Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Естетичне як соціокультурний феномен (філософсько-історичний аналіз)

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана ФранкаАндрущенко Тетяна Іванівна УДК 141.7: 111.852(043)Естетичне як соціокультурний феномен (філософсько-історичний аналіз) спеціальність 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історіїАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наукЛьвів – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі філософії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Науковий консультант: доктор філософських наук, професор Волинка Григорій Іванович, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри філософії. Офіційні опоненти: дійсний член АПН України, доктор філософських наук, професор Зязюн Іван Андрійович, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, директор; доктор філософських наук, професор Панченко Валентина Іванівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри етики, естетики та культурології; доктор філософських наук, професор Карась Анатолій Феодосійович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри філософії. Захист відбудеться 27 травня 2008 року о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.02 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, ауд.301; тел.274-20-22). Із дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5). Автореферат розісланий “25” квітня 2008 року. Учений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат філософських наук О.Б. Сінькевич ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми дослідження зумовлена потребами практики, насамперед, пошуком підвищення ролі естетичного в житті суспільства, його ролі в активізації творчої енергії народу. Мабуть, немає більш утаємниченого соціального явища, ніж естетичне. Ним захоплюються, до нього тягнуться і його уникають, його роблять предметом безпосереднього пізнання, інколи просто не помічають. До естетичного з однаковою надією на успіх апелюють наука і релігія, мистецтво і мораль, економіка і політика, теорія і практика. Історія філософської думки, в межах якої розвивається теорія естетичного – естетика, розглядає його як почуття і відношення, цінність та ідеал, специфічний вид діяльності і т.п. Що ж таке естетичне і чому до нього впродовж століть прикута увага найбільш проникливих умів людства? Яке значення має естетичне в житті сучасного суспільства загалом, України зокрема? Окреслені проблеми актуалізували нашу цікавість до цієї складної теми, зумовили її вибір як предмет самостійного теоретичного аналізу. Дослідницький інтерес до проблеми естетичного як соціального феномена продиктований і його місцем та роллю в житті сучасного суспільства й особистості в умовах глобалізації та інформаційної революції. Суттєве зниження значення естетичного практично у всіх сферах життєдіяльності людини, його поступове сходження з арени активної соціальної дії та переміщення на периферію суспільного життя, втрата до нього відчутної громадянської уваги – такі реалії кінця ХХ - початку ХХІ століття.

Ця, безумовно, негативна тенденція в Україні за часом співпала з початком модернізаційних процесів. Її деструктивний вплив виявляється в тому, що вона розмиває фундаментальні засади людської соціальності, від якої (разом з естетичним) поступово відходять добро і справедливість, істина і правда, віра, надія і любов. Отже, руйнація естетичного – феномена, що належить виключно людському способу життя та діяльності – це руйнація гуманізму і людяності. І якщо людство не знайде способу зупинення цієї тенденції, не поставить протектор агресивній бездуховності в широкому розумінні цього поняття, йому загрожує катастрофа, можливо, ще з більш тяжкими наслідками, ніж ті, що продукуються іншими глобальними проблемами сучасної цивілізації. У даному контексті проблему естетичного, його захист від руйнівних процесів цілком можна віднести до глобальних проблем сучасності. Підтримка естетичного, його розвиток і реалізація у всіх сферах суспільного життя людини є соціальним завданням і адекватною відповіддю цивілізаційним викликам сучасності. Актуальність дослідження також зумовлена духовними процесами, що відбуваються в Україні, значенням естетичного для українського соціуму, людини і культури. Українська культура, маючи давню історію і духовні традиції, завжди вирізнялась глибоким естетичним компонентом. Ще з часів Київської Русі вона чарувала світ естетизмом золотих виробів, філософічністю іконопису, неповторною красою архітектурних рішень, зокрема, монастирських комплексів, церковних споруд. Однак, мало що з минулих культурних надбань збереглось і дісталось у спадок нинішнім поколінням. Майже сімсотрічне бездержав’я негативно позначилось не тільки на економічному та політичному житті суспільства, але й на культурі, моралі, духовності народу та особистості. Останнє стосується і естетичного. Естетичне, краса, творчість у драматичні періоди історії України були відсунуті на задній план суспільного життя. Але вони не тільки не зникли з історії, але й продовжували власний розвиток, щоправда, у формах, непідвладних безпосередньому розпізнанню, або ж завдяки мімікрії в культурі тих народів і держав, що частково чи повністю певний час домінували в українському просторі. Звільнення естетичного від різноманітних історичних форм відчуження є соціальною проблемою, співрозмірною з відродженням людини та культури, розбудовою незалежної державності, становленням громадянського суспільства, його економічної, політичної та соціальної складової. Ступінь наукового опрацювання проблеми. Вважається, що проблема естетичного на філософському небосхилі з’явилась у ХVІІІ столітті. З цим твердженням, мабуть, слід погодитись. Як предмет філософської рефлексії, зокрема, в контексті співвідношення з іншими категоріями естетики, вона дійсно актуалізувалась саме в цей історичний період. Разом з тим, естетичне як прекрасне, збуджувало філософські пошуки з тих далеких часів, коли філософія виокремилась як особлива форма духовно-практичного освоєння світу. Краса і прекрасне у буквальному розумінні пронизує мудрі настанови тисячолітніх культур, давньоіндійські і давньокитайські філософські вчення, роздуми єгипетських жерців, повчання та настанови мандрівних мислителів, безсмертні тексти творців античної та батьків-засновників релігійної філософії.

