Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Продуктивність, мотивація та оплата праці

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Продуктивність праці Продуктивність праці як економічна категорія це ефективність (плодотворність) трудових витрат, здатність конкретної праці створювати за одиницю часу певну кількість матеріальних благ. Рівень продуктивності праці визначається кількістю продукції (обсягом робіт-чи послуг), що її виробляє один працівник за одиницю робочого часу (годину, зміну, добу, місяць, квартал, рік), або кількістю робочого часу, що витрачається на виробництво одиниці продукції (виконання робіт чи послуг). Глобальна (системна) класифікація чинників, що впливають на рівень продуктивності праці Зовнішні — чинники, що об'єктивно недоступні контролюванню окремим підприємством (загальнодержавні та загальноекономічні — законодавство, політика і стратегія, ринкова інфраструктура; макроструктури) зрушення в економіці та суспільстві; природні ресурси). Внутрішні — ті чинники, на які підприємство може безпосередньо впливати (характер продукції, технологія та устаткування, матеріали, енергія; персонал, організація виробництва і праці, система мотивації ефективного використання трудових ресурсів тощо). Інтегроване групування чинників зростання продуктивності праці на підприємствах: матеріально-технічні чинники (удосконалення техніки та технології, застосування нових видів сировини й матеріалів тощо); організаційні чинники (поглиблення спеціалізації та комбінування виробництва, удосконалення організації праці й системи управління та ін.); економічні чинники (удосконалення методів планування, систем оплати праці та участі працівників у прибутках тощо); соціальні чинники (створення належного морально-психологічного клімату, нематеріальні заохочення, поліпшення підготовки персоналу); природні умови та розміщення підприємств (має практичне значення для підприємств добувних галузей та агропромислового комплексу). Послідовність прогнозних розрахунків можливого підвищення продуктивності праці на підприємстві Розраховується вихідна чисельність персоналу в розрахунковому періоді (Чвих), тобто умовна чисельність, яка була б необхідною для забезпечення планового (розрахункового) обсягу виробництва за умови збереження базового рівня виробітку продукції на одного працівника. Визначається зміна (зменшення « — », збільшення « ») вихідної чисельності працівників під впливом окремих чинників і сумарна зміна чисельності (Еч). Розраховується можливий загальний приріст продуктивності праці в розрахунковому періоді (Ппр) порівняно з базовим періодом за формулою Розрахунки зміни (економії) чисельності працівників під впливом окремих чинників (їхніх груп). Економія чисельності працівників за рахунок впровадження нової техніки, технології, модернізації устаткування () обчислюється за формулою с, н- трудомісткість виробництва відповідно на існуючому (старому) і новому (модернізованому) устаткуванні або за існуючою та новою технологією; Чр — частка робітників, що працюють на цьому устаткуванні (технології) у загальній чисельності працівників підприємства в базовий період, %. Зміну чисельності за рахунок скорочення внутрішньо змінних простоїв ()можна визначити, користуючись формулою — внутрішньозмінні простої відповідно в розрахунковому і базисному періодах, %.

