Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Курсова робота з кримінального права На тему Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів План Вступ Сутність оподаткування Ухилення від сплати податків в Україні 2.1 Ухилення від сплати ПДВ в Україні 2.2 Варіанти заміни ПДВ іншими податками Застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів Висновок Задача № 1 Задача № 2 Список використаної літератури Вступ Становлення ринкових відносин в Україні зумовлює необхідність проведення низки соціально-економічних, політичних, правових та інших реформ, для яких характерною рисою є реорганізація механізму господарювання в цілому й окремих його ланок. Ці процеси супроводжуються загостренням криміногенної обстановки, значним зростанням окремих груп злочинів - як загальнокримінальної спрямованості, так і в сфері економіки. Недовершене врегулювання питань власності, відсутність дійового контролю за законністю надходжень грошових коштів, що використовуються під час приватизації, незбалансованість кредитно-фінансової системи, високий ступінь монополізації деяких галузей народного господарства, незавершеність проблеми оподаткування та інші чинники не лише ускладнюють економічну ситуацію у країні, а й сприяють значному поширенню кримінальних проявів у цій сфері. За своєю структурою фінансова злочинність охоплює злочинні діяння, передбачені, зокрема, статтями 207, 209 - 212, 222, 223 Кримінального кодексу України. У роботі акцентовано увагу на вивченні й аналізі таких із них, як ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів (ст.212 КК України). Такий вибір пояснюється значною питомою вагою цих видів злочинів у структурі злочинних посягань економічної спрямованості та їх тенденцією до зростання. Зазначені протиправні діяння є найбільш типовими серед сучасних податкових і кредитно-фінансових злочинів в Україні. Слід зауважити, що шахрайство з фінансовими ресурсами й ухилення від сплати податків – це злочини з досить високим ступенем латентності, що характерно для всього масиву злочинів фінансового спрямування. Удосконалюються засоби їх учинення, з’являються нові, витончені “винаходи” в галузі фінансових зловживань. Різноманітні способи вчинення названих злочинів викликають нагальну потребу їх наукового аналізу й узагальнення, систематизації раніше накопиченого досвіду. Дослідження сучасної податкової і кредитно-фінансової злочинності вимагає інтегративного підходу до проблеми загальних положень її попередження, визначення її сутності й поняття фінансової злочинності в цілому та податкової і кредитно-фінансової злочинності, зокрема, класифікації розглядуваних злочинів. Кримінально-правовим і кримінологічним проблемам ухилення від сплати податків і шахрайства з фінансовими ресурсами присвячені роботи вітчизняних і зарубіжних вчених, як: П.П. Андрушка, В.І. Антипова, Л.П. Брич, М.Б. Бучко, В.Н. Вересова, Б.В. Волженкіна, П.Т. Геги, Д.І. Голосниченка, А.Є. Гутника, Н.О. Гуторової, І.М. Даньшина, В.Є. Еминова та ін. Проте з часом істотно змінюється соціальний зміст податкової і кредитно-фінансової злочинності.

