Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История     Историческая личность Историческая личность

Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

ПЛАН 1. ВСТУП 2. ОСНОВНА ЧАСТИНА I. Виникнення, програмні положення та діяльність українських партій II. Виникнення, програмні положення та діяльність загальноросійських партій 3. ВИСНОВОК 4. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП. ПЕРЕДУМОВИ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ЗРУШЕНЬ Початок XX ст. характеризувався швидким розвитком в Україні визвольного руху, який виявлявся в різних формах, однак спільним було те, що він охоплював всю Україну — і Східну, і Західну. У цей період в Україні бурхливо розвивається капіталізм. Уже наприкінці XIX ст. Україна стала основним кам'яновугільним районом Російської імперії, відтіснивши на друге місце старий район гірничої промисловості — Урал. У 1900 р. Україна давала більше ніж половину чавуну, який вироблявся в Росії, і дві третини кам'яного вугілля. На початку XX ст. у промисловості України було зайнято понад 360 тис. робітників, причому 44% з них були зосереджені на великих підприємствах з кількістю працюючих понад 500 чол. Така висока концентрація робітників сприяла швидкому визріванню їх політичної свідомості, посиленню боротьби проти царизму і капіталістичної експлуатації. Українські підприємства притягали до себе трудящих з усієї Росії. Серед них були і кваліфіковані робітники, і безземельні та малоземельні селяни. 3 одного боку, вони несли з собою прогресивні революційні настрої, а з іншого — заражали український народ своїми ідеями і русифікували його. Загальноекономічна криза на початку XX ст. призвела до масового безробіття і різкого погіршення становища трудящих. У липні та серпні 1903 р. Україну охопив загальний страйк, який із Баку (Азербайджан) перекинувся на Одесу, Катеринослав, Київ, а згодом докотився до Миколаєва та Єлисаветграда. Він набув досі нечуваного в Україні розмаху: страйкувало близько 200 тис. робітників, які вперше об'єднували вимоги політичного и економічного характеру. Подібні процеси відбувалися і на західноукраїнських землях. Одним з найвідоміших революційних виступів західноукраїнського пролетаріату на початку XX ст. був страйк 4350 будівельників Львова, що тривав з 26 травня по 5 червня 1902 р. Незважаючи на стрімкий промисловий розвиток, Україна залишалася переважно сільськогосподарським регіоном. Яскравим підтвердженням цьому е чисельність міських і сільських жителів. Якщо, приміром, на початку XX ст. у містах України мешкало 12,7% населення, то в Англії — 78%, Німеччині — 56%, Франції — 41,2%, Оскільки переважна більшість населення України мешкала у селах, на перший план звичайно виходило аграрне питання. Найчисленнішими були найбідніші господарства з наділом до 5 десятин. Таке становище активізувало селянські рухи. У 1990-1901 рр. в Україні зареєстровано 670 селянських заворушень. Отже, на рубежі двох століть революційним настроєм були охоплені всі верстви суспільства. Важливим фактором, який впливав на розвиток політичної системи в України, була и національна структура, що склалася на той час. Швидкий промисловий розвиток зумовив приплив населення з центральної Росії, насамперед у Донецько-Криворізький регіон. За рахунок прибулих робітників бурхливо зростала кількість мешканців таких міст, як Катеринослав, Миколаїв, Одеса, Харків, Київ.

