Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Одеський НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕт імені І.І. МечнИковаКогнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові Одеса – 2008 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА роботи Поступальний рух лінгвістичної думки на сучасному етапі свого розвитку характеризується суттєвими зрушеннями у предметній сфері та в методологічних принципах своїх досліджень. Одним із кардинальних процесів, які відбуваються в мовознавстві, є перехід від структуралізму до функціоналізму, що відбиває послідовну зміну наукової парадигми. Розглядаючи мову як поліфункціональну знакову систему, ця парадигма вирізняється підвищеним інтересом до її вивчення в нерозривній єдності когнітивної та комунікативної функцій. Інтегральною рисою когнітивно-комунікативної парадигми є те, що вона постулює холістичний розгляд мови та її одиниць у контексті мисленнєво-мовленнєвої діяльності (Н.Д. Арутюнова, О.П. Воробйова, С.А. Жаботинська, В.І. Карасик, І.М. Колегаєва, О.С. Кубрякова, О.І. Морозова, М.В. Нікітін, М.М. Полюжин, А.М. Приходько, О.О. Селіванова, І.С. Шевченко, Д. Блейкмор, M. Култхард, П. Денлер, Р.С. Джекендофф, Р. Ленекер, Дж.Л. Мей). Це стосується й синтаксичного рівня мовної системи та його центральної одиниці – речення. Проте існує ціла низка синтаксичних конструкцій аналітичного і синтетичного порядку, які все ще розглядаються крізь призму структуралістських уявлень на свою природу та функції. Їхнє перебування на периферії граматичної науки не можна вважати виправданим хоча б тому, що людина у своїй вербальній діяльності активно використовує речення, побудовані за алгоритмом парцеляції, контамінації, редукції, еліпсису. Останній як найбільш усталений спосіб скорочення реченнєвої матерії за рахунок невербалізованої референції, дав поштовх до розвитку спеціального напряму – &quo ;синтаксичної еліпсології&quo ; (О.Л.Факторович). Будучи втіленням структурної неповноти, еліпс/ис (Ш, ellipsis, gappi g, dele io ) якраз і є основним епістемічним атрактором цієї праці. Проблема невербалізованої референції в синтаксисі все ще залишається далекою від свого вирішення. Звернення до теоретичного доробку когнітивно- дискурсивної лінгвістики відкриває нові можливості в інтерпретації феномену “еліпсис” як процесу і як результату взаємодії експліцитних та імпліцитних смислів. Необхідність системного дослідження номінативного і комунікативного аспектів еліптичного речення (ЕР) з урахуванням новітніх надбань мово-знавства уможливлює його розгляд у тріаді “форма – зміст – функція” у вимірах &quo ;граматики кодування&quo ; і &quo ;граматики декодування&quo ; (О. Єсперсен). Такий підхід пов’язаний із описом механізмів і закономірностей породження ЕР у різних сферах вербального спілкування. Актуальність роботи зумовлена необхідністю здійснення комплексного аналізу явища синтаксичної еліпсації в когнітивно-комунікативній системі координат. У зв’язку з цим виникає низка питань, які потребують свого вивчення з урахуванням сучасного стану лінгвістичної думки. По-перше, незважаючи на певні успіхи мовознавства в описі структурно-семантичної специфіки еліпсису, наукових праць, присвячених опису його видів і типів на матеріалі англійської мови, немає.