До того ж, останнє десятиріччя проблематика фінансової злочинності вивчалася в основному в рамках наук кримінального права та криміналістики. Усе це свідчить про необхідність проведення комплексного кримінологічного дослідження сучасної податкової та кредитно-фінансової злочинності в Україні та розробки пропозицій щодо шляхів вдосконалення заходів попередження як зазначених видів злочинних діянь, так і фінансової злочинності в цілому. Метою даної роботи є співставлення діючих схем ухилення від сплати податків з новими реаліями економічного життя, яке наступило з приходом нової влади і відповідно очікування підприємців від неї. Об’єктом дослідження є діяльність платників податків в умовах діючої системи оподаткування виступають. Предметом дослідження є конкретні схеми ухилення від сплати податків а токож відносини які складаються у платників податків з їхніми контрагентами. Сутність оподаткування В умовах розвиненої ринкової економіки податки досягають найбільшого розвитку і стають об’єктивними елементами фінансових відносин між державою та юридичними і фізичними особами. На цьому рівні розвитку суспільних відносин формується завершена модель податкової системи кожної країни, яка включає в себе методи і об’єкти оподаткування, ставки податків, строки їх сплати, контроль за витрачанням. Податки стають ефективним знаряддям реалізації державної фінансової політики. Податки, приймаючи участь у процесі перерозподілу нової вартості, виступають частиною загального процесу відтворення, специфічною формою виробничих відносин, що і формує їх суспільний зміст. При перерозподілі національного доходу податки забезпечують привласнення державою частини нової вартості в грошовій формі. Ця частина національного доходу, мобілізована примусово в формі податків з усього населення країни і суб’єктів господарювання, перетворюється в централізований фонд фінансових ресурсів держави. Цей розподіл згладжує недоліки ринкового саморегулювання, створює додаткові стимули для ділової та інвестиційної активності, мотивації до праці, підтримання рівня зайнятості. Податки - це обов'язкові платежі, що їх встановлює держава для юридичних і фізичних осіб з метою формування централізованих фінансових ресурсів, які забезпечують фінансування державних витрат. Обов'язкові платежі перераховуються до бюджету держави, а також до інших цільових державних фондів. Вони можуть здійснюватися в кількох формах: податки, плата за ресурси, цільові відрахування. Суспільне призначення податків виявляється в тих функціях, які вони виконують. У спеціальній літературі автори називають різні функції податків. Найбільш поширеним є погляд, що податки виконують дві основні функції - фіскальну та регулюючу. Фіскальна функція податків полягає в мобілізації коштів у розпорядження держави та формуванні централізованих фінансових ресурсів для забезпечення виконання функцій держави. Вона реалізується через розподіл частини валового національного продукту. Фіскальна функція є дуже важливою для характеристики податків, їхнього суспільного призначення. Для реалізації цієї функції важливе значення має постійність і стабільність надходження коштів в розпорядження держави.

З підвищенням ролі держави зростає значення регулюючої функції податків. Ця функція реалізується через вплив податків на різні напрямки, показники діяльності суб'єктів господарювання. Використання податків у цій функції є достатньо складним процесом і залежить від правильного вирішення таких питань: 1. Установлення об'єкта оподаткування та методики його визначення. Згідно з чинним законодавством оподатковуються валовий дохід, прибуток, вартість майна, сума виплаченої заробітної плати, вартість товарної продукції, обсяг реалізації та ін. 2. Визначення джерел сплати податків. Такими джерелами можуть бути: прибуток (за стягнення податку на прибуток); собівартість (відрахування в цільові державні фонди, сплата місцевих податків і зборів); частина виручки від реалізації продукції (сплата мита, акцизного збору, податку на додану вартість). 3. Установлення розміру ставок податків і методики їх розрахунку. Розмір ставок податків є дуже складною проблемою оподаткування, що істотно впливає на здійснення фіскальної і регулюючої функцій податків. Податкові ставки можуть бути універсальними і диференційованими. Вони можуть встановлюватися в грошовому вираженні на одиницю оподаткування або у відсотках до об'єкта оподаткування. Відсоткові ставки оподаткування можуть бути: пропорційними (не залежать від розміру об'єкта оподаткування), прогресивними (зростають зі збільшенням об'єкта оподаткування), регресивними (знижуються зі збільшенням об'єкта оподаткування). 4. Установлення термінів сплати податків. Для різних податків вони різні і залежать від об'єкта оподаткування, розміру податків і джерел сплати. Для уникнення негативного впливу податків на фінансово-господарську діяльність важливе значення має запобігання тимчасовій іммобілізації оборотного капіталу підприємства для сплати податків. 5. Надання податкових пільг. Пільги істотно впливають на здійснення регулюючої функції податків і можуть надаватися окремим платникам податків, а також визначатися для окремих об'єктів оподаткування. 5. Застосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства суб'єктами господарювання. Штрафні санкції застосовуються за таких порушень: неподання або несвоєчасне подання необхідних документів, форм звітності до податкової адміністрації; несплата в установлений термін податків та інших обов'язкових платежів державі; приховування об'єктів від оподаткування, умисне заниження суми податку. При цьому регулююча функція податку залежатиме від розміру фінансових санкцій та джерела їх сплати. У процесі реалізації регулюючої функції податків виявляється її вплив на такі показники фінансово-господарської діяльності підприємств: собівартість продукції, прибуток від реалізації, прибуток підприємства, обсяг реалізації, виручка від реалізації, чистий прибуток, швидкість обертання оборотних коштів, платоспроможність, фінансова стійкість, іммобілізація оборотних коштів, обсяг залучення кредитів. Система оподаткування - це продукт діяльності держави, її важливий атрибут. Кожна держава формує свою систему оподаткування з урахуванням досвіду інших країн, стану економіки, розвитку ринкових відносин, необхідності вирішення конкретних економічних і соціальних завдань, власних національних особливостей.

