Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПВНЗ „ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ” Запорізька філія КАФЕДРА ФІНАНСІВ обліку та аудиту СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 7.050104 „ФІНАНСИ” ДИПЛОМНА РОБОТА На тему: „Поліпшення фінансових результатів підприємства (на прикладі.АКІБ УкрСиббанк.)” Виконав(ла): студент Безлюдний Микола Валерійович Науковий керівник: д.е.н.(к.е.н.), проф.(доц.) Василичев Д.В. П.І.Б (Прізвище та ініціали) Допущено до захисту „ ” 2008 р. Завідувач кафедри к.е.н., доц. Василичев Д.В. Нормоконтролер к.е.н., проф. Панкова М.О. Запоріжжя, 2008 ВІДГУК НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТА Європейського університету (прізвище, ім’я, по батькові) на за спеціальністю 7.050104 „Фінанси” 1. Актуальність проблеми, що досліджується 2. Теоретичні засади і методологічні підходи, що використано у дослідженні, глибина аналізу, здійсненого автором 3. Тенденції, що виявлено в дипломному дослідженні 4. Практична цінність зроблених автором пропозицій і коректність висновків 5. Висновок щодо відповідності роботи вимогам написання дипломних робіт у ВНЗ і можливості допуску до захисту ДЕК Науковий керівник дипломної роботи, науковий ступінь, звання (підпис) (П.І.Б.) „ ” 2008 р. РЕЦЕНЗІЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТЕДЕНТА Європейського університету (прізвище, ім’я, по батькові) на за спеціальністю 7.050104 „Фінанси” 1. Актуальність теми. 2. Коротка характеристика дипломної роботи за розділами 3. Позитивні сторони і недоліки дипломної роботи 4. Методи, застосовані при вивченні і обробці матеріалів. 5. Які ідеї, новації, пропозиції, що вносить студент і обґрунтовує, являють практичну цінність. 6. Оформлення роботи і її відповідність вимогам, що висуваються до дипломної роботи. 7. Загальний висновок про те, наскільки професійно підготовлений студент до самостійної роботи. 8. Дипломна робота заслуговує оцінки („незадовільно”, „задовільно”, „добре”, „відмінно”). Місце роботи і посада рецензента Рецензент П.І.Б. рецензента (підпис рецензента) „ ” 2008р. Опис документів Студент (прізвище, ім’я, по батькові) Дипломна робота Завдання Відгук Рецензія Додатки Зав. кафедри к.е.н., доц. Василичев Д.В. ПВНЗ «Європейський університет» Запорізька філія Факультет економіки і менеджменту Кафедра фінансів, обліку та аудиту Спеціальність 7.050104 “Фінанси” Затверджую Зав. кафедрою фінансів, обліку та аудиту Д.В. Василичев 24 вересня 2007 р. Завдання на дипломну роботу студентові П.І.П. Тема дипломної роботи : Затверджена наказом по університету від 2007 р. № 2. Термін здачі студентом закінченої роботи (проекту) 30.05.08 р. 3. Цільова установка та вихідні дані до роботи (проекту): Вихідні дані 4. Перелік демонстраційного матеріалу рисунки, діаграми, графіки, таблиці, що ілюструють досліджені питання 5. Консультанти по роботі , із зазначенням розділів проекту, що стосується їх: Розділ Консультант (прізвище, ініціали) Підпис, дата Завдання видав Завдання прийняв Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 6. Зміст дипломної роботи (перелік питань, які належить розробити): 7.

