Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Религия Религия

Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

ПланВступ 1. Структурний план релігії 2. Виникнення і еволюція релігії 3. Становлення християнської церкви як соціальної організації Висновок Список використаної літератури Вступ Ще яких-небудь десять років тому, отримуючи знання і виховання з матеріалістичних позицій, ми передбачали, що такі специфічні інститути, як релігія і її організації перестають бути чинниками національного суспільного життя, втрачають свої позиції в наданні дії на світогляд людей. Аналіз реальності наших днів показав помилковість і поспішність виводів даного роду. Сьогодні навіть непрофесійним поглядом обивателя можна відмітити, що відбувається помітна активізація релігійних установ, які безпосередньо прагнуть брати участь у вирішенні цілої лави актуальних проблем сучасності. Це можна спостерігати в різних регіонах, в країнах з різним рівнем економічного розвитку, де поширені різні віросповідання. Не обійшло явище активізації релігійної діяльності і Росію, а смутний час так званих реформ ще в більшому ступені сприяв посиленню цієї діяльності. У чому полягає цінність релігії для людства, які її соціальні функції? На цих і інші питання необхідно відповісти в процесі соціологічного аналізу релігії як соціального інституту. Перш ніж розглядувати релігію з цієї точки зору, необхідно розглянути, що є поняттям “Соціальний інститут”. Соціальні інститути - це організовані об'єднання людей, що виконують визначені соціально значущі функції, що забезпечують спільне досягнення цілей на основі виконуваних членами своїх соціальних ролей, що задаються соціальними цінностями, нормами і зразками поведінки, а процес впорядкування, формалізації і стандартизації суспільних зв'язків і стосунків називається інституціоналізацією (1, стр.98). З середини минулого століття в соціології і релігіознавстві складається і потім отримує великий розвиток самостійний напрям під назвою “соціологія релігії”. Дослідженню релігії як соціального інституту присвятили свої роботи Э. Дюркгейм, М. Вебер і інші відомі учені і громадські діячі, в т.ч. і До. Маркс. Згідно теорії Маркса релігія як соціальним феноменом є об'єктивний чинник, зовнішнім і примусовим чином що впливає на людей подібно до будь-якого іншого суспільного інституту. Маркс заклав, таким чином, основу функціонального методу дослідження релігії. Релігія, згідно Марксу, більше обумовлюваний суспільними стосунками, ніж чинник, що обумовлює їх. Її суспільна функція полягає в інтерпретації, а не продукування існуючих стосунків. Соціальна функція релігії - функція ідеологічна: вона або виправдовує і тим самим узаконює існуючі порядки, або засуджує їх, відмовляючи їм в праві на існування. Релігія може виконувати функцію інтеграції суспільства, але також може діяти і як чинник, що дезинтегрує суспільство, коли виникають конфлікти на релігійному грунті.(4, стор. 19-20). У другій половині XIX століття положення міняється. У цей період промислової революції гостро встає проблема соціальної організації, соціальних зв'язків. У цих умовах про позитивну роль релігії заговорили учені самі далекі від релігійної віри.

На першому плані в соціології релігії - новий напрям, інтеграційний. Найбільш показова в цьому відношенні концепція Э. Дюркгейма, якого по праву вважають за основоположника соціології релігії як наукової дисципліни. Релігію він розглядував як основу єдності суспільства, як чинник соціальної інтеграції.(4, стр.21-23) Разом з Дюркгеймом, за основоположника соціології вважається німецький вчений Макс Вебер. Він досліджував місце і значення релігії в суспільстві, що змінюється, вплив її на розвиток економіки, політики, сім'ї. Вебер віддавав перевагу головним чином, світовим релігіям і їх впливу на хід історії. Зокрема, робота “Протестантська етика і дух капіталізму”, де він досліджує вплив християнства на історію Заходу, зробила його знаменитим. І ще одна важлива частка веберовської соціології релігії - вивчення типів релігійних організацій, яке приводить до розгляду системи “церква-секта”. Роботи названих основоположників соціології релігії визначили все її подальший розвиток, основні напрями досліджень, проблематику, методологію. До кінця XIX - початку XX ст. соціологія релігії складається як самостійна дисципліна.(4, стр.26-27). 1. Структурний план релігії У структурному плані релігія є цілісною єдністю: релігійної свідомості; релігійній діяльності; релігійних стосунків; релігійних інститутів і організацій. а) Релігійна свідомість. Релігійній свідомості властиві плотська наочність, створені уявою образи, релігійна віра, мовне вираження за допомогою релігійної лексики і інших спеціальних знаків. Всі ці властивості тісно взаємозв'язані і взаємодіють один з одним. Релігійна віра - це інтеграційна межа релігійної свідомості. Це особливе психологічне полягання упевненості в досягненні мети, настанні події, в передбачуваній поведінці людини, в істинності ідей при браку достовірної інформації. У ній міститься очікування здійснення бажаного. Віра виступає важливим чинником інтеграції особи, групи, маси, стимулом рішучості і активності людей. Релігійну свідомість має два рівні - буденний і концептуальний. Буденна релігійна свідомість являється у вигляді образів, уявлень, ілюзій, настроїв і відчуттів, звичок і традицій, які є безпосереднім віддзеркаленням умов буття людей. На цьому рівні релігія завжди безпосередньо пов'язана з індивідом, завжди виступає в особистій формі. Релігійна свідомість концептуального рівня - це сукупність понять, ідей, принципів, концепцій, що спеціально розробляється, систематизується. У її склад включаються: вчення про Бога, мир, природу, суспільство, людину, що спеціально розробляються на релігійній основі (теологія, богослов’я, символи віри); здійснювана відповідно до принципів релігійного світогляду інтерпретація економіки, політики, суспільних явищ, тобто релігійно-політичні, релігійно-економічні, релігійно-правові і інші концепції; релігійна філософія. (5, стор. 49-50). б) Релігійна діяльність Релігійна діяльність займає своєрідне місце в системі суспільної діяльності. Існує два основні види релігійної діяльності: позакультова і культова. Позакультова здійснюється в духовній і практичній сферах.

