Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

смотреть на рефераты похожие на "Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу"Валерій Пердицький, студент 4 курсу Реферат на тему: „Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу” Проблема геоекономічного вибору, оптимального розв'язання ділеми “Схід- Захід” зумовлює потребу чіткого з'ясування характеру та цілей інтеграційних процесів, причому природу останніх визначають саме основні діючі особи, макросуб'єкти глобального соціально-економічного життя, які, з точки зору природних національних інтересів певної країни виступають вже в якості об'єктів інтеграційних зусиль. Типовою тенденцією розвитку міжнародних економічних відносин на початку ХХІ століття є інтернаціоналізація, важливими виявами якої є як глобалізація, так і регіоналізм. «Від пошуку можливостей співробітництва – до взаємної адаптації; від взаємовигідних контактів – до інтеграції зусиль; від обміну – до взаємопроникнення – від взаємопроникнення до формування єдиного ринкового та навіть соціального простору» – ось принципи, що містяться в основі його конкретних рис. В цьому контексті проблематика національного геоекономічного позиціювання має особливе значення для країн, що перебувають на етапі ринкової трансформації. Сказане не означає надто помітної “свободи вибору” для таких держав, як Україна, – стихійні глобальні конкурентні процеси, рамки яких значною мірою визначаються інтересами провідних “гравців” (країн та угруповань), самі спрямовують національні човники переважної кількості учасників міжнародних економічних відносин до “належних їм ніш”. Отже не йдеться про те, що можна вирішальним чином “помилитися”, міркуючи лише в термінах геополітики, й таким чином обрати для себе “не той” шлях розвитку. Але “помилковість”, втрата історичного шансу дійсно можуть мати місце, щоправда через інші причини – непроведення активної державної політики підтримки національного товаровиробника, відсутність дієвої стратегії в сферах інновацій, новітніх технологій, регіонального розвитку продуктивних сил та соціально-економічних систем. Саме в цьому контексті недостатньо чітке розуміння швидкоплинних тенденцій дійсно може відіграти фатальну роль. Тим більше, що дія кардинально значущих факторів, які визначають розстановку сил у сучасному світі, інколи, в хронологічному вимірі, може трактуватися не тільки як довгострокова, але й середньотривала (в окремих випадках можна казати й про короткотермінові, вибухоподібні зміни структуровизначального плану). Отже, чітке, оперативне, але водночас і неухильне врахування своєрідних “викликів часу” в геоекономічній політиці держави є однією з домінант макроекономічної та міжнародної політики. Відтак спроби теоретичного моделювання суперечливих та неоднозначних реальних подій та тенденцій набувають очевидної актуальності. Останнім часом такі спроби окреслити нову полярність цивілізаційного розвитку здійснювалися неодноразово. Причому їм надавалося “хронологічно- безпосереднього” змісту, що пов'язаний із констатацією: .

