Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Биология Биология

Рослина в житті людини

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Курсова робота на тему: «Рослина в житті людини» 1 Теорія розвитку біологічних § 2 Зміст екологічних понять в розділі “Рослини” в темах:.9 Загальне ознайомлення з квітковими Квітка і Рослина – цілісний Квіткові Розвиток рослинного Рослинні 3 Методика формування екологічних понять в шкільній використаної Вступ.Екологія нині набуває провідного значення в біологічній науці. Знання екологічних зако­номірностей тепер необхідна для всієї діяльності людства на нашій планеті у зв’язку з загро­жуючими для його існування прогнозами. Екологія синтезує аналітичні дані галузей біологічної науки і розглядає життя в їх взає­мозв’язках з навколишнім середовищем і між собою, тобто так, як у природі. Якщо мільйони років розвивалося життя і тисячоліттями складались взаємозв’язки органі­змів і середовища, а також пристосованість організмів до спільного життя, то швидкий тех­нічний прогрес привів до значних порушень природних явищ. Нині особливо відчувається негативний вплив антропогенного фактору на природу. Такі умови склалися на всій планеті, особливо несприятливі в нашій країні, де довгі роки проблеми охорони природи і раціонального природовикористання, по суті, не вирішувались і замовчувались. Усвідомлення важких реальних екологічних ситуацій у країні заставили по­дивитись на сучасне і майбутнє по новому. Екологічна освіта молоді – не просто одне із найважливіших завдань сучасного суспільс­тва, це умови його подальшого виживання. Тому так важливо утримати цю базу знань, яка повинна увійти в світогляд нового поко­ління, стати основою його діяльності. Без сумніву, що справжня серйозна екологічна підготовка може бути реалізована тільки на міцній біологічній основі. Екологічна грамотність немислима без елементарного розуміння того, як побудована жива природа, з якими біологічними законами необхідно рахуватись в господарській діяльності людини. Очевидно, тільки підвищенням рівня екологічної освіти суспільства в цілому може змі­нити і стиль мислення господарських керівників, і поведінку кожного громадянина. Екологі­чно грамотна людина буде знати, як зменшити екологічну загрозу, зняти її гостроту і лікві­дувати, як потрібно вести господарство, щоб не допустити порушення природи; він не буде наносити шкоду природі під час відпочинку, не дозволить собі марнотратство по відно­шенню до її ресурсів. Екологічні знання потрібні усім. І забезпечити їх повинна школа. Тому вирішено висвітити в курсовій роботі проблему формування екологічних понять у шкільному курсі біології у розділі “Рослини”. Завдання: Зробити аналіз шкільної програми розділу “Рослини”, тем, в яких формуються екологічні поняття. Підібрати найбільш ефективні і доступні методи і прийоми формування і кращого засво­єння цих понять учнями. Гіпотеза: формування екологічних понять здійснюється під час проведення екскурсій; під час проведення феноспостережень; на уроках (краєзнавчий матеріал). Для розв’язування завдань використовувати такі методи: аналіз літератури; спостереження під час педагогічної практики за формуванням понять у учнів.

створення оригінальних методичних підходів. § 1 Теорія розвитку біологічних понять. Дослідженнями багатьох методистів-біологів була відкрита основна методична закономі­рність свідомого і міцного засвоєння знань. Вона полягає в планомірному утворені і розвитку понять у учнів в процесі вивчення. За останні десятиріччя в методиці біології склалась і закріпилась теорія розвитку понять в процесі вивчення. Поняття допомагають людині в її поступовому пізнанні світу. Оперування поняттями, по визначенню Ф. Енгельса, і є мислення. Поняттями людина ми­слить. Думка відображає реальний світ і на шляху від незнання до знання проходить ряд ста­дій. Початковим моментом в пізнанні зовнішнього світу є відчуття речей і явищ. Із відчуття утворюється сприймання, яке відображає речі в цілому. На основі сприймання утворюється уявлення. Узагальнення уявлень утворює поняття. Розвиток понять – основна рушійна сила усього навчально-виховного процесу. Вчитель повинен виділити основні поняття в кожному курсі, в учбовому предметі і неперервно держати їх в полі свого методичного зору, поверта­ючись до них на різному матеріалі і в різних зв’язках. Учні оволодіють поняттями не відразу: на утворення їх потрібен час. Верзилин Н.М., Корсунська В.М. в своїй роботі відмічають, що біологія – це система ос­новних понять, які розвиваються в логічній послідовності і знаходяться у взаємозв’язках. Ці поняття можуть бути простими і складними, спеціальними і загальнобіологічними. Кожне поняття поступово розвивається, ускладнюється. Просте початкове поняття, яке включає один елемент знання, об’єднуючись з другими простими поняттями, утворюють складні. Так поняття “листок” на першому уроці по темі є простим, первинним. Учні дізна­ються, що листок має зелену пластинку з жилкуванням і черешком, тобто придбають поняття про зовнішній вигляд. До кінця вивчення теми, на десятому уроці, поняття “листок” стає складним і включає ряд елементів знань. Учні дізнаються про різні форми листків, анатомі­чну будову, утворення органічних речовин в листку шляхом вбирання вуглекислого газу на світлі, дихання листка, випаровування листком води, пристосування листків у різних рослин. Складне поняття “листок” узагальнює у собі поняття морфології, анатомії, фізіології, еколо­гії листка. З приведеного прикладу видно, що просте поняття в ряді випадків може бути від­носно простим і відносно складним. Являється дуже важливим для кожного уроку біології виділити головні спеціальні по­няття, які б сприяли послідовному розвитку фундаментальних загальнобіологічних понять, забезпечуючих формування наукового світогляду учнів. Так формування і розвиток поняття “дводольні і однодольні рослини”, згідно до програми починаються на уроці з теми “Будова насіння дводольних рослин” і йде по слідуючих етапах:І. Виявлення запасу уявлень і понять в учнів, набутих в попередніх класах і в резуль­таті життєвого досвіду. З цією метою учитель організовує бесіду з учнями, в результаті якої узагальнюються їх знання про основні органи квіткових рослин (корінь, стебло, листя) на ос­нові елементарних понять, набутих в 3-му класі на уроках природознавства і в курсі ботаніки в 5-му класі з теми “Загальне ознайомлення з квітковими рослинами”.І

