Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

з виробничої практики (на прикладі Погребищенського ТВБВ №10001/035 ВАТ «Державний ощадний банк України») Вступ На сучасному етапі, коли Україна перебуває в спаді економічного розвитку, в умовах економічної кризи, серед проблем, які постали, першочергово постала проблема вибору надійного банку, де населенню вигідно буде зберегти кошти, цінні папери та метали. Оскільки більшість комерційних банків пізнали краху в своїй діяльності, то покластися можна тільки на державу. Рятівником від держави виступає «Державний ощадний банк України» – як найважливіший елемент відтворювальної структури економіки організовує рух і перерозподіл ресурсів суспільства в їх грошовому виразі. Через Ощадбанк проходять грошові розрахунки і платежі господарюючих суб’єктів та населення в цілому. Оскільки Ощадбанк має розгалужену систему, тобто філії по всій Україні, то завдяки цьому населення має можливість користуватися послугами Ощадбанку по всій Україні. Саме Ощадбанк виконує важливу функцію мобілізації тимчасово вільних грошових ресурсів і перетворення їх у реальний капітал, здійснюючи різноманітні кредитні, інвестиційні та інші операції і забезпечуючи, таким чином, потреби економіки в додаткових ресурсах. Метою проходження виробничої практики є ознайомлення з загальною характеристикою Ощадбанку та здійснення моніторингу фінансової складової діяльності банку, теоретичне обгрунтування АРМ фінансиста в банку. Досягнення мети передбачає вирішення наступних завдань: розробка загальної характеристики Погребищенського відділення ВАТ «Державний ощадний банк України»; – аналіз фінансової складової діяльності банку; – зібрати інформацію про АРМ спеціаліста (фінансиста) в банку. Предмет дослідження – нормативно-правове забезпечення банку, підрозділи банку, інформаційне та технічне забезпечення, показники фінансової звітності, АРМ фінансиста Ощадбанку. Об'єктом є безпосередньо Погребищенське ТВБВ №10001/035 ВАТ «Державний ощадний банк України». Відділення ВАТ «Державний ощадний банк України» входить до єдиної організаційної структури Банку не є юридичною особою, відкрите на балансі філії – Вінницького обласного управління відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», підпорядковане установі, на балансі якої відкрите і є її структурною одиницею, має внутрішньобанківський реєстраційний код. Юридичною підставою забезпечення діяльності установи є положення «Про територіально відокремлене без балансове відділення «10001/035 Філії – Вінницького обласного управління відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України». Для написання звіту про проходження навчальної практики використовувались закони України «Про банки і банківську діяльність», «Про господарські товариства», положення про організацію операційної діяльності в установах ВАТ «Ощадбанк», положення «Про територіально відокремлене без балансове відділення «10001/035 Філії – Вінницького обласного управління відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України». 1. Загальна характеристика Погребищенського відділення ВАТ «Державний ощадний банк України» 1.1