Унаслідок цього в деяких містах Катеринославської, Херсонської і Київської губерній помітно переважало російське населення. Наприклад, у Миколаєві росіян було 56,3%, українців — 7,5%, у Харкові відповідно 62,8 і 26%. в Одесі — 47,7 і 9,2%, в Києві — 54,5 і 21%. У Донбасі близько 70% усього загалу пролетарів були вихідцями з російських губерній. Важливо врахувати ще й ту обставину національного характеру, яка досить помітно впливала на розвиток політичного життя України, що майже вся Україна, крім Харківської губернії, належала до так званої смуги єврейської осілості. Досить значна частина середньої та дрібної буржуазії, інтелігенції, ремісників та пролетарів була єврейського походження і зосереджувалась у містах. I якщо питома вага єврейського населення в Україні становила 7,5%, то у містах ця цифра підвищувалася до 28%. Отже, існувала вельми суттєва національна різниця між майже цілком українським селом і багатонаціональним містом. Ускладнені соціальні и національні відносини, що встановилися між селом і містом, зробили актуальною проблему політичної співпраці. Для її розв'язання більше доклалися ті діячі, які стояли на українських позиціях. Представники ж російської, точніше, неукраїнської орієнтації, не відчували так гостро цієї проблеми, бо їхня діяльність здебільшого обмежувалася зросійщеними масами міського робітництва, а ідеологічно вони були підпорядковані політичним центрам Росії. Дослідник робітничого руху в Україні початку XX ст. О.Гермайзе підкреслював, що марксистській інтелігенції, яка починала працювати серед неукраїнського та зросійщеного робітництва, українство як безпосереднє знаряддя не було потрібне. Зокрема, у дореволюційний час РСДРП, яка виникла в 1898 р., так і не спромоглася налагодити випуск агітаційної літератури українською мовою, проводила мляву роботу серед селянства, що становило більшість населення України. Звичайно, для національно зорієнтованих українських радикальних угруповань політичні перспективи вимальовувались зовсім інакше. Вони насамперед мусили шукати шляхи поєднання непримиренності радикально-демократичного українського націоналізму з визріваючою ідеологією марксизму. На думку Т.Гунчака, українські політичні угрупування не могли розв'язати ці проблеми з двох основних причин. По-перше, як уже згадувалося, робітничий клас був неукраїнського походження або складався з русифікованих українців. Ні ті, ні інші не мали ніякого впливу на українське сільське населення. По-друге, українська політична традиція і цілий комплекс соціальних, культурних і громадських відносин не сприяли поширенню марксистських ідей. Однак це не заперечує факту, що соціалістичні ідеї чи заклики, не пов'язані з марксизмом, були дуже популярними майже в усіх українських політичних угрупуваннях. Непопулярність марксизму в Україні можна пояснити тим, що українська національна спільнота не давала підстав для ідеологічного загострення, особливо в такому питанні, як класова боротьба. ОСНОВНА ЧАСТИНА ВИНИКНЕННЯ, ПРОГРАМНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПАРТІЙ На тлі факторів, окреслених у вступі, з’являється нове покоління українських діячів, які називають себе "національно свідомими українцями", вимагаючи для свого народу національних прав, політичної свободи й соціальної справедливості.

