Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Впровадження систем управління навколишнім середовищем у ВНЗ

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Гуманізація і екологізація світової економіки Головним результатом світового самміту зі сталого розвитку, який відбувся у Йоханесбурзі восени 2002 року, стало загальне визнання того, що економічне зростання має базуватись на гуманістичному підході по відношенню до людини та екологічному по відношенню до навколишнього середовища. У цьому аспекті сталим розвитком можна вважати розвиток, який відповідає вимогам сьогодення і при цьому не створює загрози можливостям прийдешніх поколінь задовольняти свої потреби. Тобто такий розвиток має ефективно і справедливо відповідати економічним, соціальним та екологічним потребам суспільства і повинен мінімізувати наслідки видів діяльності, які завдають шкоди навколишньому середовищу, або знаходити альтернативні шляхи вирішення проблем і методи використання природних ресурсів і споживання енергії. Для досягнення цієї мети необхідно змінити психологію споживання і ведення бізнесу. А це, в свою чергу, може відбутись тільки через проведення відповідної просвітницької діяльності в глобальному масштабі, зокрема, зміни пріоритетів у сфері освіти, у тому числі вищої. Аналіз сучасних світових тенденцій розвитку вищої освіти говорить про важливість принципово нових підходів, які б базувались на гармонії людських, природних і технічних факторів і забезпечили перехід від постіндустріального мислення, технократизму та екологічного невігласа до інформаційного, гуманістичного та етичного суспільства. Цей прогресивний підхід знайшов своє відображення у стратегії розвитку української вищої освіти, зокрема, рішеннях підсумкової колегії міністерства освіти і науки України від 28.02.2003 року щодо ролі вищої освіти і науки для забезпечення розвитку суспільства у 21 столітті. У своїх рекомендаціях щодо підготовки вищих навчальних закладів до 2003/2004 навчального року МОН України ставить перед ВНЗ завдання, яким передбачається вжити заходів щодо реалізації цілісної державної стратегії навчання студентів, викладачів та працівників ВНЗ з питань безпеки життя та діяльності людини, охорони її праці, здоров”я, охорони навколишнього середовища. Ілюстрацією змін щодо розуміння важливості врахування екологічних аспектів в процесі економічної діяльності є динаміка зростання кількості сертифікованих систем управління навколишнім середовищем в усьому світі, наведена у . Так, на кінець 2002 року зареєстровано 49462 сертифікатів на відповідність стандарту ISO 14001, виданих у 118 країнах світу. Зростання за 2002 рік порівняно з загальною кількістю сертифікатів, виданих на кінець 2001 року (36765 у 112 країнах) склало 12697 сертифікатів, або 34,54%. Найбільшу кількість систем управління навколишнім середовищем (СУНС) сертифіковано у Японії (2497), Китаї (1718), Іспанії (1164). До десятки країн, що демонстрували найбільші показники у минулому році, (10 місце) увійшла Угорщина (300 сертифікатів). Зрозуміло, що найвищі показники впровадження СУНС демонструє індустріальний сектор, зокрема, підприємства електротехнічної та оптичної (4216 сертифікатів), хімічної (3037), металургійної (2895), будівельної (2111) та машинобудівної (1063) галузей.

