Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Аналіз економічної ефективності ВАТ "Птахорадгосп "Мирний"

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Зміст Вступ 1. Теоретичні основи економічної ефективності сільськогосподарського виробництва 1.1 Суть економічної ефективності виробництва 1.2 Показники економічної ефективності виробництва 1.3 Види ефективності виробництва 2. Умови і показники розвитку промислового птахівництва в ВАТ Птахорадгосп “Мирний” 2.1 Організаційно - економічна характеристика господарства 2.2 Поголів’я птиці, продуктивність та виробництво продукції 2.3 Складання виробничого бюджету ВАТ Птахорадгосп «Мирний» 3. Шляхи підвищення ефективності виробництва птахівництва та подолання кризового становища галузі Висновки Список використаної літератури Вступ У масштабі народного господарства ефективність виробництва вимірюється відношенням розмірів створеного впродовж певного часу національного доходу до витрат суспільної праці; у масштабах галузі, об'єднання, підприємства — відношенням величини чистої продукції до витрат суспільної праці в кожній із цих ланок народного господарства. Водночас для розмежування результатів ефективності на мікроекономічному рівні виділяють категорію «виробнича ефективність». Ефективність виробництва — найважливіша узагальнююча характеристика результативності сільськогосподарського виробництва, яка відображає відношення величини створених товарів до сукупних витрат праці. Важливим є аналіз ефективності виробництва, а також проблемні питання щодо пошуків напрямків та шляхів підвищення економічної ефективності виробництва продукції. Виходячи з актуальності питання і наявності ряду невирішених проблемних питань щодо організації і ефективності виробництва в птахівництві була обрана тема курсової роботи «Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва продукції птахівництва (яєць)». Метою даної роботи являється проведення економічного аналізу виробництва та обґрунтування основних шляхів збільшення виробництва сільськогосподарської продукції на підприємстві. Відповідно до поставленої мети в роботі були визначені такі основні задачі: дати загальну характеристику теоретичних основ ефективності виробництва продукції; проаналізувати законодавчі акти та вимоги щодо регулювання поставленого питання; дати оцінку природно - економічних умов діяльності підприємства; розкрити основні показники рівня економічної ефективності виробництва; проаналізувати динаміку та структуру виробленої продукції, визначити фактори, що впливають на зміни у виробництві продукції та зробити аналіз їх впливу. Інформаційну базу роботи склали законодавчі та нормативні акти Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, нормативні документи, які регламентують діяльність сільськогосподарських підприємств в Україні. Була зроблена оцінка та аналіз звітності підприємства, яке було обране об'єктом дослідження, з тією метою, щоб знайти нові шляхи підвищення ефективності інтенсифікації. Об’єктом дослідження стало Відкрите акціонерне товариство Птахорадгосп “Мирний”. 1. Теоретичні основи організації економічної ефективності сільськогосподарського виробництва 1.1 Суть економічної ефективності виробництва Найважливішим якісним показником суспільного виробництва є його ефективність.

