Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Партия зеленых в Украине (Партія зелених в Україні)

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Хто такi Зеленi Головне, чого прагнуть Зеленi - трансформувати свiдомiсть людей по вiдношенню до навколишнього середовища. Iдеологiя Зелених - апробована часом свiтоглядна система, що базується на засадах усвiдомлення та обстоювання необхiдностi гармонiзацiї взаємодiї людської цивiлiзацiї та природного середовища, антимiлiтаризму та ненасильства, гуманiзацiї всiх сфер суспiльного життя i беззастережної поваги прав людини незалежно вiд її походження i соцiального статусу. Зеленi керуються принципом: "Мислити глобально - дiяти локально". Зеленi - за вiдкрите суспiльство, правову державу, реальний громадянський контроль над владою. Держава для людини, а не людина для держави. Зеленi - за змiцнення засад парламентаризму i багатопартiйностi. Зеленi протидiють розвитковi авторитарних i тоталiтарних тенденцiй в дiяльностi структур державної влади. Зеленi виступають за реальну рiвнiсть можливостей для жiнок i чоловiкiв - гендернiсть суспiльних вiдносин. Приватна власнiсть - фундамент демократiї, запорука економiчного прогресу та соцiальної захищеностi громадян. Держава - гарант його права. Зеленi - за беззастережне дотримання Європейської Хартiї мiсцевого самоврядування, за впровадження принципiв Європейської Хартiї мiст та Європейської Декларацiї прав мiст. Зеленi вважають за необхiдне створення умов для активного залучення громадських органiзацiй до розвязання суспiльно значущих завдань. Зеленi - за дотримання стратегiї активного нейтралiтету в сферi мiжнародних вiдносин. Зеленi проти приєднання до будь-яких вiйськових блокiв, за поетапну професiоналiзацiю армiї. Зеленi обстоюють еволюцiйнiсть суспiльного розвитку, заперечують диктат i насильство у будь-яких проявах i формах. Зеленi наголошують, що реформи в суспiльствi мають спиратися на загальнонацiональний консенсус, досягнення якого є спiльним завданням провiдних полiтичних сил. Принцип "мета виправдовує засоби" неприйнятний для Зелених. Техногенний тиск на довкiлля призвiв до формування в другiй половинi ХХ столiття своєрiдного "екологiчного iмперативу", що спонукає людство до постiйного узгодження економiчних потреб з iнтересами захисту природи. Зеленi стверджують: "Лише екологiчно доцiльне є економiчно вигiдним". Екологiчна безпека - центральний елемент нацiональної безпеки. До екологiчної безпеки - через економiчнi та правовi механiзми впливу. Своїм головним перспективним завданням українськi Зеленi проголошують розвиток України як унiтарної нейтральної правової соцiальної держави з високим рiвнем життя, що iснує в гармонiї з довкiллям Зеленi: роль у формуваннi державної полiтики Зелена ідеологія є однією з найперспективніших з усіх існуючих сьогодні в українському політичному полі. Перш за все це стосується стабільної соціальної бази, представлення в урядових та виборних владних структурах, міжнародної активності та ролі у визначенні державних пріоритетів. Партія Зелених України має достатню ресурсну базу для завоювання сталих позицій у системі управління державою – і найоптимальнішим варіантом буде німецький, коли Зелені становлять стабільну складову правлячої коаліції.

