Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Організація виробництва

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Міністерство освіти і науки України Приватний вищий навчальний заклад «МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ» Факультет: «Економіка підприємства» Курсова робота з дисципліни: «Організація виробництва» Виконав: студент 4-го курсу, групи ВЕ-61 Лесько Ірина Миколаївна (прізвище, ім’я по-батькові повністю) Перевірив: Мінкін О.Ю. Захищено з оцінкою: Київ 2010 р. Зміст Теоретична частина курсової роботи 1. Види руху предмету праці 2. Розрахунок параметрів одно предметної безперервно-потокової лінії Практична частина курсової роботи 3. Задача 1 4. Задача 2 5. Задача 3 6.Задача 4 Висновок Література Теоретична частина курсової роботи Класифікація поточних ліній Потоковий метод — це прогресивна, найефективніша форма організації виробничого процесу, яка ґрунтується на ритмічній повторювальності та узгодженості в часі основних і допоміжних операцій, що виконуються на спеціалізованих робочих місцях, котрі розташовані за ходом технологічного процесу, де передавання предметів праці з операції на операцію здійснюється з мінімальними витратами часу спеціальними транспортними засобами. За потокового методу предмет праці в процесі обробки переміщується за встановленим найкоротшим маршрутом у заздалегідь фіксованому темпі. При цьому максимально втілюються основні принципи раціональної організації виробничого процесу: спеціалізації, прямоточності, паралельності, безперервності, пропорційності та ритмічності. Характерними ознаками потокового методу є: глибоке розчленовування виробничого процесу на операції; чітка спеціалізація робочих місць на виконанні визначених операцій; пропорційність виконання операцій на всіх робочих місцях; розташування устаткування за ходом технологічного процесу; наявність спеціального міжопераційного транспорту для переміщення предметів праці з операції на операцію; високий рівень безперервності виробничого процесу, що досягається забезпеченням рівності або кратності тривалості операцій такту потоку. Потокове виробництво є економічно доцільною формою організації процесу виготовлення виробів та їх елементів, основними ознаками якого є: закріплення за певною групою робочих місць одного найменування або обмеженої кількості найменувань виробів, деталей або складальних одиниць, споріднених конструктивно і технологічно, а кожної окремої операції за певним спеціалізованим робочим місцем, що забезпечується виконанням принципу спеціалізації; виконання на кожному робочому місці однієї або невеликої кількості технологічно споріднених операцій, що зумовлює вузьку спеціалізацію робочих місць і самих робітників; розташування робочих місць за ходом технологічного процесу, що забезпечує найкоротший шлях руху деталей під час обробки; переміщення предметів праці з операції на операцію поштучно або невеликими транспортними (передаточними) партіями відповідно до встановлених ритмів роботи потокової лінії, що забезпечує високий ступінь паралельності та безперервності; високий рівень механізації та автоматизації основних і допоміжних операцій завдяки вузькій спеціалізації робочих місць; підтримання ритму виробництва міжопераційним транспортом поряд з функцією переміщення.

Основною структурною ланкою потокового виробництва є потокова лінія, яка є сукупністю робочих місць, розташованих за ходом технологічного процесу, призначених для виконання закріплених за ними операцій і пов’язаних між собою спеціальними видами міжопераційних транспортних засобів. За потоковою лінією закріплюється виготовлення одного або обмеженої кількості найменувань предметів праці. Види потокових ліній розподілені за класифікаційними групами: За ступенем спеціалізації потокові лінії розрізняють на однопредметні і багатопредметні. За методом обробки та чергування виробів багатопредметні лінії підрозділяються на змінно-потокові та групові. За ступенем безперервності технологічного процесу розрізняють безперервні та перервні (прямоточні) лінії. За способом підтримки ритму розрізняють лінії з регламентованим та вільним ритмом. За способом транспортування предметів між операціями розрізняють поточні лінії з засобами безперервної дії (конвеєри), з транспортними засобами дискретної дії (неконвеєрні лінії) та лінії без транспортних засобів. Залежно від функцій, що виконуються транспортними засобами безперервної дії, розрізняють лінії з: транспортним, робочим та розподільчим конвеєрами. За місцем виконання операцій розрізняють потокові лінії з робочими конвеєрами та зі зняттям предметів. За характером переміщення розрізняють конвеєрні лінії з безперервним та пульсуючим рухом. За рівнем механізації процесів розрізняють автоматичні і напівавтоматичні потокові лінії. За рівнем охоплення виробництва виділяють: дільничні, цехові, міжцехові, наскрізні потокові лінії. Організаційно-технічні особливості потокових ліній На потокових лініях на основі використання спеціальних датчиків широко застосовується автоматизована система обліку готової продукції, що дає можливість не тільки враховувати обсяги, а й здійснювати оперативне регулювання виробництва. Раціональна система обслуговування робочих місць, відсутність або зведення до мінімуму простоїв через переналагодження устаткування, чіткий режим роботи потокових ліній забезпечують найповніше використання робочого часу, зростання продуктивності праці. Розрахунок часових параметрів подій та робіт сітьової моделі Сітьове планування й управління (СПУ) використовується для планування робіт зі створення складних технічних систем, що дозволяє: забезпечити наочне й зручне сприйняття плану розробки; ефективно використати ресурси; виконати розробку в найкоротший термін; сконцентрувати увага керівництва на критичних роботах і виконати всю розробку у встановлений строк; управляти будь-якою роботою по створенню складної системи. Для планування використається сітьовий графік, зображений на мал. 2.1. В основу побудови сітьового графіка покладені три поняття: робота, події, шлях. Мал. 2.1. Сітьовий графік Робота – це трудовий процес, що супроводжується витратами часу та ресурсів. Розрізняють наступні види робіт: дійсна робота, що супроводжується витратами часу й ресурсів; робота очікування, що не вимагає витрат ресурсів, але забирає час; фіктивна робота, що не вимагає ні витрат часу, ні витрат ресурсів, вона показує логічний зв'язок між роботами.

