Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Міжгалузевий інститут ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ при Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут” Спеціальний факультет патентознавства Кафедра “Інтелектуальна власність та інноватика” Спеціальність 7.000002 “Інтелектуальна власність” ДИПЛОМНА РОБОТА для одержання кваліфікації спеціаліста Тема роботи: Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід Керівник роботи Виконавець Харків 2007 Найменування виробу, об’єкта або теми Найменування документа Формат Кільк. Прим. Документи загальні: Завдання А4 1 Звіт А4 85 Патентно-інформаційні документи: Завдання на проведення патентних досліджень А4 2 Регламент пошуку А4 4 Звіт про патентні дослідження А4 16 Довідка про пошук А4 1 Патентно-правові документи: Корисна модель “Борштанга” Заява на видачу охоронного документу А4 1 Корисна модель “Борштанга” Опис корисної моделі А4 4 Корисна модель “Борштанга” Формула корисної моделі А4 1 Корисна модель “Борштанга” Реферат на корисну модель А4 1 Корисна модель “Борштанга” Ілюстративний матеріал А4 2 Підп Дата Розроб. Міненко Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід Відомість документів Літ Аркуш Аркушів Перевір.р Лерантович ДРС 1 2 МІПО НТУ “ХПІ” спецфакультет патентознавства кафедра “ІВІ” Н.контр. Затв. Найменування виробу, об’єкта або теми Найменування документа Формат Кільк. Прим. Патентно-ліцензійні документи: Корисна модель “борштанга” Договір ліцензійний А4 5 Корисна модель “борштанга” Заява про реєстрацію ліцензійного договору А4 1 Арк. 2 Завдання на дипломну роботу Міжгалузевий інститут післядипломної освіти при Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут” Спецфакультет патентознавства Кафедра інтелектуальної власності та інноватики Спеціальність 7.000002 “Інтелектуальна власність” ЗАВДАННЯ на виконання дипломної роботи для одержання кваліфікації спеціаліста слухачу групи КІТА65 Міненко Дем’яну Олександровичу (шифр групи) прізвище, ім'я, та по батькові) Тема роботи: Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід затверджена наказом по МІПО НТУ “ХПІ” від &quo ; &quo ; 200 р. № Термін представлення виконаної роботи на затвердження: &quo ; &quo ; 200 р. Вихідні дані до роботи: законодавча база України; науково-технічна і патентно-кон’юнктурна інформація відповідно МПК. Слухачеві-дипломнику виконати наступне: 1. Скласти звіт виконання роботи за заданою темою, виклавши його по розділах: 1. Характеристика розточувального інструменту як об’єкта дослідження 2. Дослідження законодавчої бази з набуття прав на винахід (корисну модель) 3. Розробка матеріалів заявки 4.

Розрахунок ціни ліцензії 5. Надання прав на використання винаходу (корисної моделі) 2. Розробити документи: 1. Заявні довументи 2. Ліцензійний договір 3. Заява на реєстрацію ліцензійного договору Консультанти по розділах роботи: Розділ Консультант Дата Підпис консультанта Розділ 4 Лопатіна В.В. Етапи виконання роботи: № п/п Назва етапу дипломної роботи Термін виконання етапу роботи Примітка 1 Збір матеріалу за темою дипломної роботи 2 Аналіз відібраного матеріалу 3 Написання вступу 4 Написання 1-ого розділу роботи 5 Написання 2-ого розділу 6 Написання 3-ого розділу 7 Написання 4-ого розділу 8 Написання висновків та рекомендацій 9 Написання реферату 10 Оформлення дипломної роботи 11 Здача роботи Керівник: / / (дата) (підпис) (П.І.Б.) Слухач: / (дата) (підпис) (П.І.Б.) Міжгалузевий інститут післядипломної освіти при Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут” Спеціальний факультет патентознавства Кафедра “Інтелектуальна власність та інноватика” ЗАТВЕРДЖУЮ: Зав. кафедрою В.М.Герасименко &quo ; &quo ; 200 р. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід Керівник роботи ст.викладач Е. Т. Лерантович / / / (підпис) (дата) Консультант: к.ю.н.,доцент В. В. Лопатіна / / / (підпис) (дата) Нормоконтроль: Л. В. Яковлєва / / / (підпис) (дата) Звіт виконав слухач групи КІТА65 Д. О. Міненко / / / (підпис) (дата) Харків – 2007 РЕФЕРАТ Дипломна робота: с.81, рис. 1, табл. 3, додатки 3, джерел 40. Об’єкт дипломної роботи – дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту, розробка матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід. Мета роботи – дати обґрунтований аналіз правових та економічних засад створення та використання об’єкта господарської діяльності. У дипломній роботі послідовно розглянуті питання створення об’єкта господарської діяльності, правові та економічні засади використання об’єкта господарської діяльності. В ході виконання роботи проаналізовані різноманітні аспекти створення об’єкта господарської діяльності, проведена оцінка вартості прав та розроблені необхідні документи для передачі прав власності на об’єкта господарської діяльності. Об’єкти інтелектуальної власності, ОБ’ЄКТ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, вИНАХІД, кОРИСНА МОДЕЛЬ, ліцензійний договір, РЄЄСТРАЦІЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ДОГОВОРУ, оцінка вартості. ЗМІСТ Перелік умовних позначень Вступ 1Характеристика розточувального інструменту як об’єкта дослідження 1.1Життєвий цикл об’єкта господарської діяльності. Види робіт по патентним дослідженням об’єкта господарської діяльності 1.2Дослідження патентної ситуації в області обробки отворів розточуванням. Визначення патентоспроможності винаходу (корисної моделі) 2Процедура набуття прав на винахід (корисну модель) 2.1Дослідження законодавчої бази з набуття прав на винахід (корисну модель) 2.2Об'єкт винаходу (корисної моделі) та ознаки що застосовуються для його характеристики.