І. Організація досліджень учнів за будовою плодів квасолі. При обговоренні учні роб­лять висновки про наявність оцвітини, до якої прикріплюється насіння квасолі.ІІІ. Проведення лабораторної роботи, під час якої учні вивчають будову насіння ква­солі. Після виконання роботи учитель організовує бесіду, направлену на виділення вагомих ознак насіння дводольних рослин.IV. Схематичне зображення вчителем на дошці, а учнями у зошитах цілого і розріза­ного насіння квасолі, частин насіння і зародку, запис їх назв на малюнку. Малюнок викона­ний на дошці, використовується для висновку, в якому відображаються найбільш вагомі ознаки, характерні для всіх рослин класу дводольні.V. Уточнення понять шляхом порівняння насіння різних рослин. Вчитель пропонує учням розглянути малюнок в підручнику “Будова насіння дводольних рослин” і відповісти на ряд питань.VI. Перевірка засвоєних знань.Таким чином у учнів поглиблюються і розширюються поняття про дводольні рослини. Вони приходять до висновку про те, що по одній ознаці не завжди можливо визначити, до якого класу слід віднести ту чи іншу рослину. Знання учнями ознак дводольних рослин має важливе навчально-виховне значення. Це поняття, сформоване в курсі ботаніки 5-го класу, є опорним при вивченні квіткових рослин і історичного розвитку рослинного світу й служить для формування понять про фактори еволюції, про сорти культурних рослин. Розглянутий приклад дозволяє зробити висновок про те, що для сучасного уроку біології характерна певна послідовність в формуванні розвитку біологічних понять. Передбачаються наступні етапи: виявлення запасу уявлень і понять в учнів, набутих в попередніх класахі в результаті життєвого досвіду; організація спостережень одиничних об’єктів, процесів або явищ живої природи, при цьому об’єкти для спостереження підбираються так, щоб вони розрізнялись за усіма ознаками, крім істотних, або навпаки були подібні по всім ознакам, крім істотних; організація спостережень декількох подібних об’єктів, процесів або явищ і виділення їх спільних властивостей; уточнення поняття шляхом вторинного порівняння об’єктів; визначення поняття, яке охоплює істотно спільні ознаки вивчаючих об’єктів, процесів, закріплених у термінології; виконання спеціальних вправ учителем для уточнення ознак поняття, встановлення зв’язків і відношення до інших понять; перевірка засвоєння учнями введеного нового поняття і його застосування. Знання і застосування на практиці етапів формування і розвитку біологічних понять на конкретному уроці має для учителя суттєве значення. Це дозволяє вибрати найбільш ефективне поєднання методичних прийомів організації розумової діяльності учнів у відповідності із задачами уроку. Урок формування нових понять має структуру відповідно названим етапам. Розвиток загальнобіологічних понять від уроку до уроку всередині курсу і від курсу до курсу визначає необхідність включення в той чи інший урок окремих етапів в залежності від логіки роботи вчителя. Правильно поставлені виховні завдання уроку, які вирішуються на основі розвитку системи біологічних понять, дозволяють вчителю встановити зв’язки нового матеріалу з раніше вивченим в процесі систематичного розкриття все нових границь основоположних загальнобіологічних понять, сформувати світогляд учнів, направити їх на суспільно корисну діяльність на навчально-дослідній ділянці, орієнтувати вибір професії.&

