Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Вступ В роботі проаналізовані цивілізаційні аспекти взаємовпливу соціальної держави та інформаційного суспільства. Основним результатом дослідження є світоглядне осмислення загальної європейської тенденції синтезу інноваційних підходів з традиціями держави добробуту. В сучасних умовах перетину теоретичної рефлексії та соціально-історичної практики пропонується пріоритетний для Європи та України напрямок розвитку: вдосконалення інституту держави через зміцнення його впливу у сфері дотримання суспільної свободи, права та раціонального використання власності Проблема співвідношення європейської версії інформаційного суспільства та соціальної держави в останні два десятиліття ХХ століття набула особливої актуальності. Йдеться про загальну європейську тенденцію становлення інформаційного суспільства, пов’язану з тим, що в процесі переходу від індустріального до інформаційного суспільства ставиться під сумнів весь попередній звичний спосіб буття, відбувається трансформація культури та певною мірою втрачаються попередні форми ідентичності. Соціальні трансформації, які мали місце у 80-90-х роках, супроводжувались новими формами розвитку капіталу, який стає географічно мобільним, гнучким у своїй поведінці на ринку праці. Економічні практики сучасного світу поступово почали переходити через контрольовані кордони європейських націй-держав. У політичній сфері глобальні зміни супроводжувались кризою електоральних інститутів і зростанням публічної та неінституціональної активності громадян. Системна криза європейського інституту держави загального добробуту (welfare s a e) в 90-х роках обумовлювалась пошуками нових демократичних форм соціальності і спробою повернення до філософії суб’єкта в інтерпретації раннього модерну. Йдеться про те, що на межі 80-90-х, як і колись наприкінці 60-х років, посилилось суспільне намагання звільнити суб’єкта від системи заскорузлих практик організованого модерну, в межах яких індивідам задля загального блага належало відмовитися від значної частини особистої та громадянської свободи, виконувати підзвітну роль пасивного виконавця, клієнта бюрократії соціальної держави. У контексті переосмислення класичних параметрів соціальної держави та їх суспільної критики для європейської еліти та широкої громадськості стає все більш зрозумілим недоцільність втілення в сучасних умовах не тільки адміністративних практик бюрократичної держави, але й класичних ліберальних ідей з їх базовою суперечністю між принциповою універсальністю ліберальної ідеології та перманентною виключеністю з практичного життя значної частини населення, передусім жінок та представників робітничого класу. Саме тому, уникаючи проблем раннього лібералізму, сучасне громадянське суспільство в європейських країнах, через розгалужену мережу автономних асоціацій, намагається залучити широке коло осіб до різноманітних форм публічності, створюючи цивілізований простір солідарності та суспільної участі широких верств населення. Різноманітні європейські спільноти, особливо в контексті революцій у Східній Європі, все більше акцентують увагу на засадничих принципах громадянського суспільства - справедливості, солідарності, колективній відповідальності, які стали справжньою основою європейської комунікативної свободи.