Деякі різновиди позакультовой діяльності: виробництво засобів культу, викладання в релігійних учбових закладах, а також викладання богослів'я в нерелігійних учбових закладах, участь в місіях, в роботі соборів, пропаганда релігійних поглядів в засобах масової інформації. Позакультова діяльність тісно переплітається з культовою. Культ - найважливіший вид релігійної діяльності, зміст якого визначається відповідними релігійними уявленнями, ідеями, догмами. Предметом культової діяльності стають різні об'єкти і сили, втілені в деякі релігійні образи (наприклад, предмети, тварини, рослини, Сонце, Луна, а також ритуальні дії - танці, співу, богослужіння, релігійні свята). Суб'єктом культу можуть бути як релігійна група віруючих, так і одиночний віруючий індивід. До засобів культу відносять безпосередньо будівлі, де здійснюються релігійні обряди (храми, молитовні будинки), релігійне мистецтво (живопис, архітектура, музика), культові предмети (церковне начиння, священицькі одягаються). Сукупність засобів культу грає найважливішу роль для створення відповідної атмосфери, необхідної при здійсненні культових дій. Результатом культової діяльності є, перш за все, задоволення релігійних потреб, пожвавлення релігійної свідомості. Культ може стати чинником динаміки психологічних станів віруючих: здійснюється перехід від стану пригніченості, занепокоєння, скорботи, туги до стану полегшення, заспокоєння, спокою і гармонії, приливу сил. У культовій діяльності відбувається реальне спілкування віруючих один з одним, задовольняються естетичні потреби, оскільки убрання храмів, ікони, фрески володіють безперечною художньою гідністю, одягаються священиків, музика, спів виконані в художньому стилі і можуть доставляти естетичну насолоду. (5, стор. 50-51) в) Релігійні стосунки Релігійні стосунки є видом стосунків в духовній сфері, що складаються відповідно до релігійної свідомості, реалізовуються за допомогою релігійної діяльності. Також як і релігійна діяльність, релігійні стосунки розділяються на культових і позакультові. Позакультові виникають у позакультовій діяльності. Це безпосередні дійсні стосунки між індивідами, організаціями (у духовному училищі - “вчитель-учень”, в місіонерській діяльності - “місіонер - індивіди” і так далі). Аналогічно, культові стосунки формуються в процесі культової діяльності. Наприклад, обряд вінчання залучає жениха і наречену до взаємних стосунків, прийнятих в церкві; хрещення встановлює зв'язок між “хресним сином (дочкою)” і “хресними батьками”. Релігійні стосунки можуть мати різний характер - солідарності, терпимості, нейтралітету, а також конфлікту і боротьби (релігійний фанатизм). Проте, навіть при мирному співіснуванні, зазвичай є уявлення про перевагу даного напряму релігії над всіма іншими. г) Релігійні організації Релігійні організації створюються для впорядковування релігійної діяльності і релігійних стосунків. Вони також складаються культові і позакультові. Позакультові покликані управляти позакультовой діяльністю (церковні ради, ректорати духовних учбових закладів, департаменти релігійної преси і ін.)

