Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Політична влада

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

План ВВЕДЕННЯ ОЗНАКИ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ ЗАСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ ВЛАДИ РЕСУРСИ ВЛАДИ ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ВЛАДИ ТИПИ І ВИДИ ВЛАДИ ВВЕДЕННЯ Її слушно називають центральною категорією політичної науки. З нею пов’язано чимало понять, уживаних у політичному лексиконі. Наприклад: автократія, аристократія, бюрократія, демократія, меритократія, охлократія, партократія, плутократія, теократія, технократія, тимократія, кокістократія, анархія, монархія, олігархія. Поки що владу схильні розглядати як складний суспільний феномен, тобто виняткове, незвичайне явище, за філософією І.Канта: дане нам у досвіді, сприйняте органами чуття, але недоступне людському пізнанню. Намагаючись узагальнити надбання соціально-гуманітарних наук щодо влади як суспільного явища, ми можемо стверджувати, що: влада своїми коренями сягає у біологічну, антропологічну природу людини як істоти; влада – наслідок взаємодії соціальних і політичних суб’єктів на рівні окремих особистостей, груп, організацій, інститутів та інституцій (тобто на всіх рівнях суспільної ієрархії); влада включає як психологічні (насамперед державні органи, установи їх узаконенні адміністративно-правові й силові прояви) форми впливу на людей; влада – це відносини командування й підпорядкування у суспільній групі, державі та суспільстві; влада – це обов’язкове нав’язування волі одних суб’єктів іншим, воля яких ігнорується (повністю або частково); влада – це, нарешті інституція, тобто організована за певними нормами установа, спроможна за допомогою цих норм встановити порядок у суспільстві, забезпечити єдність дій його складових. Оскільки протягом тисячоліть у боротьбі за свої інтереси соціальні суб’єкти застосовували насильство, примус (найбільш дієвим засобом переважного задоволення групових, корпоративних інтересів); то найчастіше владу ототожнюють саме з ними. Існує наприклад, таке визначення влади як монополія на застосування сили. Проте панування і примушування самі по собі ще не є вичерпними ознаками влади. Адже це може бути звичайне свавілля, незаконне, злочинне, брутальне насильство, терор, репресії. Панування стає владою, коли до примушування додається ще його обґрунтованість, – виправданість, правомочність, легітимність застосування сили з метою обмеження чиєїсь свободи; «влада» фізичного примусу тоді стає легітимною владою, коли її накази сприймаються підвладними як обов’язкові, а їх невиконання – як злочин. Безперечною підставою й санкцією на застосування сили, підставою, яка розглядається як вища більш значима, ніж окремі інтереси когось із учасників суспільної взаємодії, постає всезагальний інтерес, задоволення якого розуміється як запорука існування суспільства, кожного її члена окремо. Отже будь-яка влада поєднує у собі складові: силу, примушування і легітимність. У політології виділяється сім типів легітимності. Традиційна. Носій влади відповідає перед світовим порядком, ґрунтується на визнанні законом влади якщо її політичні дії, відповідають цінностям і нормам традиції політичної культури. Харизматична. Носій влади відповідає перед богом, ґрунтується на визнанні виняткових надприродних рис носія влади.