Українські центристські та лівоцентристські ідеології партійними структурами представлені достатньо широко, тож Зелені мають достатній вибір у формуванні політичних альянсів та блоків. Проте час змінювати стратегію розвитку партійної структури та отримання громадської підтримки. Пріоритетною має стати діяльність на місцевому та регіональному рівні, реалізація локальних довгострокових проектів. Зелені так само будуть приваблювати молодь, яка орієнтується здебільшого на епатаж та соціальний протест. Однак потенційна електоральна базаЗелених охоплює найрізноманітніші професійні, вікові, фінансово-економічні та географічні соціальні групи. Здійсненнявузькоорієнтованих політичних акцій, залучення населення до участі у реалізації програм, що безпосередньо торкаютьсящоденного життя – саме такі методи роботи диктує Зелена ідеологія.Партія Зелених України також запроваджує нові принципи міжнародної діяльності. Найголовніша особливість міжнародногоЗеленогоруху – це глобальне значення екологічних проблем. Тож і українськіЗелені, і міжнародний екологічний рух однаково зацікавлені у здійсненні локальних природоохоронних та інших програм,наслідки яких неминуче позначаться на загальній екологічній ситуації.Тому партія Зелених започатковує низку проектів у рамках існуючих міжнародних інвайронментальних програм. Вони охоплятьсфериекологічної освіти та виховання, прищеплення Зеленої культури та навичок Зеленого підприємництва, ліквідацію наслідків тапопередженнялокальних екологічних катастроф, вироблення екологічного законодавства та правової бази, здорового способу життя тасоціальної адаптації тощо.Зелені як парламентська партія і надалі провадитимуть дружнюдо екології політику в усіх сферах діяльності держави, а не лише у природоохоронній галузі. Зокрема, Зелені Українипідтримують включення України до європейських та світових процесів формування Інформаційного суспільства. Інформаційнітехнології уможливили дієвийконтроль як державний, так і громадський, за станом довкілля та випадками його забруднення.Так само інформаційно-телекомунікаційні технології надзвичайно ефективні у здійсненні просвітянської роботи. Їхінтерактивність заохочує широкі кола громадськості до участі в екологічних акціях – і просто пробуджує в людях інтерес доекологічності їхніх щоденних звичок.Зелені сприяють виробленню й укріпленню національної освіти всіх рівнів, оновленню її змісту та методик. Адже насправді цетакож є сферою безпосередньої зацікавленості Зелених: чим бiльш освiчена і культурніша людина, тим більше вона замислюєтьсянад власним способом життя, тим більше її хвилює своє здоров’я та здоров’я дітей, стан довкілля. У поєднанні з принципамиІнформаційного суспільства оновлена національна освіта стає дожиттєвою та дистанційною – фахівецьне втрачає професійних навичок, водночас набуваючи нові знання. Цеє вигідним як для особистості, так і для екології, економіки та держави загалом.Зелені відстоюють нову військову парадигму: невелика професійна армія, орієнтована в основному на високі технології, єзначноекологічнішим утворенням, ніж численні військові гарнізони, укомплектовані дилетантами, що практично не мають жодногоуявлення про наслідки своєї діяльності, тож сміливо зливають паливо і мастила в ріки чи відкритий грунт, кидають залишкиекологічно небезпечногоозброєння тощо.К

рім того, під ці неефективні військові утворення та полігони відчужуються значні території, порушуються екосистеми. І довсього непрофесійна армія за тих видатків, що Україна може собі дозволити на їїутримання, є катівнею для чоловіків найактивнішого репродуктивного віку: мало хто повертається з армії цілком здоровий –причому не тільки фізично, але й психологічно. За нашої демографічної ситуації непрофесійна армія – непростимемарнотратство.До сфери безпосереднього інтересу Зелених входить і розвитокфундаментальної науки: крім прямої економічної вигоди, що стала можливою за глобальної експансії інформаційних технологій,ця галузьє найекологічнішим виробництвом: основними ресурсами є інтелектта фінансові кошти. Тож, порівняно з матеріальним виробництвом,додаткова вартість є найбільшою за найменшого забруднення довкілля та витрат природних ресурсів.Міжнародні угоди та розподіл відповідальності так само мають піддаватись кореляції відповідно до національних екологічнихінтересів. Так, скажімо, 1996 р. Російською федерацією було ухвалено рішення пророзморожування внесків СРСР до цільового фонду Програми ООНз довкілля (U EP). За узгодженням з U EP вирішено використати ці кошти для реалізації природоохоронних проектів натериторії Росії.Цілком зрозуміло, що Росія виступала і тут як правонаступниця СРСР. Проте, зважаючи на геополітичну специфіку подібнихситуацій, Зелені пострадянських країн мають в подальшому наголошувати,що, використовуючи кошти на внутрішньоросійські проекти, вартообирати такі екологічно неблагополучні об’єкти, що впливають наекологічну ситуацію і в сусідніх країнах (ліквідація забруднення витоків рік, відновлення заліснення і водного балансу вцілому в їх басейнах, екологізація прикордонних виробництв, чиї викиди розносяться на сусідні території тощо).Як бачимо, державна політика і щодо оптимізації схем охорони здоров’я, і щодо функціонування паливно-енергетичногокомплексу, атакож заохочення високотехнологічного екологічно чистого аграрного виробництва, система оподаткування та надання податковихпільг,кредитування виробництва та приватного підприємництва – будь-який сектор регулятивно-правової діяльності обов’язково маєбути відкоригований відповідно до екологічних потреб суспільства.Але все ж в силу ідеологічної специфіки партії Зелених окрему увагу маємо приділити саме природоохоронній діяльності:аналізу сучасноїситуації та визначенню орієнтирів на майбутнє.Щодо перспектив розвитку галузі, то маємо навести перш за всеосновні позиції стратегії роботи природоохоронного відомства, які виклав Зелений міністр С. Курикін:1. Інтегрована екологічна політика як засіб забезпечення збалансованого розвитку суспільства.2. Дотримання та зміцнення правової бази щодо питань навколишнього середовища. Зокрема, йдеться про дієвість вже існуючихзаконів, проблему імплементації міжнародних документів, а також посилення цивільно-правової та кримінальної відповідальностіза екологічні злочини.3. Забезпечення цільового призначення коштів, що виділяються на природоохоронну діяльність. (За словами Сергія Курикіна, вміністерстві зараз проходить фінансова перевірка задля забезпечення подальшого ефективного використання коштів).4

