Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Аудиторські фірми та аудитори у процесі своєї діяльності виконують аудит (перевірку i підтвердження фінансової звітності) та надають аудиторські послуги (консультації, підготовку звітів та іншої інформації для керівництва, аналітичні огляди тощо). Законодавство вимагає складання аудиторського висновку при здійсненні аудиту фінансової звітності. В інших випадках надається аудиторський звіт про виконану роботу. Висловлюючи у висновку свою думку, аудитор забезпечує впевненість користувачів інформації у тому, що звітність є достовірною. Складання аудиторського висновку є одним із найвідповідальніших моментів аудиту, оскільки підбиваються підсумки виконаних аудиторських процедур, узагальнюються виявлені помилки, визначається їх сукупний вплив на фінансову звітність i висловлюється думка аудитора щодо її достовірності, повноти відповідності чинному законодавству. Аудиторський звіт i висновок — це «продукт» праці аудитора. Під час формування аудиторського висновку слід враховувати дію таких основних законодавчих i нормативних актів: Закону 3125-ХІІ; Міжнародного стандарту аудиту 700 «Аудиторський висновок про фінансову звітність» (за текстом — МСА 700); Міжнародного стандарту аудиту 800 «Аудиторський висновок при виконанні завдань аудиту спеціального призначення» (за текстом — МСА 800); Вимог до аудиторського висновку та довідки про фінансовий стан, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації випуску цінних паперів та інформації про випуск цінних паперів, а також аудиторського висновку при поданні регулярної інформації акціонерними товариствами та підприємствами — емітентами облігацій (крім банків), затверджених рішенням 5 (за текстом — Вимоги). Крім того, низка інших МСА містить спеціальні пояснення щодо впливу тих чи інших обставин на висновок аудитора. Аудиторський висновок складається з метою донесення думки аудитора про перевірену ним звітність до її зовнішніх користувачів, власників, адміністрації підприємства. На нашу думку, основною вимогою до аудиторського висновку є його зрозумілість i доступність сприйняття. Тому структура аудиторського висновку i формулювання, які використовуються в ньому (залежно від його виду), повинні бути одноманітними, типовими. Основні елементи аудиторського висновку визначено пунктами 5 — 26 МСА 700. Вважають, що аудиторський висновок може бути складений у вільній формі, але обов’язково повинен містити такі елементи: назву (заголовок); адресата; вступ або вступний (початковий) параграф; параграф, який описує обсяг (характер) аудиторської перевірки; параграф, у якому висловлено думку аудитора про фінансову звітність; дату видачі аудиторського висновку; адресу аудитора (аудиторської фірми); підпис аудитора (керівника аудиторської фірми). Викладемо у стислому вигляді призначення i суть зазначених елементів аудиторського висновку. Назва (заголовок). Аудиторський висновок повинен мати відповідну назву. Слід наголосити, що він виданий незалежним аудитором, для того щоб відрізнити аудиторський висновок від інших звітів, які можуть бути складені на підприємстві.

