Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА на тему: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПДВ В УКРАЇНІ 2010 ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПДВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Економічна природа та значення непрямого податку на додану вартість (ПДВ) Правове та нормативне забезпечення стягнення ПДВ в Україні Висновок до розділу 1 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СТАНУ СТЯГНЕННЯ ПДВ В УКРАЇНІ 2.1 Загальна характеристика діяльності ДПІ в Деснянському районі м. Києва як об’єкта спостереження 2.2 Порядок адміністрування стягнення ПДВ податковими органами 2.3 Динаміка і питома вага надходжень ПДВ в Державний бюджет Висновок до розділу 2 РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТЯГНЕННЯ ПДВ В УКРАЇНІ 3.1 Проблеми та перспективи функціонування ПДВ в Україні 3.2 ПДВ в системах оподаткування європейських країн Висновок до розділу ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП В багатовіковій історії людства непрямий податок на додану вартість є порівняно новим видом податку на споживання, який історично замінив непрямий податок на споживання – податок з обороту. Вперше він був введений у Франції в 1954 р. економістом М. Лоре. Потім ПДВ набув широкого поширення - спочатку в інших країнах Європи (кінець 60-х - початок 70-х рр.) і дещо пізніше -в країнах Азії, Африки і Латинської Америки. Нині податок на додану вартість стягується майже у 80-ти країнах, серед яких практично всі промислово-розвинуті країни. Поряд з цим слід також зазначити, що даний податок й досі не запроваджений в таких країнах з федеральним устроєм як Швейцарія, США, Канада, Японія, Австралія, де замість нього продовжують існувати непрямі податки на споживання з обороту в різних модифікаціях. У кінці 80-х - на початку 90-х рр. ПДВ було введено в країнах Східної Європи (Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія), а також в деяких країнах СНД (Білорусь, Казахстан). В Україні і Росії ПДВ введено в 1992 р. Сучасні проблеми оптимізації рівней і баз оподаткування, вдосконалення адміністрування непрямого оподаткування, і зокрема, податку на додану вартість, є надзвичайно актуальними для України. Починаючи з 1992 року, коли в країні вперше був уведений ПДВ, ведуться постійні суперечки про доцільність його стягнення або повернення до податку з обороту, про рівень ставок і порядок обчислення зобов'язань по податку, обсяги й структуру пільг, порядок стягнення ПДВ при експорті й імпорті товарів і послуг. Вагомий внесок у дослідження механізму стягнення сучасних видів непрямих податків, зокрема податку на додану вартість, зробили західні фахівці: Ш. Бланкарт, Ж.-П. Боден, С.Л. Брю, Л. Ебрілл, Х.Зи, К.Р. Макконелл, А.Дж. Райтс, В. Саммерс, Д.Е. Ханк. Серед вчених близького зарубіжжя заслуговують на увагу праці Е. Глазової, Л. Дробозіної, С. Нікітіна, Г. Поляка, Д. Черніка. Питання, пов'язані з використанням ПДВ, його роллю у системі оподаткування, а також окремі проблеми застосування цього податку та механізму його справляння виступають предметом дослідження цілого ряду вітчизняних науковців та практиків, зокрема В. Андрущенка, В. Буряковського, В. Геєця, О. Василика, О. Данілова, Т.