Одновременно закон устанавливает ряд строгих требований и условий к созданию и функционированию политических партийP четкое наименование, наличие (в письменной форме) устава и программы, необходимые атрибуты устава, структура и органы (причем допускается создание партий только по территориальному принципу), права членов партии и т.Pд. Как свидетельствует практика политической жизни страны, палитра политических партий ФРГ весьма разноцветна, есть партии правого спектра (Национально-демократическая партия Германии, Германский народный союз, Республиканцы), есть партии левого спектра (КПГ, Германский союз в защиту мира), партии экологического направления, партии центристские (ХДС, СДПГ), партии общегосударственные и действующие (точнее, имеющие организационные структуры) в пределах одной или нескольких земель и т.Pд. Сегодня среди наиболее влиятельных следует назвать ХДС (Христианско-демократический союз), ХСС (Христианско-социальный союз), СДПГ (Социал-демократическая партия Германии). СвДП (Свободная демократическая партия); немалую роль в политической жизни страны играют ныне ПДС (Партия демократического социализма) и Партия зеленых

1. Экономическая политика партии большевиков в годы гражданской войны и строительства социализма

2. Российская социал – демократическая рабочая партия (РСДРП)

3. Государство и политические партии

4. Хрущев против Сталина. Доклад на XX съезде партии

5. Возникновение партии эсеров

6. История Всесоюзной Коммунистической Партии /Большевиков/: Краткий курс
7. Политика и партии
8. Политические партии в России

9. Теория олигархицации политических партий

10. Политические партии России конца 19 - начала 20 века. Конституционно-демократическая партия

11. Партии в политической системе общества

12. Политические партии: сущность, становление, современное состояние

13. Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

14. Политические партии и партийные системы

15. Политические партии (Украина)

16. Политическая партия "Евразия"

Набор из скатерти и салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Ручка-стилус шариковая "Любимый дедушка".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Кольцеброс с корзинами и мячами.
Спортивная игра. Цель играющих - набросить кольца с установленного расстояния на один из четырех вертикальных стержней, так чтобы кольца
470 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли

17. Политические партии и движения в современной России

18. Сибирь в стратегии и тактике ЦК партии эсеров (1917–1922 гг.)

19. Партии и партийные системы в российской истории

20. Политическая партия, необходимая сейчас России

21. Политические партии России в годы первой мировой войны

22. Программа, идеология, тактика. Устав партии Эсеров
23. Партия и пропаганда в СССР
24. Политических партии

25. Элиты, общероссийские партии, местные избирательные системы

26. История России, политические партии

27. Политические партии России в 1917 году

28. История Всесоюзной Коммунистической Партии (Большевиков)

29. Возникновение партии эсеров

30. Политический PR на примере партии Единая Россия

31. Презентация этноконфессиональных и региональных интересов в политических программах и предвыборных платформах партий

32. Либерально-демократическая партия России

Коробка подарочная "Милые вещицы".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Таблетки для посудомоечных машин "Babyline", для всей семьи, 25 штук.
Babyline рад представить Вам свою новинку: таблетки для посудомоечных машин для всей семьи! Теперь Вам не нужно мыть и полоскать детскую
342 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Музыкальный коврик "На ферме".
Новый музыкальный коврик разработан специально для малышей. Он большой, яркий, обучающий и интерактивный! 27 весёлых зверюшек, 40 загадок
681 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные

33. Политические партии

34. Политические партии и движения

35. Роль политических партий в функционировании политической системы общества

36. Партия социалистов-революционеров и ее участие в Первой русской революции

37. Россия: строительство партий и права человека

38. Понятие "политическая партия"
39. Классификация политических партий
40. Многопартийность и политические партии (статус)

