Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Соціологія культури

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Реферат На тему: Соціологія культури Зміст Вступ Соціологія культури Об’єкт і предмет соціології культури Функції культури Висновок Перелік літературних джерел Вступ Соціологія як самостійна наука з’явилась майже 200 років тому. Вона привернула увагу багатьох прогресивних мислителів того часу — філософів, психологів, істориків, економістів, етнографів, демографів та представників інших наук, які в той чи інший спосіб долучились до її становлення. Особливе значення соціології в минулому і сьогодні виявляється в її здатності правильно сприймати соціальні явища і процеси, вивчати, пояснювати, розуміти суспільство. Соціологія сприяє формуванню і накопиченню знань про соціальну дійсність. Соціологічні знання широко використовують для розробки і здійснення соціальних проектів. Висловлюючись загально, соціологія — це вивчення соціального життя, груп людей та суспільства. Соціологія (від лат. socie as – суспільство плюс логос – слово вчення) вивчає суспільство в цілому, соціальне (суспільне) життя людей, їх спілкування, взаємодію. Як наука про соціальні спільноти, соціологія досліджує масові соціальні процеси і поведінку, стани і форми соціальної взаємодії та соціальних взаємозв’язків людей, що утворюють соціальні спільноти. Вона вивчає як індивідуально-неповторні особистості, так і соціальні типи. Для неї особистість — не тільки частинка малої контактної групи, а й типовий представник певної великої соціальної спільноти, носій властивих їй норм, традицій, цінностей, поглядів і відносин, оскільки вона керується у своїй поведінці передусім набутими та встановленими нормами, а її відносини формуються згідно з соціальними цінностями, правилами, законами. Культура — сукупність способів і методів матеріальної та духовної людської діяльності, об'єктивно втілених у матеріальних і духовних носіях, які передаються наступним поколінням. Соціологія культури є галуззю соціології і водночас культурознавчою наукою. Вона знаходиться на межі філософії і культурології. Щоб пізнати соціологію культури як наукову дисципліну, необхідно розглянути її в контексті соціологічного знання і в контексті інших наук про культуру, а в більш широкому плані — визначити співвідношення соціології та культурології, роль і місце її серед інших наук про культуру. Соціологія культури — галузь соціології, яка вивчає культуру як соціальний феномен, її місце і роль у взаємодії з іншими системами суспільства, а також взаємодію особистості, спільноти і суспільства. 1. Соціологія культури По-перше, потрібно говорити про соціологію культури як про конкретну, специфічну галузь знань, яка знаходиться на дотику областей соціології і культури і, відповідно, вивчає прояв цих закономірностей в людській діяльності. Соціологія культури викликана розкривати суперечливі тенденції, фактори, які впливають на культурогенез, коротше кажучи, на загальну соціологічну картину культури. Кожна зі складових цього знання – цілий пласт досить складних і взаємозалежних елементів: творча діяльність і спосіб (“технологія”) людської діяльності, створення, засвоєння, збереження і трансляція ідей, уявлень, культурних норм і цінностей, ступені формування цих цінностей, кількісний і якісний аналіз культурних явищ і т.п

. По-друге, це соціологія культури – це один з провідних напрямків західної культурології, який склався до початку ХХ століття як результат інтенсивного розвитку наук про суспільство і місце в ній людини, і введення вперше як поняття в соціологічну науку М.Адлером. По Л.Уайту, культура розглядається тільки як аспект соціальних взаємозв’язків, а соціологія не може відділити культурне від соціального. При соціологічному вивченні культури особливе значення має визначення підходу або аспекту, виділення ціннісного або діяльного компоненту, який дозволяє об’єднати елементи культури в систему, провести аналіз на різних ієрархічних рівнях, використовуючи методи двох наук. В соціології під культурою в широкому розумінні цього слова розуміють специфічну, генетично не наслідувану сукупність засобів, способів, форм, образів і орієнтирів взаємодії людей з середовищем існування, які вони виробляють в сумісному житті для підтримання визначених структур діяльності і спілкування. У вузькому значенні культура практикується в соціології як система колективно розділюваних цінностей, переконань образів і норм поведінки, які присутні певній групі людей. Соціологія культури належить до соціологічних теорій середнього рівня (спеціальних соціологічних теорій), Вона здобуває емпіричні дані, які характеризують культуру як одну із соціальних підсистем і, узагальнюючи ці дані, розробляє її теоретичну модель в межах загальносоціологічної теорії. Як складова соціології, соціологія культури використовує вироблені нею поняття і засоби, без яких неможливе пізнання соціальної реальності як системи (група, роль, інститут тощо) і окремих соціальних феноменів (релігія, клас, економіка та ін.). Особливість культури як однієї із соціальних підсистем полягає в тому, що на основі аналізу культурного життя суспільства стало можливим виявити різноманітні загальносоціологічні параметри, визначити підходи і розробити найважливіші засоби, обґрунтувати зміну парадигм соціального пізнання. Е. Дюркгейм, М. Вебер, П. Сорокін, розвиваючи соціологію загалом, сформували основні засади і соціології культури (багато соціологів класичної епохи приділяли увагу аналізові культури у своїх концепціях соціального і культурного життя). Соціологія культури є складовою соціології, однією із спеціальних соціологічних дисциплін, які використовують вироблені соціологією поняття і засоби для аналізу окремих соціальних феноменів (релігія, політика, освіта тощо). Соціологія має справу з культурою як соціальним феноменом, тобто вивчає культуру як доступну спостереженню, емпіричним засобам дослідження соціальну систему. Найважливішими чинниками виникнення людських суспільств, поряд із економічними, природними, є і культурні умови, які по-різному впливають на соціальні процеси. Культура — явище складне, поліструктурне. Вона інтегрована в різноманітні сфери життєдіяльності людини. У цьому полягає передумова і необхідність різних підходів, засобів її дослідження. Тому й вивчають її різні науки (історія, філософія, економіка, психологія), які утворюють культурологію як самостійну галузь знань.

