Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

География, Экономическая география География, Экономическая география

Ландшафт, як природно-територіальний комплекс

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Ландшафт ЛАНДШАФТ - це генетично однорідний ПТК, що має однаковий геологічний фундамент, один тип рельєфу, однаковий клімат і складається із властивих тільки даному ландшафту набору динамічно сполучених і закономірно повторюються у просторі основних і другорядних урочищ (Н. А. Солнцев). ЛАНДШАФТ - це ПТК з закономірно побудованої системою морфологічних частин (фацій, урочищ, місцевостей), утворених на загальній структурно-літологічної основі. Він відрізняється своїм кліматом, характером рослинного покриву, грунтів, індивідуальної морфологічної структурою, яка дає можливість відрізнити один від іншого ландшафт (К. І. Геренчук). Зонально-азональні однорідність ландшафту знаходить своє вираження, насамперед в спільності фундаменту, макрорельефа і клімату. За таких умов (за Солнцеву), в процесі розвитку ландшафту формується строго певний набір елементарних геокомплексов (фацій, урочищ), тобто своєрідна морфологія ландшафту. А. Г. Ісаченко вважає, що ландшафт - це основна категорія фізико-географічного розподілу, і він як би займає вузлове положення в системі фізико-географічних одиниць. Причини відокремлення регіональних комплексів на верхніх і нижніх щаблях мають принципово різну природу. Регіональні комплекси формуються під впливом зовнішніх факторів - зонального розподілу сонячного тепла, і азональні диференціації земної кори. Морфологічна диференціація, тобто формування простих геокомплексов, є результат внутрішніх причин, слідство розвитку самого ландшафту при взаємодії всіх його компонентів. Зональні і азональні чинники створюють свого роду фон, на якому розгортається складна сукупність географічних процесів, що призводять до внутрішньої диференціації ландшафту. Порівнюючи ландшафт з регіональними комплексами більш високого рангу не можна не помітити, що між ними є істотна відмінність: жодна азональні одиниця більш високого рангу не має зовнішніх властивістю ландшафту - неподільна як зональному, так і в азональні відношенні. Отже, жодна з цих одиниць у силу своєї складності та генетичної неоднорідності не може розглядатися як основне еталон фізико-географічних умов. Елементарні комплекси не дають кожен окремо повного уявлення про типових природних особливості території. Серед фацій і урочищ нерідко зустрічаються комплекси, нетипові для даної ландшафтної зони, області, провінції. В. В. Сочава відзначав, що урочище або група урочищ не можуть бути основною таксономічної одиницею тому, що вони не дають повного уявлення про місцеву структурі географічного середовища. Подібні фації і урочища багаторазово повторюються. Індивідуальні риси комплексів відступають на останній план, а на перше місце виступають риси подібності, або типологічні ознаки. Тому, морфологічні одиниці, як правило, вивчаються в морфологічному плані, тоді як при дослідженні ландшафтів необхідно в першу чергу звертати увагу на індивідуальну специфіку. Ландшафт відрізняється від елементарних геокомплексов незрівнянно більш тривалою історією існування і більшою стійкістю по відношенню до зовнішніх впливів, в тому числі і до впливу людини. Фації ж змінюються на наших очах, і, до того, корінним чином, так що від колишньої їх природної структури майже не залишається слідів.

