Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Авраменко Олексій Володимирович УДК 343(477):159.942 СТАН СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ХВИЛЮВАННЯ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ Спеціальність: 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Львів – 2008 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Протягом тривалого часу законодавець надає вагомого кримінально-правового значення емоційним станам, в яких перебуває особа, яка вчиняє злочин, що впливають на її здатність усвідомлювати свої діяння та (або) керувати ними. Зниження здатності особи усвідомлювати свої діяння та (або) керувати ними враховуються як на рівні диференціації кримінальної відповідальності, так і на рівні її індивідуалізації. Безумовно, що до таких станів належить сильне душевне хвилювання. Це поняття не нове ні для кримінального законодавства України, ні для кримінально-правової науки. Проте висвітлювалася ця проблема в основному у наукових статтях або ж розглядалася при аналізі питань кримінальної відповідальності за злочини, вчинені в такому стані. Цьому присвячені праці М.І. Бажанова, Ю.В. Бауліна, В.І. Борисова, С.В. Бородіна, В.М. Бурдіна, О.В. Бурка, В.К. Грищука, Н.О. Гуторової, М.І. Загородникова, Т.В. Кондрашової, М.Й. Коржанського, О.М. Костенка, М.В. Костицького, І.М. Крутова, М.І. Мельника, П.П. Михайленка, В.О. Навроцького, В.І. Осадчого, М.І. Панова, О.М. Попова, І.П. Портнова, О.І. Рарога, Л.А. Рогачевського, Б.В. Сідорова, О.Д. Сітковської, В.В. Сташиса, В.Я. Тація, В.І. Ткаченка, Т.Г. Шавгулідзе, Н.М. Ярмиш, С.С. Яценка та інших. Проблеми кримінальної відповідальності за злочини, вчинені у стані сильного душевного хвилювання, стали предметом дисертаційних досліджень А.В. Байлова, М.І. Дубініної, Л.А. Остапенко, Л.І. Шеховцової. Незважаючи на значний науковий інтерес до вказаної проблеми, є підстави вважати, що учені поки що не запропонували прийнятну дефініцію поняття «стан сильного душевного хвилювання», не визначили обсяг та зміст цього поняття. Окрім цього, враховуючи низку чинників, зокрема, (прийняття нового Кримінального кодексу України (КК), значні досягнення у психологічній науці, сучасні тенденції у судовій практиці тощо), ряд викладених у юридичній літературі теоретичних положень стали спірними або такими, що потребують додаткового поглибленого аналізу. Неоднозначність трактування цих положень у науці позначилося і на правозастосовній практиці. Так, у судах по-різному вирішують питання, чи має місце стан сильного душевного хвилювання, якщо у висновку комплексної психолого-психіатричної експертизи констатується, що особа на час вчинення діяння перебувала, наприклад, у стані стресу чи фрустрації. Така практика є неприпустимою. Зважаючи на цю та чимало інших важливих обставин, вважаємо, що комплексне дослідження кримінально-правового та психологічного аспектів стану сильного душевного хвилювання дозволить з’ясувати його обсяг та зміст, а відтак забезпечити правильне застосування норм кримінального законодавства.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано на кафедрі кримінального права та кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ у межах комплексної теми наукових досліджень «Актуальні проблеми вдосконалення українського законодавства та практики протидії злочинності» (Державний реєстраційний номер 0106U003641). Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження – формулювання обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення кримінально-правової науки, кримінального законодавства та практики його застосування на основі проведення комплексного дослідження поняття, змісту та кримінально-правового значення стану сильного душевного хвилювання. Для досягнення цієї мети поставлено такі завдання: визначити стан розробки питання про стан сильного душевного хвилювання в юридичній літературі; провести поглиблений аналіз обсягу та змісту поняття «стан сильного душевного хвилювання» з позицій психології; з’ясувати еволюцію використання цього поняття у різні історичні періоди в законодавстві та наукових джерелах; проаналізувати врахування стану сильного душевного хвилювання або аналогічного за змістом поняття у кримінальному законодавстві зарубіжних держав; дослідити кримінально-правове значення стану сильного душевного хвилювання за кримінальним правом України; проаналізувати врахування стану сильного душевного хвилювання у правозастосовній діяльності при вирішенні конкретних справ про злочини, вчинені в такому стані; обґрунтувати теоретичні положення та практичні рекомендації, спрямовані на подальший розвиток науки кримінального права, вдосконалення кримінального законодавства України та практики його застосування. Об’єктом дослідження є стан сильного душевного хвилювання. Предметом дослідження є кримінально-правові та психологічні аспекти стану сильного душевного хвилювання. Методи дослідження обрано, виходячи з поставлених у роботі мети та завдань, з урахуванням об’єкта та предмета дослідження. При проведенні дисертаційного дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи. В основу дисертаційного дослідження покладено метод ідеалістичної діалектики як фундаментальний (філософський) метод пізнання. Історико-правовий метод застосовано для аналізу тенденцій розвитку поняття стану сильного душевного хвилювання. Порівняльно-правовий метод використано при вивченні кримінального законодавства ряду зарубіжних держав щодо врахування цього поняття чи інших аналогічних за змістом понять, для визначення можливостей використання зарубіжного досвіду у вітчизняному законодавстві. Застосування методу міждисциплінарного аналізу полягає у зверненні до психологічної науки, для визначення психологічних аспектів змісту стану сильного душевного хвилювання. Метод абстрагування застосовувався під час аналізу конститутивних ознак складів злочину. При проведенні дослідження під час вивчення кримінальних справ, узагальнення судової практики використано також статистичний метод. Науково-теоретичною базою дисертації є наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених з філософії, психології, юридичної науки, а також енциклопедично-довідкова література.