У цьому параграфі зазначаються прізвище аудитора, який проводив перевірку, або назва аудиторської фірми, номер i дата видачі реєстраційного свідоцтва. Адресат. Аудиторський висновок повинен бути належним чином адресований згідно з умовами договору на аудит та місцевими нормативними актами. Традиційно аудиторський висновок адресується акціонерам, власникам або раді директорів підприємства, фінансова звітність якого перевіряється. Якщо аудит проводиться на вимогу певних органів або установ (банку, Фонду держмайна, ДПА України, суду, арбітражу, конкретного інвестора тощо), у висновку можуть бути зазначені інші відповідні адресати. Вступний параграф. У цьому параграфі потрібно зазначити перелік звітних форм, які були перевірені аудитором, звітний період i дату, на яку складено звіти. Крім того, зазначається відповідальність керівництва за підготовку та достовірність звітності, а також те, що обов’язком аудитора є висловлення об’єктивної незалежної думки щодо цієї звітності на підставі проведеної ним аудиторської перевірки. Параграф, який описує обсяг (характер) перевірки. Ця частина аудиторського висновку повинна подавати інформацію про виконання аудитором усіх потрібних процедур у процесі перевірки за умов, що склалися. З цією метою потрібно зробити посилання на те, що перевірку було проведено відповідно до МСА або інших стандартів. Аудиторський висновок повинен містити вказівку на те, що аудиторську перевірку було сплановано i проведено з метою забезпечення достатньої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Обов’язково у висновку слід навести основні види робіт (напрями перевірки), які були виконані аудитором: визначення відповідності фінансової звітності основним принципам обліку, встановленим обліковою політикою підприємства, або загальноприйнятим принципам обліку; аналіз (шляхом тестування) аудиторських доказів, які дають змогу підтвердити зазначені у звітності суми i показники, та наведені пояснення до них; дослідження суттєвих облікових оцінок, зроблених керівництвом під час підготовки фінансової звітності; оцінка надійності систем бухгалтерського обліку i внутрішнього контролю підприємства, можливості виникнення помилок i їх суттєвого впливу на звітність; здійснення вибіркового контролю; оцінка загального подання фінансової звітності. У кінці цього параграфа аудитор повинен зробити підтвердження того, що ним зібрано достатньо якісних доказів, які є підставою для висловлення ним об’єктивної думки про фінансову звітність, тобто аудитор зазначає, що аудиторська перевірка надає обгрунтовану впевненість для висловлення думки. Висловлення думки. В цьому параграфі повинна бути чітко сформульована думка аудитора про те, чи є фінансова звітність достовірною, повною, об’єктивною, складеною відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (ПБО) чи інших законодавчих актів (тобто відповідно до визначеної концептуальної основи). Зауважимо, що аудитор повинен оцінити об’єктивність звітності за всіма суттєвими аспектами.

Якщо користувачі фінансової звітності перебувають за межами країни, в якій функціонує підприємство чи розташована аудиторська фірма, то доцільно конкретно називати країну, принципи ведення бухгалтерського обліку i підготовки звітності якої було використано. Дата аудиторського висновку. Цей документ повинен мати дату його підписання, після якої до нього не може бути внесено жодних змін, не обумовлених із підприємством (крім виняткових випадків). До дати підписання висновку повинно бути завершено збирання аудиторських доказів, їх оцінка, а також отримання інформації про наступні події, які сталися після дати балансу. Зауважимо, що аудитор (аудиторська фірма) не може датувати свій висновок раніше, ніж буде затверджено фінансову звітність керівництвом підприємства. Перед оприлюдненням звітності можуть бути виявлені події, які існували на дату складання висновку i про які аудитора не було поінформовано, та які суттєво впливають на звітність (наприклад, сумнів у можливості подальшого функціонування підприємства). У такому разі аудитор може доповнити свій висновок спеціальним додатком. При цьому можливе подвійне датування висновку. Адреса аудитора (аудиторської фірми). Зазначається юридична адреса місцезнаходження аудитора (аудиторської фірми). У зарубіжній практиці часто проставляється лише назва міста, де розташовано офіс аудитора (партнера), відповідального за перевірку. Підпис аудитора. Згідно з п. 26 МСА 700 аудиторський висновок повинен бути підписаний від імені аудиторської фірми, особисто від імені аудитора або, за потреби, завірений обома підписами. В Україні, як правило, аудиторський висновок підписують керівник аудиторської фірми й аудитор, який проводив аудит, із зазначенням номерів їх аудиторських сертифікатів. Також у вітчизняній практиці аудиторський висновок засвідчується печаткою аудиторської фірми або особистою печаткою аудитора. Зарубіжний досвід свідчить, що в окремих випадках навіть може не проставлятися прізвище аудитора чи керівника аудиторської фірми, а лише зазначатися її назва. Цю практику широко застосовують аудиторські фірми «великої четвірки». Структуру i зміст стандартного аудиторського висновку подано згідно з МСА в таблиці. Таблиця Структура стандартного аудиторського висновку Складові аудиторського висновку Пояснення змісту параграфів 1 2 Назва (заголовок) Аудиторський висновок Прізвище аудитора (назва аудиторської фірми). Номер реєстраційного свідоцтва Адресат Акціонери, рада директорів, інші можливі користувачі Вступний параграф Перелік перевірених форм звітності. Відповідальність керівництва підприємстваОбов’язки аудитора Параграф, який описує обсяг (характер) перевірки Посилання на МСА. Зазначення, що перевірку було сплановано і проведено згідно з поставленою метою. Визначення основних елементів аудиторської перевірки. Вказівка на те, що існують достатні підстави для висловлення думки аудитора Параграф, у якому висловлено думку аудитора про фінансову звітність Висновок аудитора про перевірену фінансову звітність. Слід відзначити її: достовірність; об’єктивність; відповідність законодавчим вимогам (за потреби) Дата аудиторського висновку Дата закінчення аудиторської перевірки звітності на підприємстві Адреса аудитора (аудиторської фірми) Повна юридична адреса, телефонабо тільки назва міста Підпис аудитора Підпис аудитора та/або керівника аудиторської фірми Печатка Звернемо увагу на специфічну інформацію, яка повинна бути зазначена в аудиторському висновку згідно з Вимогами.