Календарний план виконання роботи № пп Назва етапів дипломної роботи Термін виконання етапів роботи За планом Фактично Робота над планом і літературними джерелами 25.09-23.11.07 Узагальнення теоретичного матеріалу, написання вступу до дипломної роботи 26.11-30.11.07 Аналіз практичної діяльності фірми /підприємства 21.01-18.02.08 Написання розділів 1 та 2 22.02-17.03.08 Підготовка розділу 3 21.03-14.04.08 Корегування матеріалів і внесення необхідних змін до тексту дипломної роботи 14.04-18.04.08 Підготовка висновків та пропозицій 18.04-28.04.08 Оформлення роботи 30.04-05.05.08 Попередній захист 05.05-08.05.08 8. Дата видачі завдання 25 вересня 2007 р. Керівник дипломної роботи (підпис)(П.І.Б.) Завдання прийняв до виконання студент (підпис) РЕФЕРАТ Дипломна робота: 117 сторінок тексту, 30 таблиць, 8 рисунків, 69 джерел літератури, 2 додатки. Об'єкт дослідження: ТОВ „Енергоресурси – 7”, що займається виробництвом корпусних і м'яких меблів. Предметом дослідження є процес бюджетування в організації. Мета дипломної роботи – дослідження методологічних аспектів бюджетування для підвищення ефективності роботи організації. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: визначити основні принципи бюджетування; виявити підходи до бюджетного планування; розглянути організацію процесу бюджетування; дослідити технологію бюджетування; розкрити українську й зарубіжну специфіку бюджетування; виконати оцінку бюджетування на підприємстві; проаналізувати збутову діяльність ТОВ «Енергоресурси – 7»; розробити пріоритетні напрямки бюджетного періоду; сформувати бюджет; здійснити аналіз виконання зведеного бюджету. Досягнення поставлених завдань здійснюється за допомогою наступних методів: системного аналізу, графічного, порівняльного, аналітичного методів, економіко-математичних методів: метод коефіцієнтів, метод середніх величин та ін. КЛЮЧОВІ СЛОВА: БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТУВАННЯ, ПЛАНУВАННЯ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ, АНАЛІЗ, БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ. ЗМІСТ Вступ РОЗДІЛ I . МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БЮДЖЕТУВАННЯ 1.1.Сутність і основні принципи бюджетування 1.2. Організація бюджетування 1.3. Технологія формування бюджету Розділ 2. ДІАГНОСТИКА СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 2.2. Аналіз фінансового стану ТОВ „Енергоресурси – 7” 2.3. Аналіз збутової діяльності ТОВ „Енергоресурси - 7” РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЮВАННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ТОВ „ЕНЕРГОРЕСУРСИ - 7” 3.1. Пріоритети бюджетного періоду 3.2. Зведений бюджет 3.3. Аналіз зведеного бюджету ВИСНОВКИ Список використаної ЛІТЕРАТУРИ Додатки ВСТУП В умовах побудови перехідної економіки зростає значення ретельно пророблених, збалансованих планів на всіх етапах управління підприємствами, при цьому особлива роль приділяється процесу внутріфірмового бюджетування. Фірма, що функціонує в умовах ринкової економіки, зобов'язана з необхідною вірогідністю визначити потребу у фінансових, матеріальних, трудових і інтелектуальних ресурсах, а також джерелах їхнього одержання. Важливе значення надається вмінню досить точно розрахувати ефективність наявних ресурсів і кінцевий економічний і фінансовий результати Всі розрахунки, які здійснюються в процесі формування бюджету підприємства, дозволяють у повному обсязі й у потрібний час визначити необхідну суму коштів за їхню реалізацію, а також джерела надходження цих коштів (власні, кредитні, бюджетні або кошти інвестора).

