Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Взаємозв’язок економіки і соціальної сфери

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Зміст1. Взаємозв’язок економіки і соціальної сфери 2. Трудовий колектив і організація Список використаних джерел 1. Взаємозв’язок економіки і соціальної сфериВажливим елементом соціальної структури є соціальний інститут (лат. i s i u um - улаштування, установлення). Саме через той або інший соціальний інститут забезпечується організація і регулювання сумісної діяльності людей, сталість соціальних відносин, від яких залежить буття соціальних груп і соціальних спільностей. В соціології соціальний інститут розглядається як: певна сукупність установ, які відповідають соціальній структурі суспільства; сукупність соціальних норм і культурних зразків, які визначають сталі форми соціальної поведінки і дії, система поведінки у відповідності з цими нормами. Поняття &quo ;соціальний інститут&quo ; запозичене соціологією з юридичної науки, де воно означає сукупність юридичних норм, що регулюють соціально-правові відносини (інститут наслідування, шлюбу та ін) і використовується достатньо широко, хоча найчастіше і поза точним визначенням. Наприклад, симпатики функціоналізму розглядають інститути як спрямовані на задоволення &quo ;потреб&quo ; індивідів або суспільства, тоді як прихильники феноменології цікавляться тим, яким чином люди створюють і видозмінюють різні інститути, а не просто реагують на їх існування. Нерідко термін &quo ;інститут&quo ; використовують для позначення конкретних форм комплексів функцій, які виконуються деякими членами групи від імені всієї групи, а іноді цим терміном іменують соціальні ролі, особливо важливі для групи або суспільства (інститут материнства). Згідно зі структурно-функціональним підходом, соціальний інститут розглядається як сталий комплекс формальних і неформальних правил, принципів, норм, установок, які регулюють різні сфери людської діяльності і організовують їх в систему ролей, статусів, що й утворює соціальну цілісність. В цьому контексті соціальний інститут виступає узагальненим показником (в порівнянні з роллю) в соціальній структурі суспільства, бо він складається з багатьох ролевих позицій та їх компонентів . Не дивлячись на цю багатоманітність теорій соціальних інститутів, можна виділити певні загальні елементи, які характеризують будь-який соціальний інститут. По-перше, у всіх групах, які мають зачатки інституціоналізації, існують певні способи дії від імені членів групи як цілого; ці способи дії повинні виконуватися незалежно від особистих інтересів включених в даний інститут індивідів. По-друге, будь-який соціальний інститут має функції, які можуть носити різний характер. Серед них: ті, що регулюють поведінку членів суспільства, соціальних груп; ті, що забезпечують стабільність суспільного життя; ті, що створюють можливість задоволення різного роду потреб; ті, що здійснюють інтеграцію прагнень, дій і відносин індивідів і забезпечують внутрішню згуртованість спільності. По-третє, в рамках окремих соціальних інститутів виділяється система соціальних ролей. Інститути, таким чином, є символами порядку і організованості в суспільстві. На основі усього вищевикладеного, можна дати наступне визначення соціального інституту.

Соціальні інститути - це організовані об'єднання людей, що виконують певні соціально значимі функції, які забезпечують спільне досягнення цілей на основі виконаних членами своїх соціальних ролей, що задаються соціальними цінностями, нормами і зразками поведінки. Кожен інститут виконує свою, характерну для нього соціальну функцію. Сукупність цих соціальних функцій складається в загальні соціальні функції соціальних інститутів як визначених видів соціальної системи. Ці функції дуже різноманітні. Соціологи різних напрямків прагнули якось класифікувати їх, представити у вигляді визначеної упорядкованої системи. Найбільш повну і цікаву класифікацію подала так звана &quo ;інституціональна школа&quo ;. Представники інституціональної школи в соціології (С. Ліпсст, Д. Ландберг та ін.) виділили три основних функції соціальних інститутів . Відтворення членів суспільства. Головним інститутом, що виконує цю функцію, є сім'я, але до неї причетні й інші соціальні інститути, такі, як держава. Соціалізація - передача індивідами встановлених у даному суспільстві зразків поведінки і способів діяльності - інститути сім'ї, освіти, релігії та ін. Виробництво і розподіл. Забезпечуються економічно-соціальними інститутами управління і контролю - органи влади. Функції управління і контролю здійснюються через систему соціальних норм і розпоряджень, що реалізують відповідні типи поведінки: моральні і правові норми, звичаї, адміністративні рішення і т.п. Соціальні інститути керують поведінкою індивіду через систему заохочень і санкцій. Люди завжди прагнуть інституціоналізувати свої відносини, які пов'язані з актуальними потребами (інститут черги, інститут шлюбу і т.д.). В залежності від сфери дії і функцій соціальні інститути поділяються на: реляційні, які визначають ролеву структуру суспільства за найрізноманітнішими категоріями: від статі і віку до виду занять і здібностей; релятивні, які визначають можливість індивідуальної поведінки стосовно існуючих в суспільстві норм дій, а також: санкції, що карають порушників максимів (всі види механізмів соціального контролю: культурні, зв'язані з релігією, наукою, ідеологією, мистецтвом і т.д.); інтегративні інститути, пов'язані з соціальними ролями, відповідальними за забезпечення інтересів соціальної спільності як цілого. Ефективність діяльності соціальних інститутів залежить від великої кількості факторів (умов): чіткого визначення мети, завдань і обсягу функцій соціального інституту; регіонального розподілу праці і її раціональної організації в середині соціальної системи інститутів і кожного соціального інституту, зокрема; деперсоналізації дій і об'єктивації функцій і виконаних окремими особами від імені соціального цілого ролей, близькість поведінки членів інституту до соціальної максими; визнання і престижу, якими володіє даний соціальний інститут в очах груп, спільностей, суспільства (тобто цілісності), безконфліктності включення соціального інституту в глобальну систему соціальних інститутів, тобто в суспільство . Зміна системи соціальних інститутів (як і кожного окремого інституту) може бути як еволюційною, так і революційною, що в кінцевому рахунку визначається станом соціальної системи в цілому.

