становитиме: Кфм = 100 14428,411/21450,0 = 67,27%. Тобто, дане підприємство зможе витримати зниження виручки від реалізації на 67,27 відсоткiв, але нiякого прибутку при цьому не буде. Запас фiнансової мiцностi також зображений на рис. 2.1. Рисунок 2.1 4. Операцiйний прибуток, як ми виявили у Завданнi 1, вираховується як рiзниця мiж маржинальним прибутком i постiйними витратами, якi у короткостроковому перiодi, як правило, не змiнюються. Тому у короткостроковому періоді у підприємства, бiльш за все, будуть відсутні можливості збільшити свої виробничі потужності аби збiльшити операційний прибуток. Отже, треба збiльшувати маржинальний прибуток, тобто, збiльшувати рiзницю мiж виручкою вiд реалiзацiї продукцiї та змiнними витратами. Таким чином, у короткостроковому перiодi пiдприємство з метою збiльшення свого операційного прибутку може спробувати збiльшити цiну одиницi продукцiї або/та зменшити витрати на виготовлення одиницi продукцiї. Але у довгостроковому періоді можливості збільшити свої виробничі потужності у пiдприємства можуть зўявитися. Тому у довгостроковому перiодi можна сподiватися на збiльшення обсягу випуску i реалiзацiї продукцiї.

Порядок обчислення середньо заробтно плати Порядок обчислення середньо заробтно плати працвника у випадках, передбачених законодавством, встановлються Кабнетом Мнстрв Украни. Для обчислення пенсй середня заробтна плата визначаться вдповдно до Закону Украни "Про пенсйне забезпечення" ( 1788-12 ). Держава забезпечу щоквартальну пдготовку  публкацю статистичних даних про середню заробтну плату  середню тривалсть робочого часу по галузях, групах професй  посад, а також щорчну публкацю даних про вартсть робочо сили. Стаття 28. Захист прав працвникв у раз банкрутства пдпримства У раз банкрутства пдпримства чи лквдац його у судовому порядку зобов'язання перед працвниками такого пдпримства щодо заробтно плати, яку вони повинн одержати за працю (роботу, послуги), виконану у перод, що передував банкрутству чи лквдац пдпримства, виконуються вдповдно до Закону Украни "Про банкрутство" ( 2343-12 ). Стаття 29. Повдомлення працвникв про умови оплати прац При укладанн працвником трудового договору (контракту) власник або уповноважений ним орган доводить до його вдома умови оплати прац, розмри, порядок  строки виплати заробтно плати, пдстави, згдно з якими можуть провадитися вдрахування у випадках, передбачених законодавством

1. МЕТОДИКА АУДИТА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ (МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ ПIДПРИEМСТВ ТОРГIВЛI НА МАТЕРIАЛАХ СП "ПОЛIСЕРВIС")

2. Розрахунок виробничої потужності технологічної лінії по випуску продукції

3. Методика розрахунку податку на прибуток, її нормативно-правове забезпечення

4. Методики швидкого запам’ятовування великого обсягу матеріалу

5. Понятие, структура и методики построения страховых тарифов

6. Билеты по методике обучения иностранным языкам
7. Теория и методика преподавания классического танца
8. Методика подбора репертуара для самодеятельных коллективов

9. Методика предупреждения орфографических ошибок

10. Методика расследования компьютерных преступлений

11. Шпаргалки по геометрии, алгебре, педагогике, методике математики (ИГПИ)

12. Пропись цифр. Методика прописи цифр

13. Преступность и методика ее изучения

14. Практикум по криминалистической тактике и методике расследования отдельных видов преступлений

15. Методика преподавания темы: "Использование электронных таблиц для финансовых и других расчетов" в 10 классе

16. Методика обучения анализу и сравнению объектов и явлений природы в процессе проведения экскурсий на уроках природоведения

Умные кубики. Силуэты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Силуэты» — это универсальный набор для развития дошкольника. В процессе игры он учится конструировать, систематизировать,
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Мел круглый "White Peps", 100 штук, белый.
Высококачественный мел из карбоната кальция. Для детского творчества и школы. Не крошится. Технология «меньше пыли». Круглая форма
445 руб
Раздел: Мел
Экспресс-скульптор "Эврика", малый.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
448 руб
Раздел: Антистрессы

17. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

18. Методика организации тематических выставок в школе

19. Методика преподавания темы “Электромагнитные колебания” в средней школе с использованием компьютерных технологий

20. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка по сквозной теме "Housing" на старшей ступени обучения в общеобразовательной школе

21. Тест по методике преподавания физики общие и частные вопросы

22. Методика развития двигательных качеств у детей дошкольного возраста
23. Теория и методика воспитания (шпаргалка)
24. Методика преподавания природоведения на тему "Звери"

25. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

26. Разработка и апробация методики психологического консультирования агрессивных детей

27. Разработка методики программного тестирования цифровых устройств с помощью программного пакета Design Center

28. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

29. Методика формирования ответственного отношения учащихся к своему здоровью (начальные классы 1-3)

