Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Формы и системы оплаты труда

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

смотреть на рефераты похожие на "Формы и системы оплаты труда" МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А по дисципліні « ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ »Слухач: Сидоркевич Дмитро Іванович Спеціальність, група: ЗФ – 02Керівник:Ядченко Т.О. Результат, дата: Реєстраційний номер, дата: м. Черкаси 2001 р. З М І С Т1.1. Форми та системи оплати праці.1.2. Розрахунок середньої заробітньої плати2. Задача3. Розрахувати та розподілити чистий прибуток підприємства. Література1.1. Форми та системи оплати праці. Оплата праці (заробітна плата) – грошовий вираз вартості і ціни робочої сили, який виступає у формі будь-якого заробітку, виплаченого власником підприємства працівникові за виконану роботу. Заробітна плата працівника незалежно від виду підприємства визначається його особистим трудовим вкладом, залежить від кінцевих результатів роботи підприємства, регулюється податками і максимальними розмірами не обмежується. Як соціально-економічна категорія заробітна плата служить основним засобом задоволення особистих потреб працюючих, економічним важелем, що стимулює розвиток суспільного виробництва, ріст продуктивності праці, скорочення витрат на виробництво, засобом перерозподілу кадрів по галузях народного господарства. Основними видами заробітної плати є номінальна і реальна заробітна плата. Перша з них означає суму грошей, яку отримують працівники за свою працю. Друга- засвідчує кількість товарів і послуг, які працівник може придбати за зароблену суму грошей. Реальна заробітна плата знаходиться в певному співвідношенні із номінальною: I нзп Iрзп = Iц де Iрзп - індекс реальної заробітної плати, визначений за певний період; I нзп - індекс номінальної заробітної плати за цей же період; Iц - індекс цін, обчислений за період. Оплата праці складається з основної заробітної плати і додаткової оплати праці, які знаходяться, приблизно, у співвідношенні: 70% -основна заробітна плата, 30% - додаткова. Основна заробітна плата працівника визначається тарифними ставками, посадовими окладами, відрядними розцінками, а також доплатами у розмірах, встановлених чинним законодавством. Її розмір залежить від результатів роботи самого працівника. Величина додаткової заробітної плати визначається кінцевими результатами діяльності підприємства і виступає у формі премій, винагород, заохочувальних виплат, а також доплат у розмірах, що перевищують встановлені чинним законодавством. Основними функціями заробітної плати є: • відтворювальна (заробітна плата забезпечує нормальне відтворення робочої сили відповідної кваліфікації); • стимулююча (оплата праці спонукає працівників до ефективних дій на робочих місцях). Ріст заробітної плати може бути абсолютним і відносним. Якщо заробітна плата - це та частина суспільного продукту, яку одержують працівники і непрацюючі члени їх сімей у грошовій формі для задоволення матеріальних і духовних потреб, то абсолютний ріст передбачає абсолютне збільшення цієї частини, а відносний - ріст тієї частини, яка припадає на кожного працюючого.

