Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Управління фінансовою санацією підприємства

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Зміст Вступ 1. Економічна сутність санації підприємств 2. Зовнішні фінансові джерела санації підприємства 2.1 Фінансування санації за рахунок акціонерного (пайового) капіталу 2.2 Основні цілі та порядок збільшення статутного фонду 2.3 Методи та джерела збільшення статутного фонду 2.4 Альтернативна санація 2.5 Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника 2.6 Трансформація власності у борг 2.7 Пролонгація та списання заборгованості 2.8 Санаційні кредити 3. Фінансова участь персоналу в санації підприємства Висновки Список використаних джерел Вступ Предметом вивчення дисципліни „Управління фінансовою санацією підприємства” є система фінансово-економічних відносин, які виникають у процесі антикризового фінансового управління підприємством, санації, реорганізації, банкрутства та ліквідації суб’єктів господарювання. Дисципліна „Управління фінансовою санацією підприємства” тісно пов’язана з іншими дисциплінами фахового спрямування: „Фінанси підприємств”, „Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”, „Фінансовий менеджмент”. Основною метою дисципліни є надання студентам базових знань з питань управління санацією, реструктуризацією та ліквідацією суб’єктів господарювання. Основними завданнями у процесі вивчення дисципліни є теоретична підготовка з таких питань: - з’ясування сутності фінансової санації, її економічного змісту та порядку проведення; - з’ясування необхідності та змісту організації контролінгу на підприємстві; - набуття навичок складання плану санації; - оволодіння прийомами та методикою проведення санаційного аудиту; - освоєння методів, правил та умов фінансування санації; - вивчення механізмів проведення санаційної реструктуризації та реорганізації суб’єктів господарювання; - з’ясування економіко-правових аспектів санації, банкрутства та ліквідації підприємств; - освоєння форм та методів державної підтримки санації суб’єктів господарювання. Мета написання реферату – більш досконале ознайомлення з темою «Зовнішні фінансові джерела санації підприємства». Економічна сутність санації підприємств Одним із засобів подолання платіжної кризи та запобігання банкрутству підприємства є фінансова санація. У чому ж суть фінансової санації підприємств? Термін «санація» походить від латинського «sa are» і перекладається як оздоровлення або одужання. Економічний словник трактує це поняття як систему заходів, що здійснюються для запобігання банкрутствам промислових, торгових, банківських монополій. Санація може відбуватися способом об'єднання підприємства, яке перебуває на межі банкрутства, з потужнішою компанією; за допомогою випуску нових акцій або облігацій для мобілізації грошового капіталу; збільшенням банківських кредитів і наданням урядових субсидій; перетворенням короткострокової заборгованості в довгострокову; повної або часткової купівлі державою акцій підприємства, що перебуває на межі банкрутства. Проте, на нашу думку, таке трактування цілей санації та механізму її проведення, перелік санаційних заходів є недостатньо точно окресленими, оскільки запобігання банкрутству ще не означає оздоровлення та повного виходу підприємства з фінансової кризи, а названі заходи, по-перше, не є вичерпними і, по-друге, не розкривають принципових методологічних підходів до вибору тих чи інших форм санації.