Вс права, посади, вдзнаки, нагороди тощо, що х здобули люди за радянсько влади, мусять мати правочиннсть  псля радянсько влади»[691]. В СРСР вихваляють  прославляють Петра ¶. Та окрем письменники, використовуючи московськ державн архви, описали Петра таким, яким вн насправд був. Б. Пльняк писав, що Петро людина цлковито ненормальна: сифлтичний, повсякчас пяний, з дикими нападами «тоски и буйства». Вн не мав някого почуття вдповдальност. Цлковито не розумв н логки стор, н фзолог народного життя. Був жалюгдно малописьменний  книжок не любив  не читав (те саме писав сторик В. Ключевський). Маняк. Боягуз. Здитинлий дикун, що все сво життя бавився в «солдатики», паради, корабл, вйни, бенкети, за деал поведнки вважав пян звички голландського матроса та солдатсько казарми Найбруднший цинк, заперечував не лише все гарне, красиве в людин, а й заперечував саму людянсть. Цнував життя людини не бльше, як життя блощиц. Коли йшов повз якесь будвництво, а робтники кидали роботу, щоб йому уклонитися, то вн свою «дубинкой» убивав х на мсц, мовляв, щоб не марнували час на поклони

1. Еколого-біологічна характеристика демографічної картини сучасного Світу. Особливості дії елементарних факторів добору в популяціях людей на сучасному етапі

2. Антропоцентризм художньої и естетичної картини світу в епоху Відродження. Роль кіно і телебачення

3. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

4. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

5. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

6. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу
7. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики
8. Місце і роль США у світовому господарстві

9. Педагогічна роль оцінки на сучасному етапі

10. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

11. Вибори та їх роль у політичному житті України

12. Роль уваги у навчальній діяльності молодших школярів

13. Соціальні інститути, соціальні організації, їх роль у житті суспільства

14. Виробництво та його роль в житті суспільства

15. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

16. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

Кружка "Лучшая Мама в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная, размер 90x120 см. Картонная основа. Имеет универсальную поверхность, позволяющую наносить информацию
2380 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Умные кубики. Уши, лапы и хвосты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Уши, лапы и хвосты» — это универсальный набор для развития дошкольника. Выполняя игровые задания, ребёнок учится
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

17. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни

18. Роль хищных в лесных экосистемах Республики Адыгея

19. Биологическая роль гидролиза в процессах жизнедеятельности организма

20. Роль рек в освоении и заселении Сибири

21. Роль транспорта в организации экономического пространства России

22. Государственный бюджет и его роль в макроэкономическом равновесии
23. Налоги с населения и их роль в условиях перехода к рынку
24. Роль местного бюджета в социально-экономическом развитии региона

25. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

26. Международный туризм и его роль в развитии экономики Киргизской Республики

27. Роль Сталинградской битвы в ВОВ: патриотизм народа, полководческое искусство

28. Финансовый менеджмент и его роль

29. Роль ООН в вопросах обеспечения международной безопасности

30. Устав муниципального образования и его роль в М.С.У.

31. Страхование и его роль в рыночной экономике

32. Роль финансов в создании и функционировании свободных экономических зон как одном из направлений интеграции России в мировую экономику

Набор из скатерти и салфеток "Botanica", 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Botanica" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани
Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Мыло-пенка "Pigeon" для младенцев (сменная упаковка), 400 мл.
Мыло-пенка "Pigeon" разработано специально для мытья малыша с рождения. Низкий уровень кислотности такой же, как у нежной кожи
494 руб
Раздел: Гели, мыло

33. Роль заимствований в английском языке

34. Структуры экономического дискурса во французском языке. Роль коннекторов в построении аргументации

35. Роль Саскии в жизни Рембрандта

36. Сім чудес світу

37. Роль моральной оценки в характеристике героев "Тихого Дона" М. А. Шолохова

38. Роль эпизода в поэме Н.В.Гоголя "Мёртвые души"
39. Роль эпизода в романе Л.Н. Толстого "Война и Мир"
40. Роль названия в художественном тексте

41. Сон Обломова. Своеобразие эпизода и его роль в романе

42. Художественная деталь, ее роль и значение в произведениях прозы Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского

43. Роль России и ее место в мировой цивилизации в произведениях русской литературы 18-20 вв.