Державна політика оплати праці реалізується через механізм її регулювання, а саме через встановлення мінімального рівня заробітної плати, рівня оподаткування доходів працівників, міжгалузевих співвідношень в оплаті праці, умов і розмірів оплати праці в бюджетних організаціях та інш. Основою організаці заробітної плати на підприємствах є тарифна система . яка містить такі елементи: 1) тарифну сітку; 2) тарифні ставки; 3) тарифно-кваліфікаційні довідники; 4) схеми посадових окладів. Тарифна сітка є сукупністю кваліфікаційних розрядів і відповідних їм тарифних коефіцієнтів. В Україні в 1993 році затверджено Єдину тарифну сітку оплати праці робітників, службовців, спеціалістів, керівників за загальними (наскрізними) професіями та посадами, що забезпечує єдині умови оплати праці цих категорій працівників незалежно від галузей виробництва. Тарифна сітка містить 15 тарифних розрядів з діапазоном тарифних коефіцієнтів від 1 до 4,1. Розмір тарифної ставки першого розряду визначається на рівні встановленого державою мінімального розміру заробітної плати, нижче якого не може проводитись оплата за фактично виконану працівником норму праці. Тарифні ставки інших розрядів Срі - визначаються множенням тарифної ставки першого розряду (СрI) на тарифний коефіцієнт відповідного тарифного розряду (Кi): Срі= СрI х Кi, грн. Середній тарифний коефіцієнт (Ксер) визначається як середньозважена величина добутку чисельності погодинників певного розряду і відповідного тарифного коефіцієнта або добутку трудомісткості робіт по певному розряду і відповідного тарифного коефіцієнта для відрядників (див. далі). Середній тарифний розряд (Рсер) обчислюється за формулою: Рсер= Рменш де Кменш, Кбільш – відповідно менший і більший із двох тарифних коефіцієнтів; Рменш - менший із двох суміжних тарифних розрядів. Тарифно-кваліфікаційні довідники містять систему цензів, яким повинні відповідати робітники певної професії і кваліфікації. Система посадових окладів передбачає віднесення працівників до певної групи оплати праці на підставі відповідних характеристик. Підприємства самостійно встановлюють форми, системи і розміри оплати праці, а державні тарифні ставки можуть служити орієнтиром в процесі організації оплати праці. На підприємствах найчастіше використовують дві форми оплати праці: погодинну і відрядну. Погодинна форма передбачає оплату праці в залежності від відпрацьованого часу і рівня кваліфікації. Ця форма має такі системи: 1. Пряма погодинна. Заробіток при цій системі (Зп.пог) обчислюється: 3п.пог =ФмісСг, грн. Де Фміс - фактично відпрацьований за місяць час, год/міс; Сг - годинна тарифна ставка по розряду робітника, грн. 2. Погодинно-преміальна система, при якій заробіток (Зп.прем) обчислюється: Зп.прем = Зтар Д , грн. де 3п.прем - сума заробітку, нарахованого за прямою погодинною системою оплати праці Д - сума преміальних доплат за досягнення певних якісних аби кількісних показників, грн. Сума доплат визначається із залежності : Д = , грн. 3. Система посадових окладів є різновидом погодинно-преміальної системи. За цією системою оплачуються працівники, робота яких має стабільний характер.

Відрядна форма передбачає залежність суми заробітку від кількості виготовлених виробів або обсягу виконаних робіт за певний проміжок часу. Відрядна форма має такі системи: 1. Пряма відрядна. Заробіток (Зп.відр) при цьому обчислюється з.і формулою: Зп.відр = де Рі, - відрядний розцінок за виготовлення одного виробу і-го виду, грн/шт; фі - фактична кількість виробів і-го виду, виготовлених робітником за певний час (найчастіше місяць), шт; - кількість виді виробів. Рі = Тшт х Сг , грн. де Тшт - час на виготовлення одного виробу і-го виду, год. 2. Відрядно-преміальна. Сума заробітку (Зв.прем) при цій системі визначається із залежності Зв.прем = Зтар.в Дв , грн. де 3тар.в - тарифний заробіток робітника при прямій відряднії системі оплати праці, грн; Дв - сума преміальних доплат, яка обчислюється за формулою: Дв = Зтар.в де Пі, -процент доплат за виконання плану; Пг- процент доплат за кожен процент перевиконання плану; Ппп- процент перевиконання плану, який можна знайти : Ппп = де ф, пп, - відповідно фактичний і запланований обсяг випуску продукції за місяць, шт/міс. 3. Відрядно-прогресивна. Заробітна плата (Зв.прог.) обчислюється за формулою : 3в.прог.= вбPпідв , грн. де вб - вихідна база для нарахування доплат (встановлюється на рівні 110 - 115% пп ), шт/міс; Pзв - звичайний розцінок за один виріб, грн/шт; Pпідв - підвищений розцінок за один виріб, грн/шт. Pпідв = Pзв )Процент росту розцінку визначається зі шкали в залежності від проценту перевиконання вихідної бази. Така шкала розробляється і затверджується підприємствами самостійно. 4. Непряма відрядна. Використовується при оплаті праці допоміжних робітників і підсобників. Заробіток підсобника ( Знв.підс ) можна обчислити із залежності : Знв.підс = фі Рнві , грн. де фі - фактично виготовлена кількість продукції і-тим робітником за зміну, піт/зміну; Рнві і- непрямий відрядний розцінок при обслуговуванні і-го робітника, грн/шт; - кількість основних робітників, що обслуговуються одним підсобником, чол. Рнві = де Сзм - змінна тарифна ставка підсобника, грн/зміну; пл.і – плановий випуск продукції і-им робітником, шт/зміну. Заробіток допоміжного робітника (Знв.доп.) обчислюється за формулою: Знв.доп = Тф Квн. , грн. де Тф - фактично відпрацьований допоміжним робітником час. год/міс; Сг - годинна тарифна ставка допомііжного робітника, грн/год; Квн. -середній коефіцієнт виконання норм на дільниці, яку обслуговує допоміжний робітник. 5. Колективна система оплати праці (бригадна). При використанні цієї системи спочатку розраховується заробіток всієї бригади (3бр) як при прямій відрядній системі, використовуючи бригадний розцінок. Потім цей заробіток розподіляється між членами бригади одним із таких методів: 1) Метод година-коефіцієнтів. Використовується тоді, коли всі члени бригади працюютв в однакових умовах. Розподіл бригадного заробітку згаданим методом проводиться в такій послідовності: а) визначають загальну кількість годино-коефіцієнтів (Г-Кбр), відпрацьованих бригадою, за формулою: Г – Кбр. = Кі де Тфі, - фактична кількість годин відпрацьована і-тим робітником, год/міс; Кі – тарифний коефіцієнт по розряду і-го робітника; т - кількість членів бригади, чол.

