Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Антропологічна криза в умовах сучасної техногенної цивілізації

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.В.І. ВЕРНАДСЬКОГОІЛ'ЯНОВИЧ Катерина Борисівна УДК 130.2: 008АНТРОПОЛОГІЧНА КРИЗА В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ТЕХНОГЕННОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наукСімферополь – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі філософії Таврійського національного університету їм. В.І. Вернадського Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Лазарєв Фелікс Васильович, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, завідувач кафедри філософії. Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор Кізіма Володимир Вікторович, Центр гуманітарної освіти НАН України, завідувач кафедри філософії і культурології кандидат філософських наук, доцент Цвєтков Олександр Петрович, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, доцент кафедри соціальної філософії. Захист відбудеться &quo ;25&quo ; червня 2008 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 52.051.01 Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського за адресою: 95043, м. Сімферополь, вул. Київська, 116-а. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського за адресою: 95007, м. Сімферополь, проспект Вернадського, 4. Автореферат розісланий &quo ;25&quo ; травня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради О.В. Зарапін ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми дослідження. Проблема кризи є однією із загальних і та провідних тем сучасної філософської й культурологічної думки. Цілком очевидно, що її дослідження багато в чому визначило становлення філософії культури і філософської антропології як особливих сфер гуманітарного знання. Історія розумової культури збагачена величезним досвідом рефлексії щодо найбільш глибоких суперечностей у розвитку цивілізації. Кризова рефлексія супроводжує людство впродовж всієї його історії, починаючи з Апокаліпсису. Загалом криза онтологічно властива культурі, будучи одним із чинників цивілізаційного розвитку. На початку ХХ століття європейська цивілізація зіткнулася з безліччю проблем, які вимагали осмислення: економічна нестабільність, розгубленість і відчай перед лицем суспільних катастроф, занепад традиційних цінностей тощо. На рубежі ХХ - ХХI століть, в умовах зростаючих взаємозв'язків між країнами та взаємозалежності їх в цілому у світі, всі ці суперечності набули глобального характеру. Крім того, за кількістю різного роду потрясінь, які випали на один темпоральний інтервал - століття - минуле століття не може порівнятись із жодним іншим попереднього історичного розвитку. Саме сьогодні соціокультурна ситуація така, що людському суспільству загрожує антропологічна катастрофа планетарного масштабу. Ознакою наближення до цієї межі є глибинна антропологічна криза, що лише загострюється з плином часу. Поза всяким сумнівом, специфіка і новизна сучасного кризового стану соціуму як світової системи не може розглядатися поза контекстом глобалізації.

