Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Економічна безпека Росії

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

ПЛАН: I. Економічна безпека Росії: погрози і їхнє відображення а) елементи економічної безпеки б) концептуальні підходи в) функції держави г) сучасні погрози: руйнування науково-технічного потенціалу небезпека втрати продовольчої незалежності ріст безробіття ослаблення трудової мотивації збільшення зовнішнього боргу криміналізація економіки проблеми митного контролю II. Євро та його значення для Росії Карбованець перед вибором: Долар чи Євро? Євро - що воно обіцяє росіянам. Євро та економічна безпека Росії III. Елементи концепції економічної безпеки: а) збереження і підтримка народногосподарського комплексу б) підтримка економіки в умовах надзвичайних ситуацій в) перетворення відносин власності: відносини власності на додатковий продукт відносини власності на загальнонародне надбання IV. Макроаспекти економічної безпеки: а) оцінка ризику і керуванням ризиком б) компенсаційні ресурси і компенсаційний потенціал V. Оцінки, проблеми, заходи забезпечення економічної безпеки: а) стан економічної безпеки в Росії б) фінансова стабілізація і економічна безпека в) валютна безпека країни VI. Додатки Основні соціально-економічні показники Росії Найважливішим елементом державної безпеки Росії є економічна безпека. Відповідно до Указу Президента Російської Федерації від 29.04.96 р. №608 &quo ;Про Державну стратегію економічної безпеки Російської Федерації (Основних положеннях)&quo ; економічна безпека Росії цей стан захищеності економічних інтересів особистості, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх погроз, заснована на незалежності, ефективності і конкурентноздатності економіки країни . Об'єктами економічної безпеки Російської Федерації, відповідно до Указу, є особистість, суспільство, держава й основні елементи економічної системи, включаючи систему інституціональних відносин. На думку фахівців, стан економічної безпеки може бути досягнуто лише при такому розвитку економіки, що забезпечило б: захист цивільних прав населення Росії, гідний рівень життя, що гарантує соціальний світ і спокій у суспільстві; ефективне рішення внутрішніх політичних, економічних і соціальних проблем, виходячи з національних інтересів; ефективний вплив на соціально-економічні процеси, що відбуваються в різних регіонах Землі, і національні інтереси, що торкаються, Росії. Стан економіки, що відповідає вимогам економічної безпеки Російської Федерації, повинен характеризуватися визначеними значеннями деяких параметрів, при яких забезпечуються прийнятні для більшості населення умови життя, стійкість соціально-економічної ситуації тощо. При переході значень одного чи декількох параметрів (індикаторів) через деякий рубіж (граничне значення) стан економіки країни стає небезпечним. У доповіді містяться рекомендації з вибору індикаторів і побудові системи моніторингу. Дано класифікацію індикаторів. Відповідно до Закону “Про безпеку” під погрозою безпеки розуміється сукупність умов і факторів, що створюють небезпеку життєво важливим інтересам особистості, суспільства і держави. Погрози виникають із протиріч економічних інтересів різних елементів, взаємодіючих як усередині, так і поза соціально-економічною системою.