Марина Климова Заработная плата 1.PОплата за отработанное время 1.1. Заработная плата. Формы и системы оплаты труда В соответствии со ст. 129 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) заработная плата (оплата труда работника) представляет собой вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). Статья 132 ТК РФ дополняет данное определение указанием на то, что заработная плата каждого работника не ограничивается максимальным размером. Труд работников оплачивается согласно принятым в организации формам и системам оплаты труда, которые подразделяются на тарифные и бестарифные системы оплаты труда

1. Сучасні форми та системи оплати праці

2. Сучасні форми та системи оплати праці

3. Совершенствование системы оплаты труда рабочих

4. Система оплаты персаналу

5. Організація оплати праці на підприємстві

6. Совершенствование системы оплаты труда работников государственного сектора экономики
7. Системы оплаты труда: как сделать выбор
8. Оплата праці

9. Совершенствование системы оплаты труда на предприятии (на примере ОАО «Кондитерский Концерн Бабаевский»)

10. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

11. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

12. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

13. Тарифная система оплаты труда

14. Новая система оплаты труда в образовании

15. Оплата праці

16. Анализ системы оплаты труда персонала и разработка инновационных мероприятий по ее совершенствованию на примере предприятия ОАО "ОТП Банк"

Набор утолщенных фломастеров для декорирования (5 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей с металлическим эффектом. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от
522 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески

17. Економічна сутність та форми оплати праці

18. Оптимизация системы оплаты труда на Агломерационной фабрике ОАО Горно-металлургическая компания Норильский никель

19. Переменные системы оплаты

20. Системы оплаты труда

21. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

22. Аналіз виробництва продукції рослинництва та оплати праці
23. Аналіз формування та використання коштів на оплату праці
24. Направления совершенствования системы оплаты труда на предприятии ОАО "Свiтанок"

25. Новые системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений

26. Организация системы оплаты труда на предприятии (на примере Азовского филиала ООО "ЭЛИД""

27. Продуктивність, мотивація та оплата праці

28. Система оплаты труда в медико-производственной организации

29. Система оплаты труда. Гарантийные и компенсационные выплаты

30. Системы оплаты труда: классификация и учетные проблемы

31. Сучасні тенденції оплати праці працівників, зайнятих в торгівельній сфері України

32. Тарифная система оплаты труда. Понятие занятости

Автомобиль-каталка.
Эта симпатичная каталка в виде машинки - первое транспортное средство малыша. Ведь он еще так мал для велосипеда или самоката, а вот
851 руб
Раздел: Каталки
Универсальная вкладка для дорожных горшков (оранжевый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
660 руб
Раздел: Прочие
Конструктор "Зоопарк" (39 деталей).
Конструктор «Зоопарк» относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для конструирования
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

33. Теоретические основы изучения системы оплаты труда

34. Основи організації оплати праці

35. Статистический анализ оплаты труда по отраслям на основе системы национальных счетов

