Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек     Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Виникнення і розвиток психології релігії у другій половині XIX—початку XX століття

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Зміст Вступ 1. Тенденції розвитку американської психології релігії 2. Становлення психології релігії у Західній Європі 3. Особливості розвитку психології релігії у Росії та Україні Висновки Література Вступ Тема курсової роботи &quo ;Виникнення і розвиток психології релігії у другій половині XIX — на початку XX ст.&quo ; Психологія релігії як самостійна наукова галузь знання зародилася у середині XIX ст. Це явище зумовив бурхливий розвиток суспільно-історичних та природничих наук. Історики, етнографи, археологи зібрали значний емпіричний матеріал, що висвітлював вірування різних народів світу. Мандрівники і місіонери також прагнули донести до широкого загалу свої враження та роздуми, отримані у процесі споглядання інших культур. їх ідеї часто не відповідали загальноприйнятим, що спонукало до нових пошуків їх підтвердження, до удосконалення аргументації та осмислення. Згодом вони перевірялись нагромадженим фактичним матеріалом, набули статусу загальноприйнятих і актуалізували найрізноманітніші наукові пошуки, зокрема релігієзнавчі та психологічні. Нині психологія успішно вирішує різні теоретичні та практичні завдання. Завдяки впровадженню у психологію експерименту виявляють психічні закономірності, пояснюють причинно-наслідкові зв'язки і залежності. Об'єктивність, повторюваність стають критеріями достовірності психологічного факту й основою зарахування його до розряду наукових. Центрами психологічних експериментів є спеціальні лабораторії у Німеччині, США, Франції, Росії. Диференціація наук систематизувала різноманітний релігійний досвід, фактичний матеріал, здобутки психології, що накопичувалися протягом століть. Теоретичні досягнення і потреба у їх практичному застосуванні зумовили переосмислення релігійного буття людини. В останній чверті XIX ст. дослідження одночасно почали проводити у багатьох країнах світу. М. Попова у своїй праці &quo ;Критика психологічної апології релігії&quo ; зазначала, що етапи становлення психології релігії відбуваються у кілька етапів. Розкрити суперечності цього процесу складно, він не є всезагальним та всеохоплюючим, оскільки відсутня інформація про осіб, через діяльність яких розглядається історичний розвиток психології релігії. 1. Тенденції розвитку американської психології релігії Н. Косова вважає американську психологію релігії яскравою моделлю її зародження, становлення і сучасного стану, оскільки у ній представлені основні школи цієї галузі релігієзнавства. Американську психологію релігії розглядають з теологічного погляду (представляють професійні богослови і практикуючі священики) та світського (професійні психологи, вчені, роботи яких мали атеїстичну спрямованість). Розвиток американської психології релігії охоплює такі періоди: 1) 80-ті роки XIX ст. — початок 30-х років XX ст.; 2) 30-ті — 40-ві роки XX ст.; 3) 50-ті роки XX ст. і дотепер. Кожен етап уособлює певний напрям у психології чи філософії. Джерелом виникнення психології релігії у США стала стаття &quo ;Моральне та релігійне виховання дітей&quo ; (1882р.) американського психолога С. Холла (1846—1924р.р.). На основі опитувань дітей С.

