Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ АПН УКРАЇНИ ЛАВРОНЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА УДК 37.034:373.3: “3752” ВИХОВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 13.00.07 – теорія та методика виховання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ-2008 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі педагогіки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України Кузь Володимир Григорович, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, професор кафедри дошкільної педагогіки і психології. Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Пустовіт Григорій Петрович, Академія педагогічних наук України, вчений секретар Відділення теорії та історії педагогіки; кандидат психологічних наук, доцент Помиткін Едуард Олександрович, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, старший науковий співробітник, завідувач відділу педагогічної психології і психології праці. Захист відбудеться 1 липня 2008 року о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.454.01 в Інституті проблем виховання АПН України за адресою: 04060, м. Київ, вул. М.Берлинського, 9 (зал засідань). З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту проблем виховання АПН України (04060, м. Київ, вул. М.Берлинського, 9). Автореферат розіслано 31 травня 2008 року. Учений секретар спеціалізованої вченої ради Л. М. Масол ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність дослідження. Процес становлення сучасного суспільства потребує розвитку української національної системи виховання, в основу якої будуть покладені провідні принципи гуманізму та демократизації. Стає очевидним, що активним суспільним суб’єктом має бути людина з високим рівнем свідомості, творчої активності, відповідальності, яка керується у своїй діяльності і поведінці гуманістичними цінностями. Таку людину покликана виховати школа, як соціальний освітній інститут. Зміст початкової освіти складає основу різнобічного розвитку учнів, формування у них мислення, пізнавальних інтересів, оволодіння навичками здобувати знання. У цей період у молодших школярів інтенсивно формуються інтелектуальні, соціальні і моральні якості. Саме в початковій школі учні отримують основи знань з навчальних дисциплін, правил поведінки, розуміння гуманістичних цінностей, що будуть служити підґрунтям їхньої успішної діяльності та поведінки впродовж усього життя. Аналіз наукових джерел засвідчив, що проблема виховання гуманістичних моральних цінностей в учнів досліджувалася різними авторами. Так у ряді наукових робіт відображено важливі аспекти означеної проблеми: загальнотеоретичні засади гуманізації виховання молодших школярів у позаурочній діяльності, перетворення школи в „майстерню гуманності” викладені у працях Я. Коменського, А. Макаренка, В. Сухомлинського; психологічні аспекти гуманістичного виховання розкриті у працях І. Беха, О. Бодальова, М. Боришевського, О.

Киричука, Г. Костюка, Е. Помиткіна; сутність та структура етично-моральних цінностей у сучасній вітчизняній системі виховання обґрунтовані в роботах Т. Аболіної, О. Вишневського, Е. Корнієнко, М. Красовицького, О. Сухомлинської. Концептуальні засади виховання гуманістичних цінностей учнів сформовано І. Бехом, Н. Ганнусенко, К. Чорною. Процес формування гуманних відносин у позаурочній діяльності став предметом дослідження В. Коротєєвої, Г. Ясякевич. Є. Докукіна вивчала взаємодію школи і сім’ї у формуванні моральних засад поведінки молодших школярів. М. Трофанова і М. Глущенко з’ясовували особливості виховання молодших школярів у позаурочній діяльності. Г.Пустовіт, Т.Сущенко розглядали позашкільну освіту та позаурочну діяльність як засіб формування всебічно розвиненої особистості. Проблемі морального виховання молодших школярів у системі позакласної діяльності присвячене дослідження О. Матвієнко. Особливості морального розвитку та механізм формування моральних цінностей розкрито у працях І. Беха, В. Галузяка, А. Донцова, В. Тюріної. Актуальність дослідження зумовлена низкою наявних протиріч між: соціальним запитом суспільства на гуманну особистість і традиційною системою виховання; необхідністю ефективного цілеспрямованого виховання гуманістичних цінностей у молодшого школяра у позаурочній діяльності та послабленням виховної функції школи; визнанням позаурочної роботи важливим засобом формування гуманістичних цінностей в учнів та слабким вивченням її впливу на розвиток гуманної особистості; наявними практичними і методичними розробками з організації позаурочної діяльності та незначним їх використанням з метою виховання гуманістичних цінностей в учнів початкових класів; визнанням молодшого шкільного віку як найбільш сензитивного періоду для виховання гуманістичних цінностей та відсутністю змісту, форм і методів їх формування у процесі позаурочної діяльності. Здійснений аналіз праць дав змогу стверджувати, що найсприятливішою для виховання в учнів початкової школи поведінки на основі гуманістичних цінностей є їхня діяльність у позаурочний час. Вони разом із педагогами, на основі партнерства беруть участь у суспільно значимій діяльності, в процесі якої вправляються в здійсненні суспільно значущих вчинків на основі гуманістичних цінностей. Молодші школярі залучаються до роботи в різних творчих об’єднаннях (гуртках, студіях) відповідно до інтересів, добровільного вибору, що сприяє самореалізації особистості, розвитку її індивідуальних нахилів і здібностей. Все ж реалізація завдань виховання гуманістичних цінностей в учнів початкової школи у позаурочній діяльності стримується їх недостатнім теоретичним осмисленням, відсутністю належного методичного забезпечення. Наявність означених суперечностей, актуальність цієї проблеми, її важливість для теорії і недостатній рівень розробленості щодо практики виховання обумовили вибір теми дослідження: „Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності”. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до тематики науково-дослідних робіт кафедри педагогіки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та науково-дослідної лабораторії „В.О

