Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Капітал і праця: механізм взаємодії

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Міністерсво освіти і науки України Київський національний економічний університет Кафедра політичної економії Фінансово-економічних факультетів Курсова робота на тему: &quo ;Капітал і праця: механізм взаємодії&quo ; Студентки I курсу, 2 групи, спеціальності 6508 факультету фінансово-економічного Гончарової М.Ю. Науковий керівник доц. Тимошевська Л.Д. Київ – 2008 Зміст Вступ Капітал як економічна категорія Теорії капіталу Перетворення грошей у капітал. Загальна формула руху капіталу 2 Капітал і праця 2.1 Наймана праця і робоча сила як товар Властивості товару робоча сила. Його вартість Винагорода за працю в ринковій економіці: заробітна плата 3.1 Теорії і суть заробітної плати Форми та системи заробітної плати Номінальна і реальна заробітна плата. Мінімальна заробітна плата та її критерії Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність даної теми визначається тим, що сучасна економіка будь-якої держави тісно пов’язана з такими категоріями, як капітал і наймана праця. Між цими поннятями існує тісний взаємозв’язок, який безпосередньо пов’язаний з економічними відносинами між власником капіталу і власниками робочої сили. Тобто механізм взаємодії капіталу і праці можна розглядати як авансування грошей у виробництво (капітал), яке існує у свою чергу тільки з використанням засобів виробництва і робочої сили (праця). Виробничі відносини між власниками засобів виробництва і власниками робочої сили – це історично обумовлене, суспільно–виробниче відношення між підприємцями, що володіють засобами виробництва, і людьми найманої праці (робітниками), які позбавлені будь–яких засобів виробництва. У даній курсовій роботі висвітлення теми: «Капітал і праця: механізм взаємодії» передбачає розгляд таких аспектів економічних відносин як: соціально-економічного змісту категорії «капітал», враховуючи й альтернативні підходи до трактування її сутності; механізму взаємодії капіталу і найманої праці; соціально-економічної природи заробітної плати, її сутності, форм та систем у ринковій економіці. Капітал підприємства, вкладений у виробництво, а саме у засоби праці та робочу силу, знаходиться в процесі безупинного руху, в результаті призводить до появи додаткової вартості. Робоча сила являє собою сукупність фізичних і розумових здібностей людини, її здатності до праці; та в умовах ринкових відносин «здатність до праці» робить робочу силу товаром. Але це не звичайний товар. Його відмінність від інших товарів полягає в тому, що він, по-перше, створює вартість більшу, чим коштує сам, по-друге, без його залучення неможливо здійснити будь-яке виробництво. Тому капіталіст наймає робітника, точніше його здатність до праці. У той же час наймана праця має оплачуватися, що пояснює соціально-економічну природу заробітної плати. 1 Капітал як економічна категорія Теорії капіталу Термін «капітал» (від лат. – голова) уперше з'являється в XII і XIII ст. і означає «засоби, склади товарів, сума грошей, гроші, позичені під процент». Поступово термін починає вживатися в більш вузькому значенні: грошове багатство виробника або купця. У XVII ст.