На цьому тлі загальна статистика зростання сертифікованих СУНС у сфері освіти, наведена у таблиці 1, виглядає досить скромно. В той же час, чітко простежується тенденція щорічного зростання, що говорить про великий потенційний інтерес закладів освіти до цього питання. Таблиця 1 Рік огляду ISO 1998 1999 2000 2001 2002 Кількість сертифікованих СУНС 15 46 72 110 145 Як зазначалось вище, сьогодні перед вищими навчальними закладами України поставлено завдання щодо організації якісної підготовки студентів у сфері навколишнього середовища. При цьому слід враховувати, що курс з цього питання стане більш ефективним, якщо його буде підкріплено практикою впровадження СУНС у ВНЗ. Навчальні заклади на власному прикладі повинні перенести теорію і принципи екоменеджменту у власну практику. Тобто, студенти, які прийдуть працювати у бізнес, мають отримати перше наочне свідчення екокультури й мислення, орієнтоване на врахування потреб суспільства у чистому довкіллі, саме у ВНЗ. Тоді вони будуть не тільки вивчати цю дисципліну, але й повсякденно відчувати на собі і брати участь у реалізації екологічної політики ВНЗ. Потім цю екологічну культуру, засвоєну ними у ВНЗ, вони перенесуть на підприємства і в організації, в яких вони будуть працювати. Тим більше, що подібний до цього досвід викладання принципів загального менеджменту якості і одночасного впровадження систем якості у закладах освіти є досить розповсюдженим у світі. До відома, на кінець 2002 року 4544 закладів світи в усьому світі отримали відповідні сертифікати, а починалось впровадження з декількох десятків систем 10 років тому. Мотивація до впровадження СУНС у ВНЗ Серед проблем, які спонукають організації впроваджувати СУНС варто відмітити головні: негативний вплив на навколишнє середовище; нераціональне використання ресурсів. Це призводить до порушення екологічного законодавства, яке супроводжується створенням аварійних ситуацій, нещасними випадками, підвищенням травматизму, медичними проблемами. Як результат необхідність сплачувати великі штрафи і кошти за споживання ресурсів, компенсуючи завдану шкоду довкіллю і споживачам. У разі накопичення цих проблем організація втрачає здатність функціонування у ринкових умовах. Аналіз ризиків, які існують для організації, яка відмовляється від впровадження СУНС свідчить, що найбільш впливовими серед них є: не конкурентоспроможність продукції та послуг; втрата ринків збуту; втрата репутації надійної організації; фінансові втрати від штрафних та інших санкцій. В цьому сенсі характерними є результати огляду впровадження систем управління навколишнім середовищем у 15 країнах, зокрема, США, Японії, Франції, Швеції, Кореї, Австралії, Канаді, Таїланді, Сінгапурі, Філіппінах тощо. Ключовими перевагами і можливостями, які відкриваються перед організаціями, що впровадили та сертифікували СУНС визнано: поліпшення навколишнього середовища; створення позитивного іміджу організацій; вдосконалення процедур діяльності організації через попередження негативних екологічних впливів, зменшення ризиків; покращення стосунків з органами влади та громадськістю; підвищення ступеню задоволеності замовників та партнерів; укладання нових контрактів, отримання кредитів, дозволів; фінансова економія через скорочення обов”язкових платежів за спожиті ресурси та штрафні санкції.