поточного стратегічного співвідношення сил, . історико-культурологічної належності, . регіонально-географічної належності. В першому відношенні (констатація стратегічного співвідношення сил) йшлося переважно про кількісний вимір означеної полярності, розподіл силового впливу та багатства. Так, констатувалася руйнація моделі біполярного світу (дезактуалізація конфлікту “Схід-Захід”), згадувалася традиційна “капіталістична тріада” – США, Західна Європа та Японія – але з урахуванням більш щільних зв'язків її структурних елементів із супутниковими країнами, спільниками по інтеграційних проектах. Враховуючи поглиблення диспропорцій в розподілі світового багатства на користь найбагатших та майже на загибель найбідніших країн, згадувалися й протиріччя між “багатою Північчю” та “бідним Півднем”. Але головною вадою подібної методології, яка не має принципових заперечень, є її виключно постфактна та механістична природа. В другому (історико-культурологічному) відношенні здійснювалися спроби узагальнення тенденцій розвитку та його домінантних факторів (етно- історичних, історико-релігійних). Застосовувалися методи формального протиставлення згідно релігійного критерія (іудео-християнського, ісламського, індуїстсько-буддистського “світів”), комплексних характеристик релігійно-географічної належності, яка, як це презюмувалося, відображала спільність “історичної долі” народів. Втім, розв'язання задачі історико- культурологічної класифікації цивілізаційних підсистем взагалі не має органічно цілісного інструментарію. Причому виділення співставних за базовими рисами (хоча б, наприклад, за розмірами) етно-культурних елементів геополітики інколи, в структурному відношенні, є “притягнутим”, але неадекватним (так, наприклад, констатація афроісламської єдності вочевидь має, знов-таки, надто механістичний характер). Відтак робота над даною проблематикою, хоча і становить безумовний науковий інтерес, потребує відомої коректності, а також комплексності підходів. В третьому (регіонально-географічному) відношенні логіка класифікації значною мірою тяжіє до оцінки стану та перспектив тенденцій регіоналізації. Дійсно, можна казати про своєрідне змагання за контроль над найбільшими територіями а ще більше – ринками, тобто покупцями з урахуванням їхньої сукупної купівельної спроможності (зона вільної торгівлі для обох Америк, процес створення якої триває, а також розширюваний Євросоюз – ось приклади регіональної інтеграції, що тяжіє до природних географічних кордонів. Ось, як розподілено населення світу на зламі тисячоліть між окремими континентами: 57% – Азія; 21% – Європа; 14% – обидві Америки; 8% – Африка. Безумовно, буквально не йдеться про “змагання континентів”, або навіть пряму конкуренцію між ними (так питання і не ставиться хоча б тому, що ринок США більший за весь африканський – місячні продажі у цій країні становлять гігантську суму в 260 – 280 млрд. доларів), але про загальний глобально-конкурентний потенціал (можливо ще не реалізований) дані цифри свідчать достатньо красномовно. Зокрема, можна помітити, що потенціал регіоналізації країн Азії є дуже великим, навіть попри те, що за темпами цей процес значно поступається європейському та навіть трансамериканському.

Взагалі, на наш погляд, не можна виділити певні чітко окреслені групи країн, хіба що можна казати про загострення проблеми покраїнового розшарування рівнів доходів – значно більш разючого зубожіння населення в найбідніших країнах на тлі культу споживацтва в ряді країн Північної Америки та Західної Європи. Тобто, відносно того або іншого критерія, може віднайти застосування будь-який підхід, але слід дотримуватися органічної цілісності підходу, коректності застосування того або іншого критерія. Аналіз спільних та відмінних рис економічного розвитку держав, що належать до різних географічних регіонів та мають різні здобутки в результаті їхньої участі в глобальній конкуренції, надає можливість виділити такі класифікаційні критерії, згідно яких можна виділити групи країн: . принцип градації економічних досягнень та геоконкурентних переваг, . принцип “природної” регіональної належності, а також . принцип культурно-цивілізаційної належності. Причому акцентовану увагу, на наш погляд, варто приділити саме першому варіанту класифікації, оскільки саме він висвітлює найбільш нагальні виклики для України (другий варіант є відносно механічним, в той час як третій дещо виходить за межі дії власне економічного інструментарія дослідження та має стосовно нього екзогенну природу). Адже другий класифікаційний підхід більш тяжіє до описовості, тоді як третій, задля свого висвітлення, потребує окремої уваги та застосування не властивого для даної статті інструментарія. Отже, згідно критерія градації економічних досягнень та геоконкурентних переваг, можна запропонувати наступну геополітичну класифікацію. 1. Індустріально розвинуті країни; 2. Нові індустріальні країни; 3. Група динамічних, але все ще відносно бідних “важковаговиків” – передусім Китай та Індія; 4. Трансформаційні країни; 5. Ресурсозабезпечені країни, що розвиваються; 6. Світ аутсайдерів. Особливістю розміщення окремих країн у цій схемі є те, що практично усі вони настільки “органічно” належать до тієї або іншої групи, що перехід до іншої категорії країн для них є неможливим за вийнятком таких ситуацій, коли успішний розвиток дозволяє тій або іншій з них вийти на якісно більш високий щабель або у невластиву цивілізаційну якість, в інший культурно- історичний простір. Так, група індустріально розвинутих країн виступає своєрідним замкненим клубом – адже стати його членом та, фактично, забезпечити для себе значний стрибок в рівні добробуту до рівня так званого “золотого мільярда” означає дещо змінити глобальну систему перерозподілу виробленого в світі сукупного продукта, валютно-фінансових, капітальних ресурсів, інакше кажучи – обмеженого економічного об'єкта споживання. Природне прагнення найбільш успішних країн до замкненості, до виключного володіння ключовими стратегічними ресурсами (в сучасному світі це передусім високі технології та інформація), хоча і виступає своєрідним правилом при проведенні геополітики, припускає й вийнятки, які диктуються геополітичними міркуваннями. Так, саме означений вийняток, який окреслює межі дії наведеного “правила”, характеризує важливий історичний момент, що його переживають Польща, Угорщина та інші трансформаційні країни, моделі ринкових реформ в яких виявилися найбільш ефективними.