41. Политические партия и движения

42. Планирование и управление корректировкой конструкторских документов по результатам изготовления и испытаний опытного образца (партии) при выполнении ОКР

43. Предпринимательская деятельность политической партии

44. Зародження партійно-радянської преси України

45. РСДРП и другие партии начала ХХ века

46. Партия РСДПР

47. Политические партии и социальные группы накануне февральской революции

48. PR политических партий в современной России

Багетная рама "Nancy", 40х50 см (цвет - голубой+коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Политические партии и партийные системы

50. Влияние теоретических представлений о развитии общества на программы левых партий

51. Политические партии в начале 20 века

52. Государство и политические партии

53. Закон о политических партиях: в чем суть альтернативных подходов

54. Правовые формы функционирования политических партий
55. Сравнительный анализ достоинств и недостатков законов о политических партиях Российской Федерации и Республики Беларусь
56. Борьба за власть в коммунистической партии в 20-е гг. Причины победы Сталина

57. Греческая национальная партия в Афинах. Битва при Никополисе и Падение Аргоса

58. Деятельность Ленина в процессе становления российской социал-демократической рабочей партии

59. Образование и приход к власти фашистской партии в Италии (1918 - 1922 гг.)

60. Политические партии в Беларуси в начале ХХ в.

61. Политические партии и их лидеры в революции 1905-1907 гг

62. Політична криза лейбористської партії 1931 р.

63. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

64. Демографическое будущее России в программах ведущих политических партий

Карандаши цветные "Замок", 24 цвета + 3 двухцветных карандаша, точилка.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
513 руб
Раздел: Более 24 цветов
Фломастеры двухсторонние , 24 цвета.
Фломастеры изготовлены из материала, который обеспечивает прочность корпуса и препятствует испарению чернил, благодаря чему они имеют
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Электронный звуковой плакат "Живая география".
Электронный звуковой плакат «Живая география» поможет малышу узнать о нашей планете Земля и её обитателях, познакомит его с материками и
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

65. Идеологические разногласия внутри партии судето-немецкой социал-демократии и образование коммунистической партии Чехословакии

66. Какие идеологии господствуют в современной политической жизни и какие партии их защищают

67. Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) в современной политической жизни страны

68. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

69. Обоснования и классификация политических партий

70. Особливості функціонування партійних систем
71. Партии и политические системы в современном обществе
72. Партійна система України. Політичний маркетинг

73. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

74. Політичні партії, організації и рухи

75. Российская тематика в практике консервативных партий Европы

76. Современные политические партии и общественно-политические движения

77. Становление и развитие белорусских политических партий

78. Структура и деятельность политической партии "Единая Россия"

79. Сущность, структурные элементы и функции политической партии

80. Феномен партии власти в современной российской политической системе

Лоток на 3 отделения, черный.
Применяется для сортировки и временного хранения документов, писем, счетов и другой документации. Неразборный. Количество секций:
352 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Багетная рама "Bella", 40x50 см (цвет: серебряный + золотой).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Магнитная планка самоклеющаяся, 100x5 см + 6 магнитов.
Магнитные планки применяются в случаях, когда требуются небольшие магнитные поверхности. На внутренней стороне планки нанесен перманентный
654 руб
Раздел: Прочее

81. Формы демократии. Партии и избирательные системы

82. Центристські партії в політичній системі сучасної України

83. Политическая партия, необходимая сейчас России

84. Политические партии

85. Политические партии

86. Политические партии
87. Политические партии и общественно-политические движения России (вторая половина XIX - начало XX веков)
88. Политические партии и партийные системы

89. Политические партии и партийные системы

90. Политические партии и партийные системы. Сущность, структура и типология

91. Політичні партії

92. Політичні партії в Україні

93. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

94. Специфіка становлення та еволюції партійної еліти в Румунії у трансформаційний період

95. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

96. Сине-зеленые водоросли

Набор маркеров для досок " Kores", 10 штук, 3 мм.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
566 руб
Раздел: Для досок
Бумага самоклеящаяся "Lomond", А4, 38х21,2 мм, 65 штук на листе, 50 листов, белый.
Белая суперкаландрированная многофункциональная самоклеящаяся бумага разработана для печати на всех видах струйных, лазерных принтеров и
318 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Активный порошок для посудомоечных машин "Paclan Brileo", 2,5 кг.
Активный порошок для посудомоечных машин. Разлагает крахмал: картофель, паста, каши и белки (молочные продукты, мясо).
515 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

97. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

98. Несколько рефератов по культурологии

99. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.