Холл (учень В. Вундта) спробував з'ясувати їхнє ставлення до навколишнього світу та інших людей, висунув ідею створення спеціальної науки про дітей — педології. У своїх дослідженнях С. Холл спирався на модну на початку XX ст. ідею про те, що дитина в своєму індивідуальному розвитку повторює в згорнутому вигляді основні етапи історії людського роду, стверджує, що дітям потрібно надавати можливість проходити через релігійну та інші стадії розвитку. С. Холл вважав релігію неодмінною умовою процесу становлення особистості і тому досліджував і розробляв різноманітні ефективні методи релігійного виховання. Його двотомна праця &quo ;Юнацтво&quo ; (1904) стала хрестоматією з проблем статево-вікової релігійної психології. С. Холл заснував психологічну лабораторію, запровадив природничо-наукові методи дослідження феноменів свідомості, видавав науково-популярний журнал з питань релігійної психології та освіти. Американський психолог заснував Школу Кларка, яка наприкінці XIX ст. стала потужним центром досліджень у галузі психології релігії. У 1899 р. вийшла книга учня Холла, психолога-релігіє-знавця, професора Стенфордського університету Едвіна Старбека (1866—1947р.р.) &quo ;Психологія релігії&quo ;, де вчений подав важливий емпіричний матеріал, вперше використавши анкетний метод при вивченні релігійної свідомості. У своїх працях Едвіна Старбек на емпіричному матеріалі, зібраному шляхом анкетування, вивчення автобіографій, щоденників і опрацьованому статистично, розглядає проблеми релігійних процесів, зокрема навернення. Психолог-релігіє-знавець вбачав зв'язок між наверненням до релігії і періодом статевого дозрівання. Він зазначає, що деякі молоді люди в цей час перебувають у важкому, пригніченому стані, відчувають невпевненість, відчай, усвідомлюють свою недосконалість. Тоді страх, туга, постійні хвилювання, хвороблива уява, апатія викликають появу містичних переживань. Все, що здатне схвилювати почуття, вразити уяву і захопити думку, впливає на молодь з силою гіпнотичного навіювання. Е. Старбек зробив висновок, що навернення є переважно юнацьким феноменом і відбувається між 10 і 25 роками. Людина доросла не може сприймати ідею так жваво, як в юні роки. Дослідження Старбека констатують незначну роль раціональних розмислів в історії релігійних навернень. Могутнім рушієм він вважає почуття. За його статистичними даними, у наверненні до релігії лише одна десята опитуваних керувалась теоретичними спонуками; дехто шукав моральний ідеал (17%), інші — усвідомлення гріха (16%), решта пояснила це страхом смерті чи пекла (14%). Старбек вважав, що людині притаманні вроджені релігійні інстинкти, які є необхідною умовою пристосування до навколишнього світу. Одночасно зі Старбеком проблеми психології релігії розробляв Джордж Коу (1861—1951р.р.). Він вважав, що релігійний інстинкт притаманний людині так само, як і інстинкт відтворення роду. Найбільш відомі його роботи — &quo ;Духовне життя&quo ; (1900р.) та &quo ;Психологія релігії&quo ; (1916р.). До основоположників психології релігії зараховують американського філософа Джеймса Пратта (1875—1944р.р