Зменшення або збільшення чисельності працівників через зміну частки покупних напівфабрикатів і кооперованих поставок () можна розрахувати укрупнено за формулою d0, dp —частка покупних напівфабрикатів і кооперованих поставок в загальному обсязі продукції відповідно в базисному і розрахунковому роках, %. Економія (збільшення) чисельності працівників за рахунок зміни структури виробництва ()визначається з використанням формули де Чор — частка основних робітників у загальній чисельності персоналу базисного періоду, ч. од.; m0, m1,—питома трудомісткість (у розрахунку на 1000 грошових одиниць продукції) в нормо-годинах відповідно в базовому та розрахунковому періодах. Система мотивації — це сукупність взаємозв'язаних заходів, що заохочують окремого працівника або трудовий колектив у цілому активно працювати для досягнення індивідуальних і загальних цілей підприємства (організації). Засади мотивації та регулювання роботи працівників Основні засади формування ефективної мотивації поведінки працівників: атмосфера дружньої співпраці працівників та адміністрації підприємства; обґрунтована система оцінки робіт і визначення обсягу останніх; обізнаність із критеріями вимірювання та оцінки; виважені нормативи й контроль над ними; чітко зрозуміла відповідність заохочення результативності (ефективності) діяльності. Оплата праці — це будь-який заробіток, обчислений, як правило, у грошовому виразі, що за трудовим договором власник або вповноважений ним орган виплачують працівнику за виконану роботу, виготовлену продукцію чи надані послуги. Склад оплати праці: основна заробітна плата, додаткова оплата праці. Основна заробітна плата працівника залежить від результатів його праці; вона визначається тарифними ставками, відрядними розцінками, посадовими окладами, а також надбавками й доплатами у розмірах, установлених чинним законодавством. Додаткова оплата праці різних категорій персоналу встановлюється залежно від кінцевих результатів діяльності підприємства. Окремими її видами є премії, інші заохочувальні й компенсаційні виплати, а також надбавки та доплати, що не передбачені чинним законодавством або встановлені з перевищенням дозволеної величини. Характеристика окремих функцій заробітної плати працівників: • відтворювальна — установлення норм оплати праці на рівні, що забезпечує нормальне відтворення робочої сили відповідної кваліфікації; • стимулююча — установлення рівня оплати праці, що спонукає кожного працівника до найефективніших дій на своєму робочому місці; • регулююча—реалізація принципу диференціації рівня заробітку за професіями та кваліфікацією відповідної категорії персоналу, важливістю і складністю виконуваних завдань; • соціальна — забезпечення однакової оплати за однакову роботу; вона має поєднувати державне й договірне її регулювання, а також реалізовувати принцип соціальної справедливості щодо одержання власного доходу. Сучасна політика оплати праці Державна політика оплати праці практично реалізується через механізм її регулювання. Цей механізм є складовою частиною загального механізму реалізації соціальне економічної політики держави.

Структурні елемента механізму реалізації соціальної політики показано на Політика оплати праці підприємств, організації та інших первинних суб'єктів господарювання формується й реалізується в межах чинного законодавства країни (І Україні—Закону «Про оплату праці», 2005 р.) На рівні первинних суб'єктів господарювання конкретна реалізація політики заробітної плати здійснюється: на засадах договірного регулювання оплати праці найманих працівників підприємств укладанням тарифних угод; на рівнях: міжгалузевому (генеральна тарифна угода); галузевому (галузеві тарифні угоди) або комунальна му (регіональні тарифні угоди); виробничому (тарифна угода як складова частина колективного договору). Тарифна угода — це договір між представникам] сторін переговорів з питань оплати праці та соціальна гарантій. Засади організації оплати праці персоналу Тарифно-посадова система є основним організаційно-правовим інструментом обґрунтування диференціації заробітної п працівників різних суб'єктів господарювання (діяльності); вона в чає такі елементи: • тарифно-кваліфікаційні довідники; • кваліфікаційні довідники посад керівників, спеціалістів і службовців; • тарифні сітки та ставки; • схеми посадових окладів або єдину тарифну сітку. Єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник робіт і професій робітників (ЄТКД) — це збірник нормативних актів, що містить кваліфікаційні характеристики робіт і професій за їх видами та виробництвами. ЄТКД використовується для тарифікації робіт, надання кваліфікаційних розрядів робітникам, а також для формування навчальних програм підготовки та підвищення кваліфікації робітників за відповідними професіями. Кваліфікаційні довідники посад керівників, спеціалістів і службовців є нормативними документами, в яких містяться загальногалузеві кваліфікаційні характеристики окремих категорій працівників (посадові обов'язки, вимоги до знань і стажу роботи за спеціальністю, рівень і профіль підготовки керівників, спеціалістів і службовців). Тарифна сітка визначає належні співвідношення оплати праці працівників різної кваліфікації. Вона складається з переліку тарифних розрядів і відповідних тарифних коефіцієнтів. Встановлені в Україні параметри такої сітки наведено в таблиці. Тарифний коефіцієнт першого розряду завжди дорівнює одиниці. За першим розрядом тарифікуються прості роботи, виконання яких не потребує професійної підготовки. Коефіцієнти наступних розрядів характеризують ступінь складності праці цих розрядів. Тарифна ставка — є складовим елементом тарифної системи, її абсолютна величина для першого розряду визначається відповідно до встановленого державою мінімального розміру, нижче за який не може опускатися оплата праці за виконану працівником норму робочого часу. Оплата праці керівників, спеціалістів і службовців може здійснюватися за посадовими окладами з урахуванням системи стимулювання або за контрактною (договірною) системою на недержавних підприємствах (організаціях). ТИПОВА ТАРИФНА СІТКА РОБІТНИКІВ РВНОГАЛУЗЕВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ Тарифні розряди Показник 1 2 3 4 5 6 7 8 Тарифні коефіцієнти 1,0 1,088 1,204 1,350 1,531 1,800 1,892 2,0 Зростання тарифних коефіцієнтів: • абсолютне • відносне,% 0,088 8,8 0,116 10,7 0,146 12,1 0,181 13,4 0,269 17,6 0,092 5,1 0,108 5,7 Характеристика окремих систем оплати праці 1) Пряма відрядна система передбачає оплату кількості виробленої продукції (виконавчої роботи) за відповідними розцінками.