По-друге, хоч на механізм продукування еліптичного речення звертало увагу чимало лінгвістів, його когнітивно-комунікативні витоки ще не були предметом спеціального аналізу. По-третє, особливий вузол проблематики складають комунікативні засади продукування еліптичних конструкцій. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація, тема якої затверджена вченою радою факультету романо-германської філології ОНУ ім. І.І. Мечникова (протокол № 5 від 25.03.2008 р.), виконана в руслі комплексної наукової теми кафедри граматики англійської мови &quo ;Дискурсивно-когнітивні аспекти дослідження семантики та функціонування граматичних категорій в германських мовах&quo ; (номер державної реєстрації 0107U010632). Мета роботи – комплексний опис когнітивно-комунікативного потенціалу еліптичного речення сучасної англійської мови. Реалізація цієї мети передбачає розв’язання таких конкретних завдань: - теоретичне узагальнення основних наукових здобутків еліпсології в контексті аспектологічної проблематики речення; - відмежування еліпсису від близьких і споріднених синтаксичних явищ і встановлення номенклатури його таксономічно релевантних типів і класів; - моделювання простих і складних еліптичних речень сучасної англійської мови; - аналіз комунікативно-функціональних особливостей еліптичного речення сучасної англійської мови; - з’ясування шляхів і способів використання еліптичних речень як комунікативно автономних і як дискурсивно зумовлених предикативних одиниць. Об’єктом дослідження є еліптичне речення сучасної англійської мови. Предметом дослідження є лінгвокогнітивний і комунікативно-функціональний аспекти еліптичного речення сучасної англійської мови. Матеріаломдослідження є авторська картотека обсягом понад 5.000 еліптичних конструкцій, створена шляхом суцільної вибірки із художніх творів англомовних авторів ХХ ст. (R. Cha dler, J. Colli s, L. Edmo ds, J.L. ixo , K. Rober s, H. S o e, J. S ubbs та ін.), із періодичних видань (“ he Daily Mail“, “ he Fi a cial imes”, “HELLO!”, “OK!” та ін.) та з пареміологічних джерел (&quo ;Dic- io ary of Proverbs&quo ;, &quo ;Aphorisms Galore&quo ;, &quo ;Collec io of E glish Riddles&quo ; та ін.). Методи дослідження. В дисертації використано комплексну методику, в основу якої покладено когнітивно-комунікативний підхід до об’єкту наукової рефлексії, спрямований на його системне вивчення у триєдності форми, змісту і функції. Вона передбачає застосування методів структурно-граматичного, семантико-синтаксичного, функціонально-комунікативного і дискурсивного аналізу, а також лінгвокогнітивне моделювання, які застосовувалися з урахуванням органічної єдності семасіологічного та ономасіологічного принципів інтерпретації мовних і мовленнєвих явищ. Широке використання знайшли в роботі прийоми дескриптивного, контекстуального, формально-логічного, парадигматичного і синтагматичного опису ЕР із залученням трансформаційних процедур дееліпсації (реконструкція, субституція), а також елементи кількісних підрахунків. Наукова новизна дисертації полягає в доведенні інтегративної природи еліпсису як симбіозу процесу та результату гармонізації форми і змісту мовленнєвих повідомлень.

У роботі вперше проаналізовано й систематизовано когнітивні та комунікативні властивості еліптичних речень сучасної англійської мови, описано структурно-семантичну типологію та механізм їхнього продукування й використання в мовленні. Вперше здійснено лінгвокогнітивне моделювання еліптичних речень, наведено й описано інвентар основних когнітивно-семантичних схем, за якими будуються прості та складні реченнєві утворення з невербалізованим компонентом смислу. Інноваційним моментом роботи є з’ясування комунікативно-функціональних властивостей еліптичного речення (тема-рематичний устрій, комунікативний динамізм, актомовленнєва специфіка), опис їх функціонування як комунікативно автономних предикативних одиниць, а також аналіз шляхів і способів їх використання в дискурсі. Теоретичне значення дисертації полягає в загальних принципах і підходах до об’єкта дослідження, що сприяють поглибленню епістемічних надбань когнітивної лінгвістики, дискурсознавства, лінгвосеміотики, лінгвосинергетики тощо. Для англістики особливо вагомим є опис номінативного потенціалу еліпсації та її функціонально-комунікативної специфіки, що має певну значущість як для теоретичної граматики, так і для стилістики сучасної англійської мови. Досвід аналізу й отримані результати можуть стати основою для когнітивно-дискурсивних розвідок близьких і споріднених явищ в інших германських мовах. Практична цінність дисертації полягає в тому, що її матеріали можуть бути використані в академічному процесі у вищих навчальних закладах освіти: у курсах лекцій з основ мовознавства, теоретичної граматики і стилістики, у спецкурсах лінгвістичної спрямованості, а також при підготовці курсових і дипломних робіт студентів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за відповідною тематикою. Окремі результати можуть знайти застосування при створенні навчально-методичних посібників для студентів-германістів. Апробація результатів роботи. Основні положення й результати дослід-ження доповідалися й обговорювалися на наукових конференціях різних рівнів – на міжнародних: „Методологічні проблеми сучасного перекладу” (Суми, 2005), &quo ;Когнітивно-прагматичні дослідження мов професійного спілкування&quo ; (Харків, 2006), &quo ;Міжкультурна лінгвістика та формування іншомовної комунікативної компетенції&quo ; (Київ, 2006), &quo ;Мови і світ: дослідження і викладання&quo ; (Кіровоград, 2008), &quo ;Проблеми прикладної лінгвістики&quo ; (Одеса, 2008); на всеукраїнських: “Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця” (Київ, 2006), “Світоглядні горизонти філології: традиції та сучасність» (Київ, 2007), &quo ;Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація&quo ; (Харків, 2008); на щорічних конференціях професорсько-викладацького складу ОНУ ім. І.І. Мечникова (2003 – 2008 рр.). Публікації. Результати дослідження висвітлено в 14 одноосібних публікаціях, у т. ч. у 12 статтях, надрукованих у фахових виданнях ВАК України. Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел (316 позицій), списку джерел фактичного та ілюстративного матеріалу (78 по-зицій) і 7 додатків.

