Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Організація і управління як елемент суспільного виробництва

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти і науки України Приватний вищий навчальний заклад Європейський університет Запорізька філія Реферат з дисципліни: Політична економіка Організація і управління як елемент суспільного виробництва Запоріжжя, 2007р. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА При характеристиці процесу еволюції економічних систем упродовж існування світової цивілізації вже зазначалось про панування натуральної форми організації виробництва за умов первіснообщинного ладу, товарного виробництва за умов капіталістичного способу виробництва. Це означає, що процес індивідуального, колективного та суспільного виробництва здійснюється за умов певної форми організації, яка, з одного боку, змінюється залежно від розвитку технологічного способу виробництва, а з другого — активно впливає на його розвиток. У зв'язку з цим виникає запитання; що таке організація суспільного виробництва? Щоб відповісти на це запитання, слід попередньо знати, що таке організація і назвати форми організації кожної зі сторін суспільного виробництва, тобто продуктивних сил і відносин економічної власності. Поняття &quo ;організація&quo ;, з одного боку, означає основу чого-небудь, а з другого — планомірно продуманий і створений пристрій. Перший аспект цього поняття є його об'єктивною стороною, другий — суб'єктивною. Об'єктивними формами організації продуктивних сил є кооперація праці, поділ праці та обмін діяльністю (про які вже йшлося у попередніх темах). Кожна із цих форм передбачає певну продуману координацію, узгодження дій між учасниками виробничого процесу, а отже, включає суб'єктивну сторону. Виходячи з цього організацію продуктивних сил на національному рівні можна визначити як процес координації дій усіх елементів цієї сторони суспільного виробництва шляхом кооперації, поділу праці та обміну діяльністю, з одного боку, та його регулювання з другого. Об'єктивна сторона координації означає дію законів технологічного способу виробництва (суспільного поділу праці, усуспільнення виробництва та праці та ін.), що управляють цими процесами. У свою чергу, таке регулювання здійснюється стихійно через механізм ринкового саморегулювання, цілеспрямовано з боку держави або шляхом поєднання ринкових важелів із державними. На мікрорівні організація продуктивних сил здійснюється у процесі одиничного поділу праці, кооперації праці, запровадження певних форм і методів організації виробництва і праці (наприклад системи Тейлора), підприємницької діяльності, дії законів концентрації виробництва та ін. Організація відносин, економічної власності на мікрорівні здійснюється через механізм управління власністю, дії законів концентрації власності, централізації власності тощо. На макрорівні така організація відбувається через механізм конкуренції, переливу капіталу, розвитку акціонерної власності (коли головне підприємство продає частину акцій підприємствам-постачальникам), державне регулювання відносин власності, дії специфічних, стадійних економічних законів. Якщо врахувати лише об'єктивну сторону поняття &quo ;організація виробництва&quo ;, то слід виділити натуральну, товарну та безпосередньо суспільну форми виробництва.

Як уже зазначалося, у сучасних умовах в розвинених країнах світу товарна форма організації виробництва є домінуючою, хоча залишаються невеличкі острівці натурального господарства. Водночас у багатьох слаборозвинених країнах переважає натуральне господарство. Товарне виробництво у формі простого та капіталістичного має низку позитивних рис, які дозволяють йому адаптуватися до різних типів економічних систем. Проте якщо дотримуватися вимог історичного підходу, то можна зробити однозначний висновок про те, що І ця форма організації не вічна — вона Існувала не завжди і не може весь час раціонально виконувати свої функції. Вже зараз у розвинених країнах світу діє тенденція до підриву товарного виробництва, а його місце поступово займає безпосередньо суспільна форма виробництва, про що буде сказано далі. Щоб зрозуміти закономірний процес зміни одних форм організації виробництва іншими, слід попередньо розглянути сутність натурального виробництва. Історично першим виникло натуральне виробництво. Натуральне виробництво — виробництво, за якого продукти праці призначаються для задоволення власних потреб виробництва. для споживання всередині господарства, що їх виробило. У первіснообщинному ладі впродовж майже трьох мільйонів років єдиною формою суспільного виробництва було натуральне виробництво. У процесі розпаду цього ладу виникає товарне виробництво, але натуральна форма залишається панівною ще впродовж майже шести тисячоліть, поєднуючись із товарною формою. Загалом в усіх докапіталістичних формаціях господарство, переважно, було натуральним (господарство первісних общин і патріархальних сімей, латифундії у рабовласницьких державах і середньовічні феодальні маєтки). У цих господарствах існував замкнений кругообіг (рух) продукту, який, переважно, не виходив за його межі. Кожна господарська одиниця була повністю відокремлена від Інших як у виробництві, так і у споживанні. Рівень споживання господарюючих суб'єктів (власників) залежав тільки від рівня власного виробництва. Суспільний поділ праці в натуральному господарстві був розвинений ще слабо. Проте всередині цього господарства праця уже могла бути поділена між окремими людьми та групами людей. Наприклад, всередині латифундій мав місце поділ праці між рабами, що виконували різні види робіт. Але поділу праці між господарськими одиницями не існувало. Звичайно, і за натурального господарства деякі продукти праці (сіль, залізо, прянощі тощо) обмінювалися на ринку як товари. Але такий обмін відігравав вторинну роль. Натуральна форма виробництва відповідала тому рівню розвитку продуктивних сил і типу виробничих відносин, що зумовлюють украй обмежену мету виробництва та підпорядковують його задоволенню потреб, незначних за обсягом і одноманітних, примітивних за характером. Натуральне виробництво було малоефективним, консервативним, а пануючі в ньому відносини економічної власності забезпечували дуже повільний розвиток продуктивних сил. Така узагальнена характеристика натурального господарства дана безвідносно до суспільної форми — відносин економічної власності, що існували в межах первісних общин і патріархальних сімей (тобто за умов первіснообщинного ладу) з одного боку та рабовласницьких латифундій, селянських общин за умов рабовласницького устрою, дрібних селянських господарствах, феодальних маєтків та ремісничих цехів за умов феодального способу виробництва з другого істотно відрізнялись між собою.

