Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Пенсійний фонд України як фінансовий інститут

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Економіко-правничий інститутм. ЧернівціФінансово-юридичний факультетКафедра фінансів ДИПЛОМНА РОБОТА НА ТЕМУ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ ЯК ФІНАНСОВИЙ ІНСТИТУТ Виконала: студентка VІ курсу спеціальності “Фінанси” заочної форми навчання Веселовська І.О. Науковий керівник: к.е.н. доцент Бескид Й.М. Допущено до захисту“ ” 2002 р. Зав. кафедрою д.е.н., професор Юрій С.І. Чернівці ЗМІСТ ВСТУПError: Refere ce source o fou d РОЗДІЛ І. ОСОБЛИВОСТІ ТА МІСЦЕ ФОНДІВ В СТРУКТУРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯError: Refere ce source o fou d 1.1. Місце Пенсійного фонду в фінансовій системі державиError: Refere ce source o fou d 1.2. Суть і значення суспільних фондів споживанняError: Refere ce source o fou d РОЗДІЛ ІІ. СИСТЕМА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІError: Refere ce source o fou d 2.1. Принципи здійснення пенсійного забезпечення громадянError: Refere ce source o fou d 2.2. Структура пенсійного фонду України46 2.3. Порядок формування коштів Пенсійного фонду УкраїниError: Refere ce source o fou d 2.4. Механізми та напрямки використання фінансових ресурсів Пенсійного фондуError: Refere ce source o fou d РОЗДІЛ ІІІ. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІError: Refere ce source o fou d 3.1. Необхідність реформування пенсійної системи в Україні80 3.2. Персоніфікований облік: впровадження, результати, проблеми89 ВИСНОВКИError: Refere ce source o fou d СПИСОК ЛІТЕРАТУРИError: Refere ce source o fou d ДОДАТКИ100 ВСТУП Актуальність теми дослідження. Реформування української економіки, а саме перехід її від планової, централізованої, до ринкової і такої, що виступає в світі в якості повноцінної функціонуючої системи, передбачає створення в ній ряду ефективних механізмів соціального захисту громадян. В цьому контексті, найважливішим завданням, що стоїть перед державою є питання пенсійного забезпечення громадян. Немаловажність даного питання постає із самої суті функціонування держави як системи управління, оскільки управління полягає не лише у створенні простору (правового, економічного чи іншого) в межах якого задаються вектори, але й враховується цілий ряд інших взаємозв’язків, що самі виникають в ньому. Останні в науковій літературі класифікуються терміном зворотні зв’язки. І саме їх врахування забезпечує стійкий характер протікання бажаних процесів в державі і в економіці зокрема. В якості прикладу тут можна привести стимулюючу роль пенсійного забезпечення не тільки в галузі виробництва (послуг чи ін.) але й в галузі оподаткування, тобто у формуванні свідомості дисциплінованого платника податків. Тобто розвинену державну систему управління відрізняє від системи управління “третіх” держав той факт, що перша забезпечує збалансованість інтересів державних, з однієї сторони, та інтересів її громадян – з іншої. В “третіх” державах створюються умови, за яких державний апарат управління служить фактично не на саму державу, а в більшій мірі забезпечує інтереси вузького кола її громадян, а законодавча база не збалансована і носить фіскальний та визискуючий характер.

Підсумовуючи все сказане і усвідомлюючи реалії сучасності нашої держави, приходимо до повноти усвідомлення актуальності даної теми роботи. Система пенсійного забезпечення фактично відображає ставлення держави до тих громадян які відпрацювали на неї більшу частину свого життя. А основним механізмом у здійсненні пенсійного забезпечення виступає Пенсійний фонд України, який і є об’єктом дослідження в даній дипломній роботі. Ступінь наукової розробки теми дослідження можна охарактеризувати як достатній. Основні документи, які регламентують засади існування та функціонування Пенсійного фонду України є: Закони України: “Про пенсійне забезпечення”, “Про державну службу”, “Про статус суддів”, “Про прокуратуру”, “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців і осіб начальницького рядового складу органів внутрішніх справ”, “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, Постанови Кабінету Міністрів України, Укази Президента України. Серед вчених економістів, котрі досліджували ці питання в своїх наукових працях, зазначимо наступних: І. Сирота, О. Василик, Б. Зайчук, М. Захарко, О. Коваленко, З. Коровіна, Л. Ларіонова, О. Мельник, О. Огій, К. Окольніков, Д. Остапенко, В. Шумський, В. Діхтєрьова та багато інших. Метою роботи є детальне вивчення системи пенсійного забезпечення в Україні і тієї ролі яку відіграє в ній Пенсійний фонд, його місце в економіці країни, сучасний стан та перспективи розвитку. Враховуючи цілі, що стоять перед автором, сформулюємо наступні основні завдання, що необхідно вирішити в дипломній роботі: провести детальне дослідження законодавчої бази, що стосується питання пенсійного забезпечення громадян; проаналізувати структуру фінансової системи нашої держави і визначити місце в ній Пенсійного фонду як фінансового інституту проаналізувати механізми надходження фінансових ресурсів до Пенсійного фонду; охарактеризувати механізми і напрямки використання коштів Пенсійного фонду згідно завдань, поставлених перед ним; провести оцінку ситуації, яка склалась у сфері пенсійного забезпечення, зокрема вичленити ряд недоліків у самій законодавчій базі, що стосується даного питання, а також проаналізувати ті фактори макроекономічного характеру, що мають безпосередній вплив на формування коштів Пенсійного фонду та на формування системи пенсійного забезпечення в нашій державі взагалі; проаналізувати основні риси впровадження пенсійної реформи в Україні; узагальнити результати дослідження у вигляді висновків. Структура роботи відповідає завданням, що постали перед автором. Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку літератури та додатків. РОЗДІЛ І. ОСОБЛИВОСТІ ТА МІСЦЕ ФОНДІВ В СТРУКТУРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 1.1. Місце Пенсійного фонду в фінансовій системі держави Перш за все слід зазначити, що Пенсійний фонд є одним із тих механізмів держави, основною функцією яких є здійснення соціального забезпечення громадян.

