Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Основні напрямки організації праці менеджера

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

ЗМІСТ 1. Організація праці у сфері менеджменту 2. Види систем організації праці 3. Характеристики та параметри трудових процесів 4. Контроль якості та ефективності в системі організаційного менеджменту 5. Висновки Організація праці у сфері менеджменту ОПМ є складовою частиною організації трудової діяльності людей. Чинники ОПМ Рівень організації. Ступінь застосування новітніх досягнень науки і техніки. Національні й духовні особливості. Під ОПМ слід розуміти проектування, запровадження і безперервне вдосконалення всього процесу управління колективом підприємства. Задачі праці менеджера: 1) економічна (направлена на гнучке, системне управління колективом з метою досягнення конкурентних переваг та високих господарських і фінансових результатів); 2) психофізіологічна (всебічне оздоровлення, забезпечення умов праці, які дають змогу поліпшити здоров’я і працездатність колективу); 3) соціальна (всебічний розвиток особистості керівника, підвищення його кваліфікації, використовування різних форм матеріального і морального стимулювання). Принципи, на основі яких здійснюється організація праці менеджера: а) оптимальність (зі збільшенням результатів зменшуються витрати); б) плановість; в) науковість (вдосконалення діяльності); г) комплексність (сукупність і взаємодія всіх сторін управлінської діяльності); ґ) нормативність; д)зацікавленість і відповідальність (моральне й матеріальне стимулювання); е) взаємодопомога. До основних напрямів праці менеджера належать: удосконалення форм розподілу і кооперації праці, раціональне використовування кадрів; поліпшення організації робочих місць; раціоналізація прийомів і методів праці; поліпшення умов праці; удосконалення організації інформації; удосконалення нормування і стимулювання праці; удосконалення підготовки і підвищення кваліфікації керівника; творче ставлення до праці. Раціоналізація праці в органах управління припускає створення таких умов, за яких кінцева мета управління досягається з якнайменшими затратами праці. До плану організації праці (технічного розвитку та організації виробництва) входять: 1) прогресивні методи і прийоми праці; 2) нормування і оплата праці; 3) матеріальне й моральне стимулювання; 4)умови праці (організація праці й відпочинку, санаторно-гігієнічні заходи, технічна естетика); 5) розподіл праці; 6) організація робочих місць; 7) обслуговування робочих місць; 8) дисципліна праці; 9) підвищення кваліфікації та культурного рівня працівників. Основним критерієм оцінки ефективності праці керівника є результати праці колективу в цілому і кожного співробітника, зокрема. Даючи оцінку праці керівника, не можна обмежуватися тільки виробничо-економічними характеристиками праці, оскільки потрібно враховувати показники життєдіяльності колективу, тобто соціально-психологічні показники: збіг дій формального і неформального лідерів, згуртованість, психологічний клімат. 2. Види систем організації праці Елементи систем праці можуть створюватися за такими принципами: а) предметний (предмет праці); б) функціональний; в) технологічний (технологія переробки початкових компонентів).

Елементи праці в суб’єкті управління: контролюючий орган – облік і реєстрація параметрів праці; задаючий орган – формування норм, стандартів, нормативів, технічних умов, що визначають зміни параметрів праці; регулюючий орган – підтримка параметрів праці в заданих межах і умовах. Елементи об’єкта управління: предмет праці – матеріальні ресурси, виготовлені людиною, використані в процесі праці; засоби-знаряддя праці, механізми, організаційна техніка, засоби електронної обробки і передачі даних; праця – доцільна діяльність людини (рис.1). Рис. 1 Організація праці менеджера (ОПМ) Зв’язки в системі ОПМ: функціональні внутрішні зв’язки (забезпечують взаємодію елементів системи праці); інформаційні зв’язки (регулюють вхідну і вихідну інформацію); речові або матеріальні зв’язки (вхідні ресурси-матеріали, деталі, засоби, паливно-енергетичні ресурси). Крім того, в системах менеджменту розглядаються зв’язки (відносини), що виникають у процесі праці: ієрархічні; відносини людини і праці; сили дії. Відповідно до розвитку економічних відносин змінюються види управління працею (табл. 1). Таблиця 1 Види управління працею Вид управління Аспекти праці Економічні відносини Матеріальна основа Система організацій Професійні вимоги Ремісний доіндустріальній мануфактурне виробництво кооперація праці професійні Технократичний індустріальні механізоване виробництво машини, що обслуговуються людьми відповідність розряду робіт Ситуаційний інформаційні гнучке автоматизоване виробництво менеджмент, маркетинг висока професійна кваліфікація Інноваційний науково-технічні роботизовано виробництво науково-виробничі цикли науково-технічні кваліфікації Логістичний глобальні гнучке автоматизоване виробництво виробниче просування- збут своєчасність і якість Кадровий потенціал демократичні система соціального партнерства ефективна праця результативність і якість 3. Характеристики та параметри трудових процесів Процес – просування, сукупність послідовних дій, явищ для досягнення результатів або розвитку чого-небудь. Трудовий процес – діяльність менеджера, працівника, направлена на видозміну і пристосування засобів і предметів праці для досягнення цілей системи. Принципи організації трудових процесів: а) пропорційність (усі учасники мають однакову трудову здатність, відсутність затримок процесів і простоїв агрегатів); б)спеціалізація (форма розподілу праці, відбиває повторюваність трудових процесів); в) прямоточність (відсутність зустрічних потоків елементів праці); г) ритмічність (характеризує випуск продукції за певний час); ґ)економічність (раціональне і безвідходне використовування елементів праці); д) профілактика (обслуговування трудових процесів для попередження відмов); ж) безперервність (попередження простоїв); з) паралель (поєднання трудових процесів у часі). Методи організації трудових процесів (ОПМ) з урахуванням поєднання їх в часі: послідовний; паралельний; змішаний; комбінований; синхронний. 1) технологічні чинники праці: – кількість трудових процесів; – програма випуску; П – кількість виробів у товарному комплекті; Qi – трудомісткість i-го процесу; Rij – кількість j-го виду ресурсів на i-му процесі; Іij – інтенсивність споживання ресурсів: де Т – час випуску продукції; Розрізняють 3 групи параметрів (табл.