Ця відмінність властива також кожній зі сторін економічної категорії «власність» (тобто кількісній і якісній сторонам) та &quo ;привласнення&quo ; (привласнення з боку речового змісту — як відношення людини до природи у процесі праці та з боку суспільної форми — як відносини між людьми щодо привласнення умов та результатів такої праці). У найбільш узагальненому вигляді в межах первісної общини процес праці і привласнення її результатів мав колективний характер, характеризувався відсутністю активної взаємодії людини з природою. І лише з переходом до землеробства починається така взаємодія. До речових факторів виробництва (кількісний бік власності на засоби виробництва) в цей період належать лук, стріли, риб'ячі голки, кам'яні сокири. І лише в період Існування неоліту з'являються дерев'яні мотики, рало, а відтак мідні, бронзові та залізні знаряддя праці. З появою таких знарядь відбувається перехід до моногамної сім'ї, її відособлення в межах общини, посилюється індивідуальний характер виробництва (відповідно, послаблюється колективний), общинна власність доповнюється особистою, а згодом виникає і приватна трудова власність. Тому натуральне господарство за умов перших двох етапів існування первіснообщинного ладу з боку суспільної форми означає процес колективного привласнення результатів спільної (групової праці) в межах первісної общини, а за умов неоліту — поєднання колективної праці з індивідуальною, з одного боку, та суспільної власності з приватною трудовою з другого, що має місце як в межах сусідської общини, так і значною мірою — у рамках моногамної сім'ї. За умов рабовласницьких вілл, латифундій суспільною формою натурального виробництва стає процес приватного привласнення результатів колективної праці рабів, що балується на позаекономічному примусі для власних потреб рабовласника та його челяді всередині окремих латифундій. У межах селянських общин, відокремлених вільних землеробських сімей суспільною формою натурального виробництва при рабовласницькому ладі стає, відповідно, груповий та індивідуальній характер праці, що здійснюється для задоволення власних потреб (споживання всередині цих господарств) і поєднується з частковим привласненням результатів такої праці (інша частина вилучається через лихварський відсоток тощо). За умов феодальних маєтків суспільною формою натурального виробництва був процес приватного привласнення і споживання результатів колективної праці юридично залежних селян-кріпаків всередині таких маєтків та частки продукту створеного ними на своєму полі й споживання цієї частки кожною селянською сім'єю. Виробничі відносини у натуральному господарстві не уречевлювалися, тому існували як відносини між самими людьми, а не набували форми відносин між продуктами праці. Експлуатація в антагоністичних формаціях, де панувало натуральне виробництво, відбувалася у наочних найбільш грубих і брутальних формах. Вона базувалася на позаекономічному примусі, на відносинах особистої залежності; залежність мала персональний характер. Наростання суперечностей натурального виробництва та його суспільної форми призвело до виникнення товарного виробництва.

Тому сторони були змушен дйти згоди щодо створення диного органу влади з представникв рад робтничих та солдатських депутатв, що поступово ставали пробльшовицькими  укранських органзацй[247]. За постановою спльного засдання усх демократичних органзацй Одеси 3 грудня утворилася тимчасова комся по охорон мста. Вс розпорядження по охорон мста вддавалися головним начальником округи спльно з комсю. До складу комс увйшли каптан 2-го рангу Власьв (вд рад), Володимир Чехвський (вд укранських органзацй)  голова мсько думи ¶ван Лордкпандзе (вд мського самоуправлння). Особливо уповноваженими особами стали комсар Центрально Ради Вктор Поплавко, комендант мста прапорщик Рязанов, поручник Смольницький (вд рад) та начальник народно млц Ктников[248]. Кровопролитн сутички в рзних мсцях Одеси мж гайдамаками  червоногвардйцями привели теж до повернення останнми захоплених примщень[249]. 3.2. «Мж миром  вйною»: переформатування укранських сил на рубеж 19171918 рр Всупереч вищевказаним протирччям, в Одес вдбувався процес зближення Вйськово Ради з радами робтничих та солдатських депутатв, який був лише дещо загальмований через сутичку гайдамакв  червоногвардйцв

1. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

2. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

3. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

4. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

5. Дослідження аспектів управління якістю продукції

6. Стратегія управління як основа менеджменту
7. Управління якістю на підприємстві
8. Управління, як соціальний феномен

9. Колективізм і індивідуалізм, як системи суспільного устрою

10. Соціальні інститути, соціальні організації, їх роль у житті суспільства

11. Органи державного управління загальної компетенції

12. Сучасний стан державних органів управління економікою

13. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

14. Організація спеціалізованого цеху з виробництва м’ясних напівфабрикатів

15. Роль ринку в регулюванні суспільного виробництва

16. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты
Развивающая игра "Таблица умножения".
Благодаря этой красочной и яркой игрушке ребёнок очень быстро выучит таблицу умножения! Набор состоит из игрового поля и 100 разноцветных
442 руб
Раздел: Кассы букв и цифр (без магнита)

17. Організаційна система управління природокористуванням України

18. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

19. Економічні та правові основи управління організацією

20. Організаційна структура управління підприємством

21. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

22. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"
23. Особливості управління організацією
24. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

25. Удосконалення управління персоналом організації

26. Управління продуктивністю організації

27. Формування організаційних структур управління підприємством

28. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

29. Демократія як форма організації суспільства

30. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

31. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

32. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

Подарок «Вкусный Новый год».
Новый год - это волшебное время, которое особенно ждут самые маленькие. Подарочный набор «Вкусный Новый год» станет отличным решением для
350 руб
Раздел: Новогодние наборы от My-shop.ru
Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1624 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Подставка для канцелярских принадлежностей "Attache", 7 секции, металлическая сетка, 110x165x175 мм, цвет.
Подставка из 7 секций для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Выполнена из металла (сетка). Секции расположены в форме цветка.
805 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

33. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

34. Організація управлінського обліку на підприємстві

35. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

36. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

37. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

38. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів
39. Види менеджменту і поєднання організаційно-управлінських культур
40. Заохочення працівників як метод управління персоналом

41. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

42. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності

43. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

44. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

45. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

46. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

47. Недосконалість демократії як механізму суспільного вибору

48. Управління конфліктами. Інституціоналізація конфлікту

Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Подарочная расчёска для волос "Дашенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

49. Організація станції технічного обслуговування автомобільного транспорту

50. Корпорація як форма організації сучасної фірми

51. Фірма як організаційна форма підприємництва

52. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

53. Організація приймання товару в аптеці

54. Ділові взаємовідносини в апараті управління
55. Методи управління підприємством
56. Організація праці менеджера

57. Рішення в системі управління

58. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

59. Управління запасами

60. Управління проектами

61. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

62. Управління фінансами України

63. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

64. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

Папка для акварели "Балет", 20 листов, А2.
Папка для акварели. Обложка - мелованный картон с клапанами. Блок - рисовальная бумага чистоцеллюлозная. Формат: A2. Плотность: 200
350 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Френч-пресс, 600 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
383 руб
Раздел: Френч-прессы
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

65. Організація обліку грошових коштів

66. Управління утворенням прибутку підприємства

67. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

68. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

69. Акти державного управління

70. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою
71. Мораль і соціальне управління
72. Методи управління банківськими ризиками

73. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

74. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

75. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

76. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

77. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

78. Організація касових операцій у банківських установах

79. Організація ресурсної бази банків в Україні

80. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

Набор "Дизайнер улиц".
Набор включает жидкий мел в удобных баллончиках трех цветов и трафареты для рисования. Жидким мелом легче, чем обычным, реализовать
382 руб
Раздел: Мел
Бумага для офисной техники, А4, 80 г/м2, 138% CIE, 500 листов в пачке.
Бумага для ксерокопий предназначена для размножения печатных материалов на копировальных аппаратах и лазерных принтерах, не рекомендуется
307 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Игрушка пластмассовая "Умный телефон".
Интерактивная развивающая игрушка выполнена в форме телефона. Умный телефон имеет несколько функций: 1. Обучение: называет буквы, цифры,
379 руб
Раздел: Мобильные

81. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

82. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

83. Валютні ризики: економічна природа та управління

84. Організація будівельного майданчика

85. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

86. Організація робочого місця бухгалтера
87. Рівні організації організму людини
88. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

89. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

90. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

91. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

92. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

93. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

94. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

95. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

96. Етапи організації бухгалтерського обліку

Глобус физический рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V. Шар выполнен из толстого
1270 руб
Раздел: Глобусы
Мобиль музыкальный "Рыбки" (звук, 2 режима).
Музыкальная подвеска размещается над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и уникальный тренажер для
1100 руб
Раздел: Мобили
Магнитно-маркерная доска, 53x41 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
578 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

97. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

98. Облікова політика як елемент культури бізнесу

99. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.