Враховуючи загальний контекст філософського аналізу проблеми естетичного, ми умовно виокремлюємо наступні напрями: історико-філософський аналіз проблеми естетичного - представлений іменами таких мислителів, як Платон, Аристотель, Августин, Аквінський, Франческо Петрарка, Леонардо да Вінчі, представники епохи Просвітництва, Реформації, німецької класичної філософії, зокрема, Кант, Шеллінг і Гегель. У російській та українській філософській думці ХХ століття цей аспект проблеми естетичного ґрунтовно проаналізовано такими філософами, як В. Асмус, М. Бахтін, О. Бенеш, В. Бичков, Г. Волинка, В. Личковах, А. Лосев, Н. Мозгова, І. Кронберг, М. Овсянніков, М. Попович, З. Смирнова, Н. Самсонов, В. Татаркевич та ін.; культурологічний аналіз естетичного, здійснений такими представниками історичної та сучасної культурології, як М. Каган, Х. Ортега-і-Гассет, Л. Столович, Т. Гуменюк, І. Бондаревська, Н. Маньковська та ін.; власне естетичний (з позицій естетики як науки) аналіз проблеми представлений публікаціями таких відомих естетиків, як Т. Адорно, М. Бахтін, Е. Берк, М. Гончаренко, П. Гайденко, К. Станіславський; особливий пласт дослідження естетичного складають роботи, присвячені його реалізації в мистецтві: Ш. Бодлер, М. Бровко, В. Вакенродер, П. Валері, Г. Гадамер, Р. Дж. Колінгвуд, Ю. Лотман, У. Хогарт, В. Панченко; в останні роки актуалізувався соціологічний аналіз естетичного: Г. Гадамер, П. Сакулін, О. Лармін, С. Раппопорт; гносеологічний підхід до проблем естетичного презентований в працях Ю. Борева, В. Набокова, Фейнберга та ін. досить ґрунтовно з точки зору обсягу матеріалу, імен та публікацій представлено нині і такий напрям, як психологія естетичного: зокрема: М. Арнаутов, Л. Виготський, Л. Левчук, С. Балей, А. Халецький та ін. У даних працях здебільшого аналізуються окремі фрагменти цієї широкої теми. Незважаючи на значний обсяг публікацій, проблема естетичного залишається актуальною і невичерпною, як саме життя, в якому воно (естетичне) формується і функціонує. Проблема естетичного належить до “вічних” філософських проблем, а тому потребує до себе надзвичайної уваги на кожному новому повороті у розвитку людської цивілізації. Незважаючи на те, що цією проблемою займалися такі відомі вчені, як А. Лосев, М. Каган, Л. Левчук, А. Канарський, М. Ліфшиць і багато ін. дослідників, сьогодення вимагає продовження філософської рефлексії, „повертаючи” проблему новими ракурсами та створюючи нові її контексти. Сучасна техніко-технологічна (індустріальна і постіндустріальна) цивілізація „вимиває” естетичне з культури; людина ж, яка утверджує себе як особистість, намагається протистояти цьому всіма доступними їй засобами. Які ж ці засоби, що може протиставити людина руйнівній стихії технократизму, інакше кажучи, яка роль естетичного в умовах сучасного антропологічного імперативу? Саме це – стрижень проблеми, яка визначає дослідницькі обрії даної роботи. Потреба в аналізі естетичного не тільки не зменшується, але й, навпаки – стає все більш нагальною. Особливої актуальності нині набуває соціальний аспект розуміння естетичного.