Правничо-раціональна. Її носій відповідає перед виборцями, суспільством, законом влади якщо її політичні дії відповідають чинній системі права. Національно-патріотична ґрунтується на визнанні суспільством влади як спадкоємця попередніх національних утворень їх символів, ритуалів і міфів, захисник національних інтересів. Партисипітарна легітимність (на засадах участі) Влада сприймається законною, якщо вона широко залучає громадян до прийняття рішень, участі у політичному житті. Раціонально-цільова легітимність – якщо забезпечує досягнення суспільства значущої мети. Соціально-евдемонічна ґрунтується на забезпеченні народу високого рівня життя чи створює ілюзію її піклування про добробуту народу. Кожна влада не ґрунтується на одному виді легітимності. Тоталітарні режими зберігали владу не на підставі легітимності, а на підставі тоталітарних ідеалів і політичного терору. Враховуючи складову легітимності у структурі влади, політичну владу визначимо наступним чином: це реальна здатність політичних суб’єктів проводити свою волю стосовно об’єктів і суспільства в загалом за допомогою політичних і правових норм. ОЗНАКИ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ Спрямованість на суспільні справи. Суверенність – верховне право правити, тобто приймати незалежні рішення. Імперативність – наказовість і обов’язковість її настанов, аж до використання каральних санкцій. Публічність – відкритість, здійснення від імені всього суспільства, звертається до всього суспільства, спрямованість на суспільні справи. Обмеженість компетенції державним кордоном, протистоянням громадянського суспільства. Моноцентричність – наявність єдиного центру прийняття рішень. Легітимність – законовідповідність. Ієрархічність – поділ на вищі й нижчі посади, чини; ґрунтований на цьому суворий порядок підлеглості. Кумулятивність – здатність до посилення владного впливу за рахунок взаємодії ресурсів (засобів) влади. Унікальність як інструмент упорядкування суспільного життя. Альтернативі владі не існує, точніше вона є, але це безвладдя. ЗАСОБИ ЗДІЙСНЕННЯ ВЛАДИ Як тлумачать прихильники інструменталіського напряму – це інструменти в руках суб’єктів, влади за допомогою яких вони підпорядковують волю об’єктів. Це насамперед переконування – спосіб досягнути готовності виконувати волю носія влади на основі згоди з об’єктом на основі аргументованого доведення, що пропонований варіант поведінки є доцільний, відповідає системі цінностей об’єкта. Через потребу збереження державної таємниці, недопустимості провокування правдивою інформацією страхів, панічних настроїв, зрештою через недостатній рівень суспільної свідомості суб’єкт політики доволі часто вдається до маніпулювання – вплив на поведінку об’єкта влади різних прихованих для широкого загалу форм впливу на свідомість, приховування чи спотворення інформації. Наступним засобом влади розглядають правову норму – вимогу поведінки, ґрунтовану на загальносуспільних цінностях свободи, гуманізму, справедливості. Порушення норми об’єктом влади веде до застосування щодо нього засобів примусу. Оскільки його застосування є підпорядкованим факту порушення норми, то примус не завжди розглядається самостійним засобом здійснення влади, а лише чинником стимулювання поваги до правової норми.

РЕСУРСИ ВЛАДИ Під ними розуміють не лише використовувані, але й потенційні засоби здійснення влади. Утилітарні ресурси (багатство, власність) – це матеріальні й духовні вартості необхідні для задоволення потреб людей. Її включеність до підойм влади є закономірною. Адже задоволення інтересів, їх узгодження, регулювання на цій основі суспільного життя потребує насамперед матеріальних, фінансових та інших ресурсів, і той, хто ними розпоряджається, той і отримує широкі можливості підпорядковувати волю соціальних суб’єктів, тобто отримує над ними владу. Адміністративно-організаційні ресурси – ресурси, пов’язані із займаним становищем і посадою. Адже політична і державна влада – це влада передовсім організації і чим вищою є посада у ієрархічній структурі політичної і державної організації, тим більше вона створює умов для підпорядкування чиєїсь волі. Це призводить і до такої тенденції як персонального обличчя влади. Таким чином у адміністративно-бюрократичному апараті влада співвідноситься не з особистістю, а з посадою. Нормативні ресурси – правові й політичні норми, традиції та звичаї. Потенціал нормативних ресурсів вимірюється насамперед їх дієвістю щодо забезпечення порядку у суспільстві. У демократичному суспільстві вагомою підоймою дієвості нормативних ресурсів є підпорядкованість правовим та політичним нормам носіїв влади, а не лише народу. Інакше роль і значення цих ресурсів нівелюються. Примусові (силові) ресурси – це система застосування заходів адміністративного та судового покарання. Підкреслимо, що у політології сила розглядається не тільки як безпосереднє насилля, примус, здійснювані через каральні державні органи, а й як здатність політичного суб’єкта у потрібний час та потрібному місці організовувати масову підтримку своїх рішень. Універсальним ресурсом влади вважають об’єктивність еліти та суспільства спільною метою, єдиною волею. Якщо це є, то влада обов’язково стає легітимною в очах підвладних. Як наслідок, приписи та дії влади вони сприймають як доцільні, обов’язкові і навіть необхідні. Духовно-інформаційні ресурси. Духовні дозволяють об'єднати суспільство єдиною волею і спільною метою. Інформація – володіння нею дає можливість носіям влади за допомогою переконування і маніпулювання підпорядковувати своїй волі інших, мобілізувати народ на підтримку політичний рішень. ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ВЛАДИ Панування: підкорення певної частини чи всього суспільства при застосуванні примусових (силових) ресурсів. Керівництво: владна діяльність, спрямована на визначення мети, засобів суспільного розвитку, що здійснюється на основі вертикальних зв’язків, що визнаються підлеглими законними. Управління – використання владних повноважень у формуванні поведінки соціальних об’єктів відповідно до визначених мети і засобів. Контроль – здатність суб’єктів влади стежити і домагатися реалізації своїх настанов. ТИПИ І ВИДИ ВЛАДИ За критерієм головного суб’єкта здійснення виділяються: монархія – спадкоємне право правління однієї особи (абсолютна, обмежена) тиранія – одноосібне, деспотичне правління внаслідок насильницького захоплення влади аристократія олігархія тимократія охлократія демократія партократія бюрократія технократія – панування науково-технічної еліти За критерієм владних повноважень здійснюється: виконавча судова арбітражна Оскільки нав'язування волі може здійснюватися різними засобами та ресурсами, то розрізняють: економічну соціальну духовно-інформаційну (тут засобами є мораль, релігія, ідеологія, наукові звання, інформація) сімейну політичну державну ФУНКЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ Керівництво та управління суспільством.