Это приводит к двустороннему влиянию: с одной стороны, намерения и ожидания вносят в ход событий эле]мент неуверенности или неопределенности, а с другой не позволяют считать точку зрения участников процесса объективной (то есть знанием). Для того чтобы некая функция определялась однознач]но, требуется независимая переменная, определяющая величину зависимой переменной. С точки зрения когни]тивной функции объективное положение вещей считает]ся независимой переменной, а мнения участников за]висимой; с точки зрения манипулятивной функции все наоборот. В рефлексивных ситуациях каждая из функций лишает другую независимой переменной, необходимой Для получения определенных результатов. Я назвал такое двустороннее взаимодействие рефлексивностью. Рефлек]сивные ситуации предполагают недостаточную связь меж]ду мышлением участников и реальным положением вещей. Возьмем, к примеру, фондовый рынок. Акции покупаются и продаются в расчете на изменение их цен в дальнейшем, однако будущие цены определяются сегодняшними ожида]ниями инвесторов

1. Опис когнітивно-комунікативного потенціалу еліптичного речення сучасної англійської мови

2. Розвивальний потенціал дидактичної гри у сучасній початковій школі

3. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

4. Механізми інактивації потенціал-залежних К+ каналів

5. Особливості і форми комунікативної поведінки собак

6. Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу
7. Ресурсозбереження – головний напрям використання природно-ресурсного потенціалу
8. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

9. Когнітивна лінгвістика

10. Еліптичні інтеграли

11. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

12. Науково-технічний потенціал України

13. Трудовий потенціал промислового підприємства

14. Комунікативні якості педагогічного мовлення

15. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі

16. Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів

Жидкое средство для стирки AQA baby, 1500 мл.
Разработано специально для детского белья - с первых дней жизни. Содержит энзимы – высокоэффективные натуральные компоненты, усиливающие
331 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки
Гидромассажная ванночка для ног (арт. ATH-6411 blue).
Характеристики: - Расслабляющий и оздоровительный массаж. - Мощный компрессор для водно-пузырькового массажа. - 3 сменные насадки. -
1368 руб
Раздел: Прочее

17. Формування комунікативної компетенції у дітей

18. Комунікативні здібності

19. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

20. Формування комунікативних вмінь менеджера

21. Кадровий потенціал менеджменту соціальної роботи

22. Рекреаційний потенціал Північно-західного району Російської Федерації
23. Окисно-відновні реакції і електрохімічні процеси в гальванічних елементах. Електродні потенціали
24. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

25. Графоаналітичний метод – "квадрат потенціалу"

26. Населення і трудовий потенціал суспільства

27. Обґрунтування стратегії ефективного використання потенціалу підприємства “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”

28. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

29. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства

30. Використання віршованих матеріалів під час навчання лексиці англійської мови

31. Переклад інфінітивних конструкцій на матеріалі роману С. Моема "The Moon and Sixpence"

32. Природно-ресурсный потенциал Латинской Америки

Кресло детское мягкое "Принцесса".
Элегантное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной техники, которое гармонично дополнит интерьер девочки и
1462 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Бейдж с рулеткой, 54x90 мм.
Пластиковый держатель для 2 магнитных пропусков, с рулеткой. Рулетка вытягивается на 60 см. Размер: 54x90 мм.
420 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Размер: 60х90 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
1503 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

33. Природно-ресурсный потенциал и отраслевая специализация Тюменской области

34. Кадровый потенциал в свете социально-экономического развития города и района

35. Этические проблемы в фильме Э. Рязанова “Дорогая Елена Сергеевна”

36. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

37. Моделирование распределения потенциала в МДП-структуре

38. Проектирование АЛУ для сложения двоично-десятичных чисел
39. Понятие индекса развития человеческого потенциала
40. Интеллектуальный и духовный потенциал человека будущего

41. Понятие индекса развития человеческого потенциала

42. Методы оценки управленческого потенциала в организации

43. Экономический рост и кадровый потенциал России

44. Рекреационный потенциал, проблемы и перспективы развития туризма в Камчатской области

45. Правление Елены Глинской и бояр

46. Алая буква. Готорн Натаниэль

47. Аль Капоне

48. Роман И. С. Тургенева «Накануне». Елена Стахова и Инсаров

Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Зеркальце карманное "Бабочка", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

49. Интерпретационный потенциал номинативной модели

50. Стихотворение А.Фета «Ель рукавом мне тропинку завесила...» (Восприятие, истолкование, оценка.)