Проте факт зостається фактом: як і інші /34/ соціальні феномени колективної ідентичності (клас, рід, територія), етнічна належність поєднує в собі як сталість, так і плинність, виявляючи або те, або те залежно від цілей спостерігача та відстані, яка відділяє його від спостережуваного феномена. Тривкість деяких етносів, незважаючи на зміни їхнього демографічного складу та деяких із властивих їм культурних прикмет, а також їхніх соціальних кордонів, слід протиставити більш інструменталістським або феноменологічним поясненням, які не спромагаються враховувати важливості попередньої культурної спорідненості, що від часу до часу перешкоджає новому визначенню етнічної ідентичності {42}. Отже, будь-яке реалістичне пояснення етнічної ідентичності та етногенезу має уникати полярних крайнощів суперечки між прихильниками теорії споконвічності та інструменталістами і зосередженості, з одного боку, на природній сталості культурних особливостей, а з другого - на «стратегічній» керованості етнічних почуттів і неперервній культурній податливості

1. Комічне як соціокультурна реальність

2. Онтологія техніки як соціально-філософська проблема

3. Християнство як ціннісний чинник соціокультурного процесу доби Середньовіччя

4. Масова комунікація в сучасній соціокультурній картині світу

5. Соціокультурна теорія постмодернізму

6. Соціально-філософські погляди І.Франка
7. Сучасне розуміння держави як соціального партнера
8. Формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

9. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства

10. Бідність як соціальна проблема

11. Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

12. Соціокультурні риси пострадянського підприємця

13. Типи та механізми соціокультурної динаміки

14. Наукове пізнання в соціокультурному вимірі

15. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

16. "Друга стать" і філософсько-соціологічний аналіз нерівності жінок Сімони де Бовуар

24 восковых мелка для малышей, в бочонке.
Оптимальным выбором карандашей для самых маленьких станет набор из 24 восковых мелков, предназначенных специально для малышей от 1 года.
484 руб
Раздел: Восковые
Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна

17. Право як спеціальне соціальне явище

18. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

19. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

20. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

21. Юридичний аналіз складу злочину "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"

22. Структуралізм як історичний напрям мовознавства
23. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)
24. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

25. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

26. Соціологія культури як галузь соціології та культурознавча наука

27. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

28. Ожиріння як медико-соціальна проблема

29. Профілактика та лікування анемії вагітних у жінок, які багато народжують

30. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

31. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

32. Соціально-трудові відносини як система

Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 60х80 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
1519 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Логическая игра "IQ-Твист".
IQ-Твист - логическая игра, головоломка для взрослых и детей. Увлекательный способ проверить своё пространственное восприятие. Игра
547 руб
Раздел: Игры логические
Швабра плоская с декором "Premium" (микрофибра).
Швабра плоская с декором "Premium". Чистящая поверхность тряпки изготовлена из микрофибры. Данный материал обладает повышенной
640 руб
Раздел: Швабры и наборы

33. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

34. Філософські підходи до соціально-педагогічної роботи

35. Феномен соціальної держави в європейській традиції

36. Відносини між людьми як предмет терапевтичного аналізу

37. Соціалізація особистості в процесі художньо-естетичної діяльності

38. Соціальний психолог як учасник соціальних змін
39. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі
40. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