Поднання деологчного й визвольного наставлення нацоналзму з полтичною тактикою тактикою всеукранських конгресв було б для нього рвно]значне з самогубством  перетворенням його твердих, високих постулатв в теор в жалюгдну та лукаву опортунстичну комедю в практиц. Коли парт взагал неорганчним для нацй плодом хворобливих соцально-полтичних вдносин, що х створили капталзм  демократя, то внаших умовах х штучний харак]тер виявляться ще з бльшою виразнстю. Укранськ парт не вдображують ан збрних нацональних нтересв, ан процесв соцально диференцац нац навть у тй мнмальнй мр, як це бачимо в умовах вропейсько парламентарно демократ. Ми часто забувамо, що вс вони ( на укр. землях,  на емграц) це лише клька соток зольованих вд народних мас нтелгенських полтфахманв; власне ця цлковита вдрвансть наших партйних гурткв  цент]рв' вд народу й його змагань, обумовлю всю шкдливсть  безпринципнсть х полтикування. Хто в цих умовах говорить про солдаризування нацоналзму з цими рештками нашого болючого вчорашнього дня той виявля цлковите незрозумння й завдань нацоналзму,  обставин визвольно бо]ротьби! Концепцю нацонально диктатури ввесь партйницький табор стрча стеричним криком  провокацями, нби укра]нськ нацоналсти (фашисти) хотять поневолити нард

1. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

2. Українська національна революція 1649-1657рр

3. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

4. Національний банк України

5. Національний Банк України

6. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу
7. Аудиторська перевірка Національного банку України
8. Національна депозитарна система України

9. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

10. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

11. Культурно-національний рух на українських землях у ХVІ-ХVІІ ст.

12. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

13. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

14. Отаманщина, як явище у період української національно-визвольної революції 1917-1920 років

15. Роль голоду в українській національно-визвольній революції ХVII ст.

16. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

Дневник "My Life Story" (бежевый).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1785 руб
Раздел: Глобусы

17. Українське національне відродження ХІХ ст.

18. Український національний рух напередодні Першої світової війни

19. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття

20. Українські поети–лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка

21. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

22. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"
23. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради
24. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

25. Національно-культурне відродження українців Донбасу в 1989-2009 рр.

26. Економічна і національна безпека України

27. Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні

28. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

29. Національна політика СРСР в роки перебудови

30. Національно визвольний рух в Індії

31. Вимірювання національного обсягу виробництва і доходу

32. Система національних розрахунків

Экспресс-скульптор "Эврика", малый.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
448 руб
Раздел: Антистрессы
Защитная накидка на автокресло "Зверята".
Защитная накидка на автокресло. Карман на молнии. Два кармана на липучке. Материал: текстиль. Размер: 44х69,5 см.
318 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Space".
Мешок для обуви с увеличенными габаритами со светоотражающими элементами. Мешок изготовлен из износо- и морозостойкого водоотталкивающего
380 руб
Раздел: Сумки для обуви

33. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

34. Етикет та його національні особливості

35. Національне та міжнародне право

36. Поняття національного доходу та його використання

37. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

38. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття
39. Національно визвольний рух в Індії
40. Національно-визвольна війна під керівництвом Богдана Хмельницького

41. Національно-культурне відродження на західноукраїнських землях в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

42. Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства

43. Нотні колекції бібліотеки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка у світлі історико-культурного процесу краю

44. Національна основа поетичної творчості П. Грабовського

45. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

46. Економічний потенціал національної економіки

47. Особливості національної економіки Тунісу

48. Національні моделі корпоративного управління

Комплект постельного белья евро "Самойловский текстиль. Незабудка", с наволочками 70х70 см.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1588 руб
Раздел: Бязь
Адаптер Navington для автокресел Maxi-Cosi, универсальный.
Адаптер позволяет установить автокресло-переноску на шасси коляски Navington.
730 руб
Раздел: Прочие
Развивающая игра "Учимся считать".
"Учимся считать" - это развивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Игра поможет ребёнку выучить цифры от 1 до 5 и
549 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

49. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

50. Формування національної свідомості засобами народної педагогіки

51. Етнонаціональні відносини й національна політика

52. Іслам і буддизм. Національні релігії

53. Збереження національних культур в епоху глобалізації

54. Національні системи класифікації готелів
55. Національна депозитарна система
56. Національні парки світу. Біловезька пуща. Білорусія

57. Інституційні чинники розвитку національної економіки

58. Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях

59. Національний доход: суть, виробництво, розподіл і використання

60. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

61. Національний дендрологічний парк "Софіївка"

62. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

63. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

64. Схід України в інтегративних процесах сучасного державотворення

Крышка силиконовая "Невыкипайка", 29 см (арт. TK 0081).
Приспособление предназначено для предохранения готовящихся продуктов от выкипания. Заменяет пароварку. Предотвращает беспорядок на
383 руб
Раздел: Прочее
Автокресло Еду-еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: черный/серый, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы

65. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

66. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

67. Перехід українських націоналістів на антинімецькі позиції

68. Регіональний розвиток харчової промисловості України

69. Разделение людей и наций /Укр./

70. Регіональна економіка промисловості України
71. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку
72. Географічне положення України

73. Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси

74. Економічне становище України в роки Хмельниччини

75. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

76. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

77. Етап першого відродження української нації

78. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

79. Діяльність транснаціональних компаній в Україні

80. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

Звуковой плакат "Учимся читать - читаем по слогам".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
643 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Сиденье для ванны (светло-голубое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Набор детской складной мебели Ника "Маленькая принцесса".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем и спинкой. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с
1358 руб
Раздел: Наборы детской мебели

81. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

82. Формування пізнавальних інтересів першокласників на уроках "Я і Україна"

83. Регіональні особливості відтворення населення України

84. Міжнаціональні відносини в Україні

85. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

86. Підвищення платоспроможності підприємств України з позиції ТОВ "Таргет"
87. Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні на основі нечіткої логіки
88. Атомна енергетика України і РПС

89. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

90. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

91. Почему позицию Аввакума можно назвать изоляционистской и национально-консервативной?

92. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

93. Громадянство України

94. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

95. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

96. Сегодня студенты, завтра - интеллектуальный потенциал нации - какой? (взгляд самой молодёжи)

Настольная игра "Гонки ежиков".
Топот ножек и азартное сопение целый день не утихают на лесной полянке. В этой игре для всей семьи игроки управляют ёжиками с помощью
605 руб
Раздел: Классические игры
Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 2, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бусы-прорезыватели "Черничный мусс".
Детские бусы-прорезыватели "Черничный мусс" из серии "Мамины помощники" предназначены для малышей, у которых начинают
380 руб
Раздел: Пластмассовые

97. Сопоставление позиций лирических героев в стихотворениях "Ангел-Хранитель" А. Блок и "Рыцарь на час" Н.А. Некрасов

98. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

99. Организация Объединеных Наций


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.