Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз використання чистого прибутку підприємства

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ (м. Київ) Кафедра обліку і фінансів КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Економічний аналіз» на тему: «Аналіз використання чистого прибутку підприємства» Керівник роботи, к. е. н., доц. С.В.Шубіна Студентка факультету банківської справи, обліку і фінансів, І.В.Ринденко Харків – 2008 Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні основи аналізу використання чистого прибутку підприємства в умовах трансформації економічної системи України 1.1 Теоретико-суттєва характеристика формування і використання чистого прибутку підприємства 1.2 Сучасний стан використання чистого прибутку підприємств України Розділ 2. Аналіз розподілу чистого прибутку підприємства Техніко-економічна характеристика ВАТ «Металовиріб» Аналіз формування чистого прибутку Аналіз використання чистого прибутку Розділ 3. Шляхи вдосконалення використання чистого прибутку підприємства на сучасному етапі розвитку соціально-економічної системи України 3.1 Концептуальні засади до підвищення прибутковості господарської діяльності підприємства 3.2 Шляхи вдосконалення використання чистого прибутку Висновки Список використаних джерел Додатки Вступ Економічним позитивним підсумком виробничо-фінансової діяльності підприємства є чистий прибуток. Чистий прибуток є реальним показником того, наскільки ефективно працює підприємство, визначає реальні, дійсні можливості підприємства фінансувати науково-технічний і соціальний розвиток. Чистий прибуток підприємства, охарактеризований у Законі України “ Про підприємства в Україні” як основний узагальнюючий показник фінансових результатів і господарської діяльності, синтезує в собі усі найважливіші сторони діяльності підприємства: виробництво і реалізація, якість і асортимент, ефективність використання виробничих ресурсів і собівартість. Він характеризує ефективність господарювання підприємства за всіма напрямами його діяльності: виробничою, збутовою, постачальницькою, фінансовою і інвестиційною. Він становить основу економічного розвитку підприємства і зміцнення його фінансових відносин з партнерами. Окрім цього, чистий прибуток є основним джерелом фінансування витрат на виробничий і соціальний розвиток підприємства. Механізм розподілу чистого прибутку повинен бути таким, аби всебічно сприяти підвищенню ефективності виробництва, стимулювати розвиток нових форм господарювання та водночас збільшувати доходи держави. В умовах переходу до ринкових відносин для забезпечення потреб підприємства і державних потреб важливою проблемою розподілу прибутку, яка акумулюється в доходах бюджету країни, і частки, що залишається в розпорядженні суб’єктів господарської діяльності та використовується для розширення виробництва і задоволення інтересів працівників. У пошуку оптимального варіанта розподілу чистого прибутку важливу роль має відігравати аналіз. Саме аналіз повинен сприяти створенню економічно обґрунтованої системи розподілу чистого прибутку, яка гарантувала б виконання фінансових зобов’язань перед державою і максимально забезпечувала б виробничі, матеріальні і соціальні потреби підприємства.