Вони і визначають зміст і напрямки діяльності по забезпеченню безпеки. Слід зазначити, що аналіз проблем економічної безпеки необхідно проводити, з огляду на взаємозв'язок економічних протиріч, погроз і втрат, до яких може приводити реалізація погроз. У доповіді представлений комплекс засобів моделювання й аналізу структурних взаємозв'язків соціально – економічїх систем (СЕС) з метою виявлення протиріч і погроз її економічної безпеки. Проведено класифікацію протиріч і погроз по сферах прояву. Реалізована в рамках апарата моделювання задача прогнозування і стратегічного планування. Рішення задач забезпечення економічної безпеки здійснюється на трьох рівнях: стратегічному, тактовному, оперативному. Стратегічний рівень забезпечення економічної безпеки припускає ліквідацію протиріч, або як мінімум їхню локалізацію й ослаблення. Фактично на стратегічному рівні повинні прийматися і реалізовуватися глобальні (з погляду національної економіки), системоутворюючі рішення. Тактичний рівень припускає рішення задач, зв'язаних з ліквідацією самих погроз чи запобіганням їхнього впливу на економічну сферу. На тактовному рівні повинні розроблятися комплекси превентивних заходів. На оперативному рівні економічна безпеку забезпечується шляхом ліквідації наслідків погроз. Результати рішення задач на даному рівні являють собою переважливо комплекси оперативних заходів. Основні задачі забезпечення економічної безпеки повинні зважуватися в такий спосіб. На першому етапі проводитися аналіз предметної області, метою якого є формування моделі, що описує стан і розвиток соціально-економічної системи і зовнішнього середовища. Розглянута модель задає безліч “фазових” станів, по яких оцінюється зміна стану соціально – економічної системи. Модель системи винна описувати її моментальні стани, стан зовнішнього середовища і динаміку зміни стану, а також задавати в кожен момент години поточні обмеження на критичні з погляду економічної безпеки стани системи. (Наприклад, у виді безлічі “нормальних” станів для шкірного параметра), вихід за які неприйнятний. На іншому етапі повинні бути сформовані безлічі показників економічної безпеки (індикаторів) як бази для оцінки і прогнозування стану соціально – економічної системи, розроблені комплекси методів і інструментальних засобів визначення їхніх значень, а також методи визначення граничних значень показників. На третьому етапі повинний здійснюватися безупинний моніторинг соціально – економічної обстановки. Основною метою моніторингу як оперативної системи спостережень за динамікою зміни значень економічних параметрів є визначення значень показників економічної безпеки й оцінка їхнього виходу за граничні значення. Основою для оцінки і розрахунку значень показників і їхнього відхилень повинний бути комплекс баз даних, що представляє собою істотно інтегроване сховище фактографічних і графічних даних, яку має інтерфейси з інформаційними й експертними системами, системами моделювання тощо, з використанням програмних засобів яких повинне здійснюватися рішення функціональних задач забезпечення економічної безпеки на рівні галузі.

На основі даних моніторингу і результатів дослідження моделі системи повинні виявлятися погрози економічної безпеки країни, а також здійснюватися прогнозування й оцінка ваги наслідків. Для забезпечення економічної безпеки потрібно рішення управлінських задач, спрямованих на дозвіл виявлених протиріч, протидія погрозам, а також зниження ваги наслідків. У вітчизняній науці накопичений визначений досвід розробки методичних підходів до рішення подібних задач. Одним з них є специфічний різновид сценарного підходу. Представлення інформації у виді послідовності розгортання подій одержало назву сценарного підходу до аналізу рішення проблем. Сценарний підхід базується на модельному представленні системи, а в силу дискретності виміру оперує зведеннями лише про виділені дискретні її стани. Отже, будь-який прогноз поводження складної системи фактично є прогнозом “деякого сценарію поводження системи”, обумовлений тими передумовами, на які спирається аналіз поводження системи. Під сценаріями в даному випадку маються на увазі однобічні, внутрішньо несуперечливі варіанти рішення проблеми, спроби глянути на неї з різних сторін, сформулювати точки зору різних учасників федеральної і регіональної політики (у якомусь ступені за них самих), призначені для взаємної адаптації. Розглянутий підхід до рішення задач забезпечення економічної безпеки є ситуаційним і в той же час об’єктно-орієнтованим методом представлення інформації про обстановку і вироблення необхідних дій у ході вивчення поводження об'єкта, що наближається до можливостей природної мови. У доповіді зроблена спроба формалізувати процедури побудови сценаріїв. Вихідною позицією для формалізації служить об'єктно-суб'єктний підхід у сполученні з методологією структурного аналізу складних систем. Для проведення конкретних розрахунків його застосування вимагає чіткої математичної формалізації, при цьому можуть бути побудовані експертні системи, що дозволяють вивчати різні аспекти розвитку ситуацій у СЕС на основі генерації формалізованих сценаріїв їхнього поводження. Такий підхід до вивчення СЕС називають “сценарним аналізом соціально-економічної системи”, основними елементами якого є формалізовані способи побудови сценаріїв поводження системи, опис сценарних просторів і застосування сценарного числення. Підставою для оцінки протиріч, а також погроз і збитку від їхнього впливу як прийнятних чи неприйнятних є критерії економічної безпеки, що можуть бути якісними чи кількісними. Критерії у свою чергу виражаються показниками економічної безпеки. Таким чином, сутність економічної безпеки реалізується в системі її критеріїв і показників. Передбачається, що для кожної позиції можна і потрібно розробити свій сценарій, що включає: виділення &quo ;суб'єкта&quo ; (виразника) інтересів, тобто тієї групи, що має можливість виступати від імені даної позиції; аналіз критеріїв, якими керується суб'єкт при формулюванні своїх інтересів, з підрозділом їх на об'єктивні (заданою самою позицією) і суб'єктивні, котрі неминуче присутні в людській діяльності; аналіз порівняльної &quo ;сили&quo ; даної позиції, тобто реальної можливості її суб'єктів відстоювати свої інтереси перед обличчям інших позицій; власне сценарій, тобто спробу змоделювати поводження даного суб'єкта в умовах зіткнення інтересів, його дії й аргументи, можливі поступки, пункти, по яких поступки небажані чи принципово неможливі в рамках зайнятої позиції, реакцію на компромісні чи пропозиції непоступливість інших сторін.