цей термін у своєму вузькому значенні став загальноприйнятим, особливо стосовно продуктивного капіталу. Іменник «капіталіст» зустрічається вже в середині XVII ст. і позначає власників капіталу. Слово «капіталізм» пізнього походження запровадив К. Маркс. Капітал, поряд з такими категоріями, як товар, гроші, попит, пропозиція, ціна, належить до найголовніших в ринкових відносинах. Однак його місце – особливе. Він знаходить прояв в товарі (товарний капітал), в грошах (грошовий капітал). Попит, пропозиція та ціна виступають як чинники (фактори), від яких в значній мірі залежить капітал. Одночасно капітал має суттєвий і зворотний вплив – попит, пропозиція і ціна залежать від обсягів капіталу. Капітал виникає тільки там, де підприємець, будучи власником засобів виробництва та грошових ресурсів, знаходить на ринку вільного робітника в ролі продавця робочої сили, наймає його і здійснює процес виробництва товарів з метою одержання більшої вартості, що виступає у формі прибутку. Умовами, за яких функціонує категорія капітал, є: високорозвинуті товарне виробництво, обіг і ринок; наявність такої мотивації діяльності виробника, як особисте збагачення за рахунок одержання прибутку; зосередження в частини господарюючих суб'єктів значної кількості засобів виробництва і грошових ресурсів; наявність людей праці, юридичне вільних, але які позбавлені засобів виробництва і життєвих благ, що змушує їх найматися. Капітал – це авансовані підприємцями у виробництво товарів засоби виробництва, грошові ресурси і засоби на оплату найманої праці, які в процесі своєї продуктивної взаємодії забезпечують зростання вартості та збагачення підприємців. К. Маркс звертав увагу на декілька визначень капіталу: 1. Капітал – це вартість, яка створює додаткову вартість, або капітал – це самозростаюча вартість; 2. Капітал – це не річ, а певне суспільне, належне певній історичній формації суспільства виробниче відношення, яке представлене в речі і надає цій речі специфічного суспільного характеру; 3. Капітал – це не просто сума матеріальних і вироблених засобів виробництва, це перетворені в капітал засоби виробництва, які самі по собі так само мало є капіталом, як золото або срібло самі по собі – грішми. Як зазначалося вище, К. Маркс продуктивний (функціонуючий, реальний) капітал поділяв на постійний – С та змінний – V. Під постійним він розумів вкладення коштів в засоби виробництва, який не змінює величини своєї вартості в процесі виробництва (С – від слова “Сo s a es Kapi al”). Змінним він вважав кошти, вкладені в робочу силу, який (капітал) в процесі виробництва змінює свою вартість, тобто робітник не тільки відтворює вартість своєї робочої сили, але і робить додаткову вартість, збільшуючи капітал. (V – від слів “Variables Kapi al”). Капітал перетворюється в найважливіші фактори процесу виробництва - у засоби виробництва і робочу силу. Вони грають різну функціональну роль у процесі виробництва, як процеси створення вартості. Цей критерій використаний К.Марксом для розподілу усього функціонуючого капіталу на постійний і перемінний. Попередники К.

Маркса – представники меркантилізму, фізіократичної школи і класичної політичної економії – ототожнювали капітал з річчю, із засобами виробництва. Меркантилісти ототожнювали капітал з грішми, фізіократи – відносили до капіталу інструменти, сировину й інші речові фактори виробництва, А. Сміт та Д. Рикардо також вважали капіталом засоби виробництва. Згідно теорії трьох факторів виробництва Ж. Б. Сея, капітал – це один із факторів, який приносить його власнику прибуток. Багато дослідників вважали, що капітал – це сукупність засобів виробництва, які приносять прибуток (дохід) їхнльому власникові. «Капітал, - пише видатний американський економіст Поль Самуельсон , - цей термін часто застосовують до товарів виробничого призначення.», які «.перебувають у приватній власності, а вироблюваний ними дохід належить їх власникам». Дж. С. Мілль під капіталом розумів попередньо нагромаджений запас продуктів минулої праці. Він забезпечує необхідні для виробничої діяльності будівлі, охорону, знаряддя і матеріали, а також засоби існування для працівників під час виробничого процесу. Мілль вважав капіталом ту частину власності підприємця (фабриканта), яка утворює фонд для здійснення нового виробництва. Оригінальними є погляди Дж. С. Мілля на те, що виробнича діяльність обмежується розмірами капіталу; що капітал є наслідком не споживання, а заощадження (зберігання); що капітал постійно споживається, але одночасно й відновлюється (відтворюється); що не праця викликає попит на капітал, а, навпаки, капітал викликає попит на працю. Сучасна західна економічна думка під капіталом розуміє засоби виробництва, створені людиною, які полегшують здійснення процесу праці, в багато разів збільшуючи її продуктивність. Тобто капітал розглядається як ресурс виробництва, поряд з працею, землею та підприємницькою здатністю. Вихідним пунктом виникнення капіталу є гроші. Масовими і панівними економічними відносинами капітал стає за умов капіталістичного виробництва. Згідно із загальноекономічною точкою зору для даного виробництва (капіталістичної економіки) характерні такі принципові обставини: по-перше, наявність юридичної свободи працівника, з одного боку, та відсутність у нього засобів виробництва і засобів для життя (окрім здатності до праці — робочої сили) — з іншого; по-друге, економічне примушення людини продавати свою робочу силу (послуги праці) власникам засобів виробництва на певний час, протягом якого капіталіст організовує і контролює її використання; по-третє, оскільки за таких умов процес праці є взаємодією факторів, які купив капіталіст, то і результат їх взаємодії — продукт виробництва (товар, послуга) — належить капіталістові. Для нього немає принципового значення, які товари (споживчі блага) виробляти, оскільки він організує їх виробництво тому, що вони є носіями вартості, і перш за все нової вартості, яка для безпосереднього процесу виробництва більша за авансову вартість на відповідну величину (приріст). Наймаючи працівників, підприємець (капіталіст) купує не лише їхню здатність до праці (чи послуги праці), а й найголовніше — здатність до створення додаткового продукту.