Інакше кажучи, основним об'єктом географічного вивчення повинна бути така територія, в межах якої виявляється весь закономірний ряд географічних комплексів - фацій і урочищ - в їх типових поєднаннях, тобто ландшафт в його регіональному розумінні. Ландшафт - це значно більше автономна система, ніж урочищі або фація. У рамках ландшафту можна ставити питання про всебічне вивчення географічних взаємозв'язків і процесів, чого не можна сказати про простих географічних комплексах. На користь уявлень про ландшафт. Як основний одиниці фізико-географічної диференціації, свідчить практичний підхід до ландшафту як до об'єкта господарської діяльності. В. В. Сочава і Четиркін В. М. показали, що ландшафт - це саме такий ПТК, щодо якого можна ставити питання про єдиного напрямку господарського розвитку. Представлення А. А. Борзова, Л. С. Берга про поняття &quo ;ландшафт&quo ; надалі уточнювалися, виникло безліч визначень. Запропоновані різними авторами визначення, незважаючи на відмінності в деталях, в більшості своїй близькі. Це дає підставу зробити висновок, що переважаючою і найбільш обгрунтованою є так звана регіональна трактування ландшафту. Проте до цих пір різні автори вкладають у це поняття різний зміст. В даний час є три трактування поняття &quo ;ландшафт&quo ;: регіональна, типологічна і трактування ландшафту як цілого поняття. Трактування ландшафту як регіональної одиниці, тобто як географічного індивідуума, як основний регіональної одиниці, бере свій початок від робіт Л. С. Берга, який розглядав ландшафт як основну одиницю географії, географічний індивід або особина. Регіональний напрям розуміння &quo ;ландшафт&quo ; вперше було найбільш докладно обгрунтовано Л. Г. Ременскім. Регіональної або індивідуального трактування ландшафту дотримувалися і дотримуються А. А. Григор 'єв, С. В. Колесник, А. Г. Ісаченко, Н. А. Солнцев та інші. Відповідно до регіональної трактуванні ландшафт це, по-перше, конкретна (індивідуальна) територіальна одиниця, по-друге, це досить складний географічний комплекс, по-третє, ландшафт являє собою основну фізико-географічну одиницю, основний об'єкт територіального дослідження. Регіональне тлумачення ландшафту поєднує як індивідуальний, так і типологічний підхід до вивчення географічних комплексів і передбачає обов'язкову систематизацію останніх в типологічному плані. Але на відміну від &quo ;типологічного&quo ; розуміння регіональне подання про ландшафт виходить з наявності різноякісних, разнопорядкових геокомплексов і з визнання первинності конкретних географічних одиниць, розглядаючи поняття про види і типи як результат подальшого їх узагальнення. Умовне найменування цього напряму означає тільки те, що ландшафт розуміється як конкретний регіональний комплекс і як початкова одиниця фізико-географічного районування. Типологічне трактування ландшафту закладена роботами О. М. Пономарьова, М. А. Первухін, Б. Б. Полинова, фактично також С. С. Невструева, частково Л. С. Берга . А. І. Перельман в спеціальному примітці до статті про геохімічних принципах класифікації ландшафтів обмовляється, що він дотримується типологічного розуміння терміну &quo ;ландшафт&quo ; і не вважає його синонімом &quo ;фізико-географічне району&quo ;, як це роблять деякі дослідники.

Активним захисником і пропагандистом цієї трактування є М. А. Гвоздецький. Слід зазначити, що типологічне трактування поняття &quo ;ландшафт&quo ; виникла ще в 30-і роки, але не зустріла особливо широкої підтримки в даний час серед географів, оскільки вона відкидає вішають значення регіональних одиниць. Наприклад, Н. А. Гвоздецький вважає, що якщо виходити з уявлення про індивідуальність ландшафту, визнати його як основну одиницю територіального дослідження, виникає необхідність вивчення кожного ландшафту окремо. Це може призвести до безперспективність такого підходу, особливо в умови нашої країни, величезна територія представляє складну мозаїку дрібних регіональних одиниць. Тим часом, типологічний підхід, значення якого ясно представляв Берг, має колосальні переваги, дозволяючи здійснювати широку інтерполяцію і навіть екстраполяцію при використання для дослідження аерофотоматеріалов, еталон дешифрування аерознімки та ін Згідно так званому поданням ландшафт - це тип території або вид географічних комплексів, тобто не сама територія, а лише сукупність деяких загальних типових властивостей, притаманних тим чи іншим однорідним ділянок території незалежно від їх рангу і особливості функціонування. Як відомо, всяке поняття про тип може виникнути лише остільки, оскільки існують конкретні об'єкти. Інакше кажучи, уявлення про конкретні явища первинно, а ідея &quo ;типу&quo ; - вторинна. Представники типологічного напрямку вважають, що термін &quo ;ландшафт&quo ; застосовувати до будь-класифікаційними категоріями, до будь-яких одиницям класифікації території або місцевості за їх властивостями. Наприклад, можна говорити про пустельному ландшафті взагалі, про ландшафт піщаної пустелі т. д. Поняття ландшафту в типологічному розумінні в сенсі слововживання аналогічно поняттю грунту. Можна сказати &quo ;степова грунт&quo ;, &quo ;степовий ландшафт&quo ;, але не можна говорити &quo ;грунт Руської рівнини&quo ;, &quo ;грунт Кавказу&quo ;. На думку представників типологічного напрямку, ландшафт існує в такому розумінні і на тих самих правах як тип, підтип, вид і т. д. грунту в грунтознавстві, як тип рельєфу в геоморфології. ЛАНДШАФТ - як загальне поняття найбільш активно пропагує Ф. М. Мілько. Поняття &quo ;ландшафт&quo ; у цьому трактуванні тотожне поняттю географічного комплексу взагалі, не залежно від обсягу та таксономічного значення. Деякі географи вважають за можливе іменувати &quo ;ландшафтом&quo ; і всю Руську рівнину, і окремий яр, і взагалі будь-який шматочок земної поверхні. Однак навіть із термінологічної точки зору, як зазначає Н. А. Солнцев, нераціонально іменувати &quo ;ландшафтом&quo ; такі різні і незрівнянні географічні поняття, як Російська рівнина і яр або Середньо-Сибірське плоскогір'я і ялинник. Крім того, в ландшафтознавство вже є два тотожних &quo ;загальних&quo ; терміну-ПТК і ТК і немає потреби в третьому синоніми. Ландшафтами з цієї точки зору можуть бути названі як типологічні, так і регіональні одиниці будь-якого класифікаційного та територіального рангу. У сенсі слововживання поняття ландшафту в цьому випадку аналогічно рельєфу, клімату.