.), який розглядав психологічні аспекти осягнення феноменів віри, культу, містицизму. Особиста релігійна позиція вченого відобразилася у працях &quo ;Психологія релігійної віри&quo ; (1907р.) і &quo ;Релігійна свідомість&quo ; (1920р.). Пратт висловив думку, що емоційні асоціації, пов'язані з релігійними символами, формуються під час хрещення у релігійній спільноті, отже, тим, кого похрестили в дорослому віці, завжди не буде вистачати &quo ;емоційного та вольового значення&quo ; релігії. Основоположником психології релігії також вважають Джеймса Леубу (1868—1946р.р.). Найвідоміші його праці — &quo ;Психологія релігійних феноменів&quo ; (1896р.), &quo ;Психологія вивчення релігії&quo ; (1912р.), &quo ;Віра в бога і безсмертя&quo ; (1916р.), &quo ;Психологія релігійного містицизму&quo ; (1925р.), &quo ;Бог або людина&quo ; (1933р.), &quo ;Реформація церков&quo ; (1950р.). Дж. Леуба стверджував, що протягом історичного розвитку релігія була засобом обдурення людей, а релігійний досвід не є основою для визнання надприродного, причиною містичних станів є природні психічні процеси, а релігійна психотерапія не завжди ефективна. На думку Дж. Леуби, видіння і екстатичні стани відіграють другорядну роль у містицизмі. Він виокремлює компоненти екстазу: прагнення до насолоди, заспокоєння думки, до створення афективної підтримки і до універсалізації дії. Дж. Леуба запропонував створити гуманістичну релігію, на якій би ґрунтувалася нова етика. Водночас в американській психології релігії зосереджується пастирська психологія та релігійна психотерапія, які започаткував протестантський священик Антон Бойзен. У 1920 р. він захворів на гостру форму кататонічної шизофренії і потрапив до психіатричної лікарні. У процесі лікування А. Бойзен прагнув розібратися як у причинах власного захворювання, так і у психічних розладах. У результаті він робить висновок, що релігія може допомогти процесу одужання. Пізніше він закінчив теологічну семінарію, став капеланом в одній із психіатричних клінік. У книзі &quo ;Дослідження внутрішнього світу&quo ; (1936р.) А. Бойзен обґрунтовує ідею про те, що &quo ;релігійна психотерапія може стати ефективним засобом лікування душевних розладів, в основі яких лежать порушення внутрішніх соціальних зв'язків або дефекти світогляду індивіда&quo ;. Аналогічні ідеї розробляли Дж. Олівер у роботі &quo ;Пастирська психологія і душевне здоров'я&quo ; (1932р.) та К. Штольц у роботі &quo ;Пастирська психологія&quo ; (1932р.). Водночас із загальнотеоретичними дослідженнями формуються прикладні галузі психології релігії. Пастирська психологія, використовуючи знання законів людської психіки, розробляє засоби і методи оптимізації впливу священнослужителів на віруючих, їх зв'язку. Психологія релігії проникає у духовні навчальні заклади. У1899 р. цей курс започаткували в Хартвордській теологічній семінарії (США). А у 1912 р. в теологічній школі Бостонського університету відкрилось відділення релігійної психології і педагогіки. Згодом психологічну підготовку священнослужителів впроваджують у країнах Європи, зокрема в Німеччині, де був сильний вплив ліберальної теології.

Мюрея розпочалася публкаця багатотомного словника англйсько мови (завершена в 1928 р.)[126]. У XIX ст. лтературними мовами стали словенська, сербохорватська, болгарська, фнська, укранська та н. Якщо для державних нацй питання «одержавлення», стандартизацй та унфкац сво мови було частиною ширшого, загальншого процесу «впорядкування», змцнення, стаблзац системи суспльних, культурних звязкв усередин нац, то для народв, для яких творення власно держави було справою майбутнього, «мовне будвництво» перетворювалося на революцйне гасло. XIX ст. породило цлу плеяду «флологчних» бунтвникв[127], чи «кабнетн вправи» в перспектив стали пдAрунтям революцйних нацоналстичних рухв. У середовищ «несторичних» народв мовн реформатори перетворювалися на справжнх «батькв нац». Згадамо ще один, надзвичайно важливий культурний аспект нацогенези в модерну добу. Йдеться про творення «нацонально стор». Зауважимо, що цей процес, пк якого припада на другу половину XIX ст., також був характерною рисою нацотворення не лише «несторичних», «малих» нацй, як мали обAрунтувати сво право на снування, а й «великих», «сторичних» нацй ґвропи, як, здавалося б, не потребували додаткових аргументв у свох претензях щодо нацонального буття. XIX ст., за прогнозом французького сторика Огюстена Тр, справд стало епохою сторично науки. У 1824 р. почалося видання багатотомного збрання документв Monumenta Germaniae Historica. В 1833 р. розпочато публкацю Documents inedits sur Ihistoire de Fran—e. В 1834 p. британський парламент ухвалив ршення видати багатотомну колекцю документв з давньо стор Англ та ¶рланд[128]

1. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму

2. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

3. Філософія кохання у творчості письменників кінця XIX - початку XX століття

4. Внесок греків у розвиток торгового судноплавства в Азовському морі (друга половина ХIХ - початок ХХ століття)

5. Населення Бессарабії за урядовими переписами другої половини XIX ст.початку XX ст.: історико-демографічний аналіз

6. Польська шляхта другої половини XIX століття
7. Философия права в России во второй половине XIX начла XX века
8. Философия права в России во второй половине XIX начала XX века

9. Философия права в России во второй половине XIX - начала XX века

10. Индийский фактор в британо-российском противостоянии на Востоке во 2-ой половине XIX - начале XX вв