Ці принципи суперечать тоталітарним формам суспільної ієрархії та примусу. Гуманістичні імперативи відкидають усі форми вертикальної підлеглості, надаючи можливості для утвердження центральної особи в новому інформаційному суспільстві - вільного від адміністративного тиску професіонала. Він надає соціальні послуги - медичне обслуговування, освіту, відпочинок, а також забезпечує соціально-культурні потреби, які важливі для суспільства. Класи та групи поступаються місцем індивіду, як власнику та користувачу знання. Утверджується новий спосіб організації суспільства, який намагається поєднати технологічні інновації та економічний динамізм сучасної доби зі здобутками європейської традиції держави добробуту та збереженням національної ідентичності кожного народу. У західній теоретичній рефлексії існує досить розлога традиція дослідження різноманітних вимірів соціальної держави. Висвітленню цієї проблеми присвячені наукові праці багатьох іноземних дослідників. Проте переважна більшість з них осмислює історичні, політичні та соціологічні виміри соціальної держави. Соціально-філософський вимір, що пов’язаний з аналізом взаємовпливу соціальної держави та інформаційного суспільства у контексті вимірів свободи, права та власності, висвітлений значно вужче. Серед дослідників цього аспекту варто виділити Еспінга-Андерсона, М.Полана, С.Вейса, М.Кастельса, П.Химанен, П.Пірсона, Д.Келлі. В Україні дослідження цієї проблематики тільки починається. Можемо відзначити лише розвідки Т.Ящук та А.Карася, які не можуть бути достатніми, зважуючи на важливість даної проблеми. Мета пропонованої роботі полягає в тому, щоб за допомогою філософських засобів простежити співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства. Важливо також у теоретичному і практичному ракурсі дослідити виміри свободи у сучасній соціальній державі та інформаційному суспільстві в європейському контексті дотримання (Huma Righ s) та прав власності. Отже, об’єктом розгляду є процес сучасного розвитку європейської соціальної держави у ракурсі органічного взаємозв’язку з європейськими вимірами інформаційного суспільства, громадянськими та соціальними свободами. Сучасні виміри (Welfare s a e) (в українській літературі частіше вживається поняття &quo ;соціальна держава&quo ;) залишаються недостатньо дослідженими. До того ж існують певні сучасні стереотипи щодо наявності суцільної кризи цього інституту та його нездатності адаптуватись до сучасних вимог глобалізації та постіндустріального розвитку. Така критика має місце не тільки з боку адептів ліберального табору, але й з боку сучасних соціал-демократів та прибічників комунітаризму. Мова йде про ґрунтовну критику соціальної держави з боку широкого кола інтелектуалів від Р. Дворкина і М. Ноціка до Ю. Габермаса, М. Сандела та Дж. Макліна. Фокус критики відомих інтелектуалів націлений передусім на неможливості вирішити проблеми економічного зростання за допомогою охорони державою кейнсіанської системи регулювання від імперативів світового ринку та інвестиційної політики підприємств, які працюють на світовому рівні.

Інший аспект критики європейських інтелектуалів зачіпає суто філософський вимір обмеження соціальною державою свободи репрезентантів громадянського суспільства. На їх переконання, влада намагається не тільки вирішувати економічні проблеми суспільства шляхом безпосередньої інтервенції, але й під приводом поліпшення умов життя трудящих збіднює життєвий світ пересічних громадян - перетворюючи їх на підлеглих бюрократії держави добробуту. Така критика має свої підстави передусім через практичну суперечність у самому класичному проекті соціальної держави, між гуманістичною метою, а саме покращання соціального добробуту середнього класу та найбідніших, і неоднозначними засобами її реалізації, між теоретичним концептом та його практичним втіленням. Шляхетні теоретичні ідеї створення егалітарно структурованих життєвих форм та вимірів соціальної справедливості, які в ідеалі мають зберегти простір для індивідуальної самореалізації та спонтанності, на практиці часто-густо набували характеру адміністративного примусу та тиску. У цьому контексті викривленої адміністративної соціальності серед широкої громадськості посилюється неприйняття усіх форм обмеження свободи. Французькі інтелектуали та філософи М.Фуко, П.Рікер, А.Глюксман, представники Старого та Нового Світу наголошували на небезпеці адміністративних впливів і практики втручання влади в найдрібніші механізми людського буття. На їх переконання, за таких умов під загрозою опиняються базові цінності європейської цивілізації - цінності свободи та інтерсуб’єктивної комунікації. &quo ;Юридичні рішення, поліцейські заходи, педагогічні рекомендації, інтернування, дисциплінування, контроль та різноманітні форми тілесного та інтелектуального примусу є прикладами вторгнення бюрократичної соціальної держави, яка усупереч вимірам свободи намагається організувати примусові форми соціальності&quo ;. Патрональний підхід передбачає підпорядкування державі не лише окремої особи, але й суспільного тіла &quo ;певної популяції&quo ; в цілому. Таким чином, у 70-90-і роки маємо позицію інтелектуальної еліти різного ідеологічного спрямування, згідно з якою соціальна держава трактується як інститут, що свідомо та цілеспрямовано руйнує міжособову та соціальну комунікацію - звужує можливості громадянського суспільства. Антитезою такої позиції може бути позиція прихильників збереження держави добробуту і доцільності модернізації цього інституту, необхідності його адаптації до сучасних вимог глобалізації. Мова йде передусім про представників континентальної та скандинавської традиції, найбільш яскравими представниками якої є Г.Еспінг-Андерсон, К. М Маєр-Абіх, Г.Й.Фогель, Ф.Розенваллон, П. Пірсон, П.Хіманен. Не заперечуючи кризових явищ у практиці існування соціальної держави, представники цього напрямку виходять з гегелівської позиції, згідно з якою інститут держави вписується в контекст європейської раціональності і може надати особі найкращі можливості для творчої реалізації. &quo ;Розумне призначення людини, - пише Г.В.Ф.Гегель, - жити в державі, а якщо держави ще не існує, то наявна вимога розуму, аби її було створено&quo ; .