. Сухомлинський і школа XXI ст.”. Тему дослідження затверджено на засіданні вченої ради Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 2 від 25 вересня 2001 року) і узгоджено в Раді з координації наукових досліджень в галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 1 від 29 січня 2002 року). Об’єкт дослідження – процес формування гуманістичних цінностей в учнів початкових класів. Предмет дослідження – педагогічні умови, зміст, форми та методи виховання гуманістичних цінностей у молодших школярів у процесі позаурочної діяльності. Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити педагогічні умови, зміст, форми і методи виховання гуманістичних цінностей в учнів початкових класів у позаурочній діяльності. Вихідною для дослідження стала гіпотеза про те, що виховання гуманістичних цінностей в учнів початкових класів у позаурочній діяльності здійснюватиметься ефективніше за умов: структурування змісту виховання молодших школярів відповідно до принципів гуманістичної моралі; впровадження у процес позаурочної діяльності інтегрованої програми, зміст якої охоплює різні напрями гурткової роботи та спрямований на виховання гуманістичних цінностей у молодших школярів; поєднання у процесі позаурочної діяльності традиційних та інноваційних форм та методів розвитку особистості, зміст яких пов’язаний із вихованням гуманістичних цінностей у молодших школярів; взаємодії позашкільних навчальних закладів, сім’ї, соціального середовища з навчально-виховним процесом початкової школи. Досягнення поставленої мети й перевірка гіпотези зумовили вирішення таких завдань дослідження: З’ясувати стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та виховній практиці сучасної початкової школи. Проаналізувати сутність та уточнити зміст поняття „гуманістичні цінності” щодо учнів початкових класів. Розробити критерії та показники, виявити рівні вихованості гуманістичних цінностей в учнів початкової школи. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити зміст, форми та методи виховання гуманістичних цінностей у молодших школярів та педагогічні умови їх реалізації у процесі позаурочної діяльності на основі інтегрованої програми „Виховуємо гуманну особистість”. Визначити особливості взаємодії соціальних інститутів (позашкільних навчальних закладів, сім’ї, соціального середовища) та початкової школи у вихованні гуманістичних цінностей в молодших школярів у позаурочній діяльності. Теоретичною основою дослідження є: основні положення філософської антропології, аксіології (Т. Аболіна, О. Дробницький, М. Каган, Д. Леонтьєв) та психолого-педагогічної науки про соціальну сутність особливості виховання гуманістичних цінностей (Ш. Амонашвілі, І. Зязюн, С. Рубінштейн, В. Сухомлинський та ін.), утвердження дитини, як суб’єкта діяльності та спілкування (A. Вейт, В. Кремень, О. Савченко, О. Сухомлинська), осмислення механізму трансформації гуманістичних цінностей в особистісні надбання (І. Бех, В. Кузь, Е. Помиткін, К. Чорна, В.

