Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Аналіз зовнішнього середовища підприємства

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Курсова робота Предмет: Економічна діагностика ТЕМА: Аналіз зовнішнього середовища підприємства2009 ПЛАНВступ I. Загальна характеристика зовнішнього середовища підприємства: 1.1 Зовнішнє середовища підприємства, як сукупність чинників макро та мікросередовища 1.2 Характеристика макросередовища 1.3 Характеристика мікросередовища 1.4 Комплексний підхід до оцінки зовнішнього середовища II. Методика оцінки зовнішнього середовища 2.1 Методи оцінки зовнішнього середовища 2.2 Етапи проведення аналізу зовнішнього середовища III. Аналіз зовнішнього середовища підприємства 3.1 Характеристика аналізуємого підприємства та його конкурентів 3.2 Аналіз зовнішнього середовища підприємства на основі приведених методик 3.2.1 Аналіз середовища на основі загальноприйнятої класифікації чинників 3.2.2 Аналіз середовища при застосуванні комплексного підходу 3.3 Порівняльний аналіз двох методик та визначення переваг використання комплексного підходу Висновок Перелік використаної літератури ВСТУП Актуальність теми обумовлена тим, що сучасне зовнішнє середовище підприємств характеризується надзвичайно високим рівнем складності, динамізму і невизначеності. Здатність пристосовуватися до змін в зовнішньому середовищі – основна умова в бізнесі і інших сферах життєдіяльності. Більш того, у все зростаючому числі випадків – це умова виживання і розвитку. Підприємства повинні, з одного боку, постійно усвідомлювати новий характер змін в довкіллі і ефективно на них реагувати. З іншого боку, необхідно мати на увазі, що самі підприємства генерують зміни в зовнішньому середовищі, випускаючи нові, наприклад, види товарів і послуг, використовуючи новий вигляд сировини, матеріалів, енергії, устаткування, технологій. Мета курсової роботи: поглиблення теорії та розробка рекомендацій щодо аналізу зовнішнього середовища підприємства в умовах ринкової економіки та нестабільного політичного та економічного стану у державі. Задачі курсової роботи: - аналіз впливу зовнішніх чинників на підприємство; - оцінка зворотнього впливу підприємства на зовнішнє середовище; - визначення методів зменшення впливу цих факторів; -оцінити роботу підприємства в умовах обмеженої інформації о зовнішнім середовищі; -визначення впливу держави на підприємство як одного з основних суб’єктів зовнішнього середовища. Об’єктом курсової роботи є зовнішнє середовище підприємства, його складові частини в умовах динамічного розвитку економіки та вплив підприємства на це середовище по принципу зворотнього зв’язку. Предметом курсової роботи є розкриття принципів, підходів та методів оцінки зв’язків підприємства із зовнішнім середовищем у сучасних умовах господарювання, а також розкриття механізму прямого та зворотнього зв’язку між ними. I. Загальна характеристика зовнішнього середовища підприємства:1.1 Зовнішнє середовища підприємства, як сукупність чинників макро та мікросередовища Підприємство — це відкрита система, і його розвиток залежить від зовнішнього середовища (його також називають загальним оточенням, середовищем непрямого впливу або сукупністю неконтрольованих факторів).

Зовнішнє середовище, або середовище непрямого впливу, діє не безпосередньо на кожну окрему організацію, а на всі одразу. Це не означає, що їхній вплив менший за вплив факторів безпосереднього оточення. Необхідність дослідження проблеми взаємодії підприємства і зовнішнього середовища обумовлена формуванням нової концепції управління підприємством як відкритої системи, внутрішня стабільність якої залежить від умов зовнішнього середовища. Навіть, якщо в самому підприємстві не відбувається ніяких змін, постійні зміни навколишнього середовища чинять суттєвий вплив на результати його діяльності. Це викликає необхідність проведення постійного моніторингу стану зовнішнього середовища підприємства, який розглядається як невід'ємна складова частина стратегічного планування. . У сучасних умовах будь-яка організація повинна не лише призвичаїватись до зовнішнього середовища шляхом адаптації своєї внутрішньої структури і поведінки на ринку, але і активно формувати зовнішні умови своєї діяльності, постійно виявляючи в зовнішньому середовищі угрози та потенційні можливості. . Це положення увійшло в основу стратегічного управління, використовуваного передовими фірмами в умовах високої непередбачуванності зовнішнього середовища. Первинним етапом та інформаційною основою стратегічного управління є дослідження зовнішнього середовища фірми, тобто системний збір і аналіз інформації про неї. Аналіз зовнішнього середовища зазвичай вважається початковим процесом стратегічного управління, оскільки забезпечує базу як для визначення місії та цілей фірми, так і для вироблення стратегій поведінки, які допоможуть підприємству виконати місію і досягти своїх цілей. Він є процесом, за допомогою якого розробники стратегічного плану контролюють зовнішні по відношенню до організації чинники, або визначають загрози для фірми. Прийнято визначати такі ситуативні характеристики окремих елементів зовнішнього оточення та їх взаємодії: - взаємопов'язаність чинників зовнішнього оточення, тобто рівень сили, з якою зміна одного чинника впливає на зміну інших чинників середовища; складність зовнішнього середовища, яка визначається кількістю чинників, на зміну яких виробнича система мусить реагувати для забезпечення свого виживання, а також рівень варіації кожного чинника; - динамічність зовнішнього оточення, тобто швидкість, з якою відбуваються зміни в оточенні підприємства; більшість дослідників вважають, що швидкість змін в окремих галузях та сферах економіки має тенденцію до прискорення; - невизначеність зовнішнього оточення, яка розглядається як функція від кількості інформації стосовно дії кожного чинника та впевненості в її достовірності. Всі ці характеристики зовнішнього середовища організації говорять про високу динаміку і варіантний характер змін, що відбуваються в ній, що наскладує на керівництво завдання якомога точнішого прогнозування, оцінки і аналізу зовнішнього оточення фірми, що склалося, а також заздалегідь встановити характер і силу можливих погроз, що дозволить виробляти і адекватно ситуації коректувати вибрану стратегію. У сучасних умовах найбільш дієвим вважається необхідність здійснювати превентивне реагування на прогнозовані у зовнішньому середовищі зміни, оскільки лише за допомогою цього можна не лише вижити, адаптуватися, але і максимально ефективно використовувати наявні в організації резерви, а також можливості, виникаючі внаслідок змін, що відбуваються.

