Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Перспективи соціального розвитку України

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Кафедра «Соціології» Курс: «Загальна соціологія» Тема: «Перспективи Соціального розвитку України» Харків – 2008 Прогнозування соціального розвитку України Стратегічна мета трансформації українського суспільства полягає в розбудові «суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави». Реалізація її потребує кардинальних реформ усіх сфер суспільного життя. Загальнонаціональне незалежне соціологічне дослідження громадської думки, дані якого були оприлюднені Українською освітньою програмою ринкових реформ (УОПРР), засвідчило, що більшість громадян України прагнуть негайного проведення процесу реформування. Відомо, що смисл моделі трансформації суспільної системи відповідно до ймовірнісного, самоорганізаційного методу, теорії синергетики полягає в тому, що перехід від гіршого стану соціальної системи до кращого зв'язаний з нелінійними, стрибкоподібними змінами режимів розвитку. Звичні методи управління, за якими результати є пропорційними управлінським рішенням тут не спрацьовують, а потрібно побудувати специфічний проект, часто оснований на парадоксальних висновках нелінійної теорії динамічних систем. Саме зазначена теорія виражає фундаментальну характеристику поведінки складних систем в умовах нестабільності або перехідного стану. Це можна зробити за допомогою спеціально створених катастрофістами моделей, на базі яких можна здійснити операційне дослідження можливих варіацій розвитку системи за допомогою інструментарію теорії ймовірності. Зокрема, ми маємо модель переходу системи від гіршого стану до кращого, яка була запропонована задовго до розпочатої перебудови в колишньому Радянському Союзі. Основні її положення передбачають, що спрямовані на покращення стану системи реформи призводять до його погіршення, яке викликає опір елементів системи подальшим змінам. Величина погіршення, необхідного для переходу до кращого стану, порівнюється із зафіксованим покращенням і збільшується в міру стабілізації системи. Слабо розвинута система може перейти до кращого стану майже без попереднього погіршення, в той час як розвинута система в силу своєї сталості на таке поступове, безперервне покращення неспроможна. Якщо систему вдається одразу, раптово, а не поступово, перевести від гіршого сталого стану ближче до кращого, то надалі вона сама собою буде рухатись у бік кращого стану. Зазначену логіку трансформації суспільної системи не можна не враховувати. Як із суб'єктивних, так із об'єктивних причин не вдалось використати можливість швидкої, стрибкоподібної моделі переходу. Тому подальша еволюція українського суспільства уявляється як каскад біфуркацій, який супроводжується новим структуроутворенням, збільшенням асиметрії, метаболізмом процесів, диверсифікацією та ієрархічною перебудовою. У глобальному контексті сьогоднішній стан українського суспільства можна уявити як болісну форму переходу до нових структур суспільного розвитку – ентропії у вигляді конфронтації сил між прихильниками капіталізму й соціалізму.

Вибір того чи іншого напряму подальшого розвитку суспільства залежить від життєвих інтересів населення, що виражається в структурі їх цінностей, або в співвідношенні політичних сил та їх активності. Але така думка є поспішною, позаяк суспільство, що наближається до чергової точки біфуркації, може обрати напрямок розвитку чисто випадково, а науковий прогноз поведінки системи є непередбаченим. Це обумовлено тим, що в кожній суспільній системі існують, крім зазначених, різноманітні компоненти, які дозволяють, з одного боку, зберегти цілісність системи, а з іншого – дати йому можливість саморуху й саморозвитку. Таку динаміку й дозволяє відтворити описана технологія прогнозного соціального проекту. Описаний проект багатоваріантної моделі динамічного розвитку соціальної системи базується на дослідженні фундаментальних підвалин не тільки економічних, політичних, нормативно-правових факторів, а й включає в процес свого аналізу такі компоненти, як мораль, пануючу систему цінностей, поведінкові установки та тощо. Відповідно до самоорганізаційної теорії синергетики, перехід складно організованих соціальних систем до кращого-стану характеризується взаємодією випадкових коливальних рухів аттракторів, або сил, які спрямовують розвиток системи за непередбачуваними траєкторіями. У цей період суспільство, приводить себе в «порядок», зміцнює придатні для цього періоду соціальні інститути та їх функції, а все застаріле, непридатне відкидає. Ключове значення р теорії управління, у даному випадку, приймає фундаментальне поняття політики – демократії як важливого механізму соціального саморегулювання та саморозвитку системи, основаного на прямих та зворотних зв'язках і який відповідає принципам соціальної справедливості. На відміну від інших регулюючих методів керованих систем, які спроможні забезпечити сталий розвиток системи тільки в чітко заданому діапазоні змін, демократія може змінювати стратегію й тактику реформування з метою її самозбереження, тим самим створює умови для саморозвитку. Державна влада, у свою чергу, заради досягнення процесу реформування має впливати на формування нових соціальних відносин так, щоб існуючі суб'єкти соціальної практики самостійно знаходили шляхи діяльності щодо забезпечення свого добробуту. Тобто у відповідності до логіки теорії синергетики, політико-правові зміни, які запроваджуються прогресивною політичною елітою, у напрямку демократизації суспільного життя та лібералізації економічних відносин викличуть зміни в поведінці великої кількості людей. В результаті такі зміни, особливо в системі потоків прибутку та витрат суб'єктів соціальної дії, обов'язково будуть сприяти створенню таких механізмів суспільної координації, що дозволить їм забезпечити задоволення своїх власних потреб, використовуючи доступні для цього засоби. А діяльність, спрямована на задоволення власних потреб, буде відтворювати або створювати нові об'єкти. Ці продукти (предмети, інститути чи події) являють собою матеріальне вираження творчого потенціалу автономної структури і є необхідним здобутком суспільної системи взагалі. Саме таким усталеним елементам може бути забезпечена у цьому разі суспільна трансформація України.