На графіку дійсну роботу й роботу очікування позначають суцільною стрілкою, а фіктивну - штриховою стрілкою (мал. 2.1.). Подія являє собою підсумок якої-небудь трудової діяльності. На сітьовому графіку події позначаються кружечками. Розрізняють наступні види подій: вихідні події всієї розробки (проекту) (на мал. 1 - це подія 1); завершальна подія всієї розробки (проекту) (на мал. 1 - це подія 6); проміжна подія - результат однієї або декількох робіт (на мал. 1 - це події 2-5); початкова подія роботи - безпосередньо попередній даній роботі; кінцева подія роботи - як результат даної роботи. Шлях – будь-яка послідовність робіт у мережі. Розрізняють шляхи трьох видів: повний шлях - це шлях, початок якого збігається з вихідною подією, а кінець - із завершальним; приватний шлях – шлях від вихідної події до події i або від події j до завершальної події, або шлях, що з'єднує дві яких-небудь події в мережі; критичний шлях - самий довгий шлях у сітьовому графіку від вихідної до завершальної події. Критичний шлях визначає тривалість виконання всього завдання. Усяка робота вимірюється кількісно в одиницях часу (днях, тижнях і т.д.) Правила побудови сітьового графіка При побудові сітьового графіка необхідно враховувати кілька правил. 1. Кожна робота повинна бути укладена між двома подіями. Не можна допускати, щоб різні роботи мали однакові коди (мал. 2.2). Мал. 2.2. Приклад невірної побудови сітьового графіка У подібних випадках у мережу вводять додаткові події й фіктивні роботи (мал. 2.3). Мал. 2.3. Приклад правильної побудови сітьового графіка Додаткові події на мал. 4 – 1I й 1II, а фіктивні роботи – (1I – 2) і (1II – 2). 2. Сітьовий графік варто вичерчувати з ліва на право. Кожна подія з більшим порядковим номером зображується правіше попереднього. 3. Якщо початок роботи (4 й 5) залежить від виконання робіт (1-4) і (2-3), то така ситуація зображується на графіку шляхом введення фіктивної роботи (3-4) (мал. 2.4). Мал. 2.4. Приклад введення фіктивної роботи на сітьовому графіку 4. У сітьовому графіку бажано уникати взаємного перетинання стрілок. 5. У сітьовому графіку не можна допускати «тупиків», тобто подій, з яких не виходить ні однієї роботи (крім кінцевої) або в яке не входить жодна робота (крім початкового). 6. У сітьовому графіку не повинно бути замкнутих контурів, тобто кільцевих зв'язків між роботами (1-2-3-1) (мал. 2.5). При виявленні подібних помилок у мережі їх варто усунути. Мал. 2.5. Приклад невірної побудови сітьового графіка Для визначення тривалості виконання робіт необхідно користуватися відповідними нормативами. При відсутності нормативів використовуються імовірнісні оцінки, які надаються відповідальними виконавцями. Використовуються наступні види оцінок: , і . Очікуваний час виконання робіт визначається по наступних формулах: (2.1) (2.2)де mi – мінімально можливий час виконання даної роботи; max – максимальний час виконання даної роботи при вкрай невдалому збігу обставин; H.B – найбільш імовірний час виконання роботи за умови, що не виникне ніяких особливих і несподіваних труднощів. Розрахунок параметрів сітьового графіка Основними параметрами сітьового графіка є: pi – ранній час здійснення i-ї події.