Думаю, що у кранах ґвропи, де  сильна традиця Гуманзму, чткше розмежован ц поняття: гумантарний  гуманстичний, людський  людяний, у нас же в означенн гумантарних наук  гумантарно ж допомоги ця рзниця стерлася. Але треба мати на уваз цей нюанс. Аура. У словниках радянського пероду, енциклопедичних, флософських, навть ншомовних,- а ц словники осли на стелажах,  люди дос користуються ними,- аура однозначно нтерпретуться як термн медицинський, з област симптоматики деяких тяжких недуг, як специфчний стан, що переду нападов хвороби. Це, очевидно, вд нелюбов до окультних наук, де аурою вважаться невидиме свтння, яким оточен матеральн тла, особливо людина,  яке дано побачити хба що сенситивам та ясновидцям. Ауру вивчали ще у 20-х роках, за допомогою свтлофльтрв, тод ж у Лондон вийшла книжка Вальтера Кльнера "Аура людини". А в 60-х була навть чутка, що ауру почали дослджувати американськ вчен, але коли виявилося, що над головами деяких полтикв аура вельми темна й плямиста, дослди було припинено, а хн результати засекречено.P Доводилося бачити й фотознмок дружини Рерха, на якому  голова оточена загадковим свтнням,- але не беруся сказати, чи то справд була аура, чи щось з област фотоефектв

1. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

2. Використання елементів стилізації форм рослинного і тваринного світу у розвитку навичок декоративно-орнаментального малювання учнів початкових класів

3. Гурткова робота у початкових класах у системі трудового навчання і виховання

4. Особливості формування навичок кольоротворення на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

5. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

6. Теоретичні основи формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 8-11 класів при вивченні профілю "Деревооброрбка"
7. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови
8. Формування культури писемного мовлення майбутнього вчителя початкових класів

9. Формування навичок виконання зображень птахів і тварин на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах

10. Формування пізнавального інтересу учнів на уроках біології в 6 класі

11. Формування уваги на уроках читання у початкових класах

12. Зміст та класифікація мотивів природоохоронної діяльності учнів початкових класів

13. Виховання колективізму на уроках трудового навчання в початкових класах

14. Виховання учнів у науковій літературі

15. “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі

16. Розкpиття загальнолюдських і моpальних цінностей у новелах Гpигоpія Косинки

Подставка под горячее с пробкой "FIFA 2018".
Подставка под горячее с пробкой + окантовка. Диаметр: 16 см. Материал: керамика.
346 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Найди пару", арт. ВВ2411.
Игра помогает тренировать память, концентрировать внимание и развивать зрительно-моторную координацию движений. Игра способствует
411 руб
Раздел: Прочие

17. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

18. Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій

19. Бесіда на уроках у початкових класах

20. Види позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва у початкових класах

21. Використання елементів цікавого мовознавства в процесі вивчення іменника в початкових класах

22. Впровадження інтегрованих уроків у навчання іноземної мови учнів початкової школи
23. Групові форми занять з учнями на уроці хімії
24. Ліворукість як педагогічна проблема в початкових класах

25. Методика навчання учнів 6-7 класів механізації обробітку ґрунту та внесення добрив

26. Методика формування загально трудових вмінь танавичок учнів

27. Моральне виховання учнів на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі

28. Музичні ігри у початкових класах

29. Організація позакласного читання в початкових класах

30. Особливості навчання обдарованих учнів у старших класах

31. Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі

32. Робота над засобами логіко-емоційної виразності читання в початкових класах

Пазл-рамка "Где чей домик?", дерево (2 слоя).
Вкладыши в игре сложной формы и поэтому, подбирать для них места на доске, занятие не самое простое. Для начала можно не вынимать животных
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Матрас в круглую кроватку Bambola (75x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
1223 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Держатель автомобильный универсальный "Car holder 101+".
Держатель подходит для мобильных устройств: планшета, телефона, смартфона, КПК, навигатора, электронной книги, плеера и других устройств.
374 руб
Раздел: Держатели и подставки