Соціологію культури цікавить передусім взаємодія культури і суспільства. Вона концентрується на соціальному «вимірі» культури, ЇЇ впливі на соціальну поведінку, загальних правилах, зразках поведінки, засобах мотивації. Однією з центральних проблем соціології є дослідження соціальної дії та поведінки людей. Соціальна дія усвідомлена, в її основі лежать певні соціальні регулятори — норми, цінності, вірування, очікування і переваги індивідів і груп. Тому одна з головних проблем соціології культури — проблема визначення того, що належить до поняття «культура». Слово «культура» походь від латинського «cul ure » і спершу означало «догляд землі». Використовуючи деякі вміння та навички, а пізніше професійні знання, люди змінювали природу, вдосконалювали засоби управління. Пізніше цим терміном стали позначати все, що створила людина, а під культурою розуміти все, що відрізняє людину від природи. В цьому сенсі розвиток людства — це розвиток його культури. Наука, предметом якої стало вивчення культури, — культурологія — своєрідний феномен, що має різні наукові джерела: в західноєвропейській, американській науці вона формувалася в руслі антропології, у вітчизняній — у руслі філософії. Відомо декілька методологічних підходів до соціологічного аналізу культури. Функціональний підхід основним елементом культури вважає цінності. Конфліктний підхід розглядає культуру як динамічну систему, яка є своєрідною ареною конфліктів, породжених соціальною нерівністю. Цінності зазнають певного впливу інших соціальних факторів. Зокрема, К. Маркс твердив про культуру як про похідну економічних відносин, вважаючи, що існуючі культурні системи не здатні однаковою мірою задовольнити всіх членів суспільства. Соціальна нерівність призводить до постійного соціального напруження, революційних катаклізмів. Домінуюча культура — це, як правило, результат нав'язування панівною групою своїх норм, цінностей. Вона підкоряє Інші групи, закріплює відносини панування через орієнтацію соціальних інститутів на цінності панівної групи, а отже, стимулює конфлікти. Поєднання двох підходів сприяє повноціннішому аналізові культури. У радянській філософській та соціологічній літературі до середини 60-х років під культурою розуміли сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених людством. Цей погляд відтворював досить поширений технологічний підхід до культури як техніко-цивілізаційного явища, продукту людської діяльності. Згодом він поступився місцем досягненському та сенсо-гуманістичному. Сутність одного з них полягає в ідеї розвитку творчої сторони культури, коли, з одного боку, підкреслюються самі культурні функції (виробництво нових цінностей, ідей, концепцій, характер їх поширення), а з іншого — зосереджуються на особистісному аспекті. За командно-адміністративної системи відсутність волі у творчої особистості нівелювала її на тлі групової конфліктної свідомості. Політична культура домінувала над художньою, моральною, правовою та іншими видами культури. Ця концепція приваблювала своєю гуманістичною спрямованістю, поєднанням творчого та особистісного начал, поєднанням соціального та індивідуального підходів.

Головне, надати ваги соцотехнц й технчним новацям, створенню культурних памяток  текств, користувати з майстерност й винахдливост для створення нових форм. Така «крайня» форма соцального конструктивзму перевершила @елнера, оскльки припуска, що через штучне створення, наця, як  памятки матерально й писемно культури, може зникнути, а хн уявлення та оповд можуть зупинитись. ¶дея, нби наця це передусм культурне штучне утворення, що вирзняться стилем свого задуму й способом представлення, припада на добу пднесення постмодернзму, хоча  вихдне формулювання виплива з постмарксистсько системи поглядв. На думку Бенедикта Андерсона, нацоналзм це, головним чином, форма дискурсу, рзновид наративу, коли уявна полтична спльнота поста обмеженою, суверенною й горизонтально позакласовою. Насправд нац засновано на нацональних «друк-спльнотах», таких, що читають лтературу й перодику нацональною мовою, переважно повст й газети, в яких уявна полтична спльнота зображалася б у соцологчно яскравй  легко пзнаванй форм

1. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

2. Заболотний Данило Кирилович – український мікробіолог, епідеміолог, видатний учений

3. Соціальні інститути, соціальні організації, їх роль у житті суспільства

4. Соціологія культури

5. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

6. Соціологічна думка на Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ)
7. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"
8. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

9. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

10. Значення предмету "соціологія релігії"

11. Критерії релігійності людини. Погляд соціологів

12. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

13. Постсоціологічний період в розвитку соціологічної думки: Ф. Знанецький і Т. Парсонс

14. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту

15. Розвиток соціології в Україні

16. Соціологічна концептуалізація освіти

Ежедневник недатированный "Русские художники. Петров-Водкин".
Ежедневник в твердом переплете - стильный аксессуар делового человека, ценящего практичные и качественные вещи. Недатированность страниц
321 руб
Раздел: Ежедневники недатированные
Полка для специй или домашней аптечки.
Удобная полка для хранения специй и лекарств легко собирается и регулируется в соответствии с размерами вашей кухни или ванны. Удобная
704 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Подставка для бумаг трехсекционная сборная, серая.
Формат: А4. Материал: пластик. Цвет: серый.
337 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

17. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"

18. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов

19. Соціологічний аналіз міжнаціональних відносин

20. Соціологічні погляди Р. Спенсера, Е. Дюркгейма, М. Вебера

21. Соціологія груп - історія розвитку та сучасна проблематика

22. Соціологія конфлікту
23. Соціологія молоді – як важлива складова соціології
24. Соціологія релігії

25. Соціологія та аналіз ціннісного світу молоді

26. Соціологія як наука

27. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання

28. Соціологія: становлення та сучасність

29. Молодіжна субкультура в соціологічному вимірі

30. Етносоціологія та соціологія нації

31. "Друга стать" і філософсько-соціологічний аналіз нерівності жінок Сімони де Бовуар

32. Мова і культура. Соціолінгвістика. Інтерлінгвістика

Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку
Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40

33. Соціально-духовні основи культури класицизму

34. Вивченні розвитку культур: біологічний і психологічний напрямки

35. Культура як соціальне явище

36. Соціальні стандарти у галузі фізичної культури та спорту

37. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

38. Динамика социо-культурных изменений
39. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України
40. История развития идеологов социал демократии

41. Последствия экономического кризиса для культуры России

42. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

43. Соціальні групи

44. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

45. Соціальні інститути.

46. Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму

47. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

48. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Германия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Счеты "Совята".
Счёты "Совята" - это красочная равзвивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Счёты состоят из 5-ти осей с разноцветными
321 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитный лабиринт "Домашние животные".
Магнитный лабиринт "Домашние животные" - увлекательная игрушка для детей, развивающая мелкую моторику рук, координацию движений,
679 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

49. Роль власності у соціально-економічних процесах

50. Районирование Российской социо-культурной системы

51. Право як спеціальне соціальне явище

52. Біологічні функції серинових протеїназ

53. Масова комунікація в сучасній соціокультурній картині світу

54. Соціальна екологія
55. Социо-культурный аспект языка
56. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

57. Комічне як соціокультурна реальність

58. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

59. Соціальне та особисте страхування

60. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

61. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

62. Види інструктажів, вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого випромінювання

63. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

64. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг

65. Основи мікробіології

66. Фізіологія крові. Еритроцити

67. Концепція еволюції в біології

68. Анатомія і фізіологія собаки

69. Біологічна роль марганцю в організмі людини і тварин

70. Біологічні особливості веслоноса
71. Біологія та екологія бактеріофагів
72. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

73. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

74. Характеристика стада бурої молочної худоби за господарсько-біологічними якостями в умовах агрофірми

75. Військова токсикологія, радіологія та медичний захист

76. Поняття біологічної зброї

77. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

78. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

79. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

80. Демократія як соціальне явище

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Рюкзак для средней школы "Рассвет", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Этажерка для обуви "Комфорт-3".
Выполнена из металлических трубок с антикоррозионным напылением. Пластиковые колпачки на ножках защищают поверхность пола от царапин.
1111 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

81. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

82. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

83. Понятийное содержание термина "государства" в социо-культурном аспекте

84. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

85. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

86. Система соціального захисту в Україні
87. Соціальна захищеність дітей в Україні
88. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

89. Соціальне партнерство в Україні

90. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

91. Сутність та соціальне призначення держави

92. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

93. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

94. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

95. Компонентний аналіз. Соціолінгвістичні і психолінгвістичні методи у мовознавстві

96. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: голубой).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Белый картон, А3, 100 листов.
Формат: А3 (297х420 мм). Односторонний, матовый. Внутренний блок - очень плотный белый картон, 290 г/м2. 100 листов.
472 руб
Раздел: Белый
Точилка электрическая Attache, 4хАА.
Точилка электрическая. Работает от 4х батареек типа АА, цвет: черный. Предназначена для заточки карандашей диаметром 6-8 мм.
487 руб
Раздел: Точилки

97. Держава і право України в період перебудови соціалізму

98. Деятельность Ленина в процессе становления российской социал-демократической рабочей партии

99. Национальные проблемы в работах идеологов германской социал-демократии

100. Национальный вопрос в оценках идеологов судето-немецкой социал-демократии в 1920-е - начале 1930-х гг.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.