Не один гурт українців, що під час великої війни організувалися для боротьби за незалежність рідного краю, пригадували у своїх покликах ім'я великого гетьмана. В одній із прокламацій читаємо: «Дух Мазепи встає зі своєї могили; приходить хвилина, коли зможемо відплатити за полтавську гекатомбу». Проти терору усіх переслідувань ідеї Мазепи зуміли вдержатись впродовж двох століть, бо ніхто і ніщо не в силі протиставитись думці людини і волі народу, який рішив стати свободним. Право народів на самоозначення не є порожнім звуком: доказала це вже минувщина і докаже будуччина. За Мазепою стояла правда. ПРИМІТКИ Ми хотіли зробити цю книжку живою, але нема в ній ні одної подробиці, яка не була би основана на якомусь документі або точно перевіреному тексті. Ми нічого не видумували, і коли читач хотів би переглянути використані тут джерела, побачить, що це не уявлене оповідання та, що змальовуючи образ одної з найбільше незвичайних епопей, яку знала Європа, ми не хотіли стримуватись від загальних висновків і роз'яснення подій

1. Фінансова звітність в Україні

2. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

3. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

4. Види аудиторських висновків

5. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

6. Види та методи фінансового аналізу
7. Экономические системы: виды, понятие, структура
8. Суспільна свідомість та її структура

9. Виды рыночных структур

10. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

11. Баланс его будова та структура задача

12. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

13. Складання та подання фінансових звітів банку

14. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

15. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

16. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

Доска магнитно-маркерная, 120х90 см.
Доска имеет магнитную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
3010 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Фигурка декоративная, музыкальная "Лошадка", 22x7x21 см.
Лошадка-качалка декоративная, музыкальная, с функцией движения и раскачивания, с механическим заводом. Размер: 22x7x21 см. Материал: полистоун.
857 руб
Раздел: Миниатюры
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: бежевый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки

17. Поняття, види та форми договорів

18. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

19. Види та порядок проведення вейвлет-аналізу

20. Виды и структура культуры

21. Функции и виды организационных структур на промышленном рынке

22. Виділення та характеристика білкових чинників, що зв’язують інсулін в крові людей, хворих на цукровий діабет
23. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством
24. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

25. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

26. Психологічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародження

27. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

28. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

29. Грошові реформи: види та особливості

30. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

31. Фінансова надійність страхової компанії

32. Фінансовый звіт за 2007 рік ВАТ "Райффайзен - банк Аваль"

Фигурка "Zabivaka Знаменосец", 9 см.
Фигурка "Zabivaka Знаменосец" в подарочной коробке (64 наклейки флагов 32-х стран-участниц в комплекте). Этот обаятельный,
389 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор цветной самоклеющейся бумаги №6, А4, 20 цветов, 20 листов.
Набор цветной самоклеющейся бумаги для детского творчества. Обычные цвета, металлик, флюоресцентные.
310 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие
Бумага "Color copy", белая, А4, 350 гр/м2, 125 листов.
Формат: А4. Белизна: 99%. Плотность: 350 гр/м2. Класс А++. 125 листов в пачке.
708 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