У найзагальнішому плані ефективність означає ефективний розвиток кожної зі сфер суспільного відтворення (безпосереднього виробництва, обміну, розподілу і споживання), або народногосподарську ефективність, нерозривно пов'язану з рухом сукупного суспільного продукту, тобто ефективність виробництва цього продукту, ефективність його обміну тощо. Економічна ефективність — це досягнення найвищих результатів за найменших витрат живої та уречевленої праці. Економічна ефективність - конкретна форма вияву дії закону економії часу. За капіталістичного способу виробництва узагальнюючим показником економічної ефективності є норма прибутку. Для народних підприємств у розвинутих країнах Заходу головна мета — не максимізація прибутку, а максимізація чистого прибутку на одного зайнятого, що не виключає необхідності використання показника норми прибутку. Показниками економічної ефективності є продуктивність праці, матеріаловіддача і матеріаломісткість продукції, економічна ефективність капітальних вкладень, нової техніки, енергомісткість продукції та ін. Основні напрями зростання економічної ефективності в Україні — істотне зниження енергомісткості (витрати енергії на одиницю продукції в Україні майже в 3,5—5 разів перевищують аналогічні витрати у розвинутих державах світу, нафти — у 8—10 разів), матеріаломісткості (витрати матеріалів та ресурсів в Україні на одиницю продукції у 2—3,5 раза вищі, ніж аналогічні показники в країнах Заходу), зростання фондовіддачі тощо. 1.2 Показники економічної ефективності виробництва Усі показники ефективності є розрахунковими. Зрозуміло, що для їхнього обчислення потрібно мати необхідну сукупність первинних показників, які відображають реальні виробничі процеси та стан системи господарювання за всіма її напрямками. Основним джерелом інформації комплексного економічного аналізу є дані оперативного обліку всіх видів ресурсів і витрат, основних результатів та балансу підприємства за станом на відповідну дату. Визначення економічної ефективності діяльності має опиратися на власну методичну основу. Проте в Україні не існує офіційної та загально визначеної методики комплексної оцінки результатів діяльності. Натомість можна орієнтуватися на такі визначальні положення цієї методики. Аналітична оцінка економічної й соціальної ефективності виробництва має базуватися на результатах комплексного аналізу діяльності господарства за певний час. Такий комплексний аналіз, що охоплює моніторинг, фіксування фактичних (очікуваних) значень у динаміці й аналітичну оцінку певної сукупності показників діяльності, варто проводити за наперед визначеною схемою, в кілька етапів (рис. 1). Формування системи показників для оцінки ефективності має здійснюватися передусім залежно від направленості останньої. Як відомо, головна мета господаря полягає у тому, щоб максимально задовольняти потреби вітчизняного ринку та отримувати достатні абсолютні й відносні величини прибутку. а) Складання плану економічного аналізу Визначення теми аналізу і напрямів використання його результатів Розробка програми і календарного плану, розподіл роботи між виконавцями Визначення джерел інформації Розробка макетів аналітичних таблиць, методичних вказівок щодо їх заповнення, методів графічного оформлення матеріалів б) Підготовка матеріалів для аналізу Збирання інформації та визначення додаткових джерел її отримання Перевірка вірогідності інформації Аналітична обробка інформації в) Попередня оцінка результатів аналізу Загальна характеристика підприємства Характеристика зміни показників порівняно з попереднім періодом або з іншими подібними підприємствами г) Аналіз причин динамічних змін показників діяльності Визначення й групування чинників, що впливають на діяльність підприємства Виявлення зв’язків і залежності між окремими чинниками Вимірювання впливу чинників Оцінка збитків, зумовлених дією негативних чинників Виявлення невикористаних можливостей для позитивних змін показників діяльності д) Остаточна оцінка результатів аналізу Висновки з результатів аналізу Пропозиції для підвищення ефективності діяльності Рис.

1. Основні етапи проведення комплексного економічного аналізу результатів діяльності підприємства Сукупність вимірників ефективності варто об’єднати у дві групи: перша – цілеоцінні показники; друга – показники використання ресурсів (рис. 2). Рис. 2. Система оцінних показників ефективності виробництва Продуктивність праці визначають як співвідношення продукту до кількості зайнятих у його виробництві за певний проміжок часу. Обернений показник — трудомісткість — показує, скільки праці витрачається на виробництво одиниці продукції. Продуктивність праці — найважливіший показник прогресивності технологічного способу виробництва та відносин власності, який свідчить про використання робочої сили. За продуктивністю праці у промисловості Україна відстає від розвинутих країн світу майже в 5—6 разів, у сільському господарстві — в 7— 8 разів. Таке відставання в сільському господарстві означає, що один працівник у цій сфері в розвинутих країнах світу створює таку кількість продукції, якою можна прогодувати до 130 осіб, а в Україні — менше 15. Фондовіддача — відношення вартості продукту до засобів праці (основних виробничих фондів). Вона виражає ефективність використання засобів праці або показує, скільки виробляється готової продукції на одиницю основних виробничих фондів. Щоб підвищити фондовіддачу устаткування, необхідно використовувати його у 2 - З зміни. Фондовіддача в матеріальному виробництві України у 1991—1997 рр. знизилася майже на 35%. Фондомісткість продукції — обернений показник фондовіддачі. Матеріаловіддача — відношення вартості продукту до предметів праці (матеріальних витрат). Зниження матеріаловитрат в Україні на 1 грн. дало б змогу додатково отримати десятки мільйонів національного доходу. Матеріаломісткість продукції — обернений показник матеріаловіддачі. Названі величини (продуктивність праці, фондовіддача і матеріаловіддача) — основні показники ефективності виробництва. З її підвищенням зростають продуктивність праці, фондовіддача і матеріаловіддача, поліпшується якість продукції. Водночас на практиці можна спостерігати різноспрямований рух цих основних показників. Так, підвищення якості продукції може супроводжуватися застосуванням дорожчих матеріалів, тобто зменшенням фондовіддачі (або зростанням фондомісткості). Тому для всебічного визначення ефективності праці використовують інтегруючий показник, який враховує різноспрямованість руху окремих показників: Е = Чн / (П М V Ф) (1) де Е — ефективність виробництва; Чн — чистий продукт з урахуванням його складу й якості; П — витрати живої праці; М — кількість витрачених матеріалів; Ф — витрати засобів праці (основних виробничих фондів); v — коефіцієнт приведення до єдиної розмірності, який дає змогу узагальнити витрати і вкладення. Економічну ефективність слід розглядати як раціональне й ефективне використання не лише одного з факторів виробництва (наприклад, робочої сили), а й усіх виробничих факторів (речові фактори виробництва), управління виробництвом та ін., що передусім залежить від їх оптимального розподілу. Економічну ефективність необхідно зіставляти із соціально-економічною оптимальністю, яка передбачає проведення державою такої макроекономічної політики (за допомогою оподаткування кінцевих доходів, соціальних витрат, кредитно-грошової політики та ін.)