Єфименко, М. Кучерявенко, І. Луніної, С. Льовочкіна, В. Опаріна, В. Пинзеника, А. Соколовської, Д. Сологуба, В. Су-торміної, В. Федосова та ін. Все це робить актуальним дослідження основних напрямків удосконалення ПДВ в Україні й отримання відповідей з погляду як теоретич-них аспектів непрямого оподаткування й податкового адміністрування, так і дослідження й аналізу світового досвіду. Об’єкт дипломного дослідження – податкові відносини в галузі непрямого оподаткування. Предмет дипломного дослідження – процеси адміністрування стягнення податку на додану вартість на рівні ДПІ у Деснянському районі м.Києва та на загальнодержавному рівні Державного бюджету України. Мета дипломного дослідження - проаналізувати питому вагу та бюджетоутворюючу роль ПДВ в податковому наповненні Державного бюджету України, бюджетну ефективність та недоліки в адмініструванні ПДВ, запропонувати шляхи удосконалення адміністрування стягнення ПДВ в Україні в рамках европейської моделі та декриміналізації процесу бюджетного відшкодування ПДВ. Для досягнення мети дипломного дослідження вирішені наступні завдання: В першому розділі розглянуті теоретичні засади функціонування ПДВ в умовах ринкової економіки та правове і нормативне забезпечення стягнення ПДВ в Україні. В другому розділі проведений аналіз стану стягнення ПДВ в Україні на прикладі результатів діяльності ДПІ у Деснянському районі м.Києва, виявлені показники бюджетної ефективності ПДВ та рівень бюджетного відшкодування ПДВ. В третьому розділі розглянуті проблеми та шляхи вдосконалення стягнення ПДВ в Україні з врахуванням досвіду ефективності застосування ПДВ в оподаткуванні европейських країн. Методологічною базою досліджень дипломної роботи були методи логічного, економічного та системного аналізу. Інформаційна база роботи сформована на основі законодавчих та нормативних документів України, спеціальної економічної літератури з питань оподаткування, статистичних даних держкомітету статистики України, Мінфіну України, ДПА України, ДПІ у Деснянському районі м.Києва. Елементи наукової новизни дипломного дослідження полягають в обгрунтуванні нормативно-методологічних пропозицій: - створення спеціального резервного фонду відшкодування ПДВ; - надання платникам податку права на отримання бюджетного відшкодування з внутрішніх операцій лише за наявності від'ємного значення податку протягом кожного з шести місячних податкових періодів, тобто реалізації російського підходу до максимального рівня зниження бюджетного відшкодування ПДВ за рахунок автоматичного взаємозаліку з податковими зобов’язаннями наступних періодів по імпортному ПДВ; - повернення до касового методу визначення дати виникнення податкових зобов'язань і права на податковий кредит, який зменшує авансування ПДВ і забезпечує узгодженість руху грошей з рухом товарно-матеріальних цінностей; - необхідності запровадження диференційованого підходу до обкладання ПДВ українського експорту, тобто застосування нульової ставки ПДВ до експорту товарів з високою часткою доданої вартості(характерною для виробників товарів та послуг) та звільнення іншого експорту з низькою часткою доданої вартості від сплати податку, що не дає права на його експортне бюджетне відшкодування та різко знижує кількість „фіктивних” експортних посередників (комісіонерів) по „нетиповому експорту”.

Практична цінність отриманих результатів дипломного дослідження полягає в підтвердженні ефективності загально-європейського та російського напрямку застосування в Україні ПДВ як непрямого податку на споживання. РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПДВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 1.1 Економічна природа та значення непрямого податку на додану вартість (ПДВ) Податок на додану вартість (ПДВ) — це податок, яким обкладається внесок підприємства (фірми) у ринкову цінність виробленого нею товару або послуги. Внаслідок такого способу обкладання сумарний податок на кожне споживане благо або послугу збирається на всіх стадіях виробництва. У цьому змісті ПДВ є не стільки особливим видом податку, скільки способом збору податкових платежів. Залежно від того, як трактується амортизація (зношування основного капіталу), ПДВ виявляється еквівалентним пропорційному прибутковому податку (i come value added, IVA), податку на споживання (co sump io value added, CVA), або на кінцевий продукт, або на валову додану вартість (gross value added, GVA). Уперше інтерес до ПДВ виявився в 1920-х роках, коли він розглядався як різновид податку із продажів. Оскільки податок застосовувався тільки до доданої цінності, а не до сумарного виторгу, він дозволяв уникнути тих негативних ефектів, які були властиві багатьом формам податку із продажів. Головне — ліквідувалося багаторазове оподаткування одних і тих самих виробничих витрат під час продажів проміжних продуктів і остаточного продажу споживачеві. ПДВ відстоювався також на тій підставі, що він здійснює більше наближення до оподаткування за принципом одержаної вигоди , ніж його головна альтернатива - корпоративний податок на прибуток. Можливі три варіанти податку на додану вартість із економічної точки зору, якісні розходження між якими отримані при розрахунку ВВП в залежності від застосовуємих дохідних і видаткових компонентів системи національних рахунків. Валовий внутрішній продукт (GDP) по видатках складається з кінцевого споживання домашніх господарств (С), валових інвестицій (I), кінцевих державних незарплатних видатків на товари й послуги (Gc), державних видатків на виплату заробітної плати (Gw) і сальдо по рахунку поточних операцій платіжного балансу, яке можна представити у вигляді різниці між експортом і імпортом товарів і послуг (X-M) : GDP = C I Gc Gw (X – M) (1.1)де С - кінцеве споживання домашніх господарств; І - валові інвестиції; Gc - кінцеві державні незарплатні видатки на товари й послуги; Gw - державні видатки на виплату заробітної плати; (X-M) - сальдо по рахунку поточних операцій платіжного балансу (різниця між експортом і імпортом товарів); У той же час, можна визначити валовий внутрішній дохід як суму доходів від факторів виробництва (зарплата, прибуток, процентні платежі), що звичайно називають доданою вартістю (V), і амортизації засобів виробництва (D). У такий спосіб:GDI = V D (1.2) де V – додана вартість – сума доходів від факторів виробництва; D – амортизація засобів виробництва; Остання рівність може бути виражене як у цінах кожного фактору (тобто за винятком непрямих податків без цінових субсидій на окремі товари), так і в ринкових цінах (включаючи непрямі податки без субсидій).