Юридичні підстави забезпечення діяльності установи Юридичною підставою забезпечення діяльності установи є положення «Про територіально відокремлене без балансове відділення «10001/035 Філії – Вінницького обласного управління відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» від «17» червня 2003 року №108, яке погоджено рішенням комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при управлінні НБУ у Вінницькій області від 10.12. 2003 №62. Згідно з цим положенням відділення входить до єдиної організаційної структури Банку не є юридичною особою, відкрите на балансі філії – Вінницького обласного управління відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», підпорядковане установі, на балансі якої відкрите і є її структурною одиницею, має внутрішньобанківський реєстраційний код. Метою діяльності Відділення є поліпшення обслуговування клієнтів та одержання прибутку в інтересах Банку від проведення банківської та іншої діяльності визначеної положенням та законодавством. Предметом діяльності Відділення є виконання банківських та інших операцій на підставі дозволу на здійснення банківських операцій, виданого банком. Відділення здійснює такі банківські операції: – приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб; – відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів; – переказ грошових коштів; – лізинг; – випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків і векселів; – випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток; – операції з валютними цінностями; – перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів; – довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами. Майно відділення обліковується на балансі філії Вінницького обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України».Керівництво поточною діяльністю Відділення здійснює керівник – завідуючий, а в разі його відсутності – заступник. Відділення гарантує таємницю щодо операцій, рахунків та вкладів клієнтів, а також нерозголошення конфіденційної інформації, яка стала відома працівникам Відділення у зв’язку з виконанням ними своїх зобов’язань. Контроль за діяльністю Відділення здійснюється шляхом проведення аудиту, ревізії та тематичних перевірок службами банку або філії у встановленому порядку в межах її повноважень та компетенції. Нагляд за діяльністю Відділення здійснює територіальне управління НБУ за місцезнаходженням Відділення. 1.2 Структура взаємодії підрозділів відділення ВАТ «Державний ощадний банк України» Організація банку являє собою досить складну процедуру та регулюється, як правило, загальним чи спеціальним (для банків) законодавством. В більшості країн необхідним є дозвіл на відкриття банку, але в ряді випадків засновники можуть обмежитись простою реєстрацією. Структура банку, кількість відділів, спеціалізація служб, склад керівництва, розподіл повноважень і т. д. залежить від багатьох факторів і визначається економічною доцільністю. В загальній організаційній структурі банку можна виділити два типи відділів: – відділи, які виконують лінійні функції; – відділи, які виконують штабні функції.

Лінійні відділи безпосередньо зайнятті виконанням організаційної роботи (прийняття вкладів, видача кредитів, купівля цінних паперів тощо). Термін «лінійний» характеризує характер зв’язків цих відділів з вищими ешелонами банку. Лінійні функції делегуються з вищих поверхів ієрархії на нижчі, що створює безперервний «ланцюг команд» або «лінію» команд по вертикалі, яка зв’язує один рівень з іншими. Штабні відділи займаються обслуговуванням лінійних відділів, допомагають їм у підвищенні ефективності їх діяльності. Прикладом можуть слугувати відділи планування, кадрів, юридичний, статистики. Відомо декілька принципових схем побудови банку. Кожна з них адекватна певному типу кредитного ринку. Так, в умовах локального ринку, обмеженого контингенту клієнтів, відсутності активної боротьби конкуруючих установ, нерозвиненості або повної відсутності філіальної системи найбільш розповсюджена так звана схема побудови банку. Для неї характерні гранична простота вертикальних зв’язків, пряме та безпосереднє підпорядкування відділів вищому керівництву банку. Погребищенське ТВБВ ВАТ «Державний ощадний банк України» має лінійну структуру взаємодії підрозділів установи. В даній організаційній структурі відділення «Державний ощадний банк України» верхню позицію займає керуючий, якому підпорядковується заступник керуючого. Оскільки в лінійній структурі створюється безперервний «ланцюг команд», тобто заступнику керуючого підпорядковуються взаємопов’язані сектори та відділи, які в свою чергу мають зав. відділами та зав. секторами, яким підпорядковуються підлеглі відділу, який створює колектив відділення. Завідуючий банку організовує діяльність таким чином, щоб забезпечити: – розподіл обов'язків та повноважень щодо здійснення операцій; – належне документування всіх операцій (складання первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку). Якщо документування операцій здійснюється з використанням інформаційних технологій, то відповідне програмне забезпечення має забезпечувати ведення протоколу про всі операції та дії відповідальних працівників у захищеній від модифікації формі; – своєчасне, повне та достовірне відображення операцій у регістрах бухгалтерського обліку; – накопичення та надання докладної інформації за кожною операцією з обов’язковим зазначенням даних про її учасників, з визначенням балансових і позабалансових вимог та зобов’язань, можливих змін за цими операціями, сум нарахованих, отриманих або сплачених доходів та витрат, а також інших параметрів, що забезпечують складання звітності Банку; – дотримання вимог Облікової політики Банку; – автентифікацію відповідального за проведення операційної процедури на паперових та/або електронних носіях; – дотримання встановлених лімітів на здійснення окремих операцій; – визначення наявних та можливих операційних ризиків і управління ними; – виконання необхідних процедур внутрішнього контролю; – зберігання інформації про всі операції установи Банку; – конфіденційність інформації про кожну операцію та її контрагентів (інформація про операцію під час її передавання відповідними каналами зв'язку має бути зашифрованою); – цілісність та достовірність інформації усіх операцій; – формування та зберігання первинних документів, облікових регістрів, звітів відповідно до вимог законодавства України.