Невдоволений московською політикою, Самойлович неохоче приєднався до грандіозного походу на Крим, що його у 1686 р. організували росіяни. Хоч у ньому брало участь понад 100 тис. росіян і майже 50 тис. козаків, брак підготовки й тяжкі природні умови призвели до провалу цієї акції та великих втрат. Вороже настроєні представники старшини звинуватили Самойловича в тому, ніби він незаконним шляхом збагатив себе й свою родину, а російські воєводи звалили на нього вину за провал походу, внаслідок чого у 1687 р. Самойловича скинули й заслали до Сибіру. Територіальний поділ Для українців позитивним моментом їхнього перебування в Речі Посполитій до 1648 р. було те, що вона об'єднувала майже всіх їх у єдиній політичній системі. Починаючи ж із періоду Руїни Україна протягом майже 300 років лишалася розділеною. Важливі відмінності мали виникнути не тільки між українцями польської та російської сфер впливу, вони стали проступати навіть у межах кожної з них. Землі, на яких проживало близько 4 млн українців, наприкінці XVII ст. набували своїх особливих політичних, адміністративних та регіональних рис

1. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

2. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

3. Правовий статус територіальних громад

4. Проблеми впровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні

5. Літературна мова і територіальні діалекти

6. Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність
7. Ожиріння як медико-соціальна проблема
8. Українсько-румунська зовнішньополітична конфронтація: територіальний, ідеологічний та дипломатичний аспект

9. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

10. Характеристика природного комплекса Черного моря

11. Природно-техногенное районирование территории рб при воздействии нефтегазового комплекса на природную среду

12. Право як спеціальне соціальне явище

13. Сохранение природного ландшафта как объекта культурного наследия: пример Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова

14. Структура элементарных природно-территориальных комплексов

15. Природные комплексы и природные условия крупных территорий России

16. Антарктические оазисы как природный комплекс

Сумка-мини для раскрашивания "Модница" (контур-серебро).
В комплекте: сумка с контурным рисунком (с одной стороны сумки), 6 маркеров, украшения для декорирования. Размер сумки: 20х13 см.
539 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Облегченный вариант без тента. Велосипед имеет удлиненную металлическую
1560 руб
Раздел: Трехколесные
Копилка "Свинка с мелом", 20x15x16 см, арт. 223018.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
695 руб
Раздел: Копилки

17. Подземные стоки и их значение в развитии современных природных комплексов

18. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

19. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

20. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

21. Порівняльний фармакологічний аналіз імунотропних властивостей ряду антибактеріальних препаратів, які застосовуються при туберкульозі легенів

22. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин
23. Організація як соціальне утворення
24. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

25. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

26. Тривожність як соціально-педагогічне явище

27. Соціальна психологія як наука

28. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

29. Роль релігії як соціального інституту в розвитку суспільства

30. Бідність як соціальна проблема

31. Групи самодопомоги як інноваційна форма соціальної роботи

32. Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты
Средство моющее для стирки белья биоразлагаемое "Synergetic", 5 л.
Высококонцентрированное профессиональное средство для стирки любых видов тканей. 100% смываемость, не остается на одежде. Эффективно для
1111 руб
Раздел: Гели, концентраты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

33. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

34. Соціологія як соціальна система

35. Явище альтруїзму як категорія соціальної психології

36. Податки і збори, які застосовуються при завозі товарів на митну територію України

37. Онтологія техніки як соціально-філософська проблема

38. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку
39. Орбитальный комплекс "Буран"
40. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

41. Финансово-кредитное управление развитием оборонного комплекса России

42. Военно промышленный комплекс России

43. Опасные природные явления: землетрясения, оползни, наводнения и т.д.