41. Релігія та віра як феномен в історії суспільства

42. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології

43. Соціально-історичні умови виникнення християнства

44. Аналіз соціальних програм по соціальному захисту населення

45. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

46. Групи самодопомоги як інноваційна форма соціальної роботи

47. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

48. Культура як феномен суспільного розвитку

Автокресло Еду-еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: черный/серый, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы
Стол детский складной "Алина" (цвет: бук).
Стол "Алина" детский складной. Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
656 руб
Раздел: Столики

49. Прийомна сім’я як об’єкт соціальної роботи

50. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

51. Соціально-педагогічна діяльність як професія

52. Соціологія молоді як галузь соціологічної науки

53. Соціологія та аналіз ціннісного світу молоді

54. Соціологія як наука про суспільство
55. Суспільство як цілісна соціальна система
56. Молодь як об’єкт соціальної роботи

57. Виникнення і становлення філософських учень. Предмет філософії, його історичне трактування

58. Ігра як фактор соціалізації особистості (психологічний аспект). Філософія ігри

59. Суспільство як предмет філософського знання

60. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

61. Аналіз кількісних та якісних параметрів ПСП "Саверці"

62. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

63. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

64. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

Блюдо "Пасхальное", диаметр 22 см.
Блюдо. Диаметр: 22 см. Высота: 3,5 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
422 руб
Раздел: Прочее
Набор детских столовых приборов Apollo "Fluffy", 2 предмета.
В набор входят столовая ложка и столовая вилка. Широкая и каплевидная форма рукояток приборов удобна для захвата как взрослой, так и
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Сушилка для белья на ванну "Ника СБ4".
Размеры (в сложенном виде): 717х92х615 мм. Размеры (в разложенном виде): 17х1116 мм. Длина сушильного полотна: 10 м. Сушилка для белья
563 руб
Раздел: Сушилки напольные

65. Русское юродство как феномен культуры, его национальное значение

66. Позднее Возрождение. Феномен Т.Г. Шевченко в истории украинской и мировой культуры. Картины И. Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", "Бурлаки на Волге"

67. Феномен Кавказа в русской литературе

68. Лексическая эквивалентность при переводе художественного текста с нидерландского языка на русский. Особенности перевода метафор. (на материале перевода отрывка из романа Анны Энквист "Тайна")

69. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

70. "Анна Снегина " и "Евгений Онегин"
71. Жизнь и творчество Анны Ахматовой
72. Анна Герман

73. Феномен средневекового рыцарства

74. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

75. Российский феномен педагогического новаторства

76. Черногорский феномен

77. Тоталитаризм - феномен XX Века

78. Феномен смерти и отношение к нему в различные возрастные периоды жизни

79. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

80. Христианство – как культурный феномен

Сетка москитная белая.
Сетка москитная препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Никита".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

81. Бедность как социальный феномен

82. Техника как социальный феномен

83. Феномен российского менеджмента в лице Владимира Довганя и его компании "Довгань"

84. Феномен рекламы. проблемы взаимодействия рекламы и потребителей (на основе опроса жителей Уфы)

85. Приватизація як засіб припинення державної власності

86. Анна, жена Иоанна III Ватаца, и ее время
87. Буковина - історичний огляд
88. Крепостничество как феномен русской государственности

89. Полис- феномен древнегреческой цивилизации

90. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

91. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

92. Древняя Русь и Франция в XI веке судьба русской царевны Анны Ярославны

93. Феномен старообрядчества в истории России

94. Феномен Павла I

95. Microsoft - фирма, феномен, миф

96. Жаворонок. Ануй Жан

Одноразовые туалетные покрытия на унитаз (235 штук).
Средство личной гигиены, необходимое в местах общественного пользования. Незаменимы при использовании в туалетных комнатах: детских и
396 руб
Раздел: Сиденья, крышки для унитаза
Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x10 см (2 яруса).
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: MDF. Размер: 18x13x10 см. 2 яруса. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1445 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Табурет "Плетенка" складной (малый).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 275 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
321 руб
Раздел: Стульчики

97. Феномен римской литературы

98. СМИ как феномен общественной жизни и объект исследования

99. Феномен декабризма


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.