Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Укоопспілка Львівська Комерційна Академія Кафедра міжнародних економічних відносин Робота перевірена і допущена до захисту Завідувач кафедри МЕВ, професор, д.е.н. Мокій А.І. “ “ 2005р. Дипломна робота на тему: “Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства (за матеріалами ЗАТ «Проммонтаж СУ-27»)” Виконав: студент 581 групи факультету міжнародних економічних відносин спеціальності 7.030403 Малютяк О. М. (підпис) Науковий керівник к.е.н., Москалик Р.Я. (підпис) Львів 2005 АНОТАЦІЯ Дипломна робота присвячена дослідженню та розробці стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства ЗАТ «Проммонтаж СУ-27». Проаналізовано основні показники ефективності здійснення зовнішньоекономічних операцій та основні шляхи їх підвищення. Досліджено тенденції розвитку українського ринку будівельної галузі та особливості діяльності на ньому ЗАТ «Проммонтаж СУ-27». Проведено аналіз ефективності експортних операцій підприємства та розроблено пропозиції щодо удосконалення подальшої роботи підприємства, зокрема у сфері зовнішньоекономічної діяльності. A O A IO he Diploma paper is devo ed o research-a d-developme s ra egy of i creasi g he efficie cy for expor ac ivi y of «Prommo azh SY-27». he basic i dexes of efficie cy of realiza io ex er al eco omic opera io s a d me hod of heir i crease are a alyzed. he e de cies of Ukrai ia marke for buildi g i dus ry a d he ac ivi y of “Prommo azh SY-27” o his marke have bee researched. he effec ive ess of he expor opera io of his e erprise has bee a alyses a d he ways of improveme i fur her fu c io i g of he e erprise, par iculari y i he sphere of foreig rade ac ivi y have bee sugges ed. ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1 Економічна сутність експортної діяльності 1.2 Методи розрахунку ефекту та ефективності експорту товарів та послуг Висновки до розділу РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 2.1 Загальні тенденції ринку будівельної галузі 2.2 Аналіз конкурентоспроможності основної продукції та підприємства в цілому 2.3 Оцінка економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності ЗАТ «Проммонтаж СУ-27» Висновки до розділу РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ПІДВИШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ «Проммонтаж СУ-27» 3.1 Напрями підвищення ефективності експортної діяльності ЗАТ «Проммонтаж СУ-27» 3.2 Маркетингова стратегія зовнішньоекономічної діяльності ЗАТ «Проммонтаж СУ-27» Висновки до розділу Висновки Список літератури Додатки ВСТУП Для будь-якої країни роль зовнішньоекономічної діяльності важко переоцінити. Експортно-імпортна діяльність, як найбільша за своїми масштабами у зовнішньоекономічному процесі, відіграє дуже суттєву роль у розвитку національної економіки, входження країни у міжнародну економічну інтеграцію. У деяких країнах експортно-імпортна діяльність – це єдина можливість отримати той чи інший товар, відсутній на її території. Згідно із визначенням Джорджа Сакса: “ економічний успіх будь-якої країни світу залежить від зовнішньої торгівлі.

