Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Методичні вказівки та програмні робочі матеріали з переддипломної практики

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Методичні вказівки та програмні робочі матеріали з переддипломної практики (для студентів V та VI курсів усіх форм навчання спеціальності 8.050201 “Менеджмент організацій”) ВІННИЦЯ – 2010 Методичні вказівки та програмні робочі матеріали з переддипломної практики (для студентів V та VI курсів усіх форм навчання спеціальності 8.050201 “Менеджмент організацій”) Вінниця ВФЕУ, 2010. - 30 с. Українською мовою Укладач: к.е.н., професор Боковець В.В., викладач Гусак Н.І. Редактор: Паюк І.М. Зміст Вступ Розділ 1. Загальні положення про проведення переддипломної практики з фаху 1.1 Мета та зміст практики 1.2 Організація, проведення та керівництво практикою Розділ 2. Написання звіту з переддипломної практики з фаху 2.1 Структура звіту 2.2 Правила оформлення Розділ 3. Підведення підсумків практичної підготовки студентів 3.1 Щоденник практики й порядок його подання 3.2 Критерії оцінювання знань, умінь і навичок практикантів 3.3 Підведення підсумків практики Додатки Список рекомендованої літератури Вступ Підвищення ефективності і якості суспільного виробництва вимагає раціонального поєднання теоретичних знань фахівців з умінням вирішувати практичні питання, підвищення рівня виробничої підготовки, диктує необхідність розширення і зміцнення зв'язків вищих навчальних закладів з підприємствами відповідних галузей економіки. Фахівець повинен у досконалості володіти своєю спеціальністю, мати широку наукову і практичну підготовку, бути вмілим організатором, здатним на виробництві застосовувати принципи наукової організації праці, уміти працювати з людьми. Навчальний процес у вищих навчальних закладах (надалі - навчальний процес) - це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на певному освітньому або кваліфікаційному рівні відповідно до державних стандартів освіти. Практика студентів є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів в вищих навчальних закладах і проводиться на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, культури, торгівлі. Програма переддипломної практики зорієнтована на вивчення господарського механізму функціонування підприємства (організації), зовнішнього середовища, проблем його розвитку і взаємодії двох рівнів – підприємства в цілому та його підрозділів. Аналізу підлягають економічні взаємозв’язки виробничих підрозділів і підрозділів апарату управління, що й зумовлює вибір відповідних місць проходження практики. У період практики студентів закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості фахівця. Від ступеня успішності на цьому етапі залежить професійне становлення майбутнього фахівця. Розділ 1. Загальні положення про проведення переддипломної практики з фаху 1.1 Мета та зміст практики Згідно з Закону України “Про вищу освіту” (ст.42) обов’язковим елементом навчального плану освітньо-професійної підготовки фахівців відповідного рівня у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації є практична підготовка студентів.

Основним навчально-методичним документом, що регламентує практичну підготовку студентів вищого навчального закладу, є програма практичної підготовки студентів, укладена з врахуванням багатоступеневих освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти. Організація та методичне забезпечення практичної підготовки студентів відповідають освітньо-професійній програмі фахівця, затвердженій для нього освітньо-кваліфікаційній характеристиці та її варіативної компоненти для відповідної спеціалізації, а також мають враховувати специфіку галузей економіки в яких буде працювати випускник після закінчення навчання, основні завдання, види та зміст діяльності фахівця відповідної спеціалізації, а також особливості підприємств, які є базами практики. Програма практики є основним навчально-методичним документом, який регламентує загальні положення щодо організації, порядку проведення та підсумків усіх видів практики, визначає їх змістовну частину і тривалість проходження. На основі цієї програми розробляються робочі програми та відповідні методичні матеріали усіх видів практики. Програма практики є навчально-методичним документом, в якому визначається мета і завдання практики на кожному етапі її проходження, їх взаємозв’язок між собою та з навчальною і науково-дослідною діяльністю студентів, а також загальні питання щодо організації, керівництва та підведення підсумків практики. Програму підготовлено до структурно-логічної схеми навчального процесу та вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця спеціальності “Менеджмент організацій”. Переддипломна практика підсумовує та логічно завершує теоретичне навчання студентів спеціальності “Менеджмент організацій” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”. Переддипломна практика є завершальним етапом навчання і проводиться з метою узагальнення та вдосконалення знань, практичних умінь і навичок, оволодіння професійним досвідом і готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності, збирання матеріалів для магістерської роботи. Метою практики є закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, формування в студента професійного вміння приймати самостійні рішення в певних виробничих умовах, оволодіння студентами сучасними методами, формами організації, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності. У процесі професійної підготовки студентів увага відповідальних за проведення практики повинна акцентуватися на: розвитку творчих здібностей студента; самостійності студента; умінні студентами приймати рішення; спроможності працювати в колективі. Практика студентів проводиться відповідно до діючих Державних та галузевих стандартів вищої освіти. Метою переддипломної практики є: 1) систематизація, закріплення й розширення теоретичних і практичних знань, умінь й навичок студентів за фахом; 2) перевірити професійну готовність майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності; 3) збір, узагальнення й аналіз матеріалів по темі роботи. Для магістра передбачається набуття більш глибоких практичних умінь та навичок. Практика у відповідних підприємствах, організаціях і установах є не тільки передумовою формування навичок та знайомства з виконання функцій фахової та керівної роботи (як у бакалавра), а й стає об’єктом проведення самостійного прикладного наукового дослідження і виконання реальної дипломної роботи, яка виконується здебільшого на замовлення конкретних підприємств.