Виявлення винаходу (корисної молі) 2.3 Оформлення пакету документів для подання заявки 3Розробка матеріалів заявки 3.1Зміст опису винаходу заявки на видачу патенту 3.2Зміст інших документів, що також подаються на видачу патенту 3.3Документи, що додаються до заявки 4Продаж ліцензій як форма комерціалізації ОІВ корисної моделі “борштанга” 4.1Аналіз доцільності продажу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) 4.2Розробка договору між юридичними особами про продаж/покупку невиняткової ліцензії на використання корисної моделі на території України 4.3Реєстрація договору між юридичними особами про продаж/покупку невиняткової ліцензії на використання корисної моделі на території України 4.4Розрахунок вартості ліцензії Список джерел інформації Додаток А Звіт про патентні дослідження Додаток Б Опис аналогу корисної моделі Додаток В Заявочні документи ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ОГД— об'єкт господарської діяльності. НДР — науково-дослідна робота. ДКР— дослідно-конструкторська робота. ДТР – дослідно-технологічна робота. МПК—міжнародна патентна класифікація. НПК— національна патентна класифікація. МКПЗ — міжнародна класифікація промислових зразків. МКТП — міжнародна класифікація товарів і послуг. УДК — універсальна десяткова класифікація. ДСТУ – державний стандарт України. ВСТУП Орієнтація України на реформування економіки, й прагнення до ринкових відносин зумовили необхідність розроблення нової нормативно-правової бази практично в усіх сферах господарської, інтелектуальної та інших видах діяльності. Основою принципового оновлення законодавчої бази України, що регламентує правові відносини у сфері інтелектуальної , в тому числі промислової, власності, є прийнятий 26 березня 1991 р. Закон України “Про власність”, у якому дано визначення об’єктів прав інтелектуальної власності громадян. У 1992 р. Україна заявила про продовження на своїй території дії найважливіших міжнародних конвенцій і угод, що стосуються питань промислової власності і в 1993 р. приймається пакет законів про охорону інтелектуальної власності. Таким чином, в Україні з’являється новий вид власності – інтелектуальна власність, а науково технічні знання перетворюються в продукт, яким можна володіти, користуватись і розпоряджатись. Поняття “інтелектуальна власність” як і вся питання пов’язані з її надбанням, оцінкою, використанням, є новими для нашої країни. Розвитку інноваційних процесів сприяє належна охорона інтелектуальної власності. Як правило, кожний інноваційний проект розпочинається з формулювання портфеля об’єктів інтелектуальної власності. Без проведення належного патентного дослідження, визначення патентоспроможності об’єкта промислової власності, уточнення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності, виявлення порушення прав власників діючих охоронних документів і заявників на об'єкти промислової власності, оформлення прав на такі об’єкти, а також визначення в межах чинного законодавства їх вартості, очікувати досягнення комерційного успіху практично не можливо.

Але, сер, Ви не знайдете жодного очевидця знищення шести мільйонів жидів. Ви не знайдете жодного свідка того, що поруч з крематоріями стояли газові камери, які знищували тисячу, а то й дві тисячі чоловік одразу. Зверніть увагу на додаток до мого листа під назвою «Голокост очима Шерлока Холмса», який містить квінтесенцію двадцятирічного дослідження цієї теми. Я берусь обґрунтувати як математично, так і технічно, що знищення шести мільйонів жидів у газових камерах — цілковите безглуздя. Що ж стосується лементування та слини, що видаються з приводу голокосту сьогодні, через півстоліття після війни — вони не можуть викликати нічого іншого, окрім відчуття гидоти. Це — ганьба і сором на наші голови. Жоден народ в історії людства не тужив так голосно про свої втрати, якими б дійсними вони не були, через п`ятдесят років. Навіть аби в газових камерах дійсно загинуло шість мільйонів жидів, підіймати неймовірний галас з цієї нагоди й продовжувати наживатися на подіях давно минулих днів було б щонайменше непристойно. Та й друге питання напрошується: а ким були лихварі Веймарської республіки? їхню національність Ви знаєте не гірше за мене

1. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

2. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

3. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

4. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

5. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

6. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів
7. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій
8. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

9. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

10. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

11. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

12. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

13. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

14. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

15. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

16. Україна ХХІ сторіччя, тенденції та перспективи розвитку

Фоторамка "Poster red" (30х40 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40 см. Материал: пластик.
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глянцевая бумага для струйных принтеров "Lomond", 50 листов, А4.
Глянцевые фотобумаги наилучшим образом передают яркие, насыщенные цвета с множеством оттенков и цветовых градаций. Покрытие бумаги:
378 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

17. Дослідження та розробки на підприємстві

18. Тенденції та проблеми розвитку електронного бізнесу в Україні

19. Методологія науково-педагогічного дослідження

20. Управління процесами технічного розвитку ВАТ "Галактон"

21. Структура психологічного дослідження

22. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження
23. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту
24. Програма соціологічного дослідження

25. Організація технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів

26. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

27. Дослідження розвитку швидкості у підлітків загальноосвітньої школи

28. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

29. Синтез та дослідження властивостей неорганічних сполук синтезованих на основі LaBa2Cu3O7 та SmBa2Cu3O7

30. Сучасні тенденції розвитку логістики та логістичні системи

31. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

32. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

Доска пробковая для объявлений А3, 342x484 мм.
Пробковая поверхность доски позволяет легко размещать информацию и объявления с помощью кнопок, офисных булавок и т.п. Широко используется
322 руб
Раздел: Прочее
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer Plus" с контейнером, 12 предметов.
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer" Плюс, 12 предметов. Корпус: пластик. Лезвия: нержавеющая сталь. Объем контейнера: 1,5 литра.
794 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Зубная щетка электрическая "Oral-B DB4", цвет красный.
Эргономичная, прорезиненная ручка зубной щетки не скользит во время чистки. В щетку встроен 2-ух минутный таймер, чтобы ребенок чистил
1680 руб
Раздел: Зубные щётки

33. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

34. Дослідження харчування

35. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

36. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

37. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

38. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку
39. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)
40. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

41. Метеорологічні дослідження

42. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

43. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

44. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

45. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

46. Система технічного обслуговування сільськогосподарських машин

47. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

48. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

Магнитная мозаика "Веселый городок".
Магнитная мозаика "Веселый городок", из которой можно собрать не только городок, но и множество других картинок. В набор входят:
519 руб
Раздел: Магнитная
Держатель для сумки "Jardin D'Ete" со стразами "Стихия колец".
Держатель для сумки стал неотъемлемой частью домашнего и офисного интерьера. И теперь выбор подарка для бизнес-леди не составит особого
944 руб
Раздел: Прочее
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Франция", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда

49. Методика гідрогеологічних досліджень

50. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

51. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

52. Тенденції розвитку приватного права

53. Аналіз художньо-технічного оформлення видання

54. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод
55. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень
56. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

57. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

58. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)

59. Дослідження методів інтерполяції

60. Дослідження методів чисельного інтегрування

61. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

62. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

63. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

64. Палеонтологічні дослідження

Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Шнуровка-бусы "Звери".
Размер бусин: 3-4 см. Диаметр отверстия в бусине: около 6 мм. Длина шнурка: около 80 см. Вес: 0.2 кг. Количество бусин: 15 штук .
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

65. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

66. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

67. Складання технічного завдання на проектування мережі доступу загального користування

68. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

69. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

70. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості
71. Використання Internet у маркетингових дослідженнях
72. Маркетингове дослідження

73. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

74. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

75. Маркетингові дослідження

76. Маркетингові дослідження з використанням анкети

77. Маркетингові дослідження на підприємстві

78. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

79. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

80. Характеристика маркетингового дослідження товару

Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
337 руб
Раздел: 13-24 цвета
Игра "Удержи юлу".
Хотите, чтобы Ваш ребенок рос ловким, активным и внимательным? Игра "Удержи юлу" поможет ему быстро развить все эти навыки! • В
580 руб
Раздел: Игры на ловкость
Штатив для создания снимков "сэлфи", голубой.
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
328 руб
Раздел: Держатели и подставки

81. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

82. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

83. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

84. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

85. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті

86. Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії
87. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень
88. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

89. Променеве дослідження травної системи

90. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

91. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

92. Променеве дослідження щитоподібної залози

93. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

94. Тенденції розвитку міжнародної економіки

95. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

96. Дослідження ділової кар’єри менеджера

Глобус «Двойная карта» диаметром 210 мм, с подсветкой.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Размер коробки: 217х217х300 мм. Цвет подставки: чёрный. Мощность: 220
647 руб
Раздел: Глобусы
Контейнер для хранения "Polly", 10 л.
Материал: пластик. Объем: 10 л. Размеры: 355х235х190 мм.
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Шкатулка для украшений Jardin D'Ete, цвет бежевый, "рептилия", 13x13x5,5 см.
Это стильная и удобная шкатулка для хранения драгоценностей, выполнена из синтетической кожи, внутри отделана искусственной замшей. Мягкая
1491 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

97. Дослідження мотивації на досягнення

98. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

99. Методи науково-педагогічних досліджень


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.