Тобто вд соцалстично централзовано системи треба перейти до ринково економки. Це була дея групи Горбачова. Але вони не бачили, що, викликаючи подальшу демократизацю суспльства, вони стимулюють нацонально- визвольний рух. Вони недооцнили його сили, будучи марксистами й думаючи, що досить людину нагодувати вволю -  вона «стоятиме в стйл». Загалом, економчна неспроможнсть посилювалася ще морально-деологчною. ¶ мперя розвалилася. -PХотлося б бльше дзнатися не про сторичн причини, а про ту Росю, яка програла. Якою ви уявляте Росю,  з якою Росю Украна могла б спвпрацювати? -PУ нас у табор було створено широку дейну основу для нашо спльно боротьби - укранцв  росян. У нас було дв де - ми боролися за демократизацю  за незалежнсть. Росяни боролися тльки за демократизацю, що для них означало замну комунстично диктатури. Хтось з них подляв наш прагнення, але бльшсть - н. На жаль, лише невелика група полтув'язнених Рос розумла нашу дею вдокремлення. ¶нш ж вважали, що треба скинути комунств, встановити демократичне суспльство та ринкову економку, а дал нормально снувати разом

1. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

2. Економічна думка Росії 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова

3. Економічна теорія предмет і методи вивчення

4. Економічна інтеграці в АТР

5. Міжнародна економічна система та її головні елементи

6. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання
7. Валютні ризики: економічна природа та управління
8. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

9. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

10. Економічна ефективність виробництва соняшника

11. Економічна ефективність рослинництва

12. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

13. Виробництво зерна, його економічна ефективність

14. Економічна сутність виробничих запасів

15. Північно-Кавказький економічний район Росії

16. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

Доска пробковая, деревянная рама, 80x60 см.
Поверхность доски из натуральной мелкозернистой пробки. Возможность крепления информации с помощью кнопок-гвоздиков. Деревянная рамка
874 руб
Раздел: Прочее
Жаровня "Loraine", 1,5 л.
Материал: термостойкое стекло. Форма: прямоугольная. Объем: 1500 мл. Размер: 27х14х7,2 см. Информация об объеме изделия, указанная на
308 руб
Раздел: Формы для запекания
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные

17. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

18. Економічна думка Древнього Сходу

19. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

20. Економічна діяльність ООН

21. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

22. Економічна характеристика країн Африки
23. Зовнішня економічна діяльність
24. Міжнародна економічна інтеграція

25. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

26. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

27. Основи менеджменту економічної безпеки в галузях народного господарства

28. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

29. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

30. Економічна ефективність туризму

31. Економічна природа дефіциту бюджету

32. Економічна суть грошей

Набор игрушек на присосках "Каскадер".
Что подарить творческому ребенку, из которого ключом бьет энергия? Чем занять неугомонного малыша в дороге или в ожидании? Набор игрушек
340 руб
Раздел: Из резины
Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер М.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качества. Можно использовать для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки
Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора

33. Екологічна безпека

34. Екологічна безпека літосфери

35. Екологічна безпека Приморських територій Криму

36. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

37. Економічна глобалізація

38. Економічна діагностика діяльності Дослідно-експериментального заводу УкрНДІВЕ
39. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення
40. Економічна ефективність капіталовкладень

41. Економічна ефективність ринкових структур

42. Економічна концентрація

43. Економічна криза в Україні та шляхи її подолання

44. Економічна модель підприємства

45. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

46. Економічна роль держави в ринковій економіці

47. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

48. Економічна сутність монополізму

Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки
Блинница (блюдо с крышкой) "Золотая Серена", 23,5 см.
Блинница (блюдо с крышкой). Диаметр: 23,5 см. Высота: 10 см. Материал: керамика.
660 руб
Раздел: Блюда
Настольная игра "Времена года".
Времена года - игра-ходилка, которая знакомит малышей с изменениями в природе. Яркие иллюстрации помогут ориентироваться в сезонах
1023 руб
Раздел: Классические игры

49. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

50. Економічна характеристика суднобудування в Україні

51. Міжнародна економічна інтеграція

52. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

53. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

54. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області
55. Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт"
56. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

57. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

58. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

59. Економіко-географічна характеристика Румунії

60. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

61. Екологічна економіка та управління природокористуванням

62. Золотое колцо Росии. Ярославль

63. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

64. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи "Старлайт", 30 литров, 46x34x18 см.
Рюкзак для старших классов, студентов и молодежи. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни
1102 руб
Раздел: Без наполнения
Мягкий пол универсальный, зеленый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Рулетка для пропуска "Chrome Quadro", с карабином, 80 см.
Квадратная рулетка для бейджей из хромированного металла. С укреплённым металлическим зажимом на обратной стороне. Комбинируется со всеми
508 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

65. Организационная структура управления на примере муниципального унитарного предприятия "РОС-АЛКАС-ОРЕНБУРГ"

66. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

67. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

68. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

69. Релігійний фактор в історії Росії

70. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
71. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення
72. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

73. Економічне районування України

74. Перспективы развития образования в Росии

75. Буржуазні реформи 1860-1870 років в Росії

76. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

77. Охорона здоров’я і техніка безпеки працівників

78. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

79. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

80. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки
Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда

81. Адам Сміт як економіст

82. Економіка бджільництва

83. Економічне вчення Д. Рікардо

84. Економічны погляди І.Я. Франка

85. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

86. Особливості перехідної економіки України
87. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі
88. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

89. Подільский економічний район

90. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

91. Державне регулювання економіки

92. Економічний аналіз підприємств

93. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

94. Роль власності у соціально-економічних процесах

95. Безпека обслуговування теплообмінних аппаратів та трубопроводів

96. Правила безпеки під час виконання окремих робіт в електроустановок загального призначення

Фигурка "FIFA2018. Забивака. Класс!", 8,5 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
302 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Игра настольная "Словодел".
Игра представляет собой пластмассовую коробку с пластмассовым полем, состоящим из 225 клеток (15х15) и 120 фишками с буквами. Главное
485 руб
Раздел: Игры со словами
Сидение для купания (голубое).
Сидение очень легкое и в тоже время устойчивое, так как внизу имеются 4 присоски, которые прекрасно фиксируются к поверхности ванны. С
492 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

97. Устойчивость пшеницы к мучнистой росе

98. Воздушно-космическая безопасность Росии

99. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.