Укранський народ займаться землеробством щонайменше 5 тисяч рокв. Московський вд ¶Х ст., коли прийшли укранськ цивлзатори з Кива. Укранц користувалися плугом ще до ¶Х ст. Московський уряд посадив у XVIII ст. на Харквщин клька сл москвинв. Вони дряпали землю сохою ще й у ХХ ст. Газети СРСР пишуть, що в самй лише РРФСР стоять 400 тисяч непридатних до роботи сльськогосподарських машин. Мльйони селян у СРСР марнують мльярди робочих днв через безладдя кервництва. До 1917 р. продуктивнсть селянсько прац становила 32 кг зерна за один робочий день. У СРСР, у механзованих колгоспах, 12 кг, тобто на 266% менша, хоч колгоспники працюють на 80% довше, нж працювали до 1917 р. Держплан визнав найкращим травопльний спосб проф. В. Вльямса. Проф. Д. Пряншнков критикував травоплля, науково доввши, що просапний спосб подвов врожа в ґвроп. В. Вльямс був членом КПРС, а Д. Пряншнков безпартйний. Д. Пряншнкова усунули з посади. Уряд у 1930- роки винищив фахвцв, як подляли погляди Д. Пряншнкова

1. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

2. Основи побудови обліку праці та її оплати

3. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

4. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

5. Облік праці та її оплати

6. Продуктивність праці на ЗАТ "Ужгородська швейна фабрика"
7. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів
8. Аналіз виробництва продукції рослинництва та оплати праці

9. Продуктивність і ефективність праці

10. Анализ мотивации и оплаты труда на предприятии

11. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

12. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

13. Собівартість продукції та шляхи її зменшення

14. Сутність демократії та її основні цінності

15. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

16. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

Лоток на 3 отделения, черный.
Применяется для сортировки и временного хранения документов, писем, счетов и другой документации. Неразборный. Количество секций:
352 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Багетная рама "Bella", 40x50 см (цвет: серебряный + золотой).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Магнитная планка самоклеющаяся, 100x5 см + 6 магнитов.
Магнитные планки применяются в случаях, когда требуются небольшие магнитные поверхности. На внутренней стороне планки нанесен перманентный
654 руб
Раздел: Прочее

17. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

18. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

19. Сутність, види та канали комунікацій

20. Вплив математичної обізнаності на продуктивність пам’яті

21. Розміщення продуктивних сил. Роль та особливості капітального будівництва

22. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз
23. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів
24. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

25. Нерегламентована зайнятість населення та способи її регламентування

26. Производительность, мотивация и оплата труда

27. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

28. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

29. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

30. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

31. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

32. Рентабельність підприємства

Карандаши цветные "Evolution 93", 18 цветов, 18 штук.
Набор цветных карандашей, 18 цветов, заточенные. Яркие цвета, мягкий грифель. Корпус карандашей - пластиковый. Карандаш гнется, на сломе
382 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фоторамка пластиковая "Poster gold", 50x70 см.
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 50х70 см. Вставка: пластик.
568 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Детские подгузники-трусики Genki L 9-14кг, 30 шт.
Трусики Genki - это одноразовые гипоаллергенные трусики, изготовленные из мягкого и гладкого хлопка. Они подходят для чувствительной кожи,
703 руб
Раздел: Обычные

33. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

34. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

35. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

36. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

37. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

38. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"
39. Фінансова звітність підприємства
40. Право працівника на заробітну плату

41. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

42. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

43. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

44. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

45. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

46. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

47. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

48. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Мельница для специй AK-7112K "Alpenkok", 16 см.
Размеры: Ø5х16 см. Корпус из дерева и акрила. Цвет: бежевый. Механизм мельницы с керамическими жерновами. Не впитывает влагу и запахи.
341 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики

49. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

50. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

51. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

52. Операційна діяльність підприємства

53. Робота кадрової служби підприємства

54. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства
55. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання
56. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення

57. Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм

58. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

59. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

60. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

61. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

62. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

63. Фінансова санація та банкрутство підприємства

64. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

Набор ручек гелевых с блестками "Debut", 24 цвета.
Набор ручек гелевых с блестками. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - пулевидный пишущий узел 0,8 мм; - корпус пластиковый цветной; -
423 руб
Раздел: Цветные
Глобус Зоогеографический, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
552 руб
Раздел: Глобусы
Фоторамка на 4 фотографии С34-016 "Alparaisa", 44x32,5 см (белый).
Размеры рамки: 44x32,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 1 штука, - 10х10 см, 2 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4-х
388 руб
Раздел: Мультирамки

65. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

66. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

67. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

68. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

69. Ефективність використання ресурсів підприємства

70. Зношення, амортизація та відновлення основних фондів підприємства
71. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання
72. Створення власної справи - відкриття підприємства з виготовлення піци ПП "Велічіта"

73. Структура основних виробничих фондів підприємства. Обігові кошти. Собівартість продукції

74. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

75. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

76. Сучасні форми та системи оплати праці

77. Контроль та ревізія оплати праці в бюджетних установах

78. Мотивіаційні теорії та принципи підвищення продуктивності праці

79. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

80. Удосконалення існуючих та розробка нових форм мотивації праці

Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки
Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Аналіз формування та використання коштів на оплату праці

82. Форми та системи оплати праці та їх удосконалення

83. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

84. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

85. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

86. Сутність та зміст сучасного менеджменту
87. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
88. Матераільна відповідальність працівників

89. Суспільна свідомість та її структура

90. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

91. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

92. Ринкова пропозиція та її еластичність

93. Облік витрат на оплату праці

94. Поняття сущність та ознаки держави

95. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

96. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

Коллекция "Качели".
Игрушка выполнена в традиционной для коллекции мебели и домиков цветовой гамме. Качели станут прекрасным дополнением к кукольной мебели
346 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Матрас-кокон "Зевушка".
«Зевушка» - это удобная постель для деток в возрасте до 6 месяцев, в которой они быстрее засыпают, лучше спят и проще адаптируются к
5200 руб
Раздел: Матрацы до 120 см

97. Астероїдна небезпека: міфи та реальність

98. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

99. Портфель цінних паперів - сутність та функції


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.