Судячи з переліку, «підозрювалася» дуже значна кількість населення України. До цього можна додати ще таке: згідно із доповіддю П. Стучки про діяльність Верховного суду РСФРР у 1923 р., 67 % усіх розстріляних за вироками судів того ж самого року становили селяни… * * * Утрата безпосереднього економічного контролю з боку держави над селянином супроводжувалася, звісно, одночасною втратою адміністративного контролю з боку місцевих органів влади. Справжнім осередком економічної влади в російському селі залишалася, нагадаємо, стара громада. Тож у партійних колах висловлювалося багато нарікань на «подвійну владу», коли місцеві ради явно поступалися громадам. Така занепокоєність цілком зрозуміла, адже, хоч у принципі сільради вільно обиралися місцевим населенням, від самого початку своєї діяльності вони відігравали роль провідника на селі «диктатури пролетаріату». Навіть радянські джерела дають зрозуміти, що всі рішення приймав голова сільради, — як правило, креатура окружних і сільських партосередків (що ж до самих цих осередків, то аналіз списків їхніх членів засвідчує: чимало з них присилалися здалеку або тривалий час мешкали в інших місцях і поверталися на батьківщину за партійним наказом, бо «віддані» місцеві кадри були здебільшого нічого не варті, — за винятком хіба що деяких сільських учителів)

1. Аналіз економічної ефективності виробництва молока

2. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

3. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

4. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

5. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

6. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП
7. Аналіз економічної нестабільності в Україні
8. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

9. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

10. Економічное районуванне, його суть та значення

11. Економічна ефективність виробництва

12. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

13. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

14. Економічна ефективність птахівництва

15. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

16. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

Мягкие навесные игрушки для кроватки "Водный мир. Дельфин".
Мягкие навесные игрушки для кровати серия Водный мир , без музыки, текстиль: рыбка и звездочка - погремушка, морской конек -
369 руб
Раздел: Мобили
Фигурка декоративная "Балерина", 10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
485 руб
Раздел: Миниатюры
Каталка-трактор с педалями "Turbo" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор с полуприцепом "Turbo" рассчитана на детей от 3-х лет и весом не более 50 кг. В комплекте с трактором
5361 руб
Раздел: Каталки

17. Історія соціально-економічної географії світу

18. Автоматизована система обробки економічної інформації

19. Системи оброблення економічної інформації

20. Загальнодержавні класифікатори економічної інформації

21. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

22. Теорії економічної інтеграції на прикладі країн СНГ
23. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи
24. Основи менеджменту економічної безпеки в галузях народного господарства

25. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

26. Економічна ефективність туризму

27. Реформування ПДВ в умовах економічної кризи

28. Аналіз діяльності ВАТ "Київський маргариновий завод"

29. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

30. Економічна ефективність капіталовкладень

31. Економічна ефективність ринкових структур

32. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності

Подставка для ножей овальная, 16x6,5x22 см.
Размеры: 16х6,5х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: бежевый. Предназначена для безопасного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Форма силиконовая для выпечки "Пряничный домик" (арт. TK 0231).
Вы в восторге от европейских рождественских ярмарок? Хотите, чтобы и в Вашем доме почаще царила атмосфера волшебства? С помощью
503 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Карандаши цветные "Замок", 60 цветов.
Яркие, насыщенные цвета. Отстирываются с большинства обычных тканей. Специальная технология вклеивания (SV) предотвращает поломку
1510 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Найдавніші писемні джерела пам’яток економічної думки цивілізації Стародавнього Сходу