Організаційні здібності П.Скоропадського, уміння згуртувати навколо своєї адміністрації однодумців, залучити до формування державного апарату висококваліфіковані, досвідчені кадри, прагнення встановити у країні громадський спокій та правопорядок сприяли відомим надбанням Гетьманату у фундації провідних засад державного ладу та управління. Цілком очевидно, що ці надбання слід віднести і на адресу спецслужб, адже саме в цей період, на думку автора, найбільш повною мірою виявилася державотворча функція їхньої діяльності. І насамперед тому, що цей період історії України, напевно, не має собі рівних за кількістю та масштабами загроз існуванню держави. Про це, зокрема, свідчить і аналіз оперативної обстановки, в якій діяли спеціальні служби Гетьманату: наявність на території України австро-німецьких окупаційних військ, нелегальна діяльність спеціальних служб австро-німецького блоку та країн Антанти; розвідувально-підривна робота радянських спецслужб на території України з метою підготовки збройного вторгнення та повалення існуючого ладу; антидержавна діяльність підпільних організацій, що орієнтувалися на радянську Росію та російський "білий рух"; масові селянські й робітничі антигетьманські виступи; наявність впливової партійно-політичної опозиції, що ставала на шлях антиурядової діяльності та контактувала із зовнішніми противниками Гетьманату; діяльність організованих злочинних угруповань, розклад певної частини державного апарату

1. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

2. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

3. Історія створення Державного Гімну України

4. Державний устрій України в другій половині XVII сторіччя

5. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

6. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"
7. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"
8. Державна система охорони інтелектуальної власності Українискладова частина міжнародної системи охорони промислової власності

9. Догляд за тяжкохворими новонародженими дітьми у відділенні інтенсивної терапії. Дотримання санітарно-протиепідемічного режиму у відділенні в Україні

10. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

11. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

12. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

13. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

14. Державний бюджет України і бюджетне право

15. Методики оцінки фінансового стану банків України

16. Проблеми функціонування фінансових бірж України

Ручка-стилус шариковая "Самый лучший!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Зеркало с подсветкой "Новый взгляд".
Хотите наносить макияж с максимальным комфортом? Увеличительное зеркало с подсветкой "Новый взгляд" обеспечит Вам отличную
639 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Мощное чистящее средство для ванной комнаты и туалета с возможностью распыления "Mitsuei", 400.
Сверхсильное средство для удаления плесени. Эффективно очищает кафель, стены, расщепляет любые загрязнения. Дезинфицирует поверхности.
315 руб
Раздел: Для сантехники

17. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

18. Державне право України

19. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

20. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

21. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

22. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст
23. Державний лад України при НЕП
24. Державно-правове становище українських земель в литовсько-польський період (XIV – XVII ст.)

25. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

26. Державна агенція промоції культури України

27. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

28. Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій для ТОВ "УКР-ПАК"

29. Федералізм чи унітаризм: перспективи розвитку державності України

30. Державно-церковні відносини в період незалежної України

31. Автоматизована система Державного казначейства України

32. Державний борг України

Ниблер силиконовый "Зайчик", розовый.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 21 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
899 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Этажерка для обуви, 5 полок.
Собрать всю обувь в одно место, строго распределить ее для аккуратного хранения помогут пластиковые этажерки для обуви от компании
812 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

33. Пенсійний фонд України як фінансовий інститут

34. Про Державний Бюджет України на 2010 р.