Перелк цих робт визначаться Кабнетом Мнстрв Украни. Стаття 102-1 Оплата прац за сумсництвом Працвники, як працюють за сумсництвом, одержують заробтну плату за фактично виконану роботу. Умови роботи за сумсництвом працвникв державних пдпримств, установ, органзацй визначаються Кабнетом Мнстрв Украни. Стаття 103 Повдомлення працвникв про запровадження нових або змну дючих умов оплати прац Про нов або змну дючих умов оплати прац в бк погршення власник або уповноважений ним орган повинен повдомити працвника не пзнш як за два мсяц до х запровадження або змни. Стаття 104 Оплата прац при виконанн робт рзно квалфкац При виконанн робт рзно квалфкац праця почасових робтникв, а також службовцв оплачуться за роботою вищо квалфкац. Праця робтникв-вдрядникв оплачуться за розцнками, встановленими для роботи, яка виконуться. В тих галузях народного господарства, де за характером виробництва робтникам-вдрядникам доручаться виконання робт, тарифкованих нижче присвоних м розрядв, робтникам, як виконують так роботи, виплачуться мжрозрядна рзниця

1. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

2. Процес організації виробництва та виробництва

3. Організация виробництва

4. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

5. Організація охорони праці на виробництві

6. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах
7. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення
8. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

9. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

10. Організація спеціалізованого цеху з виробництва м’ясних напівфабрикатів

11. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

12. Організація виробництва в дільниці виробничого цеху

13. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

14. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

15. Організація виробництва м`ясного цеху заготівельного підприємтсва

16. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Звезда".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Экологичный стиральный порошок "Garden", без отдушек, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает бельё из всех видов тканей (в том
399 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Вдосконалення організації технічного обслуговування виробництва (на прикладі ПП "Ларіс")

18. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

19. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

20. Організація приймання товару в аптеці

21. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

22. Організація праці
23. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
24. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

25. Організаційна система управління природокористуванням України

26. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

27. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

28. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

29. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

30. Рельєф та ландшафтна організація

31. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

32. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

Стульчик-сумка для кормления и путешествий с пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
799 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Рюкзак "Max Steel", 42x29x15 см.
Материал: полиэстер, 600 ден. Размер: 42x29x15 см. Уплотненная спинка, широкие мягкие регулируемые лямки, 1 отделение, 2 боковых кармана,
671 руб
Раздел: Без наполнения
Поильник в комплекте с трубочкой "Малышарики", от 6 месяцев, 360 мл.
Поильник с трубочкой идеально подойдет для подросшего Малыша. Поильник удобно брать с собой на прогулку или в гости. Мягкая силиконовая
381 руб
Раздел: Поильники, непроливайки

33. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

34. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

35. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

36. Організація касових операцій у банківських установах

37. Організація ресурсної бази банків в Україні

38. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"
39. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"
40. Організація будівельного майданчика

41. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

42. Рівні організації організму людини

43. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

44. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

45. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

46. Етапи організації бухгалтерського обліку

47. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

48. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 4-7 лет, 10 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от четырех лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики "Huggies Dry Night" для
427 руб
Раздел: Обычные
Глобус физический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы

49. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

50. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

51. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

52. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

53. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

54. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")
55. Організація документаційного забезпечення установи
56. Організація і методика аудиту

57. Організація і методика аудиту доходів підприємства

58. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

59. Організація облікового процесу на підприємстві

60. Організація обліку

61. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

62. Організація обліку власного капіталу підприємства України

63. Організація обліку запасів на підприємствах

64. Організація обліку на підприємстві

Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений
Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие
Комплект детского постельного белья "Неон" (цвет: синий).
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

65. Організація обліку орендних операцій

66. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

67. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

68. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

69. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

70. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)
71. Організація управлінського обліку
72. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

73. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

74. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

75. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

76. Становлення професійних бухгалтерських організацій

77. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

78. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

79. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

80. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

Набор фломастеров (36 цветов).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук. Возраст: от 3 лет.
396 руб
Раздел: Более 24 цветов
Комплект в кроватку Polini "Я и моя мама" (7 предметов, 140х70 см).
Комплект из 7 предметов Polini Я и моя мама рассчитан на детскую кроватку со спальным ложе размером 140х70 см. Европейский дизайн и
5735 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Фломастеры "Connector. Балерина", 45 предметов.
Подарочный набор фломастеров. В упаковке: 33 фломастера Connector, 10 клипов для соединения, 2 карточки для раскрашивания.
1162 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

82. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

83. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

84. Організація роботи Верховної Ради України

85. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

86. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку
87. Правова організація працевлаштування громадян
88. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

89. Журнал "Дукля" (Словаччина, 1953–2004 рр.): організаційний, проблемно-тематичний та жанровий аспекти

90. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

91. Організація баз даних

92. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

93. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

94. Військова організація Запорізької Січі

95. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

96. Поява робітничих організацій в Україні

Настольная игра "Кортекс".
Сможете отличить баскетбольный мяч от клубники на ощупь или за долю секунды увидеть выход из лабиринта? А молниеносно запомнить предметы и
914 руб
Раздел: Карточные игры
Книга-сейф "Английский словарь", цвет: черный, 24 см.
Этот сейф-шкатулка - точная имитация книги. Будучи поставленным на книжную полку, он ловко затеряется среди настоящей литературы, сохранив
711 руб
Раздел: Копилки
Карандаши для левшей "EasyColors", 12 цветов.
Эти эргономичные цветные карандаши позволяют подготовить руку к письму и сформировать навык работы с пишущими инструментами. Специальные
1517 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Організація локальної обчислювальної мережі агентства нерухомості

98. Організація банкет-фуршету "Прощальний шкільний бал" на 211 осіб

99. Організація роботи шкільної їдальні

100. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.