Дехто із вітчизняних авторів (наприклад І. О. Бланк) із санацією ототожнює лише заходи щодо залучення зовнішньої фінансової допомоги, спрямовані на запобігання оголошенню підприємства-боржника банкрутом та його ліквідації. З цим не можна погодитись, оскільки невід'ємною складовою процесу оздоровлення будь-якого підприємства є мобілізація внутрішніх фінансових резервів. Відомий фахівець у галузі банкрутства М. І. Титов у монографії, присвяченій матеріально-правовим та процесуальним аспектам банкрутства, пропонує таке законодавче визначення санації: санація — це оздоровлення неспроможного боржника, надання йому з боку власника майна, кредиторів та інших юридичних і фізичних осіб (у тому числі зарубіжних) фінансової допомоги, спрямованої на підтримку діяльності боржника і запобігання його банкрутству. Однак це визначення також не вільне від розуміння санації тільки як інституту фінансової підтримки боржника. Згідно із Законом України «Про банкрутство» 1992 р., під санацією розуміють задоволення вимог кредиторів і виконання зобов'язань перед бюджетом та іншими державними цільовими фондами. Згідно з таким підходом санація є лише, інститутом переведення боргу. З цим теж аж ніяк не можна погодитися. Новий закон про банкрутство, ухвалений у 1999 року, розрізняє поняття «санація» та «досудова санація». Згідно із Законом «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» санація — це система заходів, що здійснюються в процесі провадження справи про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, заходів, спрямованих на оздоровлення його фінансового стану, а також на задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів через кредитування, реструктуризацію боргів і капіталу та (або) зміну організаційної чи виробничої структури суб'єктів підприємницької діяльності. Власне тлумачення поняття «санація» має й Національний банк України. Згідно з версією НБУ режим фінансової санації — це система не примусових та примусових заходів, спрямованих на збільшення протягом певного періоду обсягу капіталу до необхідного рівня з метою відновлення ліквідності, платоспроможності та усунення порушень, які спричинили збиткову діяльність комерційного банку, призвели до скрутного фінансового становища, а також для ліквідації інших наслідків цих порушень. Якщо банк зазнав глибокої фінансової кризи, то його фінансове оздоровлення можливе лише із залученням додаткових коштів акціонерів (учасників) банку або його продажу інвесторам для збільшення капіталу банку та погашення вимог кредиторів (тобто санації). У Законі України «Про страхування» є ще одне, досить оригінальне трактування терміна «санація». Згідно з ним примусова санація страхової компанії передбачає: проведення комплексної перевірки її фінансово-господарської діяльності, у тому числі обов'язкової аудиторської перевірки; установлення заборони на вільне користування її майном і прийняття нових страхових зобов'язань без дозволу Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю; — опрацювання обов'язкового для виконання графіка здійснення розрахунків зі страхувальниками; — прийняття рішення про ліквідацію або реорганізацію страховика.

Використавши все раціональне, що є в кожному з цих трактувань, можна сформулювати більш-менш універсальне визначення. На мою думку, найближче до цього підійшли такі зарубіжні економісти, як Н. Здравомислов, Б. Бекенферде, М. Гелінг. Вони вважають, що санація — це система фінансово-економічних, виробничо-технічних, організаційно-правових та соціальних заходів, спрямованих на досягнення чи відновлення платоспроможності, ліквідності, прибутковості та конкурентоспроможності підприємства-боржника в довгостроковому періоді. Інакше кажучи, санація — це сукупність усіх можливих заходів, які можуть забезпечити фінансове оздоровлення підприємства. Особливе місце в процесі санації належить заходам фінансово-економічного характеру, які відображають фінансові відносини, що постають у процесі мобілізації та використання внутрішніх і зовнішніх фінансових джерел оздоровлення підприємств. Джерелами фінансування санації можуть бути кошти, залучені на умовах позички чи на умовах власності; на поворотній або безповоротній основі. За джерелами мобілізації фінансових ресурсів розрізняють автономну та гетерономну санацію. Автономна санація передбачає фінансування оздоровлення підприємства за рахунок його власних ресурсів і коштів, наданих власниками (без залучення до санаційного процесу сторонніх осіб). Гетерономна (зовнішня) санація характеризується участю в ній сторонніх осіб, зокрема банків та інших кредиторів, клієнтів, держави. Метою фінансової санації є покриття поточних збитків та усунення причин їхнього виникнення, поновлення або збереження ліквідності та платоспроможності підприємств, скорочення всіх видів заборгованості, поліпшення структури оборотного капіталу та формування фондів фінансових ресурсів, необхідних для проведення санаційних заходів виробничо-технічного характеру. Зовнішні фінансові джерела санації підприємства Фінансування санації за рахунок акціонерного (пайового) капіталу Найзаінтересованішими в санації неспроможного підприємства особами є його власники (акціонери, пайовики тощо). Вони, як водиться, несуть найбільший тягар фінансування санаційних заходів. Фінансування санації власниками може здійснюватися: а) збільшенням (зменшенням) статутного капіталу; б) наданням позичок; в) наданням цільових внесків на безповоротній основі. У результаті санації балансу підприємство не мобілізує додаткових коштів, однак створює необхідні передумови (урівноважування номінальної вартості акцій (паїв) з їхньою ринковою ціною) для залучення зовнішніх фінансових джерел у майбутньому. На практиці в санаційних цілях досить часто слідом за зменшенням статутного капіталу здійснюється його збільшення. Ця операція має назву «двоступінчастої санації». Зрозуміло, що найпершим засобом фінансування підприємства його власниками є внески для збільшення статутного капіталу. Основні цілі та порядок збільшення статутного фонду Основні цілі збільшення статутного капіталу підприємства: • мобілізація фінансових ресурсів для проведення санаційних заходів виробничо-технічного характеру, для модернізації існуючих потужностей, переобладнання чи розширення виробництва; • збільшення частки капіталу, в межах якої власники підприємства відповідають за його зобов'язаннями перед кредиторами, тобто підвищення кредитоспроможності суб'єкта господарювання та його фінансової стійкості; • поліпшення ліквідності та платоспроможності підприємства, оскільки збільшення капіталу пов'язане, як правило, із залученням додаткових грошових ресурсів; • акумуляція фінансового капіталу для придбання корпоративних прав інших підприємств, у тім числі з метою посилення впливу на такі підприємства, їх поглинання чи придбання їхніх потужностей.