Ще жодній країні не вдавалося створити здорову економіку, ізолювавшись від світової економічної системи.”. У сучасних умовах активна участь України у світовій торгівлі пов`язана із значними перевагами: вона дозволяє більш ефективно використовувати у країні ресурси, які є, пристосуватися до світового досягнення науки і техніки, у більш короткий термін здійснити структурну перебудову своєї економіки, а також більш повно і різноманітно задовольнити потреби населення. Актуальність теми дипломної роботи обумовлена кількома об'єктивними причинами в умовах сучасного економічного становища. Розглянемо найбільш істотні з них. Зовнішньоекономічна діяльність є однією з основних форм економічних відносин України з іноземними державами. Конституцією, Декларацією про державний суверенітет України і Законом України «Про економічну самостійність України» встановлено, що однією з основ реалізації державного суверенітету України є її самостійність при здійсненні і регулюванні зовнішньоекономічних відносин . Однією з форм здійснення зовнішньоекономічної діяльності є зовнішня торгівля. Вона відіграє величезну роль у підвищенні економічного добробуту держави, поліпшенні рівня життя населення і зміцненні положення держави на світовій арені. Експортні операції, як складова частина зовнішньої торгівлі є найважливішим джерелом одержання прибутку держави. Досягнення максимальної ефективності експортних операцій, а, отже, максимізація прибутку можлива тільки з використанням знань і досвіду, накопичених протягом тривалого часу. Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності можуть бути фізичні і юридичні особи, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність з метою одержання прибутку і встановлення міжнародних економічних відносин. Діяльність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності регулюється Законом України від 16.04.1991р. «Про зовнішньоекономічну діяльність». Відповідно до даного закону зовнішньоекономічна діяльність визначається як діяльність суб'єктів господарської діяльності України й іноземних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, побудована на взаєминах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами . Основними ланками при здійсненні експортних операцій є промислові підприємства, а також різні невиробничі організації. Тому вивчення експортних операцій держави в цілому не можливо без розгляду й аналізу окремих експортних операцій окремих підприємств. Тема даної дипломної роботи присвячена вивченню експортних операцій ЗАТ “Проммонтаж СУ-27”, що займають значну частку в обсязі реалізації даного підприємства. Предметом даної дипломної роботи виступає ефективність експортної діяльності підприємства. Саме від ефективності проведення зовнішньоекономічних операцій залежить успішність виходу підприємства на зовнішні ринки та конкурентоспроможність товарів та послуг. Метою даної дипломної роботи є аналіз результатів експортних операцій і розробка рекомендацій з підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: розгляд теоретичних основ організації експортних операцій; вивчення методів розрахунку ефекту та ефективності експорту; дослідження статистичних даних про тенденції ринку та зовнішньоторговельний оборот підприємства; аналіз ефективності проведення експортних операцій ЗАТ “Проммонтаж СУ-27”; розробка заходів щодо поліпшення організації й підвищення ефективності експортних операцій.

В процесі дослідження використовувались економіко-математичні методи, зокрема для розрахунку і оформлення результатів роботи використовувався статистичний пакет S a is ika.Розробці вивіреної стратегії розвитку підприємства сприяє якісний економічний аналіз діяльності підприємства. Для визначення найбільш вигідного ринку для здійснення зовнішньоекономічної діяльності використаний метод кластерного аналізу. Дипломна робота складається з трьох розділів. В першому розділі досліджуються теоретичні засади експортної діяльності, висвітлено основні концепції, розглянуто основні методи розрахунку ефекту та ефективності експорту. В другому розділі досліджується українська будівельна галузь, місце ЗАТ «Проммонтаж СУ-27» на цьому ринку. Аналізується конкурентоспроможності основної продукції підприємства, та проводиться оцінка економічної ефективності зовнішньоекономічної діяльності ЗАТ «Проммонтаж СУ-27». В третьому розділі наведено ряд рекомендацій щодо підвищення економічної ефективності експортної діяльності підприємства, запропоновані застосування маркетингової стратегії при виході на зовнішні ринки. РОЗДІЛ 1 Теоретично-методичні засади дослідження ефективності експортної діяльності 1.1 Економічна сутність експортної діяльності Серед різноманітних форм зовнішньоекономічної діяльності історично першою та переважаючою є міжнародна торгівля, тобто міжнародний обмін продуктами й послугами. Першою спробою теоретично обґрунтування ричи, напрямів, ефективності міжнародної торгівлі та розробки рекомендацій щодо зовнішньоторговельної політики була концепція меркантилізму (від італ. merca e – торгівля). Ранній меркантилізм ідеологами якого були У Стаффорд (Англія), Г. Скаруффі (Італія), виник наприкінці ХV ст. та ґрунтувався на доктрині “грошового балансу” - нагромадження грошей внаслідок вивезення товарів при забороні (або суб’єктивному обмеженні) вивезення грошей. Прихильники цієї концепції дотримувались поглядів згідно з якими державі слід продавати на зовнішньому ринку якомога більше будь-яких товарів, а купувати – якомога менше. При цьому в країні повинно накопичуватись золото, яке за тих часів ототожнювалось із багацтвом нації. Теорія пізнього меркантилізму Т. Мен (Англія), А. Серра (Італія), А. Мокретўєн (Франція)) розкривалась з другої половини ХVI ст. до середини ХVIII ст. Основним змістом цього напряму є доктрина “активного торговельного балансу”, який можна було забезпечити шляхом активізації зовнішньої торгівлі при перевищені доходів від експорту порівняно із витратами на імпорт, а також у результаті розвитку посередницької торгівлі (перепродаж іноземних товарів, надання транспортних послуг, кредитів з метою одержання додаткових надходжень від операційна зовнішніх ринках). З цією метою держава повинна була обмежувати ввезення вітчизняних товарів, використовуючи переважно фінансові методи заохочення експорту. Розвиток міжнародної торгівлі в епоху після Великих географічних відкриттів і переходу провідних країн до крупного машинного виробництва зумовив появу теорії абсолютних переваг. ЇЇ автором став Адам Сміт, який, використовуючи трудову теорію вартості, у відомій праці “Дослідження про природу та причини багацтва народів” (1776р.)