Остання є основним домінуючим явищем, що відображає динаміку загальнопланетарного розвитку нинішньої епохи. Орієнтованість глобалізаційних процесів на досягнення якомога більшої взаємозалежності країн світу загострює проблему міжцивілізаційних суперечностей, сприяє нівеляції традицій національних держав і самобутніх локальних культур. Цей аспект також не можна залишати без уваги при аналізі сучасної антропологічної кризи. Для нашого сьогодення вже звичними стали такі визначення сучасності, як &quo ;кінець історії&quo ;, ера науково-технічної революції, постєвропейський час, атомна епоха. Кожна з цих характеристик беззастережно накладається на нинішній стан цивілізації, що переживає техногенний етап свого розвитку. Множинність визначень епохи виражає не лише особливий динамізм і драматизм цивілізаційних процесів, але і усвідомлення світовим співтовариством того, що наш світ перебуває на роздоріжжі - в ситуації кризи. Багато ознак цієї кризи за своєю суттю не є новими: глобалізація лише додала їм планетарного й гранично загостреного характеру. Історія людської думки засвідчує, що на цивілізаційні &quo ;виклики&quo ; завжди знаходилися певні &quo ;відповіді&quo ;. Найвідомішими сучасними концепціями, що з'являються на виклик часу, є глобалістські проекти. Проте, головним предметом їх дослідження була, в основному, екологічна проблематика, а соціокультурна, як правило, розглядалася лише у внутрішньоцивілізаційному аспекті. Такий підхід не враховує специфіки геополітичних реалій сучасності, пов'язаних з глобалізаційними процесами. В цьому значенні, наприклад, концепція Хантінгтона є виходом на більш високий теоретичний рівень, оскільки вона описує міжцивілізаційні взаємодії. Проте, незважаючи на зазначене, й вона не дає повного, багатоаспектного розуміння суті кризи сучасної епохи, а передусім її джерела. Натомість теорія зіткнення цивілізацій пропонує правильний теоретичний орієнтир - обґрунтовує наявність суперечностей між різними країнами і регіонами їх приналежністю до різних соціокультурних світів. Разом з тим, подібний підхід, втілений у глобалістських проектах, залишає відкритим питання про глибинні підвалини загальної кризи техногенної цивілізації. Пропонована дисертація є спробою подолання обмеженості деяких концепцій виходу з ситуації цивілізаційної кризи, що є в сучасній інтелектуальній культурі, за допомогою звернення до культурно-історичних джерел техногенної цивілізації, що необхідне для виявлення ключових ознак і самих основ антропологічної кризи нинішньої епохи. Поняття і відповідний термін &quo ;техногенна цивілізація&quo ;, що використовується в роботі, означає сформований в Європі в епоху Нового часу цивілізаційний тип, розвиток якого зумовлювався наступними чинниками: виникненням феномена новоєвропейської науки - експериментально-математичного природознавства; появою нового типу раціональності як світосприймання; процесом секуляризації, бурхливого розвитку міст, відкриттям Нового Світу, зростанням ролі грошового господарства і підприємництва, тобто становленням капіталізму. Нинішня техногенна цивілізація, що характеризується особливим суб'єкт-об'єктним типом світосприймання, яке бере початок з епохи Реформації, перебуває в нестійкому стані, в точці біфуркації, якійсь межовій ситуації.

Техногенна діяльність людства впродовж декількох століть якісно змінила як природне середовище, так і культуру та соціум. У сучасну епоху науково-технологічний розвиток значною мірою випереджає розвиток соціокультурних регуляторів, які перестали бути адекватними новим технічним можливостям людства. Соціум, наука і культура перебувають на різних еволюційних рівнях. Відбувається очевидне прискорення науково-технічного прогресу при одночасному &quo ;консервативному&quo ; існуванні людини. Порушився динамічний баланс між технологічним потенціалом суспільства і моральністю. Ця суперечність настільки загострилася, що перетворює проблему антропологічної кризи з філософсько-антропологічної на загальнокультурну, пов'язану не лише з осмисленням ознак і причин критичного стану сучасної техногенної цивілізації, але й пошуком універсальних стратегій цивілізаційного розвитку, при дотриманні яких з'явиться вірогідна можливість запобігання назріваючої антропологічної катастрофи. Сучасний світ знаходиться в ситуації, висловлюючись термінами синергетики, &quo ;стійкого нерівноважного стану&quo ;. Щоб його змінити або хоча б підтримувати, долаючи негативні тенденції й запобігаючи таким чином антропологічній катастрофі, необхідно виробити відповідні компенсуючі стратегії діяльності та соціальних трансформацій. Попри те, що, починаючи з епохи Нового часу, наука стала важливим чинником культурно-історичної еволюції і соціального прогресу, вона так і не змогла виробити механізми, які сприяють регуляції врівноваженого цивілізаційного розвитку. Натомість вона часто вдосконалювала і нарощувала потенціал руйнівних технологій. Криза наукового розуму, що переживається нами, є зайвим доказом обмеженого застосування наукового знання до вирішення щонайгостріших соціокультурних проблем. Масштаб, багатовимірність і динамізм наростання фундаментальних суперечностей у всіх сферах життя людства сучасної епохи змушують констатувати, що саме сьогодні, вперше в історії декількох століть гранично гостро постало питання про можливість виживання людини не тільки як біологічного виду, але й духовної істоти. Перебуваючи в ситуації антропологічної кризи, людство потребує нової &quo ;коперніканської революції&quo ;, нового стратегічного, світоглядного, ціннісного, етичного, або, інакше кажучи, - метафізичного (що має відношення до надприродного) перевороту. У будь-якому разі, це зрушення повинно мати антропологічну основу, бути пов'язаним із фундаментальними характеристиками людини як багатовимірної істоти. У цьому значенні актуальність заявленої теми дослідження пов'язана з необхідністю формування установок нової антропологічної парадигми, яка уможливлює вироблення інноваційних принципів і стратегій виходу з ситуації антропологічної кризи. Таким чином, запропонована дисертаційна робота є результатом філософського переосмислення техногенного світосприйняття з його усталеними життєвими цінностями і регулятивами людської діяльності, які раніше вважалися підставою й умовою загального соціального прогресу, а сьогодні викликають багато сумнівів. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