34. Основи економічної теорії

35. Основні показники економічної статистики

36. Поняття економічної інформації, її види та властивості

37. Семінарське заняття з економічної теорії

38. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління
39. Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт"
40. Регулювання валютного курсу в період фінансово-економічної кризи

41. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

42. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

43. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

44. Економіко-статистичний аналіз собівартості продукції тваринництва в ВАТ "Сонячне" Тарутинського району Одеської області

45. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення рентабельності фінансових результатів на прикладі ВАТ "Племінний завод "Біловодський" Луганської області

46. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

47. Економічний аналіз

48. Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності

Микрофон "Пой со мной! Русское диско".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Расскажи, Снегурочка»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Автомобильный ароматизатор Deliss "Romance", аромат жасмина, ванили, ежевики.
Комплект для крепления на дефлектор автомобиля, состоящий из прибора и сменного блока ароматизатора.Жидкостный ароматизатор воздуха для
355 руб
Раздел: Прочее
Шинковка "ШК-4".
Доска-шинковка для капусты деревянная, 3 ножа. Длина 50 см. Ширина 21,5 см.
442 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки

49. Аналіз ефективного використання короткострокового кредиту

50. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

51. Аналіз ефективності операцій хеджування. Опціони

52. Аналіз прибутковості та рентабельності комерційного банка ВАТ КБ "НАДРА" у 2003-2007 рр.

53. Методи підвищення ефективності виробництва і використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів

54. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства
55. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"
56. Аналіз ефективності використання основних засобів

57. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

58. Північно-Кавказький економічний район Росії

59. Аналіз інформаційної системи ВАТ КСЖ "Універсальна"

60. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

61. Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"

62. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

63. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу

64. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

Настольная игра "Loonacy".
Loonacy (Лунаси) – очень забавная и веселая игра, в которой победит тот, что проворнее и внимательнее. Суть игры заключается в том, чтобы
490 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty", голубой.
Складной дорожный горшок HandyPotty. Он может заменить сразу три аксессуара: привычный ребенку и его родителям горшок, дорожный горшок для
1160 руб
Раздел: Прочие
Шкатулка музыкальная "Сердце", 16x15x7 см, арт. 24806.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
775 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

65. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

66. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

67. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

68. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

69. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

70. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці
71. Індивідуальний підхід до учнів як умова ефективної педагогічної роботи
72. Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

73. Аналіз ефективності використання матеріальних активів підприємтсва на прикладі готелю "Домус готель"

74. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу

75. Аналіз фінансового стану ВАТ "Радсад"

76. Аналіз формування доходів ВАТ "Городецький цукровий завод"

77. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

78. Еколого-економічні інструменти природоохоронної діяльності на ВАТ "АЗОТ"

79. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

80. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

Пелёнка-кокон для мальчика "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

81. Аналіз поглядів на ринкову кон’юнктуру російських економістів

82. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

83. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ "АВК"

84. Економіко-статистичний аналіз продуктивності праці в тваринництві

85. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

86. Історія розвитку економічного аналізу
87. Концептуальні основи аналізу національної економіки
88. Підвищення ефективності інноваційної діяльності в умовах ВАТ "Дніпропетровський лакофарбовий завод"

89. Розробка заходів з підвищення ефективності операційної діяльності ВАТ "Дніпропетровськгаз"

90. Теорія економічного аналізу

91. Формування ефективних інститутів в умовах трансформаційної економіки

92. Предмет та метод економічного аналізу

93. Економічне моделювання в економічному аналізі

94. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

95. Планирование действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и при режиме чрезвычайной ситуации

96. Чрезвычайные ситуации мирного времени

Матрас в круглую кроватку Bambola (75x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
1223 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Держатель автомобильный универсальный "Car holder 101+".
Держатель подходит для мобильных устройств: планшета, телефона, смартфона, КПК, навигатора, электронной книги, плеера и других устройств.
374 руб
Раздел: Держатели и подставки
Подвесные качели "Тарзанка".
Данные подвесные качели от торговой марки ZebraToys представляют собой не традиционное изделие для катания, а яркую тарзанку. Небольшая
317 руб
Раздел: Качели

97. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

98. Александр Блок. Жизнь и творчество. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой

99. С. Есенин "Анна Снегина"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.