Нормативною основою дослідження стали Конституція України, чинне кримінальне законодавство нашої країни і деяких іноземних держав, постанови Пленуму Верховного Суду України. Емпіричну основу дослідження становлять матеріали судової практики. Вивчено понад 200 кримінальних справ про злочини проти життя та здоров’я особи, розглянуті судами України у 2002–2007 рр., з яких 62 стосувалися злочинів, вчинених у стані сильного душевного хвилювання. Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є комплексним монографічним дослідженням, в якому на основі сучасних підходів у психологічній та юридичній науці досліджується обсяг та зміст поняття стану сильного душевного хвилювання, його кримінально-правове значення та врахування у правозастосовній діяльності при вирішенні конкретних справ. На основі проведеного дослідження обґрунтовано та сформульовано положення і висновки, які є новими для науки кримінального права або наділені істотними ознаками наукової новизни і виносяться на захист. Зокрема: вперше: окреслено, розмежовано й охарактеризовано кримінально-правовий та психологічні аспекти змісту стану сильного душевного хвилювання. Зміст кожного з них детальніше розкрито у висновках; на відміну від раніше існуючих суто правових дефініцій стану сильного душевного хвилювання, у яких він ототожнювався лише з афектом чи фізіологічним афектом, сформульовано визначення такого стану як юридико-психологічного поняття. Під цим поняттям у кримінальному праві України пропонується розуміти емоційний стан особи у вигляді афекту, стресу чи фрустрації, котрий значною мірою обмежує її здатність усвідомлювати свої дії або бездіяльність та (або) керувати ними під час вчинення нею передбаченого КК суспільно небезпечного діяння; запропоновано доповнити КК ст. 251 під назвою «Стан сильного душевного хвилювання», у ч. 1 якої закріпити визначення поняття стану сильного душевного хвилювання, у ч. 2 вичерпно окреслити випадки можливості застосування кримінальної відповідальності за вчинення у такому стані передбачених КК суспільно небезпечних діянь, у ч. 3 вказати умови, за яких стан сильного душевного хвилювання враховується як обставина, що пом’якшує покарання. Повний текст статті наведено у висновках; удосконалено: визначення поняття кожної з обставин, що можуть обумовити виникнення стану сильного душевного хвилювання; правила кваліфікації діянь, вчинених у стані сильного душевного хвилювання; правила побудови санкцій статей, що передбачають відповідальність за умисне вбивство і умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинені у стані сильного душевного хвилювання; дістали подальший розвиток: положення про те, що розрив у часі між обставинами, що обумовлюють виникнення стану сильного душевного хвилювання й реалізацією наміру вчинити вбивство або заподіяти тяжкі тілесні ушкодження може мати місце, коли це зумовлене накопиченням негативних емоцій винного; твердження, що діяння, котрі зумовлюють виникнення стану сильного душевного хвилювання, можуть бути спрямовані як проти самого винного, так і проти його близьких, рідних, друзів і навіть проти сторонніх осіб; положення, згідно якого заподіяння легких чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень або іншої шкоди особі, яка зумовила виникнення стану сильного душевного хвилювання, злочином не вважається, і тому кримінальної відповідальності за собою не тягне; позиція, що стан сильного душевного хвилювання є ознакою саме суб’єктивної сторони складу злочину, а у складах злочинів, передбачених ст.с