Враховуючи специфіку діяльності ВНЗ, основними мотивами впровадження СУНС у порядку пріоритетності можна вважати: формування екологічно свідомого персоналу і випускників ВНЗ; покращення іміджу ВНЗ; покращення стосунків з органами влади та суспільством; оптимізацію ресурсів. Головним бар”єром на шляху впровадження СУНС у ВНЗ є відсутність усвідомлення необхідності та важливості цієї системи, отримання можливих переваг для подальшого існування ВНЗ. До інших причин, які заважають широкому впровадженню СУНС ВНЗ можна віднести нестачу часу і ресурсів для впровадження. Ці причини збігаються з результатами дослідження, наведеними у . Отримані висновки підтверджують важливість суспільної місії ВНЗ, який впроваджує власну СУНС, щодо формування у широкого загалу членів суспільства, зокрема, студентів, необхідних знань і навичок у сфері управління навколишнім середовищем, які вони використовуватимуть у своїх організаціях за місцем роботи. Основні вимоги до СУНС ВНЗ у відповідності з ISO 14001 Універсальну модель СУНС організації згідно з можна описати у вигляді. представленому на рис.1. Рис. 1 Стандарт ISO 14001 створює структурну основу для об”єднання заходів управління бізнесом з заходами екологічного захисту суспільства . Для ВНЗ виконання вимог стандарту принесе користь у таких аспектах, які представлено на рис. 2. Рис.2 Стандарт спонукає організації, що його використовують, застосовувати політику “зеленої купівлі”, тобто співпрацювати з постачальниками, які поділяють їх екологічний підхід до довкілля. Таким чином ВНЗ, організовуючи співпрацю зі школами, які готують потенційних студентів, має вводити до критеріїв їх відбору політику навколишнього середовища. Бажано, щоб ВНЗ сприяв школам організовувати навчання школярів з питань екоменеджменту, а також формувати й реалізовувати власну екологічну політику. Згідно з вимогами стандарту ВНЗ має сформувати власну екологічну політику, яка має відповідати критеріям, наведеним на рис.3. Рис.3 Внз має сформувати політику щодо навколишнього середовища, яка стане фундаментом його подальших дій у цьому напряму. Головне, щоб політика була доречною – відповідала меті його існування, зрозумілою і, що не менш важливо, містила зобов”язання постійно удосконалювати свою діяльність у зазначеній сфері. Необхідно також, щоб політика відповідала законодавству, як у галузі довкілля, так і вищої освіти. З урахуванням місії ВНЗ політика має містити положення щодо якісної підготовки персоналу і студентів у сфері довкілля. Реалізація політики здійснюється через процес планування, зміст якого представлено на рис.4. Рис. 4 Рекомендації ВНЗ щодо впровадження СУНС Загалом процес впровадження СУНС представлено на рис. 5. Рис. 5 Для успішного впровадження СУНС Внз необхідно створити відповідну організаційну структуру, яку має очолити представник вищого керівництва. Він, крім виконання своїх обов”язків, повинен забезпечити організацію розроблення, впровадження та підтримання у робочому стані СУНС згідно з вимогами стандарту, а також на періодичній основі звітування перед вищим керівництвом про стан СУНС, що давало б змогу керівництву проводити аналіз і оцінювання функціонування системи та подальше удосконалення.

Бандери допомага нам зрозумти, чому саме в цьому середовищ ОУH, яке започаткувалося на III Великому Збор, виник  розвинувся пзнше опортунстичний рух, який врешт допровадив до ще одного розколу в ОУH (демократи "двйкар", 1953 р.). Очевидно, треба було змнити лише форми роботи в органзац  вихованн кадрв, а не мняти сутнсних дей само флософ нацоналзму. Аналзуючи цю проблему, ще раз звернемося до думки Василя ¶ванишина. Якщо у першому розкол ("мельниквц" "бандервц") виявилося протирччя "партя орден", то тут автор книжки "Hаця. Державнсть. Hацоналзм" вбача конфлкт мж орденським  державницьким типом мислення. "У час вйни ОУH була змушена зайнятися чисто державними справами, пише В. ¶ванишин, творення арм, мсцево самооборони  самоврядування в регонах свого впливу, творення сльських станиць, районних  вищих структур управлння, господарська дяльнсть... Виявилося, що державний пдхд теж вимага власно деолог. Бо одна справа деал, держава, якою вона повина бути в Укран (орденська деологя),  зовсм нша держава, яка можлива поки що, у даний час, творена з того життвого матералу, який , а не з того, який буде потм, зокрема, коли деологя ОУH стане свтоглядною базою кожного укранця"

1. Рішення в системі управління

2. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

3. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

4. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

5. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

6. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища
7. Органи державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища
8. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

9. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

10. Управління розвитком виховної системи ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (на прикладі Старбільського обласного медичного училища)

11. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

12. Аналіз та удосконалення оперативного управління

13. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

14. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

15. Системний підхід до управління персоналом фірми

16. Управління затратами

Перчатки одноразовые "Paclan", нитриловые, размер M, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из нитрила, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
461 руб
Раздел: Перчатки
Ниблер силиконовый "Зайчик", розовый.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 21 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
899 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

17. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

18. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

19. Управління фінансами України

20. Моніторинг навколишнього середовища

21. Організаційна система управління природокористуванням України

22. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів
23. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні
24. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

25. Кредитний ризик та методи управління ними

26. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

27. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

28. Валютні ризики: економічна природа та управління

29. Вплив техносфери на навколишнє середовище

30. Економічний аспект забруднення навколишнього середовища

31. Охорона праці і навколишнього середовища

32. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

Шинковка "ШК-4".
Доска-шинковка для капусты деревянная, 3 ножа. Длина 50 см. Ширина 21,5 см.
442 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Дождевик Bambola для колясок, универсальный.
Элегантный, экологичный дождевик и на классическую коляску-люльку и на прогулочную коляску, подходит и для колясок с ручкой сзади
550 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Кружка "Котик черный".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки

33. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

34. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

35. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

36. Державне управління в сфері охорони здоров’я

37. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

38. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства
39. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами
40. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

41. Поняття і наукові засади державного управління

42. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

43. Структура державного управління

44. Сучасні принципи державного управління

45. Теорія і методологія дослідження управління

46. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

47. Форми державного управління

48. Функції управління в аграрному праві

Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
434 руб
Раздел: Прочее
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: серо-голубая, арт: ФЕЯ_0005605-5.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", оранжевый.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки

49. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

50. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

51. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

52. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

53. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

54. Організація структури управління маркетингом соціальної служби
55. Управління запасами матеріалів на підприємстві
56. Управління поведінкою споживачів

57. Управління процесом створення нового товару

58. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

59. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

60. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

61. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

62. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

63. Аналіз стартегічного управління підприємством

64. Антикризове управління бізнесом

Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров
Обложки для переплета, тиснение под кожу, А4, картон 230г/м2, черные, 100 шт..
Обложки для переплета из плотного картона. Актуальны для создания деловых брошюр. Имеют поверхность с текстурой, имитирующей натуральную
402 руб
Раздел: Прочее
Звуковой плакат "Зарубежные сказки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
678 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

65. Дослідження аспектів управління якістю продукції

66. Ефективне управління виробництвом

67. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

68. Заохочення працівників як метод управління персоналом

69. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

70. Конфлікти та методи управління ними
71. Корпоративне управління акціонерним товариством
72. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

73. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

74. Механізм і методи управління фірмою

75. Моделі корпоративного управління

76. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

77. Організаційна структура управління персоналу підприємства

78. Організаційна структура управління підприємством

79. Організація управління персоналом підприємства

80. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 21 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
899 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Этажерка для обуви, 5 полок.
Собрать всю обувь в одно место, строго распределить ее для аккуратного хранения помогут пластиковые этажерки для обуви от компании
812 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Шар предсказаний, 12 см.
Если вы из той породы людей, которые предпочитают сто раз подумать, тогда купить магический шар будет неплохим вариантом. Он не примет
565 руб
Раздел: Прочее

81. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

82. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

83. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

84. Персонал як об’єкт управління організації

85. Принципи управління персоналом

86. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством
87. Психологія управління
88. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

89. Стилі управління

90. Стратегічне управління підприємством

91. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

92. Стратегія ціноутворення в системі управлінського обліку

93. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

94. Сучасні методи управління проектами

95. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

96. Удосконалення управління персоналом організації

Чернила "Bottle Quink", синие, 57 мл.
Цвет – синий. Объем – 57 мл. Материал флакона – стекло.
449 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
Кружка-хамелеон "Любовь".
Каждый человек знает, как приятно говорить о своих чувствах любимым. Кружка-хамелеон "Любовь" поможет Вам чаще признаваться в
314 руб
Раздел: Кружки
Набор посуды керамической "Миньоны" (3 предмета), желтый.
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
547 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

98. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

99. Управління інвестиціями


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.