Коли одностайно дюча укранська полтична емграця належно причиниться до тако зовншньо-полтично капталзац визвольно боротьби на рдних землях, до правильного висунення укрансько справи в мжнароднй полтиц та до дйово-корисного вдношення стороннх сил до наших змагань то тим найкраще викона свй обов'язок перед батьквщиною. Очевидно, що емграця ма й нш завдання. Плекати, розвивати укранськ вартост в рзних длянках життя, зокрема так, що для них у пдбольшевицькй дйсност нема мсця. Виховувати  пдготовляти на чужин кадри для повноцнно участи у визвольних змаганнях  в державному будвництв. Пдготовляти фахов сили для збройно боротьби  визвольно полтично прац. ¶ багато нших завдань стоть перед емграцю. Але тут заторкнемо лише один комплекс основних зобов'язань супроти боротьби на батьквщин зовншньо-полтичних, як мають поважне значення для успшности визвольних змагань  як можуть виконати тльки укранц за кордоном. Це найвластивш завдання емграц, виконання яких очку вся Украна. ґ об'ктивн дан  досить сприятлив умови для х виконання

1. Механізм та результати конкуренції промислових капіталів

2. Основи ринкових відносин. Концепція: фірма з позиції праця – вартість – ціна – капітал – монополія – олігополія

3. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

4. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

5. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

6. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України
7. Фінансові методи збільшення капіталу
8. Господарський механізм

9. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

10. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

11. Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу

12. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

13. Венчурний капітал: сьогодні і завтра

14. Етика і естетика, проблеми взаємодії

15. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

16. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

Каталка-автомобиль "Sokol" (с ручкой).
Каталка-автомобиль "Sokol" рекомендуется для малышей, которые пока еще неуверенно сидят и часто падают. Эта модель каталки
2249 руб
Раздел: Каталки
Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг

17. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

18. Складові частини (сектори) ринку позикових капіталів. Поняття банківської ліквідності

19. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку

20. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"

21. Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій

22. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"
23. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"
24. Статутний і додатковий капітал

25. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

26. Захист капіталів банків від недобросовісних зайомників, кредиторів і конкурентів

27. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

28. Форми взаємодії органів і посадових осіб у системі місцевого самоврядування

29. Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови

30. Периферійні пристрої. Взаємодія комп’ютера з периферійними пристроями

31. Господарський механізм античного рабства Давньої Греції

32. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные
Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения

33. Механізм та біологічне значення запалення

34. Роль опіоїдів у регуляції механізмів апоптозу при гострій серцевій недостатності в експеріменті

35. Міжнародна міграція капіталу

36. Особливості ринку позичкового капіталу Латинської Америки

37. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

38. Механізм і методи управління фірмою
39. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій
40. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

41. Функції фінансового менеджменту і фінансовий механізм

42. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

43. Політичня система як механізм влади

44. В’язка взаємодія вихорових структур зі зсувною течією

45. Механізм важіля

46. Проект вузлів і механізмів зливковоза

47. Конфлікт – вид взаємодії людей

48. Значення психологічної уваги. Методи взаємодії психолога та клієнта в рамках психоконсультативної допомоги