Можна прийняти цю логіку як один із варіантів подальшого соціального розвитку України. Але В. Парето, який теж відзначав важливу роль еліти щодо напрямків та тенденцій розвитку суспільства, разом з тим підкреслював, що бажання еліти і створені нею ідеї мають межі свого впливу й аж ніяк не всесильні, позаяк у соціумі діють об'єктивні сили притягання-відштовхування, прийняття-неприйняття, що базуються на досвіді його соціокультурної спадщини. Отже, ідеї й норми, які має прийняти суспільство, можуть бути розумними або нерозумними тільки з точки зору їх сумісності або несумісності з традиціями й уявленням більшості населення. З цієї позиції ухвалені елітою управлінські й політичні рішення можуть бути не тільки не логічними й не раціональними, а й принципово неможливими для нормального життєзабезпечення громадян. Якщо ідеї й політико-правові норми, запроваджені елітою, відповідають соціальній психології населення й приймаються ним, то суспільство живе з ними довгі й щасливі роки. Яскравим прикладом цьому факту можуть служити суспільні зміни, які відбулися в другій половині XX ст. в Японії. У її нових директивно-нормативних і політичних документах гармонійно відображені й старовинні звичаї, і традиції, і інноваційні тенденції, і інститути сучасного суспільства. У випадку ж, коли нові ідеї й норми не враховують особливостей духовного досвіду громадян, таке суспільство в кінцевому рахунку породжує диктаторські режими: тоталітаризм і деспотію. Звідси висновок, що неясність і незавершеність соціально-економічних та політичних реформ в Україні можна пояснити відсутністю на рівні державної політики Шляхи реформування та стабілізації розвитку соціальних систем Процес соціодинаміки соціальних систем передбачає безперервний процес їх розвитку. Українське суспільство як складна соціальна система перебуває в стадії глибокого реформування всіх її складових – економічної, соціальної, політичної, духовної. Особливості реформування системи соціально-класових, етнонаціональних, сімейно-шлюбних відносин у сучасних умовах уже були об'єктом дослідження в науковій, навчальній літературі. У даному розділі розглядається характеристика змісту й основних шляхів реформування таких важливих складових соціальних систем, як система соціально-трудових відносин та система соціального буття. Система соціально-трудових відносин та шляхи її реформування Система соціально-трудових відносин являє собою процес взаємодії та взаємозалежності їх відносин, суб'єктів, що реалізуються в трудовій діяльності. У системі соціально-трудових відносин прийнято виділяти основні елементи: суб'єкти та рівні соціально-трудових відносин; предмети соціально-трудових відносин та їх структуру; типи соціально-трудових відносин; фактори розвитку соціально-трудових відносин. Суб'єктами соціально-трудових відносин є окремо найманий робітник, підприємець (роботодавець), держава. Суб'єктами соціально-трудових відносин може виступати також організація (підприємство), певні територіальні утворення тощо. Крім суб'єкта соціально-трудових відносин виділяють також їх рівень, що визначається властивостями соціально-економічного простору, в якому взаємодіють, функціонують суб'єкти соціально-трудових відносин.

З ншого боку, нацоналзм був деструктивною  революцйною рефлексю на слабосилля й збайдужння нмецьких, вважай вропейських, культурних дячв, як цуралися батьквських традицй, а через бюрократичний абсолютизм цлком позбавлен влади. Хоча сам нтелектуали звинувачували у цьому власну дидактичну освту. На думку Кедур (1960), нацоналзм був рухом невизнано молод, «дитячим хрестовим походом». Тому доктрина, що виникла за таких умов, нчого доброго не вщувала; а воно так  сталося. Адже культурних дячв, що врили в тисячолтн царство нацоналзму, це довело до терору й нищвного розорення етнчно мшаних районв. А от @елнер спростову численн судження Кедур. По-перше, вн знма звинувачення з Канта як головного творця нацоналзму; адже Кантова автономя добро вол стосуться тльки ндивдв, а не спльнот. По-друге, вважа нацоналзм позитивним чинником, безперечно, не в розумнн особисто вартост, якою @елнер нехту, а в розумнн деологчного знаряддя соцального розвитку. По-трет, попри те, що критично налаштован культурн дяч й були безперечними лдерами нацоналстичного руху, вони, все ж, потребували пдтримки нижчого класу, «пролетарату», за який @елнер вважав зрване з насиджених мсць селянство, що юрбами подалося до столиць та мських нетрв