Хоча це не вдповдало дйсност. Не тльки тому, що голосування пдписами  протизаконним, а й тому, що пд жодним з оголошених документв потрбних хоча б 226 пдписв не було. Бльше того, навть наявн пдписи стали предметом усляких манпуляцй та шахрайства. Прикладом може служити документ, покладений у фундамент дяльност пропрезидентсько бльшост". "Як вдбувалося шахрайство, важко сказати, можна лише здогадуватися". "Фабрикаця документв - справа звичайна в кримнальних колах. Але фальсифкаця постанови Верховно Ради Украни, та ще й у самому парламент  за участю народних обранцв, - це щось дике. Словом, дожилися. Хба так можна будувати державу та ще й називати  правовою? Суто укранська форма парламентського голосування шляхом збору поменних пдписв депутатв - це шлях до манпуляц волевиявленням парламентарв, нструмент у руках шахрав для досягнення свох корисливих цлей. Таким шляхом чесн  вдповдальн полтики йти не можуть". "Отже, засдання пропрезидентсько бльшост в Укранському дом 21 счня 2000 року розпочалося з фальсифкац - оголошення головуючим Медведчуком постанови, яка насправд не приймалася

1. Кримінально-правова характеристика співучасті у злочині

2. Кримінально-правова відповідальність за отримання хабара

3. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

4. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

5. Звільнення від кримінальної відповідальності

6. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України
7. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів
8. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

9. Социально-правовая характеристика терроризма

10. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів

11. Социально-правовая характеристика

12. Постанови з кримінального процесу

13. Принципи кримінального права

14. Уголовно-правовая характеристика разбоя

15. Адвокат у кримінальному процесі

16. Административное правонарушение, виды и правовая характеристика

Багетная рама "Bella", 40x50 см (цвет: серебряный + золотой).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Магнитная планка самоклеющаяся, 100x5 см + 6 магнитов.
Магнитные планки применяются в случаях, когда требуются небольшие магнитные поверхности. На внутренней стороне планки нанесен перманентный
654 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Грифель проклеен
622 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Бандитизм (ст. 257 Кримінального кодексу України)

18. Воздушное пространство Российской Федерации: понятие и правовая характеристика

19. Давність у кримінальному праві

20. Договор аренды нежилого помещения: гражданско-правовая характеристика

21. Докази у кримінальному процесі

22. Достатність доказів у кримінальному процесі України
23. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства
24. Захисник у кримінальному процесі

25. Збирання доказів у кримінальному процесі

26. История формирования уголовно-правовой характеристики неприкосновенности частной жизни

27. Криміналістична характеристика крадіжок вантажів на залізничному транспорті та шляхи їх попередження

28. Кримінальна відповідальність в Україні

29. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

30. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

31. Кримінальна відповідальність медичних працівників

32. Кримінальне покарання за грабіж

Набор пробок для бутылок "Аристократ".
Набор пробок для бутылок - незаменимый аксессуар для хранения уже открытого вина, коньяка или шампанского. Он герметично закупорит любую
348 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты
Средство моющее для стирки белья биоразлагаемое "Synergetic", 5 л.
Высококонцентрированное профессиональное средство для стирки любых видов тканей. 100% смываемость, не остается на одежде. Эффективно для
1111 руб
Раздел: Гели, концентраты

33. Кримінальне процесуальне право України

34. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. Система органів прокуратури

35. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

36. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному судочинстві

37. Оскарження постанови про порушення кримінальної справи

38. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх
39. Планування розслідування кримінальних справ
40. Понятие, сущность и правовая характеристика административных процедур

41. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

42. Правовая характеристика Акционерного общества

43. Правовая характеристика заключения трудового договора (контракта)

44. Правовая характеристика и содержание гражданско-правового договора

45. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

46. Принципи кримінального процесу в Україні

47. Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення процесуальних прав учасників кримінального судочинства при проведенні досудового слідства

48. Речові докази в кримінальному процесі

Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion", 750 мл.
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion" можно использовать как самостоятельное средство для стирки спортивной
331 руб
Раздел: Гели, концентраты
Сиденье в ванну раздвижное пластиковое.
Сиденье предназначено для принятия гигиенических процедур, используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для
437 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Зонт на коляску Lorelli, цвет: терракотовый.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок

49. Склад злочину, передбаченного ст.149 кримінального кодексу України - торгівля людьми

50. Стадії порушення кримінальної справи

51. Суб’єкти кримінального процесу

52. Убийство, предусмотренное п. "з" ч.2 ст. 105 УК РФ: уголовно-правовая характеристика, проблемы квалификации

53. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и сборов физических и юридических лиц

54. Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений
55. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства
56. Уголовно-правовая характеристика получения взятки

57. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере оборота оружия

58. Уголовно-правовая характеристика преступлений против общественной нравственности

59. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

60. Уголовно-правовая характеристика состава умышленного причинения тяжкого вреда здоровью

61. Уголовно-правовая характеристика торговли людьми

62. Уголовно-правовая характеристика убийства по российскому уголовному законодательству

63. Учасники у кримінальному процесі

64. Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі

Подставка под автомобиль регулируемая "Delta" РПМ-2,0.
Грузоподъемность: 2 тонны. Высота подъема: 345 мм. Высота подхвата: 184 мм. Подставка под машину предназначена для подъема и удержания
645 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
Набор школьно-письменных принадлежностей для девочки. В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (18 предметов).
Набор состоит из 18 предметов: мешок кондитерский; 17 насадок; кондитерский мешок - уплотнитель (для прикручивания насадок к мешку).
427 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

65. Экономическая контрабанда: уголовно-правовая характеристика и особенности расследования

66. Види запобіжних заходів у кримінальному процесі

67. Відшкодування матеріальної шкоди у кримінальному процесі

68. Довідкова система по кримінальному праву

69. Характеристика викладацької діяльності та особливостей студентського віку. Гуманістична психологія

70. Порядок сплати податку на доходи фізичних осіб
71. Залежність споживання і заощаджень від росту податків. Вплив податків на економіку країни. Рівень інфляції
72. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

73. Місцеві податки і збори

74. Особливості розвитку абсолютної інсулінової недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу та обґрунтування диференційованої терапії

75. Податки і збори, які застосовуються при завозі товарів на митну територію України

76. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

77. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов (Контрольная)

78. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов

79. Анализ сравнительной характеристики в книге Д. Фрейзера “Фольклор в Ветхом Завете”

80. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика краж

Полотенце вафельное "Лаванда", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Лаванда". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Мелки в пластиковом держателе, 9 цветов.
Мелки для ванны можно смыть водой и тряпочкой. Состав - мел+воск. Количество цветов: 9. Возраст: с 3 лет.
313 руб
Раздел: Восковые
Набор детской посуды "Человек паук. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Человек паук" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Характеристика государственной собственности на землю. Правовое регулирование купли-продажи земли с аукциона

82. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения

83. Общая характеристика источников гражданского и торгового права в основных правовых системах современности

84. Характеристика правового статуса беженцев и вынужденных переселенцев

85. Сравнительная характеристика картин: «Менины» Д.Веласкес «Портрет семьи короля Карла IV» Ф.Гойя

86. Характеристика отруйних речовин за дією на організм людини
87. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій
88. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

89. Дія нормативно-правових актів

90. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

91. Міжнародний досвід правового регулювання електронної торгівлі

92. Общая характеристика нормативных правовых актов, субъектов гражданского права, административного правонарушения

93. Общая характеристика правового регулирования использования земель юридическими лицами в Республики Беларусь

94. Правове регулювання біржової діяльності

95. Правовий порядок регулювання земельних ділянок сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств

96. Сравнительная характеристика политико-правовых взглядов Фомы Аквинского и Ивана Ильина

Мешок для обуви "Monster Truck", 2 отделения, светоотражающая полоса.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - цветной/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сиденье детское для купания (бирюзовый).
Сиденье детское для купания. Материал: пластик. Цвет: бирюзовый. Ширина: 320 мм. Длина: 320 мм. Высота: 222 мм.
325 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Ранец школьный "Animal Club. Tiaras", 32x25x13 см.
Жесткая рельефная анатомическая спинка повышенной комфортности. Анатомический рельеф спинки повторяет естественный изгиб позвоночника, что
1286 руб
Раздел: Без наполнения

97. Характеристика гражданско-правовой ответственности в системе права

98. Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.)

99. Вплив збройних сил держав-учасниць на хід подій у Першій світовій війні, їх порівняльна характеристика


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.