В даній курсовій роботі: викладені теоретичні основи формування і використання чистого прибутку; наведено стан використання чистого прибутку підприємств України; зроблено аналіз формування і використання чистого прибутку на прикладі наведені засоби підвищення прибутковості діяльності підприємства; запропоновані нові шляхи використання чистого прибутку підприємств України. Об’єкт дослідження в даній курсовій роботі – ефективність та ділова активність підприємств України. Предмет дослідження – аналіз використання чистого прибутку підприємства ВАТ «Металовиріб». Методологія даної курсової роботи: нормативно-правова база дослідження (Конституція України Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»); система методів, що були використані в працях вітчизняних і зарубіжних вчених, таких, як К.Маркс, А.Маршал, Дж.Р.Хікс, Бандурка А.М., Блажан О.В., Житна І.П., Коробов М.Я. та ін. Розділ 1. Теоретичні основи аналізу використання чистого прибутку підприємства в умовах трансформації економічної системи України 1.1 Структурно-логічна схема формування і використання чистого прибутку підприємства Основним об’єктом фінансово-економічного аналізу серед тих, які визначають результативність фінансово-господарської діяльності підприємств, є прибуток. Він є реальним показником того, наскільки ефективно працює підприємство, визначає реальні, дійсні можливості підприємства фінансувати науково-технічний та соціальний розвиток, більше того, тільки прибуток є джерелом спроможності підприємства сплатити до бюджету податок на прибуток. Згідно з положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати” розрізняють кілька видів прибутку (збитку): валовий прибуток (різниця між сумами чистого доходу (виручки) від реалізації продукції і собівартості реалізованої продукції); фінансові результати від операційної діяльності, які будуть менші ніж перша сума за рахунок відрахування “адміністративних витрат” і “витрат на збут”; фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (від попередньої суми відраховуються фінансові витрати, втрати від участі в капіталі); фінансові результати від звичайної діяльності після оподаткування (від попередньої суми відраховується податок на прибуток від звичайної діяльності); чистий прибуток (мінус надзвичайні витрати). Отриманий підприємством прибуток є об’єктом розподілу. У розподілі прибутку можна виділити 2 етапи. Перший етап – це розподіл балансового прибутку. Одна частина його у вигляді податків і зборів сплачується в бюджет держави, а друга – залишається в розпорядження підприємства. Другий етап – це розподіл і використання прибутку, що залишився в розпорядженні підприємства після здійснення платежів в бюджет. На цьому етапі можуть створюватися за рахунок прибутку цільові фонди (рис. 1.1.). Рис. 1.1. Структурно-логічна схема розподілу балансового прибутку Підприємства розподіляють чистий прибуток за напрямками використання на власний розсуд. У процесі розподілу чистого прибутку формуються грошові фонди цільового призначення: фонд коштів, які спрямовуються на розвиток і вдосконалення виробництва; фонд коштів, які спрямовуються на соціальні потреби; фонд коштів для матеріального заохочення; резервний фонд; фонд коштів, які спрямовуються на виплату дивідендів; відрахування на інші цілі.

При прийнятті рішень про розподіл чистого прибутку підприємство повинно знайти оптимальне співвідношення у спрямуванні додаткових фінансових ресурсів на цілі виробничо-технічного розвитку, соціального розвитку, матеріального заохочення трудівників (акціонерів, пайовиків) і на інші цілі. Фонд коштів на розвиток і вдосконалення виробництва (фонд накопичення) витрачається на задоволення потреб, які пов’язані зі зростанням обсягів виробництва, технічним переозброєнням, вдосконаленням технології виробництва та інших потреб, що забезпечують зростання і вдосконалення матеріально-технічної бази підприємство. Конкретно ці витрати являють собою капітальні вкладення в будівництво нових виробничих площ, реконструкцію підприємств, придбання і монтаж нового устаткування, інші витрати капітального характеру, включаючи природоохоронні і такі, що спрямовані на поліпшення умов праці і техніки безпеки. Це також витрати на проведення науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт, підготовку та освоєння нових прогресивних технологій та видів продукції. За рахунок цієї частини чистого прибутку підприємства сплачують заборгованість по довготермінових банківських кредитах на інвестиційні цілі, а також по процентах за ці кредити. Фонд коштів, які спрямовуються на соціальні потреби, використовуються в основному на такі витрати, що сприяють соціальному розвитку колективу підприємства: будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт житлових будинків і об’єктів соціально-культурної сфери; утримання об’єктів соціально-культурної сфери (дитячих дошкільних закладів, лікарень, будинків і баз відпочинку, клубів і палаців культури тощо); проведення оздоровчих, культурно-масових заходів, у тому числі придбання путівок на відпочинок і лікування; інші подібні витрати (на здешевлення харчування робітників і службовців в заводських їдальнях, оснащення клубів, кімнат відпочинку, гуртожитків теле- і радіоапаратурою, іншим обладнанням тощо). Фонд коштів для матеріального заохочення використовується з метою стимулювання зацікавленості трудящих підприємства в досягненні високих кінцевих результатів роботи. В даному напрямку прибуток використовується на виплату винагороди за загальні результати роботи за підсумком року, на одноразове преміювання окремих працівників за виконання особливо важливих виробничих завдань, виплату премій за інші досягнення в роботі, а також надання одноразової матеріальної допомоги робітникам і службовцям. Ці два фонди мають ще назву фонд споживання. Резервні фонди можуть створюватися за рахунок прибутку підприємствами всіх форм власності для використання на випадок різкого погіршення фінансового становища в результаті тимчасової зміни ринкової кон’юктури, стихійних лих тощо. Що стосується акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю та інших господарських товариств, створення ними резервних фондів за рахунок прибутку є обов’язковим у порядку і розмірах, що визначаються установчими документами. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за корпоративними правами кожної категорії приймають власники (загальні збори власників) підприємства за рекомендацією наглядової ради чи пропозицією виконавчих органів.