35. Факторинг - нова фінансова послуга ринкової інфраструктури України

36. Фінансова система України

37. Фінансове право України

38. Фінансовий ринок (фондовий) України
39. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку
40. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

41. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

42. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

43. Фінансовий стан підприємств України в умовах кризи

44. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

45. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

46. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

47. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

48. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов
Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

49. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

50. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

51. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

52. Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль")

53. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

54. Державний фінансовий контроль (ревізія)
55. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ
56. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

57. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

58. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

59. Вдосконалення організації експортно-імпортної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

60. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

61. Аналіз фінансового стану ВАТ "Радсад"

62. Державна фінансова підтримка санації підприємств

63. Державний фінансовий контроль в Україні

64. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

Гибкий трек "Большое путешествие", 317 деталей.
Гибкий трек "Большое путешествие" от бренда 1Toy состоит из 317 деталей, в том числе лифта, 2 машинок, пещеры и перекрестка.
2695 руб
Раздел: Треки без запуска
Контейнер универсальный, 4 выдвижные секции, большой.
Может использоваться как бокс для канцелярских или любых иных офисных принадлежностей, а также строительных мелочей и пр. Легко
1084 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шарики, 100 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 6 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
733 руб
Раздел: Шары для бассейна

65. Фінансова підтримка інноваційної діяльності

66. Фінансовий аналіз ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

67. Фінансово-бухгалтерська практика у фінансовому управлінні Менської районної державної адміністрації

68. Еколого-економічні інструменти природоохоронної діяльності на ВАТ "АЗОТ"

69. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

70. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"
71. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика
72. Державне регулювання корпоративної діяльності

73. Розробка заходів з підвищення ефективності операційної діяльності ВАТ "Дніпропетровськгаз"

74. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення рентабельності фінансових результатів на прикладі ВАТ "Племінний завод "Біловодський" Луганської області

75. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

76. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

77. Державно-конституцiйнi традицii козацькоi доби

78. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

79. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

80. Розслідування крадіжок державного та громадського майна

Мобиль на детскую кроватку "Music Bed Bell" (свет, звук).
Погремушка станет отличным помощником, она позволит привлечь внимание ребенка. Мобиль на детскую кроватку Music Bed Bell - это отличное
1475 руб
Раздел: Мобили
Швабра отжимная "Хозяюшка Мила", KF-08.
Отжимные швабры с PVA насадками подходят для влажной уборки и мытья полов из любых материалов: ламинат, паркет, линолеум, керамическая
371 руб
Раздел: Швабры и наборы
Коврик придверный, разноцветный (40x60 см).
Коврик придверный. Основа: резина. Размеры: 400x600 мм.
328 руб
Раздел: Коврики придверные

81. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

82. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

83. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

84. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

85. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

86. Планування діяльності підприємства
87. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету
88. Правове регламентування діяльності акціонерних товариств

89. Контрольна з підприємницької діяльності

90. Суть комерційної діяльності на підприємстві

91. О вреде планирования и пользе лени

92. Поняття та форми державного устрою

93. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

94. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

95. Ринок фінансових послуг

96. Фінансовий механізм регулювання ринкових відносин

Блинница (блюдо с крышкой) "Золотая Серена", 23,5 см.
Блинница (блюдо с крышкой). Диаметр: 23,5 см. Высота: 10 см. Материал: керамика.
660 руб
Раздел: Блюда
Настольная игра "Времена года".
Времена года - игра-ходилка, которая знакомит малышей с изменениями в природе. Яркие иллюстрации помогут ориентироваться в сезонах
1023 руб
Раздел: Классические игры
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82630.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы

97. Державний заповІдник дунайськІ плавнІ

98. Інтегральна ефективність діяльності

99. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.