Зокрема по своїй суті Пенсійний фонд призначений для надання фінансової допомоги тим громадянам, що в силу тих чи інших причин втратили працездатність і не здатні самі себе забезпечувати. Засоби на надання такого роду фінансової допомоги поступають із державних фінансів. Систему фінансів в Україні лише з 90-х років почали формувати як національну. До того часу вона була складовою частиною централізованої фінансової системи колишньої радянської держави і залежала від її фінансової політики. Незалежній Україні доводиться створювати якісно нову фінансову систему, яка б була позбавлена всіх негативних рис попередньої, яка б стимулювала високоефективну працю, ліквідувала будь-який визиск і експлуатацію людини, котра стала б знаряддям розбудови Демократичного соціально справедливого суспільства, піднесення життєвого рівня народу. Необхідність національної фінансової системи обумовлює політично-державна самостійність України і переведення економіки на ринкові відносини. Українська національна фінансова система повинна створити таку сукупність економічних відносин, за допомогою яких можна здійснювати планомірний розподіл сукупного суспільного продукту і національного доходу для утворення і використання грошових фондів на інвестування розширеного і високоефективного виробництва, сфери послуг і, що немаловажно, задоволення соціальних потреб народу. Зазначимо, що фінанси представляють собою грошові фонди, що утворюються в процесі відтворення. Економічні відносини, що виникають між державою, банками, суб’єктами господарської діяльності, окремими громадянами, між галузями економіки, регіонами тощо у зв’язку з формуванням та використанням грошових фондів, становлять фінансові відносини. Тобто, до фінансів не належать кошти, що обслуговують особисте споживання та обмін (роздрібний товарооборот, оплата побутових, комунальних послуг, особистого транспорту, зв’язку тощо). Формування, розподіл і використання в процесі суспільного виробництва грошових фондів, необхідних для забезпечення функціонування держави, економіки та її розвитку, утворюють фінансову систему суспільства. Фінансова система має такі складові: загальнодержавні фінанси, фінанси органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, громадських організацій і недержавних позабюджетних фондів. Сукупність фондів грошових коштів, що знаходяться в розпорядженні держави, підприємств та організацій, утворюють фінансові ресурси. Останні характеризують стан економіки і одночасно є джерелом її розвитку. Розрізняють такі джерела і методи формування фінансових ресурсів: стягнення податків; відрахування частини прибутків від суб’єктів господарювання; відрахування на страхування; інші види відрахувань у централізовані фонди; продаж державою цінних паперів і свого майна; одержання кредитів; емісія грошей. Структура фінансової системи країни включає в себе такі складові: 1. Державні фінанси, які представляють собою головний елемент в структурі фінансової системи. Це система грошових фондів, що знаходяться в розпорядженні держави і призначені для фінансового забезпечення властивих їй функцій (управління народним господарством, утримання законодавчої та виконавчої влади, оборона, охорона законності та правопорядку, розвиток фундаментальної науки, космічні дослідження, охорона природи, структурна перебудова економіки тощо).

PТут прибув до нас полковий державний нспектор, то я призначаю вас до нього нструктором-нформатором. ¶дть шукайте його й представтесь. PСлухаю, пане полковнику!P знову вддав я шану, але не встиг обернутися, щоб ти, як Панченко вже грзним тоном промовив: PТльки глядть мен щоб  в нспектур була дисциплна! Усяко нтелгентщини я не потерплю! З того, як кисло вимовив Панченко слова «державний нспектор», видно було, що його не дуже тшило нововведення в укранськй арм нституту державно нспектури, та навряд чи могло воно й мпонувати комусь з командного складу, адже це було копювання бльшовицьких полткомсарв у Червонй арм. Мотивувалось воно тим, що, в раз вйни з армю генерала Денкна, можуть бути випадки зради серед старшинського складу, де, крм нацонально свдомого елемента, траплялись подекуди й недавн «малороси», яким не було де подтись поза службою пд жовто-блакитним прапором. Щоправда, державними нспекторами були теж старшини, але вони неодмнно мали бути укранськими соцал-демократами або соцалстами-революцонерами, а саме вд партйно приналежност когось нудило кадрових старшин, як вважали, що армя повинна бути аполтичною

1. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

2. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

3. Конституційний суд України

4. Металургійний комплекс України

5. Судова система України. Конституційний Суд України

6. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин
7. Правова охорона природно-заповідного фонду України
8. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

9. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

10. Проблеми функціонування фінансових бірж України

11. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

12. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

13. Державний лад України в роки Другої світової війни

14. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

15. Антифашиський Рух Опору в роки Великої Вітчизняної війни на території України

16. Відбудова та відновлення України після Великої Вітчизняної війни

Комплект детского постельного белья 1.5 "Принцесса".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Подушка для автокресел, детская "Roxy" от 1 до 3 лет.
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
391 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Магнитные истории "Мир вокруг".
Детская магнитная игра "Мир вокруг" поможет в большом кругу друзей весело провести время. Она заключается в следующем – ребенку
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

17. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

18. Радянізація західних областей України після Другої світової війни

19. Карбування металів як один з давніх видів народного декоративно-прикладного мистецтва України

20. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

21. Туризм, як чинник розвитку продуктивних сил України

22. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України
23. Факторинг - нова фінансова послуга ринкової інфраструктури України
24. Фінансова система України

25. Фінансове право України

26. Фінансовий ринок (фондовий) України

27. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

28. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

29. Комплексна методика прийняття рішень щодо розміщення фінансових коштів на фондовому ринку України

30. Атомна енергетика України і РПС

31. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

32. Громадянство України

Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу
Конструктор "Mechanical Kangaroo".
Конструктор для сборки действующей модели «Механический Кенгуру». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Танк с пневмопушкой.
У танка башня поворачивается, пушка поднимается, стреляет снарядами (пульки входят в комплект, 6 штук). Размер: 28x8x10 см. Материал: пластик.
327 руб
Раздел: Танки

33. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

34. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

35. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

36. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

37. Історія України

38. Історія соборності України
39. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України
40. Господарство України періоду утвердження капіталізму

41. Походження людини та її поява на території України

42. Історія держави та права України

43. Культура України в 30-х рока

44. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

45. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

46. Податкова політика України

47. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

48. Загальна характеристика конституції України

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Кресло детское.
Мягкое удобное кресло для отдыха. Кресло имеет прочный металлический каркас и покрытие из текстиля, оно легко собирается и разбирается и
706 руб
Раздел: Стульчики
Детские футбольные ворота 2 в 1.
Игровой набор включает в себя всё необходимое для тренировок маленьких футболистов - пластиковые сборно-разборные ворота с сеткой,
1306 руб
Раздел: Футбол

49. Господарське право України

50. Поняття, форма та функції Конституції України

51. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

52. Суверенітет України

53. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

54. Бюджет України: актуальні проблеми
55. Державній бюджет України
56. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

57. Сбалансованість бюджета України

58. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

59. Організаційна система управління природокористуванням України

60. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

61. Інтеграція України у світове господарство

62. Використання трудових ресурсів Західної України

63. Міжнародний ринок туристичних послуг України

64. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

Набор столовый детский "Непоседа" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая - 1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - ложка чайная - 1 шт; - нож столовый - 1
532 руб
Раздел: Ложки, вилки
Развивающая игра "Магнитные истории. Времена года".
Игра «Магнитные истории. Времена года» - это познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая в игровой форме познакомиться с временами
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Электронная энциклопедия для малышей "Уроки Божьей Коровки".
Уроки божьей коровки – это электронная энциклопедия для малышей в формате книжки-планшетика! 120 обучающих картинок, 60 логических пар, 8
655 руб
Раздел: Викторины

65. Особливості перехідної економіки України

66. Роль і значення АПК для господарства України

67. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

68. Грошовий обіг України

69. Органи внутрішніх справ України

70. Грошові розрахунки в господарському обороті України
71. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України
72. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

73. Закон україни про міліцію

74. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

75. шпори з цивільного права України

76. Заповідники України

77. Культура та побут населення України

78. Легка промисловість України i транспорт

79. Сільське господарство i харчова промисловість України

80. Електроенергетика України

Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Регіональний розвиток харчової промисловості України

82. Зародження партійно-радянської преси України

83. Проблеми золотоносності надр України

84. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

85. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

86. Верховна Рада України в системі органів влади
87. Ґрунти України
88. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

89. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

90. Етикет України та Росії

91. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

92. Національний банк України

93. Національний банк України та особливості його функціонування

94. Ринок цінних паперів України

95. Страховий ринок України

96. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

Трусики Merries Юниор, 12-22 кг, экономичная упаковка, 38 штук.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь, удобны в период обучения малыша к горшку; надеваются и
1448 руб
Раздел: Обычные
Багетная рама "Sally" (цвет: серый+золото), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Ранец школьный "Nature Quest Collection", 35x31x19 см, цвет синий.
Ранец школьный, индивидуализация съемными аппликациями серии «Российская техника», 5 съемных аппликации на липучке. На ранце -
2816 руб
Раздел: Без наполнения

97. Формування та розвиток банківської системи України

98. Банки на валютному ринку України

99. Банківська система України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.