Про початок простою, крм простою структурного пдроздлу чи всього пдпримства, працвник повинен попередити власника або уповноважений ним орган чи бригадира, майстра, нших посадових осб. За час простою, коли виникла виробнича ситуаця, небезпечна для життя чи здоров'я працвника або для людей, як його оточують,  навколишнього природного середовища не з його вини, за ним збергаться середнй заробток. Час простою з вини працвника не оплачуться. На перод освоння нового виробництва (продукц) власник або уповноважений ним орган може провадити робтникам доплату до попереднього середнього заробтку на строк не бльш як шсть мсяцв. Стаття 114 Збереження заробтно плати при переведенн на ншу постйну нижчеоплачувану роботу  перемщенн При переведенн працвника на ншу постйну нижчеоплачувану роботу за працвником збергаться його попереднй середнй заробток протягом двох тижнв з дня переведення. У тих випадках, коли в результат перемщення працвника (частина друга статт 32) зменшуться заробток з не залежних вд нього причин, провадиться доплата до попереднього середнього заробтку протягом двох мсяцв з дня перемщення

1. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

2. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

3. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

4. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

5. Методи управління підприємством

6. Управління контрактною діяльністю на підприємстві
7. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації
8. Огляд програмного забезпечення по управлінню проектами

9. Управління утворенням прибутку підприємства

10. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

11. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

12. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

13. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

14. Управління запасами матеріалів на підприємстві

15. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

16. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Бумага туалетная "Classic (Вейро)", 24 рулона, 17 метров x 9.5 см.
В комплекте: 24 рулона. Длина рулона: 17 метров. Ширина рулона: 9,5 см. С перфорацией. В одном рулоне: 136 листов.
396 руб
Раздел: Бумага туалетная
Рюкзак для средней школы "Райдер", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

17. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

18. Організаційна структура управління персоналу підприємства

19. Організаційна структура управління підприємством

20. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

21. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

22. Проблема управління прибутком на підприємстві
23. Стратегічне планування і управління на підприємстві
24. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

25. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

26. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

27. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

28. Управління корпоративною власністю підприємства

29. Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

30. Управління якістю на підприємстві

31. Формування організаційних структур управління підприємством

32. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

Фоторамка "Asti" (30х40 см).
Рамка для фото формата 30х40 см. Материал: дерево. Материалы, использованные в изготовлении рамок, обеспечивают высокое качество хранения
431 руб
Раздел: Размер 30x40
Свеча "Gardex Family" репеллентная от комаров.
Свеча обеспечивает защиту от комаров на открытом воздухе и в жилых помещениях в течение всего времени горения (до 30 часов) за счет
355 руб
Раздел: Спираль
Рюкзак для дошкольников "Тролли".
Рюкзачок "Тролли" детский, дошкольный, 1 отделение на завязках с верхних клапаном на липучке, 1 внутренний кармашек, узкие
465 руб
Раздел: Без наполнения