У дн, зазначен у частинах першй  другй ц статт, допускаються роботи, припинення яких неможливе через виробничо-технчн умови (безперервно дюч пдпримства, установи, органзац), роботи, викликан необхднстю обслуговування населення. У ц дн допускаються роботи з залученням працвникв у випадках та в порядку, передбачених статтею 71 цього Кодексу. Робота у зазначен дн компенсуться вдповдно до статт 107 цього Кодексу. Стаття 74 Щорчн вдпустки Громадянам, як перебувають у трудових вдносинах з пдпримствами, установами, органзацями незалежно вд форм власност, виду дяльност та галузево належност, а також працюють за трудовим договором у фзично особи, надаються щорчн (основна та додатков) вдпустки з збереженням на х перод мсця роботи (посади)  заробтно плати. Стаття 75 Тривалсть щорчно основно вдпустки Щорчна основна вдпустка надаться працвникам тривалстю не менш як 24 календарних дн за вдпрацьований робочий рк, який вдлчуться з дня укладення трудового договору

1. Розробка заходів з підвищення ефективності операційної діяльності ВАТ "Дніпропетровськгаз"

2. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

3. Розробка заходів щодо врегулювання відносин власності на майно

4. Кримiнально-правовi заходи щодо затримання злочинцiв у дiяльностi ОВС (Уголовно - правовые меры по задержанию преступников в деятельности ОВД)

5. Фінансові методи збільшення капіталу

6. Кримiнально-правовi заходи щодо затримання злочинцiв у дiяльностi ОВС
7. Заходи щодо формування стада української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби
8. Закономірності формування, фактори ризику й заходи щодо профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону

9. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

10. Заходи щодо зменшення пестицидного навантаження на агроекосистеми

11. Резерви збільшення випуску та реалізації продукції

12. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

13. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

14. Рентабельність підприємства

15. Управління утворенням прибутку підприємства

16. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

Умные кубики. Орнаменты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Орнаменты" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Настольная игра "Кортекс".
Сможете отличить баскетбольный мяч от клубники на ощупь или за долю секунды увидеть выход из лабиринта? А молниеносно запомнить предметы и
914 руб
Раздел: Карточные игры
Книга-сейф "Английский словарь", цвет: черный, 24 см.
Этот сейф-шкатулка - точная имитация книги. Будучи поставленным на книжную полку, он ловко затеряется среди настоящей литературы, сохранив
711 руб
Раздел: Копилки

17. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

18. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

19. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

20. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

21. Обґрунтування проекту підвищення рівня конкурентоспроможності продукції (за матеріалами ТОВ ДКБ "Ротекс" (м. Київ))

22. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")
23. Підвищення рівня природничо-наукових знань
24. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

25. Оподаткування прибутку підприємства

26. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

27. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

28. Санація і реструктуризація як основа заходів оздоровлення стану дніпропетровського обласного комунального підприємства "Облпаливо"

29. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення рентабельності фінансових результатів на прикладі ВАТ "Племінний завод "Біловодський" Луганської області

30. Планування та проведення профілактичних заходів щодо алеутської хвороби норок в Краснолиманському звірогосподарстві Донецької області

31. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

32. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука "Омега", розовый, 32 литра, 49x35x18 см.
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Водоотталкивающая
1364 руб
Раздел: Без наполнения
Кастрюля со стеклянной крышкой, 4 л.
Объем: 4 л. Диаметр: 20 см. Глубина: 12,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
811 руб
Раздел: От 3,1 до 5 литров
Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. К данной ручке подходят
410 руб
Раздел: VIP-ручки

33. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

34. Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку

35. Методика оптимизации рентабельности экспортного контракта

36. Финансовый анализ рентабельности и ликвидности предприятия на примере ООО "X"

37. Бизнес-план. Расчёт рентабельности предприятия

38. Применение статистических методов в изучении прибыли и рентабельности
39. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення
40. Два ключевых показателя. Матрица рентабельности как средство управления ассортиментом

41. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

42. Розробка підсилювача

43. Анализ рентабельности организаций

44. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

45. Анализ прибыли, рентабельности, работ и услуг

46. Показатели рентабельности и сфера их применения в финансовом анализе и планировании деятельности предприятия

47. Розподіл прибутку

48. Рентабельность. Её виды и порядок расчета

Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики
Средство от садовых муравьев "Муравьин", 300 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Препарат разрешен для
337 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

49. Рентабельность и резервы ее роста

50. Інфляція та антиінфляційні заходи

51. Показатели рентабельности и их расчет

52. Рентабельность сельскохозяйственного производства

53. Цена и рентабельность во внешней торговле

54. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи
55. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький
56. Організація евакуаційних заходів

57. До проблеми оцінки професійногорівня керівників шкіл

58. Розробка многоконтурной системи автоматичного керування шахтними котельними установками

59. Розробка та виконання програм на мові pascal.

60. Разработка управленческих решений на основе анализа и оценки прибыли и рентабельности промышленного предприятия

61. Повышение рентабельности производства мяса крупного рогатого скота

62. Управление прибылью и рентабельностью торгового предприятия

63. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення (на матеріалах АКБ "Правекс-Банк")

64. Планування та фінансування заходів з охорони праці

Комплект детского постельного белья 1.5 "Принцесса".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Подушка для автокресел, детская "Roxy" от 1 до 3 лет.
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
391 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Магнитные истории "Мир вокруг".
Детская магнитная игра "Мир вокруг" поможет в большом кругу друзей весело провести время. Она заключается в следующем – ребенку
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

65. Головні шкідники картоплі та заходи захисту культури від них

66. Електрифікація лінії хімічної обробки соломи і розробка системи автоматичного керування

67. Правила догляду та утримання кролів. Загальні ветеринарно-санітарні та профілактичні заходи

68. Розробка індустріальної енергозберігаючої технології вирощування та збирання соняшнику

69. Себестоимость и рентабельность зерна на примере СПК "Октябрь" Кугарчинского района Республики Башкортостан

70. Лікувально-профілактичні заходи при гельмінтозах свиней
71. Маржинальный анализ прибыли и рентабельности
72. Рентабельность предприятия

73. Бухгалтерский анализ рентабельности предприятия

74. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

75. Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукції

76. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

77. Порядок видачі ліцензій щодо обігу алкогольної продукції

78. Принципи розробки та оцінки державної політики України

79. Види запобіжних заходів у кримінальному процесі

80. Розробка технологічного процесу виготовлення друкарських форм для випуску журнальної продукції

Подарок «Вкусный Новый год».
Новый год - это волшебное время, которое особенно ждут самые маленькие. Подарочный набор «Вкусный Новый год» станет отличным решением для
350 руб
Раздел: Новогодние наборы от My-shop.ru
Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1624 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Подставка для канцелярских принадлежностей "Attache", 7 секции, металлическая сетка, 110x165x175 мм, цвет.
Подставка из 7 секций для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Выполнена из металла (сетка). Секции расположены в форме цветка.
805 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

81. База даних фільмотеки: розробка проекту

82. Методи розробки структури програми

83. Порядок розробки програмного модуля. Атестація програмних засобів

84. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

85. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

86. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ
87. Розробка алгоритму операційного автомату, синтез керуючого автомату з жорсткою логікою типу Мілі
88. Розробка власного класу STRING

89. Розробка дизайну та друкування оригінал-макету брошюри спеціальності "Монтаж і експлуатація гідроенергетичних установок"

90. Розробка імовірнісної моделі криптографічних протоколів

91. Розробка інформаційної системи для роботи менеджера фірми

92. Розробка математичної програми в середовищі С++

93. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

94. Розробка програм мовою С++

95. Розробка програми мовою програмування С++ по пошуку коренів нелінійних рівнянь

96. Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу

Лестница-стремянка, 3 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 67,5 см. Количество ступеней: 3.
1288 руб
Раздел: Лестницы
Комплект боковых ограждений для кровати Polini Simple/Basic, белый.
Комплект ограждений подходит для кроваток 140х70 см коллекций Polini Simple и Basic. Они могут крепиться как с одной стороны кровати, так
910 руб
Раздел: Аксессуары для кроваток
Набор мебели "Счастливые друзья", PT-00314.
В наборе: мебель для ванной, аксессуары. Материал: пластмасса. Возраст: 3+.
582 руб
Раздел: Ванные комнаты

97. Розробка програмного продукту "Тестер"

98. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

99. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.