Визнання цлого народу, як диного нося суверенности, якому належить виключне право порядкувати свом державним, суспльним  господарським життям та означува]ти сво вдношення до нших народв. 4. Органзац державного керування на пдстав ос]новних законв (так зв. конституця) та при помоч органв, обраних народом на основ загального, рвного, безпосереднього  тамного виборчого права. Теоретичн цнности демократ давали над, що вона прислужиться до всебчного розвитку суспльства  витворить якнайбльш наближен до деально досконалости устрово-полтичн форми. Так погляди на творчу ролю демократ ще донедавна були майже загальними. Признання демократичних теорй в суспльств було так велике, що навть самий критичний погляд на них уважано в опн за ознаку некультурности, або звернено проти нтересв народу реакцйности. Та на дл ц над не виправдалися. Псля свтово вйни пол]тична демократя опинилася в дуже важкому стан. Кожний новий рк завда й все нов потрясення. Ми  свдками не зростання  сил  впливв, лише х занепаду

1. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

2. Соціально-класова структура суспільства

3. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

4. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

5. Роль власності у соціально-економічних процесах

6. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства
7. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання
8. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

9. Тривожність як соціально-педагогічне явище

10. Бідність як соціальна проблема

11. Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

12. Онтологія техніки як соціально-філософська проблема

13. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

14. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

15. Суспільство як цілісна соціальна система

16. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

Настольная игра "Халли Галли" (Halli Galli).
Что нужно, чтобы приготовить самый лучший фруктовый салат? Конечно же, настольная игра Халли Галли (Halli Galli)! Итак, у вас есть колода
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Музыкальная игрушка "Осьминог".
Веселый "Осьминог" станет настоящим музыкальным центром для вашего малыша, в нем так много звуков! Ребенок будет с восторгом
335 руб
Раздел: Животные
Брелок оленёнок "Rike. Принцезин Лиллифи. Prinzessin Lillifee".
Брелок олененок Rike с карабином. Отличное украшение для сумки и рюкзака.
886 руб
Раздел: Детские брелоки

17. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

18. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

19. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

20. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

21. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

22. Ожиріння як медико-соціальна проблема
23. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції
24. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

25. Роль соціального педагога в адаптації підлітків

26. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

27. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

28. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

29. Соціальний психолог як учасник соціальних змін

30. Соціальні стереотипи і їх роль у сприйманні людиною людини

31. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

32. Виникнення соціальної роботи як професії

Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Подгузники Moony, 4-8 кг, экономичная упаковка, 81 штука.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг

33. Групи самодопомоги як інноваційна форма соціальної роботи

34. Перспективи соціального розвитку України

35. Поняття соціальної структури суспільства

36. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

37. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

38. Сучасна соціально-релігійна ситуація в Україні
39. Місце соціальної психології в системі наукового знання і суспільної практики
40. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії

41. Трансформація соціальної пам’яті в інформаційному суспільстві

42. Роль фінансів у забезпеченні соціальних гарантій населення

43. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

44. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

45. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

46. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

47. Соціальне становище Запорізького краю

48. Соціальні групи

Портфолио школьника.
Портфолио школьника – это папка, в которой собрана жизнь ученика, начиная с первого класса, все то, о чем не рассказали краткие
391 руб
Раздел: Портфолио
Маска для сна с "памятью" "Морфей".
Маска для сна «Морфей», сделанная из мягкого и гипоаллергенного материала, защитит глаза от света, препятствующего нормальному сну.
473 руб
Раздел: Дорожные наборы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья

49. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

50. Основні етапи господарського розвитку первісного суспільства

51. Соціальні проблеми у ЗМІ

52. Соціальна екологія

53. Комічне як соціокультурна реальність

54. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
55. Сутність і значення соціального страхування
56. Державна політика соціального страхування

57. Соціальна інфраструктура України

58. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

59. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

60. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

61. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

62. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

63. Правовідносини у сфері соціального захисту

64. Роль політичних партій у розвитку демократії

Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна
Светильник "Совенок", 16,5 см.
Фигурка декоративная - светильник. Высота: 16,5 см. Материал: полимерный.
676 руб
Раздел: Необычные светильники
Точилка для карандашей механическая "Панда 1".
Точилка для карандашей механическая "Панда". 1 отверстие. Материал: пластик.
576 руб
Раздел: Точилки

65. Соціальна держава

66. Соціальна обумовленість державної служби

67. Соціальне партнерство в Україні

68. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

69. Суть та принципи соціальної держави

70. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави
71. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі
72. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

73. Історія України. Соціально-політичні аспекти

74. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

75. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

76. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

77. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

78. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

79. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

80. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость
Швабра для пола "Помощница".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
314 руб
Раздел: Швабры и наборы

81. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

82. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

83. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

84. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

85. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

86. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.
87. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки
88. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

89. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

90. Мистецтво як складова духовної культури суспільства

91. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

92. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

93. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

94. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

95. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

96. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

Развивающая настольная игра "Читай-Хватай".
Как быстро научиться читать? Играя в новую игру на скорочтение! Просто знать буквы — это ещё не значит уметь читать! В
712 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Мельница для специй AK-7112K "Alpenkok", 16 см.
Размеры: Ø5х16 см. Корпус из дерева и акрила. Цвет: бежевый. Механизм мельницы с керамическими жерновами. Не впитывает влагу и запахи.
341 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

97. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

98. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

99. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

100. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.