33. Державна фінансова підтримка санації підприємств

34. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

35. Фінансова санація та банкрутство підприємств

36. Антикризове управління підприємством

37. Особливості управління металургійними підприємствами у процесі їх реструктуризації

38. Удосконалене управління якістю продукції на підприємстві
39. Фінансова санація підприємства
40. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

41. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

42. Оцінка фінансового стану підприємства

43. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

44. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

45. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

46. Організація управлінського обліку на підприємстві

47. Попередній фінансовий аналіз підприємства

48. Фінансова звітність підприємства

Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты
Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Глобус Земли, физический, 320 мм.
Глобус Земли физический. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке.
711 руб
Раздел: Глобусы

49. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

50. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

51. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств

52. Інформаційні системи в управлінні підприємством

53. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

54. Аналіз фінансових ресурсів підприємства
55. Аналіз фінансового стану підприємства
56. Аналіз фінансового стану підприємства

57. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

58. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

59. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

60. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

61. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

62. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

63. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

64. Оцінка фінансового стану підприємства

Защитная накидка на автокресло "Зверята".
Защитная накидка на автокресло. Карман на молнии. Два кармана на липучке. Материал: текстиль. Размер: 44х69,5 см.
318 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Space".
Мешок для обуви с увеличенными габаритами со светоотражающими элементами. Мешок изготовлен из износо- и морозостойкого водоотталкивающего
380 руб
Раздел: Сумки для обуви
Карандаши цветные "Kores", 50 цветов.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
954 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства

66. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

67. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

68. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

69. Фінансова діяльність підприємства

70. Фінансове планування на підприємствах
71. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності
72. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

73. Фінансовий механізм підприємства

74. Фінансовий облік на підприємстві

75. Фінансовий стан підприємства

76. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

77. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

78. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

79. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

80. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

Танк с пневмопушкой.
У танка башня поворачивается, пушка поднимается, стреляет снарядами (пульки входят в комплект, 6 штук). Размер: 28x8x10 см. Материал: пластик.
327 руб
Раздел: Танки
Карандаши акварельные "Progresso Aquarelle", 24 цвета, 24 штуки.
Набор акварельных карандашей Koh-i-noor Progresso содержит 24 бескорпусных цветных карандаша, размещенных в металлической упаковке.
1027 руб
Раздел: Акварельные
Кровать для кукол деревянная (большая).
К кроватке прилагается матрасик, одеяльце и подушечка. Размеры дна кровати: 50х20 см. Размеры боковых сторон (качалки): 27х24
469 руб
Раздел: Спальни, кроватки

81. Фінансова стратегія підприємства

82. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

83. Фінансовий стан підприємств України в умовах кризи

84. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

85. Сутність і призначення санації підприємств

86. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків
87. Моделі фінансового управління в різних умовах функціонування господарюючого суб’єкта
88. Рішення в системі управління

89. Фінансовий, управлінський і виробничий облік. Характеристика, основні відміності

90. Фінансово-бухгалтерська практика у фінансовому управлінні Менської районної державної адміністрації

91. Ділові взаємовідносини в апараті управління

92. Процес управління та його основні стадії

93. Управління запасами

94. Управління проектами

95. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

96. Управління фінансами України

Интерактивный Лев Bondibon.
Лев Болтун – это портативный анимированный динамик, который воспроизводит музыку с Вашего МР3 плеера, смартфона или ноутбука и
638 руб
Раздел: Интерактивные животные
Микрофон "Пой со мной! Русское диско".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Расскажи, Снегурочка»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Автомобильный ароматизатор Deliss "Romance", аромат жасмина, ванили, ежевики.
Комплект для крепления на дефлектор автомобиля, состоящий из прибора и сменного блока ароматизатора.Жидкостный ароматизатор воздуха для
355 руб
Раздел: Прочее

97. Організаційна система управління природокористуванням України

98. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

99. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

100. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.