2): Таблиця 2 Форми ОПМ Чинник праці Технологія Агрегатна Конвейєрна Агрегатно-потокова Стендова Роторна Робото-технічна Моторність предметів праці періодична безперервна ритмічна без пересування неперервна поопераційна Умова праці між пересуван-нями в процесі переміщення між переміщен-нями стаціонарні в процесі пересування між переміщен-нями Засіб переміщення предметів праці кран конвейєр кран кран обертання роботи Вид технологічної лінії верстати, механізми неперервно-потокова перервно-потокова складальний агрегат, стенд неперервно-потокова неперервно-потокова Контроль якості візуальний електронно-безперервний електронно-періодичний на робочих місцях електронний між перехо-дами електронний між переходами Застосування партійний безперервне масове виробництво серійне одиничне виробництво масове виробництво велике серійне виробництво 2) просторові: j= I – m , де m – кількість фронту робіт; І – номер фронту робіт; 3) часові: Тц – час циклу, проміжок часу на випуск готової продукції при виконанні комплексу процесів; Тi – тривалість i-го процесу; ij – ритм i-го процесу на j-му фронті робіт; Кi, i 1 – крок процесу, проміжок часу між початками суміжних процесів; Ai, i 1 – темп процесу, проміжок часу між закінченнями суміжних процесів. де F – фундація часу на виконання замовлення, завдання; – програма випуску виробів. Параметри – величина, що характеризує властивість процесу, може бути кількісною та якісною. 4. Контроль якості та ефективності в системі організаційного менеджменту Контроль – процес, направлений на попередження проблем і забезпечуючий досягнення цілей організації шляхом установлення стандартів праці, вимірювання параметрів процесів, порівняння їх із заданими і проведення коригувань за відхиленнями. Напрями контролю в ОПМ: виконання завдань і робіт виконавцями; якість роботи персоналу; хід трудових процесів і дотримання технології; якість і надійність товарів, що випускаються, продуктів, послуг. Принципи контролю менеджера: 1) усування невизначеності; 2) попередження криз, неусувних явищ; 3) аналіз відмов, простоїв, помилок; 4) поширення трудового досвіду; 5) комплексність; 6) широта – на всіх етапах, фазах трудового процесу. Види контролю: а) попередній; б) поточний; в) заключний. Якнайповнішою за обсягом є японська система контролю якості, що являє собою 7 рівнів: контроль продукції, робіт, послуг; контроль початкової сировини; якість трудових процесів; рівень затрат і витрат; якість системи управління; якість задоволення потреб; якість задоволення вимоги індивідуального споживача. 5. Висновки Організація праці менеджера є невід’ємною складовою організації трудової діяльності, що підпадає під вплив ряду чинників, має певні задачі та потребує використання вдосконалених форм розподілу й кооперації праці. Основні принципи, за якими створені елементи системи праці, поєднуються за допомогою зв’язків (відносин) в управлінні. Контроль якості та ефективності в системі ОПМ потребує вимірювання параметрів трудових процесів та дотримання принципів контролю. ЛІТЕРАТУРА Аверченко Л.К. Психология управления: Курс лекций.

Не шукати готових кадрв, бо таких нколи нема, хба при такй систем, яка вже сама хилиться до падння, а тльки виховувати х, моблзувати й органзувати з таких людей, як до цього надаються свою настановою  характером. Творення, формування кадрв для визвольно боротьби це   найсуттвше, головне завдання цлого революцйного процесу. Найбльша частина уваги, енерг  революцйно д мусить бути спрямована на те, щоб свою дею захопити щораз бльшу кльксть найкращих людей, щоб з стану пасивного улягання ворожй систем привести х у стан активного спротиву й поборювання ворога; щоб органзацйною працею  розгортанням революцйно боротьби створити з них зформован кадри свдомих борцв за визволення  за побудову нового ладу нацонального визволення  нацонально незалежности, свободи  справедливости. Основна частина боротьби революцйно органзац з ворогом це   боротьба за душу людини, за дейний вплив на цлий нард, за поширення де й концепц визвольно революц серед найширших мас народу, захоплення х цю дею  через це приднання х на бк визвольно боротьби

1. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

2. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

3. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

4. Організація праці менеджера

5. Організація оплати праці на підприємстві

6. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві
7. Організація охорони праці на виробництві
8. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

9. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

10. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

11. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

12. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

13. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

14. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

15. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

16. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

Мольберт "Ника растущий", со счетами (светофор).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1902 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Цветные счетные палочки Кюизенера.
Возраст: 3 - 7 лет. Каждая палочка – это число, выраженное цветом и величиной. С математической точки зрения палочки это множество, на
399 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Ростомер говорящий "Теремок".
Дети так быстро растут! Следить за их ростом поможет говорящий ростомер «Теремок» от Азбукварика. Нужно только повесить его на
482 руб
Раздел: Ростомеры

17. Аналіз сучасної системи мотивації праці в організації

18. Організаційні якості і особливості менеджера

19. Організація оплати праці

20. Основні принципи і типи організаційної культури

21. Наукова організація праці студента

22. Соціометрія і референтометрія як основні методи діагностування міжособистісних взаємин в організації
23. Основні організаційні форми та види туризму
24. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

25. Організація приймання товару в аптеці

26. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

27. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

28. Основні напрямки зовнішньої політики України

29. Основні напрямки фінансового аналізу

30. Організаційна система управління природокористуванням України

31. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

32. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

Говорящий ростомер "Лесная школа".
Обучающий плакат-ростомер поможет и рост измерить, и выучить буквы с цифрами! Нажимай на картинки – играй и учись, слушай любимые потешки
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей AK-208ST "Alpenkok", 10x10x22 см.
Размеры: 10х10х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Предназначена для безопасного и гигиеничного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

33. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

34. Рельєф та ландшафтна організація

35. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

36. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

37. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

38. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"
39. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами
40. Організація касових операцій у банківських установах

41. Організація ресурсної бази банків в Україні

42. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

43. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

44. Організація робочого місця бухгалтера

45. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

46. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

47. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

48. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

Детское подвесное кресло Polini "Кокон" (цвет: оранжевый).
Подвесные детские качели яркого цвета создадут ощущение собственного укромного уголка. Надежные крепления кресла обеспечат безопасность
1225 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Клей для дерева "Момент Столяр. ПВА Универсальный", 750 грамм.
Клей используется для склеивания, ремонта и изготовления изделий из различных видов дерева, а также ДСП, фанеры, картона и т.п. Клей
388 руб
Раздел: Для дерева
Крем для младенцев "Bubchen", 150 мл.
Эффективно защищает кожу в местах, закрытых подгузником. Подходит для профилактики опрелостей. Прекрасно снимает раздражение и воспаление,
322 руб
Раздел: Крем под подгузник

49. Внутрішній аудит організації

50. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

51. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

52. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

53. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

54. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії
55. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
56. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

57. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

58. Організація документаційного забезпечення установи

59. Організація і методика аудиту

60. Організація і методика аудиту доходів підприємства

61. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

62. Організація облікового процесу на підприємстві

63. Організація обліку

64. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

Вантуз вакуумный "PRO Pump", с двумя адаптерами.
Вантуз вакуумный STAYER PROPump, применяется для прочистки засоров в канализационных трубах гидравлическим ударом. Вакуумный вантуз STAYER
674 руб
Раздел: Вантузы
Лента безопасности Lubby, мягкая, универсальная "особо широкая", 2 метра.
Мягкая универсальная лента: 2 метра, идеальна для краёв кроватки, столов и для острых углов удобно регулировать нужную длину, надежное
440 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: голубой).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
381 руб
Раздел: Пелёнки

65. Організація обліку власного капіталу підприємства України

66. Організація обліку запасів на підприємствах

67. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

68. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

69. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

70. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості
71. Організація складського обліку запасів в установах
72. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

73. Організація управлінського обліку на підприємстві

74. Основи організації бухгалтерського обліку

75. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

76. Ревізійні комісії підприємств і організацій

77. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

78. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

79. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

80. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши заточенные. Количество цветов: 24.
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг
Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

81. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

82. Громадські організації як вид об’єднань громадян

83. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

84. Організації (органи) господарського керівництва

85. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

86. Організація захисту державної таємниці в Росії
87. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі
88. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

89. Правова організація працевлаштування громадян

90. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

91. Організація видавничій справи

92. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

93. Організація роботи користувача з АБД

94. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

95. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем

96. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов
Логическая игра "Следопыт, колобок".
Игра предлагает ребенку 48 различных заданий на развитие логики и мышления. Смысл игры заключается в том, что нужно разложить пазлы особым
1104 руб
Раздел: Игры логические
Набор столовых приборов BE-0011S24 "Webber", 24 предмета.
В наборе 24 предмета: - вилка столовая (6 штук), - ложка столовая (6 штук), - ложка чайная (6 штук), - нож столовый (6
957 руб
Раздел: От 19 до 50 предметов

97. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

98. Поява робітничих організацій в Україні

99. Організація локальної обчислювальної мережі агентства нерухомості


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.