У цей час була висунута «теоря аристократизму» , за якою творцями герочного епосу вважались дружинники княжо верхвки.  прихильниками в Укран були П. Житецький, В. Перетц та н. Згодом М. Драгоманов, який був обзнаний з працями головних тогочасних напрямв фольклористики (мфологчна, антропологчна, мAрацйна школи), переконався, що ус вони з рзних бокв висвтлюють твори усно словесност. Тобто кожен з них мстить рацо нальне зерно, тому вони не повинн взамовиключати один одного, а кожен повинен застосовуватись на свому мсц. Вчений, який на раннх етапах сво дяльност рзко виступав проти мфологчного аналзу фольклору, у свох останнх працях визнав його законнсть, але за умови, що при цьому буде звернено увагу на вс можлив пзнш запозичення. Як зазначив Ф. Колесса, таким пдходом «Драгоманов призна засаду еклектизму, себто вибору з кожно системи того, що найбльше пригоже в даному випадку, вибору вдповдного пдходу при дослд й пояснюванн окремих творв усно словесности, як визначаються такою великою рзнороднстю й вдмнами, таким складним характером ». ¶деями еклектизму наповнен прац й ншого видатного дослдника-фольклориста, прихильника сторично-порвняльного методу Михайла Грушевського (18661934)

1. Екологічна криза сучасності

2. Антропологічна характеристика та риси людини

3. Прогнозування міжособистісних конфліктів в умовах нововведень в організації

4. Демографічна криза та шляхи її розв’язання

5. Економічна криза в Україні 1990-1999 рр.: причини, наслідки та шляхи подолання

6. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання
7. Цивілізації середньовіччя та сучасності
8. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

9. Фiлософськi аспекти взаємовiдносин людини i природи в умовах глобальноi екологiчноi кризи

10. Мотивація робітників в сучасних умовах

11. АПК в сучасних умовах господарювання

12. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

13. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

14. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

15. Реалізація категорії ретроспекції в сучасних газетних текстах

16. Історія цивілізації Майя

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор подарочный для новорождённого "Мой малыш".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Мой малыш». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Ранец "Generic. Wild Horse".
Размер: 37х27х21 см. Раскладной школьный ранец обязательно привлечет внимание вашего ребенка. Ранец выполнен из современного легкого и
2567 руб
Раздел: Без наполнения

17. Культура перших цивілізацій

18. Феноменологічна рецепція духовної кризи у романі Марії Матіос "Майже ніколи не навпаки"

19. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

20. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

21. Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку

22. Аналіз сучасної системи мотивації праці в організації
23. Стратегічна самоорганізація
24. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

25. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

26. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

27. Особливості вивчення математики в профільних класах у сучасних умовах

28. Педагогічні умови соціалізації студентів засобами культури мовлення

29. Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації

30. Дидактичні умови організації домашньої роботи в початкових класах

31. Цивілізаційний підхід і проблеми розвитку суспільства

32. Цивільно-правовий статус релігійних організацій в Україні

Развивающая настольная игра "Игротека 5+" (настольные игры "Турбосчет", "Зверобуквы",.
Это идеальная подборка для малышей-дошкольников. На скорость и на подумать. Благодаря увлекательным играм ребенок освоит: порядковый счет,
2048 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Опора для балдахина Карапуз (с обручем).
Держатель балдахина крепится к короткой либо к длинной стороне кроватки, в зависимости от размера и формы балдахина. Чтобы накрыть
349 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Багетная рама "Patricia" (цвет - белый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40

33. Демографічні процеси та демографічна політика в сучасному суспільстві.