33. Нормативна регламентація фінансової звітності в Україні

34. Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО

35. Примітки до фінансової звітності

36. Аудит фінансової звітності

37. Фінанси і фінансова діяльність

38. Фінансова діяльність підприємства
39. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства
40. Монопольне становище та конкуренція на ринку мобільного зв’язку в Україні

41. Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі

42. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

43. Структура правоотношения. Классификация правоотношений: критерии и виды

44. Общество. Понятие, структура, виды общества

45. Деятельность: структура, этапы, виды (Контрольная)

46. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

47. Деятельность: понятие, структура, виды.

48. Форми співучасті та види співучасників у злочині

Набор чернографитовых карандашей "Art", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости - 2Н, Н, F, HB, В, 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В,
405 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Проныры".
Новая игра — уникальная шестиуровневая ходилка. Игроки собирают припасы и перемещаются с поля на поле через специальные потайные лазы.
1192 руб
Раздел: Игры с фигурками
Кружка-хамелеон "Кран с монетками".
Хотите по-настоящему регулировать денежные потоки? Налейте в чашку-хамелеон горячий напиток, и из крана на рисунке «польются» золотые
390 руб
Раздел: Кружки

49. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

50. Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

51. Суть та види відтворення

52. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

53. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період

54. Файловая структура диска. Виды файлов и их обозначение
55. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)
56. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

57. Процентні ставки та їх структура

58. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

59. Комерційні банки та їх види

60. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

61. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

62. Особливості розмноження птахів різних видів на прикладі гусака сірого, журавля та великого строкатого дятла

63. Структура и критерии вида, борьба за существование, естественный отбор и видообразование

64. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

Соска для бутылочек Перистальтик Плюс "Pigeon" c широким горлом (с 6 месяцев), отверстие L.
Соска Wide neck с Y-образным отверстием для бутылочек PIGEON с широким горлышком. Уникальная конструкция соски позволяет воспроизводить
358 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

65. Документальне оформлення та облік фінансових результатів

66. Нормативна база, методика та методи перевірки

67. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

68. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

69. Аудиторська перевірка Національного банку України

70. Аудиторські послуги. Аудит матеріальних засобів. Аудиторська перевірка показників "незавершеного виробництва"
71. Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічнох діяльності ТЕЧ
72. Місто та його структура

73. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

74. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

75. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

76. Покарання та його види

77. Поняття права природокористування та його види

78. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

79. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

80. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

Маркеры-кисти "Zendoodle. Edding 1340", 10 штук.
Набор фломастеров с гибким наконечником в виде кисточки. Различная толщина линии. Идеально подходит для раскрашивания печатей. Чернила на
664 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дневник школьный "Голубой щенок".
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Способ крепления: ниткошвейный. Переплет: твердый с
381 руб
Раздел: Для младших классов
Бумага для офисной техники "IQ Selection", А4, 160 г/м2, 167% CIE, 250 листов.
Прекрасное качество печати на любой копировально-множительной технике, великолепное качество при двухстороннем копировании. Формат листов:
572 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

81. Професійна таємниця, її види

82. Структура та особливості діяльності Адміністративного суду

83. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

84. Види державної служби та їх вдмінності

85. Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами

86. Види класифікаторів, засоби для їх впровадження та ведення
87. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert
88. Державний та суспільний лад країн Скандинавії у період Середньовіччя

89. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

90. Італія, Франція, Іспанія та США у міжвоєнний період

91. Періодизація та історичне значення махновського руху

92. Реформи Солона і Клісфена та Перікла в Афінах

93. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

94. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

95. Види, параметри та принцип роботи антен

96. Види попиту. Поняття товару та його суть

Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета, трехгранный корпус.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
464 руб
Раздел: 13-24 цвета
Говорящий планшетик "Сказочка", 19x24 см.
Говорящий Планшетик "Сказочка для маленьких" - это незаменимый спутник Вашего малыша, с ним он точно не будет скучать! В памяти
513 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 84 штуки.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
879 руб
Раздел: 0-5 кг

97. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

98. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

99. Норма та патологія системи виділення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.