44. Развитие и размещение отраслей топливно-энергетического комплекса России

45. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

46. Природные зоны Северной Америки

47. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

48. Территориально-рекреационный комплекс Подольского района

Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки
Набор Philips Avent № 67 "Подарочный набор для малыша 6+".
Подарочный набор Philips Avent для малыша 6+ №67 содержит все необходимые аксессуары для того, чтобы приготовить еду для малыша, накормить
1101 руб
Раздел: Наборы для кормления
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор А" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый фонарик, первый вентилятор, провести первые эксперименты с магнитом — всего 15 разных проектов,
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

49. Топливно-энергетический комплекс мира

50. Агропромышленный комплекс Центрально-Чернозёмного района

51. Топливно-энергетический комплекс Украины

52. Транспортный комплекс России

53. Природные ресурсы как экономический фактор

54. Природные ресурсы
55. Транспортно энергетический комплекс Дальнего Востока
56. Агропромышленный комплекс Новосибирской области

57. Важнейшие природные соединения алюминия

58. Платежи за использование природных ресурсов

59. Право собственности на природные ресурсы

60. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

61. Механизм охраны окружающей природной среды

62. Устойчивые словесные комплексы в (немецком) публицистическом тексте

63. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

64. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

Термо ланч-бокс "Bento" (арт. TK 0049).
Термо ланч-бокс "Бенто" предназначен для тех, кто ценит комфорт при обеде, но не обладает большим количеством времени. Быстро
617 руб
Раздел: Штучно
Зеркальце карманное "Котик", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Коробка подарочная "Цветы и павлиньи перья".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

65. Создание электронного обучающего комплекса по дисциплине "Инновационный менеджмент"

66. Выборочные ответы к государственному экзамену факультета ВМС специальности 2201 "Вычислительные машины комплексы систем и сети"

67. Расчет надежности, готовности и ремонтопригодности технических средств и вычислительных комплексов

68. Автоматизированное рабочее место регистрации и документирования комплекса средств автоматизации

69. Применение программного комплекса Electronics Workbench для разработки радиоэлектронных устройств

70. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)
71. Комплекс физических упражнений при вертебробазилярной недостачности
72. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

73. Природные воды

74. Природные и техногенные катастрофы

75. Природные ресурсы - как основа функционирования мировой экономики

76. Природные ресурсы России

77. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

78. Комплекс профессиональных способностей вузовского преподавателя

79. Электроснабжение технологической площадки № 220 Карачаганакского перерабатывающего комплекса

80. Металлургический комплекс

Гарнитура беспроводная "FreeMotion B680", чёрная.
Технические характеристики: Питание: Li-Ion аккумулятор. Тип подключения: беспроводной Bluetooth. Тип наушников:
670 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Футбольный мяч "Moscow", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор цветных карандашей "Progresso", 24 штуки.
Цветные монолитные карандаши в лаковой оболочке. Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие,
793 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Производство плавленого периклаза из природного брусита

82. Разработка роботизированного комплекса на базе пресса для склеивания заготовок

83. Изучение построения робототехнических комплексов для нанесения лакокрасочных материалов в мебельной промышленности

84. Проект производственного комплекса базы МСУ

85. Разработка предложений по созданию единого логистического (информационного) центра транспортного комплекса Калининградского региона

86. Автоматизированные технологические комплексы
87. Учебно-лабораторный комплекс по удаленному администрированию цифровых телефонных станций с использованием локально-вычислительной сети
88. Народная художественая промышленность, её зарождение и развитие на територии Украины

89. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

90. Агропромышленный комплекс Украины

91. Оптическая спектроскопия кристаллов галита с природной синей окраской

92. Составление комплексов упражнений при заболеваниях опорно-двигательного аппарата

93. Влияние природного радиоактивного фона на здоровье человека

94. Комплекс утренней гимнастики

95. Природное и социальное в человеке

96. Адсорбенты и ионные обменники в процессах очистки природных и сточных вод.

Конструктор металлический для уроков труда №3, 292 элемента.
Конструктор металлический имеет в своем составе 292 детали, из которых можно собрать 5 моделей - наибольшее количество в серии
392 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Электроминикар Tokids "Лев", цвет желтый.
Помимо того, что каталка может развивать моторные функции, научиться управлять своим собственным маленьким автомобильчиком, она также
1261 руб
Раздел: Электромобили
Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Природный газ

98. Загрязнение природных вод

99. Проблемы государственного регулирования нефтяного комплекса России в условиях рынка


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.