1. Соціальна інфраструктура України

2. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

3. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

4. Історія розвитку України

5. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

6. Філософія соціального розвитку
7. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів
8. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

9. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

10. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

11. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

12. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

13. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

14. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

15. Історія України. Соціально-політичні аспекти

16. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

Шкатулка музыкальная "Сердце", 16x15x7 см, арт. 24806.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
775 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Багетная рама "Stella" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
868 руб
Раздел: Размер 30x40
Папка-портфель пластиковая, А4, синяя (390x320 мм, 4 отделения, усиленная ручка).
Папка-портфель изготовлена из прочного пластика толщиной 0,9 мм. Габаритные размеры, превышающие стандартные, позволяют свободно размещать
507 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

17. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

18. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

19. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

20. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

21. Соціальні наслідки міграцій сільського населення України (1989-2001 рр.)

22. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України
23. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку
24. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

25. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

26. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

27. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

28. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

29. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

30. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

31. Соціальна захищеність дітей в Україні

32. Соціальне партнерство в Україні

Машина "Ракетовоз АРК".
Башня стрелы поворачивается, стрела поднимается, ракета запускается при нажатии на красную кнопку, стекло кабины открывается. Размер:
331 руб
Раздел: Прочее
Подушка с наполнителем "Лебяжий пух. Стандарт", 50x70 см.
Размер: 50x70 см. Цвет: синий. Ткань: 100% хлопок. Наполнитель: заменитель лебяжьего пуха - микроволокно DownFill.
1047 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Конструктор-присоска "Sibelly. Животные", 54 элемента.
Конструктор - присоска "Sibelly" (Сибелли) – это комплект ярких разноцветных присосок различной формы. Благодаря липучкам все
740 руб
Раздел: Мягкий конструктор

33. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

34. Держава і право України в період перебудови соціалізму

35. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.

36. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

37. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

38. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.
39. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття
40. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

41. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

42. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

43. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

44. Болонський процес - перспективи для України

45. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

46. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

47. Аналіз стану соціальної політики в Україні

48. Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

Датчик протечки воды "Сирена AL-150", напольный 90 дБ, батарейка в комплекте.
Датчик протечки воды Сирена AL-150 предупредит вас о появлении воды. Его следует размещать на полу или в месте, где вода появится при
444 руб
Раздел: Прочее
Тележка для маркета.
Размер тележки: 39x36,5x58 см.
785 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие

49. Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

50. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

51. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

52. Формування і розвиток соціальної думки в Україні

53. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії

54. Найбільш перспективні регіони України для розвитку ностальгічного туризму
55. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу
56. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

57. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

58. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

59. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

60. Формування системи соціального захисту в Україні

61. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

62. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

63. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

64. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

Футбольный мяч "St. Petersburg", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная игра "Каркассон".
«Каркассон» — настоящий настольный шедевр с простыми правилами и глубоким игровым процессом. Ход за ходом участники партии создают
990 руб
Раздел: Классические игры
Настольная игра "Свинтус. Правила Этикета" (новая версия).
Об игре Перед вами расширенная версия карточного бестселлера «Свинтус»! Помимо полного набора карт из оригинала, в игру добавлены новые 12
390 руб
Раздел: Игры в дорогу

65. Політичні права і свободи громадян України

66. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

67. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

68. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

69. Історія України

70. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України
71. Господарство України періоду утвердження капіталізму
72. Походження людини та її поява на території України

73. Центральна Рада і пролетаріат України

74. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

75. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

76. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

77. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

78. Податкова політика України

79. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

80. Загальна характеристика конституції України

Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 17 литров, 34х26х16 см.
Серия предназначена для мальчиков 7-10 лет. Яркий и необычный принт привлечет внимание школьников. Надежная конструкция этого
1633 руб
Раздел: Без наполнения
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: оранжевый.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids Comfort 10х8 EVA. В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары, которые
4194 руб
Раздел: Трехколесные

81. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

82. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

83. Поняття, форма та функції Конституції України

84. Соціальні групи

85. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

86. Суверенітет України
87. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
88. Проект кримінального кодекса України

89. Бюджетна ситема України

90. Державний бюджет України і бюджетне право

91. Управління фінансами України

92. Організаційна система управління природокористуванням України

93. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

94. Машинобудування України

95. Бідність в України

96. Вплив російської кризи на економіку України

Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для коляскок "Трость", чёрный.
Размер: 380х180х1100 мм. Цвет: черный.
634 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Перчатки Paclan, виниловые, 100 штук, размер M.
Материал: поливинилхлорид. Без внутреннего напыления. Для одноразового применения. Размер M (средний). Комплект: 50 пар (100 шт).
360 руб
Раздел: Перчатки
Сумка-мешок "Серая".
Сумка мешок с ремнем. Круглое дно. Цвет сумки: серый. Материал: текстиль. Высота: 45 см. Диаметр: 25 см. Дизайн может отличаться от
422 руб
Раздел: Сумки для обуви

97. Міжнародний ринок туристичних послуг України

98. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

99. Особливості перехідної економіки України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.