11. Культурологические концепции второй половины XIX и XX веков

12. Русская сатира и юмор второй половины XIX – начала XX века

13. Начальное народное образование во второй половине XIX - начале XX века (сравнительный анализ церковно-приходской и земской школы)

14. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

15. Из истории создания женских монастырей на Северном Кавказе во второй половине XIX – начале XX веков

16. Боротьба Русі з агресією Заходу на початку XIII століття

Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, розовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: розовый.
360 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Юный Свинтус" (новая версия).
Новая версия всероссийского карточного бестселлера — теперь и для самых маленьких игроков! Любимая механика, знакомые правила и милые
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Спиннер трехлучевой "Элит", перламутровый (в железной квадратной коробке).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

17. Китай у середині XVII – на початку ХХ століття

18. Модернізм в українській культурі кінця ХІХ-початку ХХ століття

19. Українське кіно початку ХХ століття

20. Моральне виховання учнівської молоді в Галичині кінця ХІХ початку ХХ століття

21. Економіка України на початку ХХІ століття

22. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя
23. Розвиток господарсько-правової науки в період з другої половини 1950-х років по кінець 1980-х
24. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - на початку 50-х років ХХ століття

25. Українські землі у складі Російської Імперії в другій половині XIX ст

26. Апология рабовладения на Юге США в первой половине XIX века

27. Кодификация Русского Права в первой половине XIX века

28. Основные достижения русской культуры XIX века: романтизм в России; корни русского романтизма; русская национальная музыкальная школа и живопись во второй половине XIX века

29. Исторический опыт реформаторской деятельности самодержавия в первой половине XIX в.

30. Экономическое развитие России в первой половине XIX века

31. Из истории развития педагогической мысли в России и западных странах во второй половине XIX века

32. Реформа российского образования в первой половине XIX века

Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры
Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

33. Купечество Сибири второй половины XIX в.

34. Россия во второй половине XIX века. Реформы.

35. Внешняя политика России во второй половине XIX в.

36. Самая бюрократическая эпоха. Первая половина XIX века

37. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в.

38. Кризис феодально крепостнической системы в первой половине XIX века
39. Социально-экономические отношения в Казахстане во второй половине XIX века
40. Национально-освободительное движение на Украине в 1-ой половине XIX века

41. Развитие транспорта и торговли в первой половине XIX века

42. Культура Украины в I половине XIX столетия

43. Городское самоуправление Екатеринбурга во второй половине XIX в.

44. История Дальнего Востока (вторая половина XIX века)

45. Изменения в местном управлении в первой половине XIX в.

46. К вопросу о менталитете сибирской культуры (по материалам демократической публицистики второй половины XIX в.)

47. Спиритическая поэзия как культурный феномен второй половины XIX века

48. "Изображение дворянства в литературе первой половины XIX века"

Набор цветных карандашей Stilnovo, 24 цвета.
Гексагональные цветные деревянные карандаши с серебряным нанесением по ребру грани. Есть место для нанесения имени. Яркие модные цвета.
448 руб
Раздел: 13-24 цвета
Учимся читать по слогам. 40 карточек-пазлов. Митченко Ю.
В наборе 40 двухсторонних карточек-пазлов, разработанных для детей, которые уже знакомы с алфавитом. Эта развивающая игра поможет ребенку
389 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, питание от сети. Диаметр: 32 см. Материал: пластмасса. Крым в составе РФ.
1452 руб
Раздел: Глобусы

49. Женские образы и судьбы в русской классической литературе (1 и 2 половина XIX века)

50. Культура и общественная мысль в Москве второй половины XIX века

51. Прогрессивные деятели педагогики второй половины XIX века

52. Школа и педагогика в России первой половины XIX века

53. Буржуазная политическая и правовая идеология в Западной Европе первой половины XIX в.

54. Социалистическая политико-правовая идеология в Западной Европе в первой половине XIX в.
55. Русская военная книга второй половины XIX века: социокультурный аспект
56. Издание китайских произведений представителями российской общественности (конец XVIII - первая половина XIX вв.)