У кожному випадку націоналісти відкривають і часто перебільшують героїзм минулих віків, славу предківських цивілізацій (часто не «їхніх власних») та звитяги своїх видатних національних героїв, навіть коли ті герої належать більше до царини легенд, ніж історії, і, якщо й жили, нічого не знали про націю, яка нині ревно заходилася повертати їх з небуття. Зігфріда, Кухуліна, Артура, Леммінкяйнена, Невського, Агамемнона, героїв давніх саг тепер обернули на приклади національної чесноти, прототипи відроджуваної «нової людини», що їх повсюди надміру вихваляють етнічні націоналісти {243}. Кому служать ці відкриття та реконструкції? Передусім вирваній з корінням інтелігенції, що прагне увійти в «живу минувшину» своїх відроджених етнічних груп, аби мобілізувати їхніх членів на пошуки соціального статусу й політичної влади. Поставивши свої професійні вміння на службу новознайденим спільнотам, інтелігенція, повернувшись до народу, намагається загатити прірву між собою і більшістю «свого» етнічного населення, створену раціоналістичною /136/ «культурою критичних розважань», якої вони виповнились, здобуваючи освіту, що дедалі більше ставала світською {244}

1. Структура політичної влади

2. Політична влада

3. Політична влада

4. Політична влада: сутність і специфіка

5. Ставлення влади та політичних партій до вступу у НАТО

6. Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського
7. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)
8. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

9. Нестор Махно: історично-політичний портрет

10. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

11. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

12. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

13. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

14. Політичний іслам

15. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

16. Суспільно-політична діяльність Костомарова

Масло детское для массажа "Natura Siberica Little", 200 мл.
Детское масло для массажа предназначено специально для самых маленьких. Органическое масло шиповника восстанавливает и увлажняет кожу.
419 руб
Раздел: Масло для тела
Настольная игра "Баскетбол".
Задача - забить мяч в корзину соперника, используя клавиши по краям игры. Клавиши управляют бойками в отверстиях поля, с помощью которых
620 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
Горшок надувной дорожный "PocketPotty" со сменными пакетами.
Горшок Pocket Potty от торговой марки Roxy-kids станет незаменимым аксессуаром дома, на прогулке или в длительной поездке с малышом.
560 руб
Раздел: Горшки обычные

17. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

18. Політична географія як складова частина СЕГ

19. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

20. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

21. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

22. Політична система Великовританії
23. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання
24. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

25. Роль політичних партій у розвитку демократії

26. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

27. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)

28. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

29. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

30. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

31. Ідейно-політичне життя Полтавщини

32. Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч

Пенал "Гонка", 19х11 см, 3 отделения.
Пенал предназначен для школьников 7-10 лет. Является важным помощником в учебе, ведь он решает задачу хранения ручек, карандашей и прочих
511 руб
Раздел: Без наполнения
Конструктор электронный "Знаток". 320 схем.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. Описано 320 схем. Даже без помощи
2858 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x17.5 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
494 руб
Раздел: Более 10 литров

33. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

34. Політична і судова система Київської Русі

35. Політична історія Київської Русі

36. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

37. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

38. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.
39. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст
40. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

41. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

42. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

43. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

44. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

45. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

46. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

47. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

48. Роль похідних груп в еволюції ідейно-політичних засад ОУН в роки німецько-радянської війни

Пазл "Лесные животные".
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На красочной картинке пазла изображены животные на лесной полянке. Собирая пазл, малыш
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Шкатулка для ювелирных украшений "Чайная роза" 17,5x17,5x9,5 см.
Шкатулка настольная. Размеры: 17,5x17,5x9,5 см. Материал: картон.
777 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

49. Симон Петлюра – політичний діяч

50. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

51. Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США

52. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

53. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років

54. Суспільно-політичні погляди правителів Київської Русі
55. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні
56. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

57. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

58. Застосування поліграфічної продукції у політичній рекламі

59. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

60. Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів

61. Держава – головний інститут політичної системи суспільства

62. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

63. Історія світової політичної думки

64. Ллойд Джордж Девід - британський державний і політичний діяч

Говорящий плакат "Веселые уроки".
Играй и учись с котёнком Тошей! Нажимай на картинки – изучай цифры, формы и цвета, знакомься с животными, слушай песенки мультяшек
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: красный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

65. Міжнародна політика і світовий політичний процес

66. Основні етапи становлення світової політичної думки

67. Партійна система України. Політичний маркетинг

68. Північноамериканська політична думка просвітницької доби (Т. Джефферсон)

69. Політичні партії, організації и рухи

70. Політичні погляди Липинського
71. Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм
72. Політичні режими

73. Політичні технології

74. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

75. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

76. Становлення української політичної думки

77. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

78. Технології політичної діяльності

79. Трансформація суспільства та політична модернізація

80. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

Детская каталка "Вихрь", зеленая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Пеленка Папитто фланелевая (3 штуки, 120x75 см).
Состав: фланель импортная (хлопок 100%). Размер: 120x75 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
466 руб
Раздел: Пелёнки
Стиральный порошок "Аистенок", 4 кг.
Бесфосфатное экологическое средство для стирки одежды и белья детей и людей с очень чувствительной кожей. Специальные непылящие гранулы
446 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

81. Формування іміджу політичного лідера

82. Політик і політичний режим

83. Політична географія і геополітика

84. Політична думка від Київської Русі до сьогодення

85. Політична еліта, лідерство і демократія

86. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні теорії сучасності
87. Політична культура
88. Політична наука

89. Політична система Аргентини

90. Політична теорія Макса Вебера

91. Політичне лідерство

92. Політичне лідерство в Україні

93. Політичне управління та його соціотехніка

94. Політичний діяч Алексис де Теквіль

95. Політичний портрет Віктора Ющенка

96. Політичний портрет: Уго Чавес

Патронташ со стопками.
Охотнику, туристу, болельщику и просто любителю спонтанных праздников это изобретение может весьма пригодиться. Набор удобных пластиковых
554 руб
Раздел: Прочее
Чудо-пеленка для мальчика "Bambola".
Пеленка на липучках создана, чтобы обеспечить спокойный сон малышу. Благодаря липучкам, которые удерживают и не позволяют ребенку
340 руб
Раздел: Пелёнки
Фоторамка на 6 фотографий С34-004 "Alparaisa", 50,5x34,5 см (белый).
Размеры рамки: 50,5x34,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 15х10 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
599 руб
Раздел: Мультирамки

97. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності

98. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

99. Політичні ідеї в Стародавньому Китаї

100. Політичні ідеї у країнах Стародавнього світу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.