Крім того, джерелом розвитку соціальних інститутів можуть бути ендогамні (внутрішні) фактори, які зазвичай породжують обмеження в розвитку системи, і екзогамні (зовнішні) фактори. Так, розпад такого соціального інституту, як сім'я, може бути викликаний змінами ролевої поведінки подружжя (наприклад, зрадою) або конфліктами в сім'ї на ґрунті пияцтва одного із подружжя. Найвпливовішими детермінантами змін (як внутрішніх, так і зовнішніх) є політика, економіка, культура. Вони діють на соціальні інститути, що функціонують в суспільстві, як безпосередньо, так і опосередковано через різні позиції індивідів. Структура соціальних інститутів суспільства дуже складна, тому що: дуже складними і багатоманітними є людські потреби та інтереси, які стимулюють створення даних соціальних інститутів; соціальні інститути постійно видозмінюються. В процесі системної трансформації окремі елементи структури інститутів можуть зникати (відмирати), наповнюватися новим змістом, набирати нові завдання і функції. Наочним прикладом цьому слугує виробнича функція сім'ї. Колись сім'я, особливо сільська, займалась підготовкою молоді до професійної праці. Розвиток виробничих відносин і ускладнення розподілу суспільної праці привели до відмирання цієї функції, однак з відродженням в Україні приватної власності, розвитком фермерства і підприємництва, сільська сім'я частково відновлює цю функцію. Збагачується також її функція накопичення капіталу . Найбільших змін зазнає система соціальних інститутів в процесі трансформації суспільства, прикладом чого може слугувати практика 90-х pp. країн Східної і Центральної Європи, в тому числі й України, де відбувається переорганізація самих соціальних інститутів на основі нових норм, цінностей, відносин, що утверджуються, і які можуть бути більш складними, універсальними, узагальнюючими, ніж ті, що існували до цього. Це, у свою чергу, вимагає формулювання нових максим поведінки як всередині соціального інституту, так і в міжінституціональних взаємодіях всередині соціальної системи. Зазначимо ще, що в ході трансформаційних процесів виникає проблема більш швидкого формування нових стандартів поведінки, що підвищує вимоги до адаптивних властивостей соціальної системи людини, її здатностей засвоювати нову соціальну реальність. Глибокі соціальні зміни в характері соціальних, інститутів вимагають тривалих часових періодів, бо неможливо швидко змінити свідомість, психологію і поведінку людей, скажімо, змінити у них колективістську психологію, що формувалась за часів існування так званого соціалізму, на індивідуалістську, без якої людина в умовах ринкових відносин не в стані виборювати свої власні інтереси, конкурувати з іншими тощо. Якщо діяльність соціального інституту сприяє інтеграції людини у суспільні відносини, то її називають функціональною. Якщо соціальний інститут не сприяє або навіть заважає задоволенню потреб системи суспільства в цілому, то його діяльність може бути охарактеризована як дисфункційна. Наростання дисфункцій значної кількості соціальних інститутів може привести до незворотної дезорганізації і руйнування соціальної системи .

Коли ж Кисль стане було говорити у польському табор що-небудь на оборону козакв, йому вдповдають, що вн схизматик, що йому не можна йняти ври. Таким робом, ц шляхтич без усякого грунту пд ногами. Були, нарешт,  так шляхтич, що лишилися при вр свого народу  вдрклися вд привлев свого стану. Дуже яскравим зразком тако шляхти являться Юрй Немирич, один з цивлзованших людей свого часу. Вн учився за границею, де пристав до рацоналстично секти антитринтарв  був вдомий своми науковими теологчними працями  диспутами. Коли зчинилася боротьба на Укран, вн одразу зрозумв, що треба вибирати одне з двох: або вдректися сво нацональност, або привлев свого шляхетського стану. Таких прикладв, як Немирич, по вдомих нам джерелах можна показати деклька, наприклад, Верещак. Загальною ознакою десятилття псля повстання 1638 року  сполячення шляхти  велике надужиття народних сил. В економчному  соцальному строю шляхта заволодла всм народом  повернула його у крпацтво. Народ мусив терпти, бо не мав за плечима няко сили, на яку мг би опертися

1. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

2. Взаємозв’язок пияцтва, як форми девіантної поведінки у підлітків, з акцентуаціями характеру

3. Взаємозв’язок місцевих і державних фінансів

4. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

5. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

6. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі
7. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції
8. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

9. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

10. Роль власності у соціально-економічних процесах

11. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

12. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

13. Історія соціально-економічної географії світу

14. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

15. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

16. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Развивающая настольная игра "Котосовы".
Коты и совы — любимые животные ведьм. Бедняги так часто подвергаются магическим экспериментам, что подчас не сразу отличишь, кто перед
792 руб
Раздел: Карточные игры
Точилка механическая.
Настольная механическая точилка отличается высоким качеством работы и долговечностью механизма. Пластиковый корпус. Механизм крепления к
547 руб
Раздел: Точилки

17. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

18. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

19. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

20. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

21. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

22. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття
23. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.
24. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

25. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

26. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

27. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

28. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

29. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

30. Управління персоналом в соціальній сфері

31. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

32. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Вертикальный накопитель, пластиковый, черный, ширина 240 мм, 4 отделения, органайзер.
Изготовлен из полистирола. Многосекционный поддон с 4 отделениями (шириной по 40 мм каждое) для бумаг формата А4 и вместительным
445 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Глобус Луны диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы

33. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

34. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року

35. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

36. Онтологія техніки як соціально-філософська проблема

37. Економіка праці й соціально-трудові відносини

38. Соціальноекономічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах
39. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності
40. Соціально-економічне значення ремонту у вирішенні функціональних завдань розвитку ЖКГ

41. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

42. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

43. Соціальне становище Запорізького краю

44. Соціальні групи

45. Соціальні інститути.

46. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

47. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

48. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: голубой, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Корзина "Лягушонок", 45х45 см.
Предназначение: для игровых целей на открытом воздухе и в помещении. Материал: нейлон.
322 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы

49. Соціальні проблеми у ЗМІ

50. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

51. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

52. Мораль і соціальне управління

53. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

54. Соціальне та особисте страхування
55. Формування бюджетів фондів соціального страхування України
56. Державна політика соціального страхування

57. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

58. Розвиток соціальної географії в СРСР

59. Державна соціальна допомога

60. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

61. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

62. Роль держави в регулюванні ринкової економіки

63. Соціальна держава

64. Соціальна обумовленість державної служби

Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные
Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов
Шкатулка Jardin D'Ete "Розовая глазурь", 11x10x8 см.
Шкатулка Jardin D’ete превосходно подойдет для хранения украшений. Она исполнена из стекла и металла. Шкатулка сочетает в себе
1077 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

65. Соціальна цінність права

66. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

67. Суть та принципи соціальної держави

68. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

69. Мова як символ соціальної солідарності

70. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах
71. Історія економіки Німеччини
72. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

73. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

74. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

75. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

76. Соціально-духовні основи культури класицизму

77. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

78. Соціально-філософські погляди І.Франка

79. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

80. Соціально-етичний маркетинг

Увлекательная настольная игра "Цветариум", новая версия.
Игроки будут совершать много интересных действий: высаживать цветы на клумбах, выкорчёвывать их в случае необходимости, устраивать своим
712 руб
Раздел: Карточные игры
Сковорода "Mayer & Boch" (гранитное покрытие), 24 см.
Материал: алюминий, гранитное покрытие. Внутреннее покрытие: антипригарное гранитное покрытие. Диаметр: 24 см. Высота борта: 4,5
824 руб
Раздел: Сковороды с керамическим покрытием
Насадка на унитаз "Roxy-Kids" с ножками и ступенькой.
Позволяет отказаться от использования обычного детского горшка Легко собирается и разбирается для транспортировки. Ступенька с
2117 руб
Раздел: Сиденья

81. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

82. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

83. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

84. Глобалізація і процеси соціального розвитку

85. Економічний потенціал національної економіки

86. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин
87. Особливості національної економіки Тунісу
88. Розвиток економіки Греции в 90-х р. та її участь в Європейському союзі

89. Тенденції розвитку міжнародної економіки

90. Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки

91. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

92. Зайнятість: соціально-трудові відносини

93. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

94. Предмет і методи економіки праці

95. Соціальна психологія організацій

96. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

Блюдо "Пасхальное", диаметр 25 см.
Блюдо. Диаметр: 25 см. Высота: 3 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Прочее
Органический солнцезащитный крем Mommy care для тела, 100 мл, арт. MC_1115.
Органический солнцезащитный крем для тела идеален даже для городских условий, а такие натуральные компоненты, как ромашка, кунжутное
1140 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Гирлянда электрическая, 1200 см (белая).
Гирлянда состоит из белых мини ламп, которые будут мигать в 8 режимах. Питание от бытовой электросети 220 В. Длина гирлянды: 1200
472 руб
Раздел: Гирлянды с мини-лампами

97. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

98. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

99. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.