33. Розвиток у молодших школярів уявлень про портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

34. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

35. Система вивчення іменників дітьми початкових класів

36. Технологія формування учнівського колективу

37. Формування в учнів обчислювальних навичок з табличного і позатабличного множення і ділення

38. Формування в учнів умінь розв’язувати задачі на рух
39. Формування знань учнів з розділу "Оптика"
40. Формування народознавчих знань та вмінь учнів

41. Шляхи розвитку уявлень про декоративно-прикладне мистецтво у початкових класах

42. Дидактичні умови організації домашньої роботи в початкових класах

43. Виховання духовно-моральних цінностей у студентів з обмеженими фізичними можливостями

44. Вплив позакласних занять фізичною культурою на показники фізичного стану та здоров’я учнів старших класів

45. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

46. Методы обучения математике в 10 -11 класах

47. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

48. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

Измеритель любви.
Измеритель любви - это чувствительный прибор, отмечающий малейшие изменения в вашем внутреннем состоянии. Нижнюю капсулу нужно зажать в
315 руб
Раздел: Прочее
Вкладыши "Лето".
Вкладыши "Лето" - это развивающая игрушка, предназначенная для детей в возрасте старше 3-х лет. При помощи такой игрушки ребёнок
503 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Конструктор металлический для уроков труда №2.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
397 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

49. Формування рок- культури

50. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

51. Відображення питань автоматизації формування фондів

52. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

53. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

54. Шляхи формування правової держави в Україні
55. Формування основних фондів підприємства
56. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

57. Формування ресурсів коммерційних банків

58. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

59. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)

60. Роль поезії Олени Теліги у вихованні духовності молоді

61. Використання новітніх інформаційних технологій для формування іміджу держави

62. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання

63. Роль НБУ у формуванні банківської системи

64. Формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків (на прикладі АКБ "Приватбанк")

Зеркало, 27x9x30 см, арт. 22368.
Зеркало станет идеальным подарком представительнице прекрасного пола. Размер: 27x9x30 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1983 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика
Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины

65. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку

66. Особливості формування зимових скупчень Горлиці кільчатої

67. Формування ботанічного саду навколо школи

68. Клас "Двостулкові молюски"

69. Загальна характеристика класу Птахи

70. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму
71. Інженерний менеджмент у формуванні та зайнятості механізаторських кадрів агропромислового комплексу
72. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

73. Формування економiчної ефективностi виробництва зерна в господарствi (ТОВ Великоглибочецьке)

74. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

75. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

76. Формування облікової політики підприємства

77. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

78. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

79. Проблема формування соцiальних стандартiв освiти

80. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра настольная "Ктояжка".
Развлекательная настольная игра-угадайка для компании «Ктояжка» очень простая на первый взгляд, но тем не менее она требует от всех
328 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

81. Сутність демократії та її основні цінності

82. Шляхи формування правової держави в Україні

83. Навчання вимови на початковому ступені оволодіння усним іншомовним мовленням в середніх ЗОШ

84. Розвиток мовленнєвої культури учнів

85. Формування і становлення української юридичної термінології

86. Значення слова в англійській мові, його типи, мотивація, зміна значення при введенні нових лексичних одиниць на уроці
87. Формування об’ємних зображень вейвлет аналіза
88. Гістарычныя крынiцы. Класіфікацыя і сістэматизацыя гістаричних крыніц.

89. Місце зовнішніх міграцій населення в Донбасі у відновленні і формуванні його трудових ресурсів у 1943 - 1951 роки

90. Основні шляхи формування поміщицького землеволодіння в українських губерніях

91. Початкова освіта у Гетьманщині (друга половина XVII-XVIII cт.)

92. Статус українських земель та їх вплив на формування Литовсько-Руської держави

93. Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні

94. Формування українського національного руху

95. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

96. Роль мови у формуванні культури

Пепельница S.Quire круглая, сталь, покрытие черная краска, 90 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
317 руб
Раздел: Пепельницы
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Мольберт "Ника растущий", со счетами (оранжевый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1866 руб
Раздел: Буквы на магнитах

97. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

98. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

99. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.