34. Соціологічна концептуалізація освіти

35. Соціокультурний діалог в умовах глобалізації і мусульманського "ренесансу"

36. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

37. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

38. Реформування ПДВ в умовах економічної кризи
39. Удосконалення механізму оподаткування юридичних осіб у сучасних умовах
40. Вплив сучасної фінансової кризи на національну фінансову систему Сінгапуру

41. Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях

42. Економіка України в умовах глобалізації

43. Економічна ефективність організації виробництва пальто

44. Корпорація як форма організації сучасної фірми

45. Механізм фінансової стабілізації в умовах ринкової трансформації

46. Напрямки ефективного використання основних фондів в сучасних умовах господарювання на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

47. Формування конкурентного потенціалу Вінницької області у сучасних умовах

48. Фінансовий стан підприємств України в умовах кризи

Глобус "Детский", 250 мм.
Детский глобус – идеальное учебное пособие для школьников и всех, кто интересуется животным миром планеты. На подробную географическую
592 руб
Раздел: Глобусы
Вафельница алюминиевая, механическая BE-4426 Webber "Бельгийская вафля", для плиты.
Размеры: 35х13,5х2,5 см. Количество вафель: 4 штуки. Форма вафель: сердечки. Толщина вафель: толстые. Материал: алюминий, металл,
879 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, синяя.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки

49. Теоретическое значение антропологии

50. Чрезвычайные ситуации мирного времени природного и техногенного характера

51. ЦИВІЛЬНОЕ ПРАВО

52. Природные и техногенные катастрофы

53. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

54. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)
55. Антропология (шпаргалка)
56. Философская антропология в 20 веке

57. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

58. Сучасні форми та системи оплати праці

59. Вибiр оптимального рiшеня в умовах невизначеностi

60. Салічна правда

61. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

62. Основні напрями в сучасній зарубіжній кримінології

63. Понятие культуры в культурной антропологии: некоторые тенденции

64. Сосудистые кризы (ангиодистонические кризы)

Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей
Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее
Отделитель косточек вишни "Mayer & Boch", 1,5 л, механический (арт. 25985).
Когда вам захочется приготовить вишневый пирог или варенья вишневое без косточек, вы стараетесь выделить больше времени, так как оно уйдет
477 руб
Раздел: Прочее

65. Гипертонические кризы: классификация, неотложная помощь

66. Лечение гипертонического криза

67. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

68. Економічна інтеграці в АТР

69. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

70. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією
71. Організація праці менеджера
72. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

73. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

74. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

75. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

76. Формирование техногенных ландшафтов районов расположения

77. Воспитание в философской, педагогической и социальной антропологии

78. Україна в сучасному геополітичному просторі

79. Застава у цивільному праві

80. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор карандашей цветных "Сафари", 36 цветов.
Цветные карандаши "Сафари" непременно, понравятся вашему юному художнику. Набор включает в себя 36 ярких насыщенных цветных
317 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Світогляд сучасного юнака

82. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

83. Основные направления современной христианской антропологии

84. Философская и теологическая антропология

85. Философия антропологии

86. Антропология: учение о человеке и его судьбе
87. Основні правові системи сучасності
88. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

89. Психоаналитическая антропология

90. История философской антропологии

91. Философская антропология

92. Аналіз роботи Е.Гуссерля «Криза європейського людства і філософія»

93. Краткий очерк христианской антропологии

94. Антропология (anthropology)

95. Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах павільйону на чорно-білі малоформатні матеріали. Річний об

96. Закономерности поведения техногенных элементов в донных осадках на примере Ханкайской геоэкологической системы

Глобус Земли, политический, 250 мм.
Глобус Земли политический. Диаметр: 250 мм. На пластиковой подставке.
504 руб
Раздел: Глобусы
Сковорода-гриль чугунная, со складной деревянной ручкой, 25x25 см (квадратная).
Размеры: 25х25х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со складной ненагревающейся деревянной ручкой, с кольцом для подвешивания. Обладает
720 руб
Раздел: Сковороды гриль
Карандаши цветные "Bic Aquacouleur", 12 цветов.
Яркие цвета, легкая затачиваемость и высокая устойчивость к поломке делают эти карандаши отличным вариантом для детей. Можно использовать
441 руб
Раздел: 7-12 цветов

97. Необходимость защиты окружающей среды от опасных техногенных воздействий промышленности на экосистемы

98. Проблеми урбанізації

99. Экологическая надежность техногенных подземных каверн


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.