"Нові" українці — це переважно студенти, і особисті контакти між ними зав'язувалися в гімназичному та університетському середовищі, де й зароджувались нелегальні рухи, які згодом формувалися в активну опозицію царату. Історик О. Субтельний так описує шлях формування українського політичного діяча. Спочатку юнак-гімназист ознайомлювався з "підривними" ідеями через ліберально налаштованого викладача, який давав йому нелегальну літературу и залучав до участі в таємних дискусійних гуртках. В університеті юнак вступав до Української громади. Деякі з цих громад, наприклад Київська, налічували сотні членів. У громаді він осягав різні ідеології, спілкувався з відомими діячами і нерідко починав займатися нелегальною діяльністю, зокрема, публікацією и розповсюдженням антицарської літератури. У таких умовах була утворена перша на Наддніпрянській Україні українська політична партія. На "Раді чотирьох" у Харкові 29 січня 1900 року син відомого історика Д.Антонович, майбутній винахідник Б.Камінський, один з перших вітчизняних авіаторів Л.Мацієвич і син відомих громадських діячів М.Русов декларували створення першої на східноукраїнських землях української політичної партії. Вона мала назву "Революційна Українська партія" (РУП). Як вважають сучасні дослідники Т.Гунчак I Р.Сольчаник, це була перша спроба українського руху організовано виступити на політичній арені Росії під прапором незалежності. Створення цієї парти поклало початок переходу від культурницького українофільства до організованої праці серед широких мас. На першому етапі своєї діяльності партія складалася з людей різних переконань. За словами Д.Дорошенка, тут були і радикальні націоналісти, далекі від соціалізму, однак революційно налаштовані, и особи, хиткі в своїх переконаннях між "еСДецтвом" і есерством. За дорученням Д.Антоновича М.Міхновський протягом березня склав програму партії, яка, як перше офіційне видання РУП, побачила світ у Львові під назвою "Самостійна Україна". За словами автора програми, настає доба визволення народів, епоха збройних повстань поневолених націй проти пригноблювачів. "Державна самостійність е головною умовою існування націй, а державна незалежність е національним ідеалом у сфері міжнаціональних відносин", проголошував автор брошури. Для України, зазначалося далі, час визволення ще не прийшов: "П’ятий акт драми ще не наступив для нашої нації, вона переживає ще досі довгий і важкий антракт у своїй історії". Розпочалася ця драма у 1654 р., коли Українська держава з’єдналася унією з московською монархією. Відтоді "українська нація політично і культурно помалу завмирає, старі форми життя зникають, республіканська свобода нівечиться, нація знесилюється, гине, але потім знову відроджується". 3-під "попелу старовини", за М.Міхновським, відроджується ідея нової України, ідея, що має набути плоті та крові, набрати конкретних форм. Метою цієї першої у Східній Україні політичної партії було об’єднання різних поколінь і класів у боротьбі за національні права і соціальну революцію. До 1902 р. діяло вже шість її осередків у Києві, Полтаві, Лубнах, Прилуках і Катеринославі, координованих Центральним комітетом партії.

До 4 березня 1917 року мала назву — 12-й гусарський Охтирський Її Імператорської Високості великої княгині Ольги Олександрівни полк. Проходив службу Дроботковський і у 8-му запасному кінному полку… Юрій Горліс-Горський у романі «Холодний Яр» теж писав, що Андрій Чорнота під час Першої світової служив у кінних частинах, але, щоправда, в інших. «Зближує нас те, — зазначав Горліс-Горський, — що, як виявилося, ми обидва почали військову службу в кавказькій кавалерії під командою князів Хана-Нахічеванського та Султан-Гірея і обидва хапнули магометанської воєнної етики».[492] Мова йде про Гвардійський кавалерійський корпус, яким від квітня 1916-го до квітня 1917 року командував генерал від кавалерії хан Г. Нахічеванський… Українську діяльність Юрій Дроботковський почав у єлисаветградській «Просвіті» після Лютневої революції (був членом її Ради). Невдовзі відгукнувся на заклик Тимчасового уряду і знову пішов у російське військо — може, щоб підвищити кваліфікацію, а може, як і багато інших українців, повірив у російську демократію та її брехливі гасла

1. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті

2. Польський соціалістичний рух на Правобережній Україні (ІІ пол. ХІХ-поч. ХХ ст.)

3. Україна на початку ХХ ст.

4. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

5. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

6. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні
7. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
8. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

9. Життя та діяльність І.П.Котляревського

10. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

11. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

12. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

13. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

14. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

15. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність

16. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

Игра-головоломка "Дядюшкина ферма".
В головоломке Дядюшкина ферма (Funny Farm) игроки попробуют управиться с целым фермерским хозяйством, разместив гостей и обитателей фермы
1241 руб
Раздел: Головоломки
Туалетная бумага "Linia Veiro Classic", 2-слойная (24 рулона), белая.
Экономичная туалетная бумага изготовлена из 100%-го целлюлозного сырья. Обладает высокой мягкостью и прочностью. С перфорацией. Имеет
338 руб
Раздел: Бумага туалетная
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

17. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

18. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

19. Діяльність транснаціональних компаній в Україні

20. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

21. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

22. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології
23. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп
24. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

25. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

26. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів

27. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

28. Інфляція та інвестиційна діяльність

29. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

30. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

31. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

32. Звичаї та обряди на Україні

Лестница-стремянка, 3 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 67,5 см. Количество ступеней: 3.
1288 руб
Раздел: Лестницы
Комплект боковых ограждений для кровати Polini Simple/Basic, белый.
Комплект ограждений подходит для кроваток 140х70 см коллекций Polini Simple и Basic. Они могут крепиться как с одной стороны кровати, так
910 руб
Раздел: Аксессуары для кроваток
Набор мебели "Счастливые друзья", PT-00314.
В наборе: мебель для ванной, аксессуары. Материал: пластмасса. Возраст: 3+.
582 руб
Раздел: Ванные комнаты

33. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

34. Діяльність римських магімтратів

35. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

36. Інноваційна діяльність підприємства

37. Ринкова пропозиція та її еластичність

38. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств
39. Легка промисловість України i транспорт
40. Сільське господарство i харчова промисловість України

41. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

42. Суспільно-політична діяльність Костомарова

43. Архетипи та універсалії української ментальності

44. Астероїдна небезпека: міфи та реальність

45. Діяльність страхової компанії "Оранта"

46. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

47. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

48. Видовий склад та чисельність птахів лісу

Пазл "Пожарные", 45 элементов.
Многообразие форм вырубки и различные размеры отдельных элементов способствуют развитию мелкой моторики у малышей. Сделанные из
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Механическая настольная точилка.
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Регулируется под размер карандаша. Подходит для карандашей диаметром до 12 мм. Крепление к столу
753 руб
Раздел: Точилки
Полотенце вафельное "Лаванда", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Лаванда". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

49. Життєдіяльність організму

50. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

51. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

52. Аудиторська діяльність

53. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

54. Лучна рослинність України
55. Нафтова промисловість України
56. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

57. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

58. Підприємницька діяльність

59. Правотлумачна діяльність

60. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

61. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

62. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.

63. Відбудова та відновлення України після Великої Вітчизняної війни

64. Діяльність Євгена Коновальця

Лестница-стремянка, 2 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 44,5 см. Количество ступеней: 2.
981 руб
Раздел: Лестницы
Дневник школьный "Герб".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет
338 руб
Раздел: Для младших классов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: синий.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные

65. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

66. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність

67. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

68. Політична діяльність Лазара Кагановича

69. Суспільно-політичне та культурне життя України

70. Життя та творчість Брейгеля - художника епохи Відродження
71. Поняття "культура" та її сутність
72. Акторська діяльність І. Тобілевича

73. Життя та творчість Олеся Гончара

74. Поезії та поеми Лесі Українки

75. Творчість українських поетів

76. Вплив маркетингу на комерційну діяльність

77. Комерційна діяльність підприємств

78. Маркетингова діяльність Call-центру Окі-Токі ТОВ "Масском"

79. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

80. Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей

Стул детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер: 30х32,5х58,2 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
625 руб
Раздел: Стульчики
Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки
Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки

81. Давньокитайська медицина. Історія та сучасність

82. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом

83. Геополітика та геостратегія України

84. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

85. Економічна діяльність ООН

86. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"
87. Зовнішня економічна діяльність
88. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

89. Діяльність Ради економічної взаємодопомоги

90. Діяльність органів управління освітою

91. Операційна діяльність підприємства

92. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

93. Фредерік Шопен - життя та творчість

94. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

95. Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи

96. Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова

Подставка для канцелярских принадлежностей "Attache", 7 секции, металлическая сетка, 110x165x175 мм, цвет.
Подставка из 7 секций для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Выполнена из металла (сетка). Секции расположены в форме цветка.
805 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Кружка-хамелеон "Сова", 330 мл.
Для тех, кто любит подольше поспать, кому утро не в радость, поможет взбодриться кружка-хамелеон «Сова». Просыпайтесь вместе с
304 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 111, для мальчиков.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые

97. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

98. Діяльність викладача в процесі навчання

99. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.