36. Основи побудови обліку праці та її оплати

37. Облік праці та її оплати

38. Анализ системы бухгалтерского учета по расчетам с персоналом по оплате труда на предприятии
39. Автоматизована система обліку праці та зарплати
40. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ

41. Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність

42. Аналіз використання трудових ресурсів, оплати і продуктивності праці

43. Система государственного регулирования оплаты труда в Республике Беларусь (на материалах РУП "Гомельэнерго" филиал "Гомельские электрические сети")

44. Контрактная форма оплаты труда. Системы доплат и надбавок, премирования

45. Происхождение Солнечной системы и Земли

46. Вселенная, Галактика и Солнечная система

47. Происхождение и развитие солнечной системы

48. Солнечная система в центре внимания науки

Шторка антимоскитная "Цветок" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пеленка-кокон Папитто на липучке (двухслойная).
Пеленка выполнена из двойного интерлока (100% хлопок), а это отличный материал для пошива одежды для новорожденных. Пеленка-кокон это
388 руб
Раздел: Пелёнки
Набор игрушек на присосках "Каскадер".
Что подарить творческому ребенку, из которого ключом бьет энергия? Чем занять неугомонного малыша в дороге или в ожидании? Набор игрушек
340 руб
Раздел: Из резины

49. Обзор солнечной системы

50. Солнечная система (Солнце, Земля, Марс)

51. Строение солнечной системы

52. Солнечная система

53. Тросовые системы в космосе

54. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи
55. Пространственная ориентация живых организмов посредством зрительной сенсорной системы
56. Система HLA и инфекционные заболевания

57. Анатомия и физиология пищеварительной системы человека

58. Бактериальная система секреции белков первого типа

59. Военные реформы 1862-74 годов в России. Техническое перевооружение армии и флота, всесословная воинская повинность. Изменение системы военного управления

60. Законодательство Российской Федерации о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

61. Транспортная система (Восточного Казахстана)

62. Экономическая система Дании

63. Широкозонная система спутниковой дифференциальной навигации (теоретический аспект)

64. Схема системы налогообложения

Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики
Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

65. Денежная система России

66. Налоги и налоговая система РФ

67. Налоговая система государства, налоги и их виды

68. Налоговая система Российской Федерации

69. Налоговая система РФ и пути ее реформирования

70. Налоговая система Японии
71. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
72. Проблемы реформирования налоговой системы в России

73. Судебная система Российской Федерации

74. Система расходов бюджета

75. Налоговая система России в новом правовом поле

76. Бюджетная система и развитие межбюджетных отношений

77. Становление налоговой системы в начале 90-х годов в России

78. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

79. Становление системы социальной защиты государственных служащих

80. Контроль в системе органов государственной власти

Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

81. Конкурсное производство в системе арбитражного управления

82. Гражданское право в системе права

83. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права

84. Инквизиционный процесс. Формальная система доказательств

85. Правовая система Великобритании

86. Судебная система 1917-22 гг.
87. Система преступления и наказания по Соборному Уложению 1649 года
88. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

89. Создание советской судебной системы

90. Процесс становления системы революционных трибуналов РСФСР

91. Федерализм и избирательная система в Германии

92. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

93. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

94. Налоговая система Швеции

95. Финансовая система Республики Узбекистан

96. Судебная власть и судебная система РК

Крафт-бумага оберточная, в рулоне, 1,02х30 метров.
Являясь упаковочным материалом, крафт-бумага применяется для изготовления конвертов, мешков, пакетов и многого другого. В изделия из
899 руб
Раздел: Однотонная, голография
Набор продуктов.
В комплект входят 5 продуктов, традиционно любимых в нашей стране: курица, сосиски, сыр, колбаса, яйцо. Продукты похожи на настоящие,
330 руб
Раздел: Продукты
Ручка шариковая BIC "Orange", 20 шт, синие.
Ручка шариковая одноразовая. Шестигранный пластиковый корпус. Вентилируемый колпачок. Цвет колпачка и верхней заглушки соотвествует цвету
387 руб
Раздел: Синие

97. Федеральная резервная система и политика НацБанка РБ: сравнительный анализ

98. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

99. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

100. Разделение властей в системе государственных органов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.