Магістр з менеджменту організацій повинен вміти: проводити системний аналіз діяльності організації; розробляти стратегічні напрями розвитку організації, забезпечувати її конкурентоспроможність; планувати та прогнозувати діяльність організації (підрозділу); розробляти та впроваджувати нововведення; поєднувати усі види ресурсів організовувати колективну працю по досягненню місії організації; приймати управлінські рішення та організовувати їх реалізацію організовувати ділові контакти підприємства із зовнішнім середовищем та зовнішньоекономічну діяльність; управляти якістю та конкурентоспроможністю продукції, забезпечуючи захист прав споживачів, формувати колектив і управляти персоналом; розробляти ефективні системи мотивації та оплати праці, створювати сприятливий соціально-психологічний клімат в колективі; оцінювати та контролювати виконання рішень, підтримуючи виконавську дисципліну; збалансовувати узгодження надходження та ефективне використання всіх ресурсів у часі та просторі, здійснюючи маневрування всіма видами ресурсів; діагностувати та аналізувати конфліктні ситуації, нейтралізувати їх, використовуючи відповідні структурні та особистісні методи управління конфліктами; проводити наукові дослідження; створювати підлеглим сприятливі умови для навчання та розвитку, виявляти та оцінювати індивідуальні потреби працівників у навчанні, розробляти проекти планів підготовки та підвищення кваліфікації кадрів; користуватись технічною та технологічною документацією; працювати в мережі I er e ; самостійно виконувати завдання за заданою науковою темою; контролювати дотримання правил охорони праці та техніки безпеки; робити узагальнення наукового характеру. Завдання практики є: формування інформаційної бази для проведення аналітичних планових розрахунків у дипломному дослідженні; збір практичних матеріалів, необхідних для написання магістерської роботи; дослідження програмного забезпечення для існуючих на підприємстві технологій; виконання індивідуального завдання з науково-дослідної роботи; одержання досвіду рішення практичних задач, що вимагають застосування професійних знань і вмінь фахівця. Збір матеріалу для звіту з практики, виконання індивідуального завдання по практиці, ведення щоденника й оформлення звіту по практиці проводиться студентом самостійно. Лише в окремих випадках, при виникненні питань, зв'язаних зі специфікою даного підприємства, практикант звертається за роз’ясненнями до керівника підприємства. Переддипломна практика проводиться на тих підприємствах, на матеріалах яких виконується магістерська робота. Відповідно до навчального плану, практика студентів проводиться на 5/6 курсі в 10/12 семестрі з тривалістю 3 тижні. Програма розроблена відповідно до Закону України „Про освіту” та на основі положення практики студентів вищих навчальних закладів України. Програма складається із розділів: 1. Загальні положення. 2. Організація та керівництво. 3. Підведення підсумків практики. Програма практики ґрунтується на навчальному плані та програмних профілюючих навчальних дисциплінах із спеціальності 8.0