51. Расчет адгезионных характеристик металлов в модели обобщенного потенциала Хейне-Абаренкова

52. Исследование систем управление на примере ООО «Алена»

53. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

54. Внутрифирменное обучение как технология развития кадрового потенциала организации
55. Оценка коммерческого потенциала (“коммерциализуемости”) технологий
56. Командообразование как технология формирования управленческого потенциала организации

57. Историко-культурный и образно-эстетический потенциал Москвы

58. Явление запаздывания потенциала

59. Опыт оценки реабилитационного потенциала у несовершеннолетних, употребляющих наркотики

60. Соціал-демократична концепція держави та влади

61. Личностное в личности: личностный потенциал как основа самодетерминации

62. 100 идей для развития творческого потенциала сотрудников

63. Анализ операций умножения и деления в конкретной модели АЛУ

64. Технология использования социокультурного потенциала телерекламы

Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 36 цветов, с кистью.
Детские цветные акварельные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное
859 руб
Раздел: Акварельные
Мозаика.
50 фишек. Размер поля: 24 х 35 см. Размер фишки: 40 х 45 х 14 мм. Материал: полипропилен.
450 руб
Раздел: Пластмассовая
Блюдо для блинов "Спелая смородина", 24,5x28x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 24,5x28x3 см. Материал: фарфор.
619 руб
Раздел: Прочее

65. Технология использования социокультурного потенциала телерекламы

66. Елена – персонаж античной мифологии

67. Ночные эрекции и сексуальная потенция

68. Нарушение потенции

69. Автоматическое управление сжиганием топлива с учетом его состава и кислородного потенциала

70. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах
71. Абу Хамид, Ал- Газали
72. Финансовый потенциал Удмуртии

73. Роль хімії в створенні нових матеріалів

74. "Туристические" потенциал и продукт национальных парков

75. Характеристика и анализ природно-ресурсного потенциала приморского края

76. Общая характеристика водноресурсного потенциала

77. Характеристика природно-ресурсного потенциала России

78. Потенциал и тенденции развития Японии

79. Кадровый потенциал научно-производственной сферы ОПК России: проблемы и решения

80. Сравнительный анализ потенциала и эффективности экономики российских регионов

Набор пробок для бутылок "Аристократ".
Набор пробок для бутылок - незаменимый аксессуар для хранения уже открытого вина, коньяка или шампанского. Он герметично закупорит любую
348 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты
Средство моющее для стирки белья биоразлагаемое "Synergetic", 5 л.
Высококонцентрированное профессиональное средство для стирки любых видов тканей. 100% смываемость, не остается на одежде. Эффективно для
1111 руб
Раздел: Гели, концентраты

81. Понятие кадрового потенциала и его влияние на эффективность деятельности промышленного предприятия

82. Экономический и природно-ресурсный потенциал Франции и его использование.

83. Метафорический потенциал слова и его реализация в поэме Т.С. Элиота The Waste Land

84. Определение энергетического потенциала РЛ ИП

85. Камбурова Елена Антоновна

86. Святая Елена
87. Ал-Афгани
88. Али-Паша

89. Аль-Кинди

90. Аль-Фараби Абу-Наср Ибн Мухаммед

91. Блаватская Елена Петровна

92. Ахундов Мирза-Фетх-Али

93. Алесь (Александр Михайлович) Адамович

94. Хамид Ал-Гарнати Абу

95. Рекреационный потенциал Австрии

96. Саудовская Аравия, Королевство Саудовская Аравия (Аль-Мамляка аль-Арабия ас-Саудия)

Органайзер подвесной "Фиксики" (5 карманов).
Органайзер подвесной с 5 карманами. Высота: 65 см. 5 карманов размером 15x13 см. Материал: полиэстер, плотностью 600 ден.
317 руб
Раздел: Карманы на детскую кроватку
Набор для составления букета из мягких игрушек "Конфетти", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Магнитная азбука "Где Ёж?".
"ГДЕ ЁЖ?" — это стильная магнитная азбука из 54 букв с запоминающимся орнаментом! Когда ребёнок учит буквы, полезно, чтоб они
792 руб
Раздел: Буквы на магнитах

97. Природно-ресурсный потенциал Днепропетровской области

98. Экономический и природно-ресурсный потенциал Японии и его использование

99. Изменения окислительно-восстановительного потенциала среды

100. Экономический Балтийского потенциал стран региона


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.