Ленн 4 Передайте Троцькому. Просьба призначити перерву  вихати в Птер. Ленн. Сталн»369. Як видно, позиця Стална виявилася виршальною. «Троцький на переговорах запропонував зробити перерву, на що швидко згодилися й нш учасники, оскльки у всх нагромадилося чимало питань для зясування з своми урядами. Особливо ж усх цкавила перспектива розвитку стосункв з Украною, проробка можливих варантв документв на цей рахунок. Кожен з партнерв на переговорах розумв вдповдальнсть моменту, прагнув використати швидкоплинний час на власну користь. Крани Четверного союзу хотли досягти максимуму вигоди, натиснувши на укранську  росйську делегац поокремо. Зокрема, вд Украни вони зажадали повного вдокремлення вд Рос. Центральна Рада поспшала розвязати назрл проблеми, в тому числ й т, як нцювали захдн делегац на переговорах, доки обстановка дозволяла ще зробити хоч щось у бажаному напрям. Сталн же вважав, що час невмолимо працю проти Центрально Ради. Такий висновок повнстю витка з ус його тогочасно поведнки

1. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

2. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

3. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

4. Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу в Українi

5. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

6. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку
7. Прогнозування податку на додану вартість (ПДВ)
8. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

9. Проблеми та перспективи малого бізнесу

10. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

11. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

12. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

13. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

14. Інвестиційні фонди: стан та перспективи розвитку

15. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

16. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

17. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

18. Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні

19. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

20. Собівартість продукції та шляхи її зменшення

21. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

22. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку
23. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку
24. Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні

25. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

26. Угольная промышленность мира. Проблемы и перспективы

27. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

28. Транспортировка продукции предприятий Сибирского Федерального Округа на мировые рынки: проблемы и перспективы

29. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

30. Проблемы и перспективы привлечения иностранных инвестиций в экономику России

31. Малый бизнес, его проблемы и перспективы развития

32. Малый Бизнес: проблемы и перспективы

Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Пазл Maxi "В аэропорту", 40 элементов.
Пазлы от Castorland — это не только интересное, но и очень полезное для развития логики и мышления занятие. Пазл изготовлен из
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Дополнение "Геометрика Extra" к настольной игре "Геометрика", новая версия.
Набор дополнительных карт к базовому комплекту «Геометрики». С ним любимая игра станет интереснее, разнообразнее и сложнее. В «Геометрике
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

33. Рынок таймшерных услуг в России. Проблемы и перспективы

34. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

35. Рынок маркетинговых исследований и консалтинга: состояние, проблемы и перспективы

36. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

37. Стан і перспективи розвитку СНД

38. Проблемы и перспективы Украины в контексте расширения ЕС
39. Проблемы и перспективы защиты прав потерпевших от преступлений
40. Особености личностного развития учащихся старших классов : проблемы и перспективы

41. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в образовании

42. Некоторые проблемы и перспективы тяжёлой атлетики

43. Современная цивилизация: ее проблемы и перспективы

44. Проблемы и перспективы современной цивилизации

45. Проблемы и перспективы сбалансированного развития Северо-Западного региона РФ

46. Проблемы и перспективы развития банковской системы в России

47. Роль иностранных инвестиций в экономике России и Приморского края: проблемы и перспективы развития

48. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

Качели детские подвесные "Вятушка".
Подвесные качели "Вятушка" станут необходимым атрибутом активного отдыха. Качели имеют цельный, жесткий трубчатый каркас с
557 руб
Раздел: Качели
Набор эмалированных кастрюль "Mayer & Boch" (3 предмета).
Набор эмалированных кастрюль с крышками из термостойкого стекла. Кастрюли - 3 штуки, стеклянные крышки - 3 штуки. Материал: углеродистая
844 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Асборн - карточки. Дорисуй, найди, раскрась.
В этом наборе вы найдёте 50 многоразовых двусторонних карточек с яркими добрыми картинками животных, а также фломастер на водной основе.
389 руб
Раздел: Прочие

49. Атомная Энергетика Украины. Основные проблемы и перспективы развития

50. Институт государственной религиоведческой экспертизы: проблемы и перспективы

51. Атомная энергетика Украины, проблемы и перспективы развития.