Фактори зовнішнього середовища мають певний зв’язок як між собою, так і з внутрішнім середовище, цей зв’язок полягає в рівні сили, з якою зміна одного фактора діє на інші складові. Треба виявити основні тенденції, взаємовплив цих факторів і побудувати прогнози їхнього розвитку. . Основними принципами, які необхідно враховувати при организації дослідження зовнішнього середовища є принципи об’єктивності, системності, принцип розвитку, регулярності, гнучкості та релевантності. Дослідження зовнішнього середовища є необхідним також у процесі антикризової стратегії. Причини які зумовлюють дослідження середовища були викладені в творах Градовой.А.П. : По-перше, Невідповідність підприємства до вимог зовнішніх контрагентів здебільшого спричиняють появу та розвиток кризових явищ. По-друге, стан та напрям розвитку зовнішнього середовища певною мірою визначають можливості підприємства щодо локалізації кризи та виходу з неї. Погіршення зовнішнього середовища є потужним каталізатором прискорення розвитку кризи, що призводить аж до банкрутства та ліквідації суб'єкта підприємництва. Це посилює часові обмеження антикризового процесу, ускладнює виконання програми антикризових дій. Якщо прогнозуються зміни на краще в загальному стані зовнішнього середовища або в його певних сегментах, це послаблює та уповільнює розвиток кризи, стає перешкодою для її розвитку. За цих умов потенційні результати від вжитих антикризових заходів мають бути оперативними, дійовими, вагомими. По-третє, розробляючи антикризові заходи, необхідно враховувати стан та прогноз розвитку зовнішнього середовища, забезпечувати їх адекватність та часову відповідність до процесів, що відбуваються за межами підприємства. У сучасній економічній літературі зовнішнє оточення підприємства розглядається як складна багаторівнева структура, елементи кожного рівня якої формуються під впливом власних (специфічних) факторів та по-різному (за силою та напрямом) впливають на діяльність підприємства. Прийнято виокремлювати два рівні зовнішнього оточення: 1.Загальне оточення (макросередовище), яке включає до свого складу глобальні чинники, що віддзеркалюють соціально-економічні відносини у суспільстві. Здебільшого макросередовище не має специфічного впливу на окремо взяте підприємство, але ступінь впливовості на окремі підприємства різний, що обумовлюється відмінностями як у сферах діяльності, так і у внутрішньому стані (потенціалі) підприємств. Макросередовище визначає загальні умови підприємницької діяльності, атмосферу бізнесу, впливає на чинники мікросередовища та через них (опосередковано) - на розвиток підприємства. 2. Оперативне середовище (мікросередовище), яке охоплює чинники, які здійснюють безпосередній вплив на конкретне підприємство. Традиційно прийнято розглядати такі групи чинників, як покупці, постачальники, конкуренти, державне законодавство. .1.2 Характеристика макросередовища Ф. Котлер вважає, що зовнішнє середовище ( макросередовище ) складається з шести основних факторів: 1. Економічні — фактори, що пов’язані з обігом грошей, товарів, інформації та енергії; 2.