Не заню, но мои ягодицы уже непроизвольно сжимались и разжимались и желание чего-то стало все более отодвигать страх перед неизбежной сильной болью... и я не заню еще перед чем. Ред, нащупав головкой своего члена вход во влагалище, отнял от него свою правую руку и лежал теперь на обоих локтях, обняв меня руками за плечи. Он слегка нажал ладонями на мои плечи и сразу же я почувствовала боль у входа во влагалище и слегка вскрикнула. Но уже не только от страха и боли. Меня уже тянуло... дразнило... Мне хотелось. И мои колени еще больше согнулись и разошлись в стороны. А Ред, задыхаясь и больно сжав мои плечи кистями рук, двигал все мое тело под собой взад и вперед, от чего толчки его члена становились сильнее, болезненнее, мучительнее и в то же время все более дразнящими и желанными... И вот почти вся пунцовая от стыда, почти теряя сознание я невольно начала приподнимать свой зад в тот момент, когда он придвигал меня к себе. Боль при этом усиливалась... нежное мучительное наслаждение. Много позже я узнала, что Ред опытный тонко рафинированный в любви жеребец, стремился как можно больше насладиться самим процессом растления, самим моментом разрыва девственности

1. Душевный недуг. причины психических заболеваний. Православный взгляд

2. Исследование и разработка конструкции бандажированного опорного валка стана 2500 горячей прокатки

3. Дианетика: современная наука душевного здоровья

4. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

5. Душевная драма Катерины

6. Богатство душевного мира героев А.Н. Толстого в романе "Война и Мир".
7. Когда хорошее маркетинговое исследование становится плохим
8. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

9. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

10. Москва становится столицей единого государства

11. Современный прокатный стан

12. Почему брэндами становятся единицы?

13. Прокатка на стане Блюминг 1300 ОАО Северосталь двух слитков

14. Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

15. Оцінка фінансового стану підприємства

16. Станем ли мы сударынями в 21 веке

Уголок природы. Стенд.
Стенд с подвижными стрелками. На стенде расположены 3 пластиковых кармашка для карточек. Изготовлен из качественного, плотного, картона -
396 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Кружка "Лучшая Мама в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная, размер 90x120 см. Картонная основа. Имеет универсальную поверхность, позволяющую наносить информацию
2380 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

17. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

18. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи

19. Теплый Стан

20. Методики оцінки фінансового стану банків України

21. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

22. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"
23. Адвентивна флора Чернігівської області: історія формування та сучасний стан
24. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

25. Фітосанітарний стан посівів та урожайність кукурудзи після різних попередників в п’ятипільних сівозмінах

26. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

27. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

28. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

29. Особливості провадження в справах неосудних осіб і осіб , які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину

30. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

31. Цветовая лексика в стихотворном сборнике М.Цветаевой "Лебединый стан"

32. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

Мозаика-чемодан со схемами "Мозайкин".
Состав набора: игровое поле, 16 картинок, 48 деталей мозаики. Размер поля: 28x21,5 см. Диаметр фишки: 3 см. Материал: картон, пластик.
399 руб
Раздел: Пластмассовая
Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды
Карниз для ванной комнаты металлический, раздвижной, 210 см, с кольцами (металлик).
Карниз с 12 пластиковыми кольцами в наборе. Стальная труба с пластиковой фурнитурой. Силиконовые вставки в фурнитуру предотвращают
404 руб
Раздел: Штанги и кольца

33. Історико-культурна спадщина І.Мазепи. Історія та сучасний стан

34. Паўстанне 1830-1831 гг. на Беларусі

35. Старажытнаруская дзяржава (Кіеўская Русь) - агульная феадальная дзяржава ўсходніх славян. Палітычнае і эканамічнае становішча беларускіх зямель

36. Моделювання станів транзистора 2Т909Б

37. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)

38. Изображение душевных волнений
39. Аналіз асортименту товарів та стану попиту на них
40. Долікарняна медична допомога у разі виникнення травм та гострих патологічних станів у спортсменів

41. Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу

42. Метаболічні особливості, системне запалення та стан коронарного кровообігу у хворих на ішемічну хворобу серця в залежності від маси тіла

43. Оптимізація комплексного лікування хворих на псоріаз з урахуванням стану імунітету

44. Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування

45. Поєднана дія емоційного стресу і недостатності гонад на стан кісткової тканини та її корекція

46. Стан рівноваги тіла людини

47. Характеристика й оцінка функціонального стану системи зовнішнього дихання

48. Влияние психообразовательной работы среди родственников на восприятие ими душевно больных членов семей

Кольцеброс с корзинами и мячами.
Спортивная игра. Цель играющих - набросить кольца с установленного расстояния на один из четырех вертикальных стержней, так чтобы кольца
470 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Рюкзак "Стрит", черный.
Практичный рюкзак с универсальным дизайном подойдет для тех, кто в первую очередь ценит комфорт и сохранность своих вещей. Станет надежным
330 руб
Раздел: Без наполнения
Комплект детского постельного белья 1.5 "Принцесса".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

49. Вплив загальної керованої гіпертермії на стан імунної системи у хворих на інфекційний ендокардит

50. Інтеграційні процеси країн Західної Європи: стан розвитку і проблеми

51. Оценка конкурентоспособности предприятия на примере ООО "Аква-Стан"

52. Прохождение практики в компании ООО "Аква-Стан"

53. Пояснення різних станів речовини з погляду атомно-молекулярного вчення

54. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України
55. АСУ ТП 5-ти клетевого стана 630 холодной прокатки
56. Производство холоднокатаного листа на стане 630

57. Удосконалення технології виробництва товстолистової сталі в умовах стану 2250 ВАТ "АМК" з метою підвищення якості

58. Поняття про емоційний стрес, Регуляція емоційних станів, Потреби та їх роль у розвитку стресу

59. Психологічні стани дітей дошкільного віку

60. Вплив функціональних станів людини на розвиток особистості при заняттях тхеквондо

61. Форми вияву психіки, психічні процеси, стани і властивості

62. Інформаційне суспільство: стан розробки і проблеми

63. Розвиток та сучасний стан соціології

64. Сучасний стан і напрямок розвитку етнології

Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: красный).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Багетная рама "Agata" (цвет: бежевый), 40x50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
698 руб
Раздел: Размер 40x50

65. Визначення технічного стану дизельних двигунів

66. Калибровка инструмента непрерывного стана

67. Термонапружений стан частково прозорих тіл з порожнинами за теплового опромінення

68. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

69. Генезис та сучасний стан олімпізма та олімпійського руху

70. Засоби саморегуляції психічного стану спортсмена
71. Аналіз фінансового стану ВАТ "Радсад"
72. Аналіз фінансового стану підприємства

73. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

74. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

75. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

76. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

77. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

78. Оцінка фінансового стану підприємства

79. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

80. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

Ручки капиллярные "Johanna Basford. Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2085 руб
Раздел: Капиллярные
Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники

81. Фінансовий стан підприємства

82. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

83. Інвестиційні фонди: стан та перспективи розвитку

84. Аналіз сучасного стану навколишнього середовища в зоні будівництва

85. Дослідження екологічного стану техногенного навантаження на навколишнє природне середовище підприємством "Чернігівське Хімволокно"

86. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення
87. Екологічний стан Миколаївщини
88. Екологічний стан р. Південний Буг. Характеристика та заходи щодо його поліпшення

89. Оцінка стану міської системи м. Рівного

90. Водні ресурси України. Їх стан і охорона

91. Базові методики прогнозування стану довкілля

92. Аналіз існуючого стану інфляційних процесів в сучасній Україні

93. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

94. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

95. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

96. Аналіз фінансового стану ПП "Байда"

Кружка-хамелеон "Чеширский кот".
Вам нравятся необычные вещи? Любите удивляться и удивлять всех вокруг? Кружка-хамелеон "Чеширский кот" будет поднимать
304 руб
Раздел: Кружки
Насос ножной Phantom.
Количество цилиндров: 2. Суммарный рабочий объем цилиндров: 0,55 литра. Длина шланга: 0,55 м.
698 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: белый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги

97. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

98. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

99. Рівень життя населення України: сучасний стан і тенденції


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.