Отамани Гайдамацького краю. 33 біографії. — Київ: Правда Ярославичів,1998 — С. 560. [225] Архів Управління СБУ в Черкаській області, спр. 1083, т. 1, арк. 29–31 зв. [226] ДАПО, ф.р.-2289, оп. 1, спр. 6, арк. 109. [227] Героїзм і трагедія Холодного Яру. Збірник документів і матеріалів. — Київ: Незборима нація, 1996. — С.155. [228] ДАПО, ф. р-1189, оп. 2, спр. 8, арк. 12. [229] Отчет Екатеринославской губернской ЧК с 1.01.1920 по 1.11.1921. — Укладач В. Ченцов. — Дніпропетровськ, 1994. — С. 148, 152. [230] АПД Олександра Солодаря. — Записано від Ільченка Івана Івановича (1927 р. н.) в с. Рублівка Чигиринського району. 1997 р. [231] ЧОДА, ф. р-3235, оп.1, спр. 3, арк. 64, 72. [232] АПД Олександра Солодаря. — Записано від Ільченка Івана Івановича (1927 р. н.) в с. Рублівка Чигиринського району. 1997 р. [233] Шепель Ф. Історія отамана-самостійника Пилипа Хмари та його соратників, записана чекістами в тридцяті роки минулого століття // Матеріали обласної науково-практичної історико-краєзнавчої конференції «За волю і долю України» (Наш край у 1917–1929 роках). — Кіровоград, 2002. — С. 120. [234] Вказана праця. — С. 121. [235] Там само. [236] Там само. [237] Там само. [238] Дорошенко М

1. Історія економічних вчень

2. Історія економічних учень

3. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

4. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

5. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

6. Правове регулювання вільних економічних зон
7. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій
8. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків

9. Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічнох діяльності ТЕЧ

10. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

11. Програмне забезпечення фінансово-економічних установ

12. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

13. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

14. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

15. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

16. Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

Настольная игра №23 "Стану отличником. Азбука + арифметика".
НИ "Стану отличником: Азбука-арифметика" предназначена для игр и занятий с детьми от 3 до 8 лет. Игра включает в себя
479 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее
Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

17. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

18. Податковий аудит в сучасних економічних умовах

19. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів

20. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

21. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

22. Моделі економічних систем
23. Підвищення економічних показників з урахуванням сезонних коливань в умовах шахти "Добропільська"
24. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

25. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

26. Моделювання економічних та виробничих процесів

27. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

28. Статистичні індекси та їх значення в економічних дослідженнях

29. Політична економія - теорія та практика

30. Методические рекомендации к курсу "Основы журналистики"

31. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

32. Історія становлення та розвитку педагогічних технологій

Сиденье в ванну, белое.
Материал: экологически чистый пластик. Цвет: белый. Внутреннея ширина от 45 см до 75 см, Размер пластмассового сиденья 37 см длина и 30 см
782 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Чайник со свистком Nadoba "Virga", 2,8 л.
Чайники серии Virga изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Прочное трехслойное капсульное дно изделий не деформируется
2499 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Настольная игра "Колорама".
Ты знаешь цвета и формы? Красные круги, желтые четырехугольники, синие треугольники - пестрая неразбериха! На костях выброшен квадрат и
1363 руб
Раздел: Классические игры

33. Формування національної свідомості учнів у десятому класі в курсі вітчизняної історії

34. Історія виникнення філософського вчення

35. Економічна історія

36. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

37. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

38. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки
39. Билеты по биологии за курс 10-11 классов
40. Курс биологии за 11 класс

41. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

42. Отчёт по летней геодезической практике за 1 курс

43. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

44. Реферат о Пугачеве

45. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

46. Правоведение - курс лекций

47. Теория государства иправа. Проблемно-тематический курс

48. Использование интегрированных курсов при изучении иностранного языка

Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование
Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Подушка, с лузгой гречихи, 40x60 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
520 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

49. Культурология (Шпоры - Экзамен. вопросы 4-курс)

50. Ответы на вопросы к зачету по курсу культурологии

51. Психологизм в русской литературе. Лекция из курса проф. В.Гудонене

52. Методическое руководство по проведению занятия по русскому языку в рамках аудиовизуального курса для студентов-иностранцев с использованием видеозаписи мультфильма "Мороз Иванович".