30. Методика бега на средние дистанции

31. Методика обучения барьерному бегу детей на этапе начальной подготовки

32. Методика обучения дошкольников элементам спортивным игр. Овладение элементами игры в баскетбол детьми старшего дошкольного возраста

Расчёска лазерная "Магия роста".
Регулярное использование расчески «Магия роста» позволит Вам восстановить нормальное кровообращение кожи головы, что благотворно повлияет
1091 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Лестница-стремянка, 3 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 67,5 см. Количество ступеней: 3.
1288 руб
Раздел: Лестницы
Комплект боковых ограждений для кровати Polini Simple/Basic, белый.
Комплект ограждений подходит для кроваток 140х70 см коллекций Polini Simple и Basic. Они могут крепиться как с одной стороны кровати, так
910 руб
Раздел: Аксессуары для кроваток

33. Быстрота и методика ее развития

34. Методика развития двигательных качеств у детей дошкольного возраста

35. Организация и методика проведения общего аудита

36. Методика аудита операций по учету денежных средств и денежных документов

37. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

38. Анализ хозяйственной деятельности по методике ПромСтройБанка
39. Овладение методикой построения экономико-математических моделей, решение конкретных задач по стратегическому планированию и прогнозированию
40. Методика стохастического экономического анализа

41. Инновационные методики обучения: pro et contra

42. Анализ методики и тактики расследования конкретного уголовного дела

43. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів

44. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий

45. Общие положения методики расследования преступлений

46. К методике сравнительного анализа стихотворного перевода в лингвистике

47. Теория и методика периодической печати и информационных агенств

48. К методике изучения русско-иного языка

Средство дезинфицирующее "Аламинол 1", 1 литр, концентрат.
Средство дезинфицирующее. Объем: 1 литр. Концентрат.
481 руб
Раздел: Для сантехники
Магическая кружка-мешалка, зеленая.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Глобус Земли, политический, 250 мм.
Глобус Земли политический. Диаметр: 250 мм. На пластиковой подставке.
504 руб
Раздел: Глобусы

49. Методика факультатива «Современные тенденции развития русской литературы»

50. Методика обучения по курсу математики за 3 года

51. Методика обучения математике как учебный предмет. Принципы построения курса математики в начальной школе.

52. Тенсегрити: методика "подзарядки" организма

53. Экспериментальные методики

54. Методика внутривенных инъекций и вливаний
55. Методика позиционирования товара из 7 шагов
56. Требования к психодиагностическим методикам

57. Основы менеджмента: Теория и методика проведения преобразований

58. Платежи за загрязнение окружающей среды, методика исчисления и порядок уплаты

59. Разработка ионометрической методики определения четвертичных аммониевых солей

60. Билеты по предмету Методика преподавания иностранного языка за весенний семестр 2001 года

61. Методика интенсивного обучения французскому языку

62. Рассуждение об аутентичности в методике обучения иностранных учащихся инженерного профиля

63. Курс математики в средней школе и методика преподавания

64. Организация и методика производственного обучения

Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки

65. Методика викладання природознавства тема Звірі

66. Методика обучения письму

67. Методика преподавания

68. Методика преподавания иностранных языков

69. Методика преподавания написания сочинения в начальных классах

70. Шпаргалка по методике естествознания
71. Методика перекрестной проверки лесхозов и лесозаготовителей
72. Методика собеседования при приеме на работу

73. Методика проведения лекции по дисциплине "Корабельный устав ВМФ"

74. Методики исследования агрессивности

75. Курсовой проект Психология деятельности и методика преподавания экономики (Курс Стратегическое управление)

76. Методика проведения публичных выступлений сотрудниками ОВД

77. Методики экстренной психологической помощи

78. Профориентационная диагностика в раннем возрасте с помощью нетрадиционных методик

79. Методика установления деловых контактов и завязывания знакомств

80. Развитие теории и методики воспитания нравственных качеств у детей

Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики
Именная кружка с надписью "Александр".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Коляска-трость Everflo "Simple pink".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость

81. Развитие теории и методики воспитания у детей нравственных качеств и взаимоотношений в Российской дошкольной педагогике

82. О педагогической методике обучения миролюбию М. Липмана

83. К методике преподавания прикладной математики в военно-инженерном вузе

84. Психология деятельности и методика преподавания экономики

85. Методика блочного обучения как условие формирования орфографической грамотности учащихся

86. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)
87. Методика успешных продаж
88. Методика подготовки рекламного текста

89. Миссия Церкви в образовании и ее методика в исторической перспективе

90. Методика социальных исследований. Основные понятия

91. Применение экспресс-методики системного анализа для организации

92. Методика моделирования тепловизионных изображений

93. Криминалистическая тактика и методика расследования отдельных преступлений

94. Курс методики физики

95. Общие вопросы методики преподавания физики

96. Методы построения эмпирического знания в теории и методике физического воспитания

Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы
Стол детский складной "Алина" (цвет: бук).
Стол "Алина" детский складной. Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
656 руб
Раздел: Столики
Детская машинка "ВИХРЬ".
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

97. Анализ и методика обучения броска через спину с колен

98. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениями

99. Методика определения биомеханических показателей с использованием персонального компьютера


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.