57. Кризис феодально-крепостнической системы первой половины XIX века

58. Экономическое развитие России в первой половине XIX века.

59. Россия во второй половине XIX века

60. Канада в первой половине XIX века. Англо-американская война 1812—1815 годов

61. Русский портрет второй половины XIX века

62. Русское искусство первой половины XIX века

63. Быт и облик Москвы во второй половине XIX века

64. Архивное дело во второй половине XIX в.

Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, рельефный, 250 мм (арт. Ве022500261).
Глобус Земли физико-политический, рельефный. Диаметр: 250 мм. Материал: пластмасса. Актуальная карта. Крым в составе РФ. Упаковка:
937 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для бумаг вертикальная "Techno" (классическая).
Классическая вертикальная подставка для бумаг - незаменимый атрибут рабочего стола. Подставка выполнена из высококачественного серого
314 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитные Пифагорики №1.
«Магнитные пифагорики 3+» - первая ступень обучающего комплекса игр «Пифагорики» для детей старше трех лет. Игровой комплекс построен на
509 руб
Раздел: Игры на магнитах

65. Основные направления развития российского законодательства в XVIII – первой половине XIX вв.

66. Редактирование книг во второй половине XIX века

67. Особенности русско-французского билингвизма женщин-дворянок первой половины XIX века

68. Англія та Франція наприкінці XIX — на початку XX ст.

69. Быт женщины-дворянки во второй половине XIX века и начале XX века

70. Видные российские юристы второй половины XIX века
71. Внешняя политика России во второй половине XIX века
72. Етнічний розвиток та релігійне життя Київської Русі

73. Земские органы самоуправления во второй половине XIX века

74. История России во второй половине XIX века

75. Китай и иностранные государства во второй половине XIX в.

76. Культура України другої половини XVIІ-XVIII ст.

77. Міжнародні відносини у другой половині 80-х—90-тих рр.

78. Национально-политические программы чешских просветителей конца XVIII–первой половины XIX вв.

79. Образование, культура и быт населения Урала в первой половине XIX века

80. Образование, наука и культура России в первой половине XIX века

Глобус Зоогеографический, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
552 руб
Раздел: Глобусы
Фоторамка на 4 фотографии С34-016 "Alparaisa", 44x32,5 см (белый).
Размеры рамки: 44x32,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 1 штука, - 10х10 см, 2 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4-х
388 руб
Раздел: Мультирамки
Подушка для младенца "Selby".
Известно, что необходимое количество здорового сна является условием гармоничного физического и эмоционального развития. Когда малыш спит,
814 руб
Раздел: Подушки для детей

81. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

82. Политические и правовые учения в России в первой половине XIX в.

83. Развитие письменности и школьного образования Осетии в первой половине XIX в.

84. Российская Империя во второй половине XIX века

85. Русская культура в первой половине XIX века

86. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.
87. Сходознавчі студії в історичному кримознавстві в першій половині XIX століття
88. Українська архітектура другої половини XVII-XVIII ст.

89. Экономическое развитие польских земель в первой половине XIX века

90. Виникнення і розвиток давньоруської держави

91. Культура России во второй половине XIX века

92. Русская историческая живопись первой половины XIX века

93. Словенская живопись в первой половине XIX в.

94. Український театр другої половини ХІХ століття

95. Дитяча література Німеччини періоду Середньовіччя, епохи Відродження, кінця XVIII – першої половини XIX ст

96. Интерпретация темы безумия в русской литературе первой половины XIX века

Комплект пеленок для девочки Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Подарочная расчёска для волос "Алена".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Блокнот "Дневник совы".
Дневник магических секретов с 3D обложкой! Блокнот "Дневник совы" - это оригинальная записная книжка, которая придется по душе
733 руб
Раздел: Блокноты художественные

97. Русская литературная прозаическая сказка 2-й половины XIX века

98. Мода первой половины XIX века и её отражение в произведениях А.С. Пушкина

99. Международная политика Японии в конце XVI – первой половине XIX вв.

100. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.