53. Лекции по курсу "Введение в языкознание"

54. Билеты по литературе (2 курс 2 семестр, 2004г.)
55. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.
56. Античный мир (по курсу "Россия в мировой истории") ([Учебно-методическое пособие])

57. Европейское средневековье (по курсу "Россия в мировой истории")

58. Лекции по курсу Истории Отечества

59. Эпоха возрождения и ее роль в истории человечества. Реформация /по курсу "Россия в мировой истории"/ (Учебно-методическое пособие)

60. Лекции по курсу "Периферийные устройства компьютеров"

61. Обучение начальных курсов методам программирования на языке Turbo Pascal

62. Ответы на вопросы по курсу "Системное программирование" (Шпаргалка)

63. Создание и описание базы данных "СТУДЕНТЫ" (Отчет по курсу "Базы данных")

64. Методические рекомендации и задания для лабораторных работ по дисциплине «Вычислительные системы»

Автомобильный ароматизатор Deliss "Romance", аромат жасмина, ванили, ежевики.
Комплект для крепления на дефлектор автомобиля, состоящий из прибора и сменного блока ароматизатора.Жидкостный ароматизатор воздуха для
355 руб
Раздел: Прочее
Шинковка "ШК-4".
Доска-шинковка для капусты деревянная, 3 ножа. Длина 50 см. Ширина 21,5 см.
442 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Дождевик Bambola для колясок, универсальный.
Элегантный, экологичный дождевик и на классическую коляску-люльку и на прогулочную коляску, подходит и для колясок с ручкой сзади
550 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

65. Огляд графічних редакторів

66. Отчет по практическим занятиям по курсу прикладные задачи программирования на тему Windows, Microsoft Word и Microsoft Excel

67. Методические указания по курсу "Математика" для студентов I курса исторического факультета

68. Большая коллекция шпор для МАТАНа (1 семестр 1 курс)

69. Рабочая программа по хирургическим болезням для студентов 3 - 4 курсов стоматологического факультета

70. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)
71. Формирование понятия "фермент" в курсе биологии и связь с школьным курсом химии
72. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

73. Изучение файловых систем в профильном курсе информатики

74. Экологическое образование младших школьников в курсе природоведения

75. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

76. Опорные конспекты по курсу "Основы Политологии"

77. Строительные материалы (лекции за 2-й курс)

78. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

79. Математическое моделирование технологических операций механической обработки поверхностей деталей лезвийными инструментами (Учебное пособите по курсу: математическое моделирование технологических операций-4834)

80. Ответы на билеты по курсу "Оператор Технологических Установок"

Корзина "Плетенка" с крышкой, (350x290x175) (бежевый).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: бежевый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Сковорода-гриль чугунная, со съемной деревянной ручкой, 25x25х4 см (квадратная).
Размеры: 25х25х4 см. Размер рабочей поверхности: 23х23х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со съемной ненагревающейся деревянной ручкой,
620 руб
Раздел: Сковороды гриль
Мотоцикл-каталка 2-х колесный, полицейский.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки

81. Общий курс железных дорог

82. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

83. Психологические рекомендации по управлению вниманием

84. Постановка лабораторной работы по курсу волоконнооптические системы связи

85. Рекомендации КАК НАПИСАТЬ ДИПЛОМ? в техническом ВУЗе

86. Общая социология для 1 курса
87. Вопросы для программированного контроля по курсу "Механика"
88. Билеты по физике за весь школьный курс

89. Шпаргалка по всему курсу физики (как ее преподают в Днепропетровском Государственном Техническом Университете Железнодорожного Транспорта)

90. В ожидании чуда, или Рекомендации будущим мамам

91. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)

92. Ответы на зачет по философии за 1-й курс (1-й семестр).

93. Шпаргалка по философии (для 2 курса ТГТУ г.Тамбов)

94. Финансовое планирование. Курс лекций для вечернего отделения специальности ФПУ Пермского государственного университета

95. Шпаргалки по финансовому анализу (4 курс)

96. Биржевые спекуляции и их влияние на курс ценных бумаг

Качели подвесные детские.
Качели подходят ориентировочно детям от 1 года до 3-4 лет, в зависимости от веса ребенка. Размеры (длина, высота, ширина): 32 х 21 х 30
496 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Пленка пищевая, полиэтиленовая, 30 см х 300 метров.
Пищевая пленка производится из экологически безопасного полиэтилена. Может быть использована для упаковки любых товаров, хорошо
349 руб
Раздел: Плёнка пищевая

97. Типовые методические рекомендации по планированию и учету себестоимости строительных работ

98. Бухгалтерский учет (шпаргалка, 3 курс)

99. Экономическое учение Смита (Економiчнi вчення Смiта)

100. Валютные системы и валютные курсы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.