52. Информационно-вычислительная система федеральной службы государственной статистики: проблемы и перспективы развития

53. Административно-территориальное деление России, его изменение с течением времени. Проблемы и перспективы изменения деления страны

54. Монетизация льгот: проблемы и перспективы
55. Понятие потребительского кредита его проблемы и перспективы развития
56. Рынок Forex, особенности его функционирования, проблемы и перспективы развития

57. Банковская система России: современные проблемы и перспективы развития

58. Банковская система России: проблемы и перспективы развития

59. Перспективи розвитку вітчизняного сільского господарства

60. Проблемы и перспективы развития гражданского оборота земельных участков

61. Сельское хозяйство: проблемы и перспективы развития

62. Аналіз стану і перспективи розвитку рослинництва

63. Аудит и консалтинг: проблемы и перспективы

64. Проблемы и перспективы развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югра

Настольная игра "Живые картинки (Schau Mal)".
Рисунки на карточках настольной игры Живые картинки действительно оживают! Свет в окнах гаснет, щенок засыпает, рыбка выпрыгивает из
608 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, 24 штуки.
Созданы специально для нежной кожи ребенка. У этих подгузников "дышащая" мягкая пористая вкладка, пропускающая в три раза больше
347 руб
Раздел: 6-10 кг
Кастрюля со стеклянной крышкой, 3 л.
Объем: 3 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 11,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
700 руб
Раздел: До 3 литров

65. Проблеми розвитку демократії в сучасній Україні

66. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

67. Соотношение норм международного права и российского законодательства о правах и свободах граждан: проблемы и перспективы

68. Концепция WIMP. История, проблемы и перспективы

69. Аналіз сучасного стану і перспективи розвитку систем IP-телебачення

70. Розничные торговые сети на региональном рынке: проблемы и перспективы функционирования
71. Торговля как отрасль в экономики. Ее роль в воспроизводственном процессе. Проблемы и перспективы развития
72. Сердечнососудистые лекарственные средства: проблемы и перспективы рынка

73. Виникнення та стадії розвитку світового ринку

74. ВТО: проблемы и перспективы вступления России

75. Передумови, рушійні сили та перспективи еволюції російсько-грузинського конфлікту у Південній Осетії

76. Проблемы и перспективы деятельности резидентов свободных экономических зон в Республике Беларусь

77. Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України

78. Экономика Японии: проблемы и перспективы развития в мировом хозяйстве

79. Проблемы и перспективы современного менеджмента

80. Гуманізація освіти: концептуальні проблеми та практичний досвід

Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы
Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна
Набор первоклассника, для девочек, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские

81. Федералізм чи унітаризм: перспективи розвитку державності України

82. Проблемы и перспективы развития социальных отношений в современной России

83. Проблемы и перспективы социальной работы с молодыми семьями в сельской местности

84. Проблемы и перспективы развития технических средств таможенного контроля как части таможенной инфраструктуры РФ

85. Проблемы и перспективы развития въездного туризма на примере Ленинградской области

86. Проблемы и перспективы развития гостиничного рынка Украины
87. Проблемы и перспективы развития речных круизов
88. Проблемы и перспективы рекреационного развития Тарханкутского полуострова

89. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

90. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

91. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

92. Государственный долг РФ: проблемы и перспективы

93. Кредитование корпоративных клиентов: проблемы и перспективы

94. Ліквідаційна вартість об’єкта

95. Пенсионный рынок Республики Казахстан: проблемы и перспективы развития на примере АО НПФ "Республика"

96. Подвійне оподаткування: суть, проблеми та шляхи уникнення

Глобус Земли "Двойная карта", рельефный, с подсветкой, 420 мм.
Рельефный глобус с физической и политической картой мира станет незаменимым атрибутом обучения не только школьника, но и студента. На
2642 руб
Раздел: Глобусы
Точилка механическая, металлический корпус.
Механическая точилка имеет прозрачный контейнер. Удобная и безопасная точилка оснащена механизмом, позволяющим крепить ее к столу. Нож из
1097 руб
Раздел: Точилки
Сушилка для белья напольная складная, 181х54х95 см, серая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 181x54x95 см. Цвет каркаса: серая. Размер в раскрытом виде: 181х95х54 см.
733 руб
Раздел: Сушилки напольные

97. Проблемы и перспективы развития потребительского кредитования в Казахстане

98. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

99. Генетичні типи островів та їх флористична різноманітність


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.