Стул детский Ника "СТУ3" складной моющийся (цвет: розовый, рисунок: сердечки).
Мягкая моющаяся обивка. Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула
562 руб
Раздел: Стульчики
Крышка силиконовая "Невыкипайка", 29 см (арт. TK 0081).
Приспособление предназначено для предохранения готовящихся продуктов от выкипания. Заменяет пароварку. Предотвращает беспорядок на
383 руб
Раздел: Прочее
Автокресло Еду-еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: черный/серый, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)

49. Взаємодія у процесі професійного спілкуванняв соціальній роботі

50. Теорії організованого капіталізму й державно-монополістичного капіталізму

51. Взаємодія видів транспорту

52. Механізм суперіонної провідності твердих діелектриків

53. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу

54. Інвестиції в основний капітал
55. Механізм формування доходної частини місцевих бюджетів
56. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України

57. Формування власного капіталу підприємств

58. Механізм та кінетика екстрагування цільових компонентів з насіння амаранту

59. Економічний механізм природокористування

60. Економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності

61. Акціонерний капітал та дивіденти

62. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

63. Інвестиції в основний капітал

64. Капітал і виробничі фонди підприємства

Говорящий ростомер "Лесная школа".
Обучающий плакат-ростомер поможет и рост измерить, и выучить буквы с цифрами! Нажимай на картинки – играй и учись, слушай любимые потешки
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей AK-208ST "Alpenkok", 10x10x22 см.
Размеры: 10х10х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Предназначена для безопасного и гигиеничного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

65. Капітал як економічна категорія товарного виробництва

66. Механізм дії закону відповідності виробничих відносин характеру і рівню розвитку продуктивних сил

67. Механізм фіскальної політики держави

68. Статистика основного капіталу

69. Сутність нагромадження капіталу

70. Прибуток підприємства та механізм його розподілу
71. Охорона праці - основні положення, зміст і завдання
72. Імпресіонізм, модернизм, символизм, експрессионизм...

73. Фразеология (Поняття про фразеологізм)

74. Механўзми двигуна (Детали двигателя)

75. Мода и философия

76. Сучасні форми та системи оплати праці

77. Постмодернізм та українська історична наука

78. Как мода пришла в Россию

79. Мировая индустрия моды

80. История моды

Ростомер говорящий "Теремок".
Дети так быстро растут! Следить за их ростом поможет говорящий ростомер «Теремок» от Азбукварика. Нужно только повесить его на
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей, 11x22 см, лавандовый.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: лавандовый. Предназначена для безопасного
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Наклейка зеркальная "Бабочки", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

81. Мода

82. Грамматическая синонимия форм настоящего времени глаголов типа брызжет - брызгает, каплет - капает

83. Матожидание, дисперсия, мода и медиана

84. Низкочастотные колебательные моды в суперионном проводнике CU2-*SE

85. Розкриття невизначеностей за правилом Лопіталя

86. Ділові взаємовідносини в апараті управління
87. Організація праці
88. Сутність та зміст сучасного менеджменту

89. Режим оподаткування капітального будівництва

90. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

91. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

92. Реклама в ЗМІ

93. Іудаїзм - релігія євреїв

94. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

95. Матераільна відповідальність працівників

96. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

Средство для сантехники "Cillit", от налета и ржавчины, спрей, 450 мл, 2 штуки.
"Cillit" для удаления известкового налета и ржавчины. Восстанавливает блеск различных поверхностей в ванной и на кухне: -
482 руб
Раздел: Для сантехники
Бумага "Color copy", белая, А4, 250 гр/м2, 125 листов.
Бумага предназначена для цветного копирования и полноцветной печати. Для нее характерна повышенная плотность, благодаря которой
613 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Батут.
Каркас: сталь Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Размер: 91 см. Допустимая
2821 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

97. Розрахунок вольт-амперної характеристики сонячного елемента при врахуванні зміни поверхневої рекомбі

98. Михаил Таль

99. Талая вода


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.