Если бы въ март 1871 года кто-нибудь спросилъ всхъ работающихъ надъ осуществленемъ Коммуны, какъ приступить къ ршеню вопроса о хлб и труд, какую ужасную какофоню противорчивыхъ отвтовъ ему пришлось бы услышать! Надо ли было отъ имени Парижской Коммуны захватить мастерскя? Можно ли было коснуться домовъ и объявить ихъ собственностью возставшаго города? Надо ли было захватить вс състные припасы и произвести раздлъ? Надо ли было объявить вс богатства, накопленныя въ Париж, собственностью всего французскаго народа и воспользоваться этимъ могучимъ средствомъ для освобожденя всей наци? Ни на одинъ изъ этихъ вопросовъ народъ не могъ дать опредленнаго отвта. Интернацоналъ, отвлеченный непрерывной борьбой, не усплъ основательно обсудить всхъ этихъ вопросовъ. Вы разводите теори, говорили всмъ, кто только приступалъ къ ихъ разршеню, а Соцальную Революцю опредляли расплывчатыми и неясными словами: Свобода, Равенство и Солидарность. Мы далеки отъ мысли выработать вполн законченную программу на случай революци

1. Філософія інформаційного суспільства

2. Клініко-генетичні співвідношення геморагічних інсультів та патогенетично-гемодинамічне обґрунтування лікувальної тактики при субарахноїдальних крововиливах

3. Співвідношення держави, права, закону і людини у філософії

4. Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

5. Драми Хротсвіти Гандерсгеймської в їх співвідношенні з «оттонівським відродженням

6. Правовий вплив і правове регулювання: проблеми співвідношення
7. Соціальна держава
8. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

9. Соціальна парадигма та її застосування в освіті

10. Соціальні ролі та особистість

11. Соціальна система та її структура

12. Співвідношення факторів виробництва

13. Держава і політична система суспільства

14. Сутність та соціальне призначення держави

15. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

16. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

Кружка "Вязанная", синяя.
Долгими зимними вечерами, в осеннюю слякоть или весеннюю распутицу приятно согреться кружкой чего-нибудь горячего, особенно, если она тоже
378 руб
Раздел: Кружки
Набор детской посуды "Морские животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Морские животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пакеты фасовочные "Экстра" в евроупаковке, 24х37 см (1000 штук), 8 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
378 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

17. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

18. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

19. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

20. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

21. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

22. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні
23. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави
24. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

25. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

26. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

27. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

28. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

29. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

30. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

31. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

32. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

Развивающая игра с карточками "Изучаем время".
Набор с карточками "Изучаем время" - очень увлекательная и полезная для развития малыша игрушка. При помощи неё ребёнок
345 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука "Омега", розовый, 32 литра, 49x35x18 см.
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Водоотталкивающая
1364 руб
Раздел: Без наполнения
Кастрюля со стеклянной крышкой, 4 л.
Объем: 4 л. Диаметр: 20 см. Глубина: 12,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
811 руб
Раздел: От 3,1 до 5 литров

33. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

34. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

35. Економіка праці та соціально-трудових відносин

36. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

37. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

38. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру
39. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації
40. Взаємодія у процесі професійного спілкуванняв соціальній роботі

41. Виникнення та еволюція соціальної роботи

42. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

43. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

44. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

45. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

46. Методи соціальної діагностики та їх характеристика

47. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

48. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

Спрей для очистки маркерных досок, 250 мл.
Спреи для очистки маркерных досок предназначены для очистки маркерных досок после окончания работы с ними. Порой недостаточно использовать
320 руб
Раздел: Аксессуары для досок
Шампунь детский "Bubchen", 400 мл.
Детский шампунь моет особенно бережно и предотвращает сухость кожи головы. Волосы легко расчесываются и приобретают шелковистый блеск.
436 руб
Раздел: Шампуни
Доска магнитно-маркерная, 60х90 см.
Доски имеют магнитную полимерную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
1648 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

49. Трансформація соціальної пам’яті в інформаційному суспільстві

50. Принципи формування державних соціальних стандартів та нормативів

51. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

52. Соціальне становище Запорізького краю

53. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

54. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками
55. Соціальні інститути.
56. Роль власності у соціально-економічних процесах

57. Соціальні проблеми у ЗМІ

58. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування

59. Сутність і значення соціального страхування

60. Державна політика соціального страхування

61. Соціальна інфраструктура України

62. Розвиток соціальної географії в СРСР

63. Історія соціально-економічної географії світу

64. Демократія як соціальне явище

Карточки Первого Года "Достижения" (16 карточек).
Карточки Первого Года жизни ребенка "Достижения" – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к
352 руб
Раздел: Прочее
Наклейки на стену "Космос", светящиеся в темноте (62 штуки).
Удивительный набор "Космос" от Djeco представляет собой 62 фосфоресцентные пластиковые наклейки для декора комнаты. Наклейки
879 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Овощечистка "Mayer & Boch".
Овощечистка - это удобный инструмент, с помощью которого удобно чистить овощи и фрукты как с тонкой, так и со слишком толстой кожурой.
308 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки

65. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

66. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

67. Поняття держави та її історичні форми

68. Правовідносини у сфері соціального захисту

69. Система соціального захисту в Україні

70. Соціальна обумовленість державної служби
71. Соціальна цінність права
72. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

73. Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність

74. Інформатика та інформаційні процеси

75. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

76. Європейські держави та США в умовах промислового перевороту (перша половина ХІХ ст.)

77. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.

78. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

79. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

80. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета
Коробка для хранения елочных украшений (112 ячеек).
Удобная складная коробка на молнии для хранения и транспортировки хрупких елочных украшений. Стенки коробки выполнены из полупрозрачного
714 руб
Раздел: 5-10 литров

81. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

82. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

83. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

84. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

85. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

86. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини
87. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет
88. Соціально-духовні основи культури класицизму

89. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

90. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

91. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

92. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

93. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

94. Ожиріння як медико-соціальна проблема

95. Глобалізація і процеси соціального розвитку

96. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

Головоломка Кубик Рубика "3х3".
Головоломка Кубик Рубика "3х3" - это: - Улучшенный механизм на базе шара, кубик крутится плавнее, мягче и при этом точнее.
1048 руб
Раздел: Головоломки
Развивающая игра "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Четыре сказки, четыре смены декораций, четыре комплекта сказочных героев! Настоящий игровой сборник "Русские народные сказки"
453 руб
Раздел: Магнитный театр
Пазл "Лесные животные".
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На красочной картинке пазла изображены животные на лесной полянке. Собирая пазл, малыш
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)

97. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

98. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

99. Організація як соціальне утворення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.