обслуговування, що належать або надають послуги пдпримству, установ, органзац, в яких працюють члени профсплок; розмщувати власну нформацю у примщеннях  на територ пдпримства, установи, органзац в доступних для працвникв мсцях; перевряти розрахунки з оплати прац та державного соцального страхування, використання коштв на соцальн  культурн заходи та житлове будвництво

1. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

2. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

3. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

4. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

5. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

6. Фінансовий аналіз діяльності підприємства
7. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства
8. Аналіз програмного забезпечення підприємства

9. Особливості діагностики та лікування безпліддя при використанні лапароскопії та допоміжних репродуктивних технологій в жінок із мікоплазмозом

10. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

11. Аналіз активів підприємства

12. Аналіз діяльності підприємства

13. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

14. Підвищення економічних показників державного підприємства

15. Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження

16. Готельні послуги: документація та облік

Карандаши цветные "Colorino", двухсторонние, 48 цветов.
Карандаши для рисования. В наборе: 24 разноцветных, двусторонних карандашей (48 цветов). Мягкие, но при этом очень прочные карандаши,
455 руб
Раздел: Более 24 цветов
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 140 г/м, 100 листов, матовая, односторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую
375 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Микрофон "Караоке новогоднее".
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны

17. Моделі та методи розразунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропії відкритих турбулентних потоків

18. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

19. Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів металів

20. Аналіз використання трудових ресурсів

21. Формування та розподіл прибутку

22. Аналіз використання оборотних коштів
23. Прибуток підприємства та механізм його розподілу
24. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

25. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

26. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

27. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

28. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

29. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

30. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

31. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

32. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

Вожжи - страховка для ребенка Спортбэби "Комфорт".
Удобный держатель и мягкий нагрудник обеспечит необходимый комфорт Вам и Вашему ребенку. Предохраняют Вашу спину от перегрузки, а малыша
316 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ножницы "Pigeon" для ногтей новорожденных.
Ножницы для ногтей новорожденных "Pigeon" благодаря маленьким закругленным и тонким лезвиям, позволяют подстригать ногти малыша
721 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Точилка механическая "Classic", синяя.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Размеры: 91x88x4 мм.
317 руб
Раздел: Точилки

33. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

34. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

35. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

36. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

37. Поняття національного доходу та його використання

38. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства
39. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML
40. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

41. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

42. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

43. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

44. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

45. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

46. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

47. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

48. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки
Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный

49. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

50. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

51. Дія магнітного поля на рухомі заряди та закон повного струму і його використання

52. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

53. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

54. Значення та аналіз грошових потоків підприємства
55. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства
56. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

57. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

58. Фінансова санація та банкрутство підприємства

59. Вексельна форма розрахунків та її використання на підприємствах

60. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

61. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

62. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

63. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

64. Ефективність використання ресурсів підприємства

Машинка закаточная винтовая "Мещёра-2".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
337 руб
Раздел: Консервирование
Аэрозоль Gardex "Extreme" от клещей, 150 мл.
Аэрозоль является эффективным средством, парализующим клещей после соприкосновения с одеждой. Действие активного вещества сохраняется до
305 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Фигурка "Zabivaka Знаменосец", 9 см.
Фигурка "Zabivaka Знаменосец" в подарочной коробке (64 наклейки флагов 32-х стран-участниц в комплекте). Этот обаятельный,
389 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

65. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

66. Обґрунтування стратегії ефективного використання потенціалу підприємства “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”

67. Основи проектного аналізу та його використання на практиці

68. Створення власної справи - відкриття підприємства з виготовлення піци ПП "Велічіта"

69. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

70. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві
71. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
72. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

73. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

74. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

75. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

76. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

77. Декабристський рух та його поширення на Україні

78. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

79. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

80. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Игра "Торре. Сорви башню".
Игра типа «Дженга» с разноцветными брусочками и кубиком. Мы усложнили Вашу задачу, покрасив в разные цвета брусочки ставшей уже привычной
666 руб
Раздел: Игры на ловкость

81. Податок на прибуток підприємств

82. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

83. Планування діяльності підприємства

84. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

85. Фінанси підприємства контрольна

86. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
87. Інноваційна діяльність підприємства
88. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

89. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

90. Оцінка фінансового стану підприємства

91. Рентабельність підприємства

92. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

93. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

94. Товар та його властивості

95. Управління утворенням прибутку підприємства

96. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

98. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

99. Інституційний тип взаємовідносин державних службовців та підприємців


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.