Мунципалзаця поширюватиметься на пдпримства, що обслуговують певн длянки комунальних потреб (електричн стац, водотяги, мсцева комункаця  т.д.). Натомсть бль шсть длянок так зв. легко й споживчо промисловост, що продуку готов фабрикати та вироби масового попиту, тво]ритиме, при виробничй  соцальнй контрол держави, поле примненнякооперативно й приватнокапталстично нцативи. Досвд комунзму показав, до яких карикатурних, ба навть трагчних наслдкв доводять спроби заступити тут творчу роль приватного почину бюрократичним етатизмом! Слдуючою з черги базою господарсько самодяльно буде торгвля. Зосереджуючи в свох руках монополь у де]яких сферах зовншньо  внутршньо торгвл, як також  полтику регуляц товарових цн держава сприятиме розвитков кооперативно й приватновласницько нцативи при обслуговуванн ц важно функц суспльного обмну. Вла]сне тут, в сполученн з промисловою дяльнстю, найде соб основу для розвиткуконструктивний у свой соцальнй мскооперативно-приватнийнацональний каптал

1. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

2. Напрями стратегічного зростання підприємства

3. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

4. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

5. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

6. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок
7. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану
8. Процес підвищення ефективності функціонування підприємства ЗАТ "Запоріжтрансформатор" з багатономенклатурним виробництвом

9. Національний банк України та особливості його функціонування

10. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

11. Мікропроцесорна система та її функціонування

12. Генеза та функціонування числової символіки в поезії ХХ ст.

13. Роль інтерлейкіну - 1в та фібронектину у прогресуванні хронічного гломерулонефриту

14. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

15. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

16. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (красная).
Детская каталка машинка - это роскошная модель для самых маленьких водителей от 12 месяцев. Каталка с 4-я колесами из пластика, имеющими
2590 руб
Раздел: Каталки
Концентрат от клещей "HELP", для защиты дачного участка до 20 соток, 100 мл.
Уничтожает клещей разных видов — иксодовых (ixodes), Dermacentor и других. Действует быстро — уже через 30 минут после обработки.
327 руб
Раздел: Прочее

17. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

18. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу

19. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування

20. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

21. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

22. Побудова моделі для аналізу та прогнозу поквартального випуску продукції компанії
23. Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло
24. Методи та прийоми економічного аналізу

25. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

26. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

27. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

28. Стратегія інноваційного менеджменту підприємства

29. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

30. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

31. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

32. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

Пеленка Папитто (5 штук, ситец, 120x90 см).
Состав: ситец (хлопок 100%). Размер: 120x90 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
304 руб
Раздел: Пелёнки
Форма разъемная "Webber" BE-4286N, черная.
Материал: сталь. Покрытие: антипригарное. Высота: 6,8 см. Диаметр: 24 см.
314 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40

33. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

34. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

35. Організація і методика аудиту доходів підприємства

36. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

37. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

38. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)
39. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання
40. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

41. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

42. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

43. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

44. Ціноутворення та цінова політика підприємства

45. Збутові стратегії підприємства

46. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

47. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

48. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

Помпа для воды "HotFrost", A6, механическая.
Цвет корпуса: синий/серый. Тип установки: на бутыль. Тип помпы: механический. Тип крана: кнопка на корпусе. Количество кранов: 1. Материал
357 руб
Раздел: Прочее
Набор для изготовления мягкой игрушки "Собачка".
Домашняя студия мягкой игрушки. Полностью готовые детали кроя и синтепоновый наполнитель. Разложите все детали кроя и определите их
422 руб
Раздел: Игрушки
Магнитный театр "Теремок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Теремок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр

49. Інноваційний менеджмент та формування маркетингової стратегії

50. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

51. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

52. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

53. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

54. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту
55. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі
56. Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм

57. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

58. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

59. Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства

60. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

61. Фінансова санація та банкрутство підприємства

62. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

63. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

64. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Игровой набор "Весы".
Размер: 280х122х130 мм.
338 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей

65. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

66. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

67. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

68. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

69. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

70. Прибуток підприємства та механізм його розподілу
71. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
72. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

73. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

74. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

75. Бізнес-план підприємства

76. Планування діяльності підприємства

77. Поняття та сутність менеджменту

78. Стратегия и тактика менеджмента их влияние на успех организации

79. Основы менеджмента: Теория и методика проведения преобразований

80. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

Дневник школьный "Розовая такса".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
338 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши полимерные "Elios", 24 цвета.
Карандаши полимерные. В наборе: 24 цвета.
339 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки

81. Планування діяльності підприємства

82. Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі

83. Фінанси підприємства

84. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

85. Інноваційна діяльність підприємства

86. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві
87. Матеріально-технічне забезпечення підприємства
88. Оцінка фінансового стану підприємства

89. Персонал підприємства

90. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

91. Підприємство та підприємництво

92. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

93. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

94. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

95. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

96. Автомазація виробничих процесів підприємства

Набор для уборки Vileda "Ультрамат Изи Вринг" (швабра с телескопической ручкой + ведро с педальным.
Набор "Ультрамат Изи Вринг" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для всех
6499 руб
Раздел: Швабры и наборы
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018", с наклейками.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
2749 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор мисок с крышками "Loraine", 6 предметов.
В наборе 3 миски с крышками. Материал: стекло. Крышка: полипропилен. Размер: 16 см, 18 см, 20,7 см. Объем: 370 мл, 650 мл, 1,0 л. Цвет:
923 руб
Раздел: Наборы

97. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

98. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

99. Витрати підприємства

100. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.