Результати розрахунків знаходять своє відбиття в довгострокових і стратегічних планах підприємства. Труднощі при здійсненні методики бюджетування виникають на початкових етапах її впровадження на підприємстві, що пов'язане з виконанням ряду умов: - потрібно визначитися із цілями діяльності підприємства, зрозуміти й визначити для чого буде впроваджуватися внутріфірмове планування, чи доцільно його використання даним господарюючим суб'єктом - методика бюджетування не може бути універсальної для будь-якого підприємства, тобто тут варто враховувати галузеві особливості. У зв'язку із цим, необхідно ретельно проаналізувати структуру розглянутого господарюючого суб'єкта, що припускає певні тимчасові, трудові й інші витрати. Як правило, набір бюджетів, які й формують систему бюджетування, може варіюватися в певних рамках. - наступним етапом є збір вихідної інформації для розробки проекту бюджету, а також аналіз і узагальнення зібраної інформації, розрахунок науково-обоснованних показників економічної діяльності. При цьому необхідно відповісти на ряд питань: як краще враховувати витрати підприємства, як розділити вже враховані витрати на постійні й змінні й ін. - кінцевою метою є формування проекту бюджету з обов'язковою оцінкою ризику невиконання бюджету. Бюджетування є першим етапом розробки системи регулярного економічного управління й сприяє оптимізації фінансових потоків і ресурсів підприємства, що дозволяє значно знизити їхній обсяг і потреба в них, собівартість і підвищити конкурентоспроможність підприємства. Особливо варто виділити бюджетування як найважливішу сполучну ланку між стратегічним і оперативним управлінням всіма господарськими операціями, спрямовану на координацію економічних процесів підприємства й, як наслідок, на підвищення його конкурентоспроможності. Таким чином, аргументована необхідність бюджетування для різних структур, що складають фінансово-економічну систему держави, цим і визначається актуальність обраної теми. Бюджетний метод, заснований на контрольованому прогнозі, має цілий ряд достоїнств і в цей час є одним з найбільш передових методів керування підприємством. Тому розробка методики формування бюджету як основного фінансового плану й економічного регулятора відносин між структурними підрозділами підприємства й підприємства із зовнішнім середовищем, а також системи керування цим процесом є актуальним науковим і практичним завданням, рішенню якого. Актуальним завданням будь-якого підприємства на сучасному етапі є підвищення його конкурентоспроможності. Це пов'язане з жорсткістю конкурентної боротьби й різким обмеженням зовнішніх ресурсів. Дана ситуація приводить до відсутності можливостей для росту бізнесу, виходу його на нові ринки, диверсифікованості й зниженню, в остаточному підсумку, його конкурентоспроможності. У цих умовах необхідно налагодити самонастроювальну систему бізнесу, здатну адекватно й вчасно реагувати на впливи навколишнього середовища у всіх областях. Об'єкт дослідження: ТОВ „Енергоресурси – 7”, що займається виробництвом корпусних і м'яких меблів. Предметом дослідження є процес бюджетування в організації.

Навіть побіжний перелік втрат свідчить про той страшний відбиток, що його наклала друга світова війна на Україну та її населення. Щонайменше (статистика тепер досліджується наново) 5,3 млн чоловік, або один із кожних шести мешканців України загинув у цій бойні. 2,3 млн українців було вивезено для примусової праці до Німеччини. Цілком чи частково було зруйновано понад 700 великих і малих міст та 28 тис. сіл, унаслідок чого безпритульними лишилося близько 10 млн чоловік. Оскільки війна завдала Україні більше руйнувань, ніж будь-якій іншій країні Європи, втрати в економіці сягали приголомшуючих масштабів. Цілковите чи часткове знищення понад 16 тис. промислових підприємств означало втрату великої частини того, що Україна здобула такою великою ціною у 30-х роках. Підраховано, що загальні збитки економіки України сягали 40 %. Таким чином, удруге за трохи більш як десять років Україна тяжко постраждала від жорстоких ексцесів тоталітарних режимів. У другій світовій війні українці, національна свідомість яких зросла порівняно з періодом 1917–1920 рр., потрапили у лещата між радянським режимом та нацистами

1. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

2. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

3. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

4. Роль капітальних інвестицій у відтворені основних засобів сільськогосподарських підприємств

5. Облік зносу та амортизації основних засобів

6. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах
7. Облік і аудит основних засобів на вагонній дільниці станції
8. Облік основних засобів

9. Облік основних засобів та руху грошових коштів

10. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

11. Організація обліку запасів на підприємствах

12. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

13. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

14. Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

15. Основні засоби підприємства

16. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

Настольная игра "Баскетбол".
Задача - забить мяч в корзину соперника, используя клавиши по краям игры. Клавиши управляют бойками в отверстиях поля, с помощью которых
620 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
Горшок надувной дорожный "PocketPotty" со сменными пакетами.
Горшок Pocket Potty от торговой марки Roxy-kids станет незаменимым аксессуаром дома, на прогулке или в длительной поездке с малышом.
560 руб
Раздел: Горшки обычные
Точилка механическая "KW-trio".
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Размер: 95x65x100 мм. Расцветка представлена в ассортименте, без возможности выбора.
482 руб
Раздел: Точилки

17. Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах

18. Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості у надзвичайних ситуаціях

19. Визначення собівартості реалізованих товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

20. Контроль та ревізія використання основних засобів

21. Амортизація основних засобів

22. Аналіз ефективності використання основних засобів
23. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства
24. Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства

25. Особливості обслуговування споживачів у спеціалізованих підприємствах ресторанного господарства

26. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

27. Технічний контроль на машинобудівних підприємствах

28. Проблеми запобігання криз на підприємствах

29. Фінансове планування на підприємствах

30. Вексельна форма розрахунків та її використання на підприємствах

31. Аналіз виробничих основних засобів

32. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень

Ранец ортопедический "Kitty", цвет розовый.
Ранец с ортопедической спинкой. Компактная обтекаемая форма. Крышка из износостойкой искусственной кожи! Широкие удобные лямки
3295 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для бумажных полотенец "Mayer & Boch", 32 см.
Высота: 32 см. Материал: дерево (бамбук).
387 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики

33. Фінанси підприємства контрольна

34. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

35. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

36. Основи організації фінансів підприємтсв

37. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

38. Фінанси підприємств
39. Фінанси підприємства
40. Фінансові ресурси підприємства

41. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

42. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

43. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

44. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

45. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

46. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

47. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

48. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

Балерины. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Пратт Леони
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
334 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры
Карандаши восковые, 20 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
301 руб
Раздел: Восковые

49. Вивчення та добір засобів індивідуального захисту в сільськогосподарському виробництві

50. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

51. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

52. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

53. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

54. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
55. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства
56. Облік доходів підприємств

57. Облік інших необоротних активів на прикладі "Рівненський завод тракторних агрегатів"

58. Облік операцій основних господарських процесів

59. Облік собівартості продукції на підприємстві

60. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

61. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

62. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

63. Організація облікового процесу на підприємстві

64. Організація обліку власного капіталу підприємства України

Каталка Glory "Утка" музыкальная (фиолетовая).
Катание на каталке принесет вашему ребенку массу удовольствия и впечатлений. Эта модель очень легкая, но достаточно крепкая, поскольку
606 руб
Раздел: Каталки
Одноразовые впитывающие пеленки "Molinea Plus" (20 штук, 90х180 см).
Одноразовые впитывающие пеленки "MoliNea Plus L" предназначены для дополнительной защиты постельного белья и других
900 руб
Раздел: Пелёнки
Алфавитная книга записи обучающегося.
Книга записи обучающихся является основой первичного учета и ведется в каждом общеобразовательной учреждении. Книга имеет алфавитную
371 руб
Раздел: Бланки, книги учета

65. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

66. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

67. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

68. Роль обліку в управлінні підприємством

69. Фінансовий, управлінський і виробничий облік. Характеристика, основні відміності

70. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"
71. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування
72. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

73. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

74. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

75. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

76. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

77. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

78. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

79. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

80. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

Каталка-автомобиль "Sokol" (с ручкой).
Каталка-автомобиль "Sokol" рекомендуется для малышей, которые пока еще неуверенно сидят и часто падают. Эта модель каталки
2249 руб
Раздел: Каталки
Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг

81. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

82. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

83. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

84. Управління сільськогосподарськими підприємствами

85. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

86. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%
87. Аналіз ефективності використання матеріальних активів підприємтсва на прикладі готелю "Домус готель"
88. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

89. Фінансовий облік на підприємстві

90. Оподаткування прибутку підприємств на прикладі ЗАТ СП "Теріхем-Луцьк"

91. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

92. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

93. Зношення, амортизація та відновлення основних фондів підприємства

94. Оборотні засоби підприємства

95. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

96. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Мыло-пенка "Pigeon" для младенцев (сменная упаковка), 400 мл.
Мыло-пенка "Pigeon" разработано специально для мытья малыша с рождения. Низкий уровень кислотности такой же, как у нежной кожи
494 руб
Раздел: Гели, мыло

97. Структура основних виробничих фондів підприємства. Обігові кошти. Собівартість продукції

98. Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

99. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

100. Основные этапы развития и конструктивной эволюции техники в области самолетостроения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.