44. Роль Александра Ярославича Невского в отражении немецко-шведской агрессии

45. Роль Бориса Николаевича Ельцинa в демократических преобразованиях в России

46. Роль семьи в жизни Сталина

47. Роль личности в истории. И. Сталин

48. Отто фон Бисмарк и его роль в образовании Германской империи

Этикетка самоклеящаяся "Lomond", А4, белая.
Размер этикетки - 210х297 мм. 1 этикетка на листе формата А4. Плотность - 70 г/м2. Тип этикетки - матовая. Цвет - белый.
323 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Брелок "FIFA 2018. Забивака с двумя подвесками №2".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
491 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1433, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые

49. Роль Эрнесто Гевары де ла Серна в Кубинской революции 1959 года

50. Роль личности в глобальном процессе управления определяющем ход истории

51. Эпоха возрождения и ее роль в истории человечества. Реформация /по курсу "Россия в мировой истории"/ (Учебно-методическое пособие)

52. Роль казачества и братств Западной Руси в борьбе за православие после Брестской Унии

53. Монгольское завоевание Руси: последствия и роль в отечественной истории

54. Роль СССР в становлении новой немецкой государственности в 1945-1949 годах
55. Современные представления о медиаторах лихорадки и их роль в патологии
56. Роль ремоделирования левого желудочка в патогенезе хронической недостаточности кровообращения

57. Строение, свойства и биологическая роль витаминов В-12 и В-15

58. Роль игр для закрепления звуков Р, Ръ и Л, Лъ

59. Галлюциногены (роль особенностей культуры, история открытия и современные взгляды)

60. Налоговая полиция и её роль в системе правоохранительных органов

61. Агрессивное поведение и его роль в организации сообществ млекопитающих

62. Почвы, их происхождение, свойства и их роль в жизни

63. Международные природоохранные организации и их роль в современном мире

64. Роль конкуренции в экосистемах

Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (зеленый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Одеяло лен + хлопок, 140х205 см.
Облегченное стеганое одеяло с льняным наполнителем подарит вам прохладу в жару и тепло в холод. Льняное волокно обладает уникальными
1389 руб
Раздел: Одеяла
Стиральный порошок "PoshOne Ecobaby Delicate" для детской одежды и деликатных тканей 2,5кг.
Posh one 2500 gr (коробка с мерной ложкой 30 гр): сухой стиральный концентрированный порошок для: цветного белья. Оригинальные импортные
684 руб
Раздел: Стиральные порошки

65. Учение В.И.Вернадского и других ученых о ноосфере и ее роли в развитии земной цивилизации; исторические истоки этого учения

66. Роль дидактических игр в развитии элементарных математических представлений дошкольника

67. Роль высшего образования в воспроизводстве рабочей силы

68. Роль долговременной памяти в формировании орфографического навыка у младших школьников на уроках русского языка

69. Роль и место I четверти 5 класса в системе занятий по ИЗО

70. Роль поэзии в обучении немецкому языку
71. Роль компьютерных игр в успешной адаптации младших школьников к условиям школы
72. Партии, роль и функции в обществе

73. Роль немецких государственных органов в становлении и развитии советского коллаборационизма

74. Фашизм: истоки, сущность, роль в современном обществе

75. Роль СМИ в избирательных кампаниях 1999-2000 гг.

76. Место и роль России в современном мире (З. Бжезинский)

77. Роль транспорта в организации экономического пространства России

78. Роль эмоций в организации поведения

79. Роль темперамента в психическом развитии

80. Роль самооценки в самовоспитании старших школьников

Ручка-стилус шариковая "Любимый дедушка".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Кольцеброс с корзинами и мячами.
Спортивная игра. Цель играющих - набросить кольца с установленного расстояния на один из четырех вертикальных стержней, так чтобы кольца
470 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Рюкзак "Стрит", черный.
Практичный рюкзак с универсальным дизайном подойдет для тех, кто в первую очередь ценит комфорт и сохранность своих вещей. Станет надежным
330 руб
Раздел: Без наполнения

81. Психология: Роль психологической службы в развитии учебной мотивации студента

82. Роль общения со взрослыми в развитии ребенка

83. РОЛЬ ЭТНИЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ В МЕЖЛИЧНОСТНОМ ВОСПРИЯТИИ

84. Роль темперамента в поведении человека

85. Роль воображения в науке

86. Роль женщины в современном обществе
87. Виды и роль эмоций в жизни человека
88. Роли и позиции в Нововведениях

89. Роль религии в истории и современной жизни России

90. Роль брака в формировании общественной системы

91. Роль языка в становлении личности человека

92. Роль личности в развитии общества

93. Экономика семьи и роль Сбербанка в улучшении жизни населения

94. Роль многократной ионизации в действии излучения

95. Роль отца в охране здоровья и развитии ребенка в антенатальный период и период раннего детства

96. Спорт и его роль в жизни общества

Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Швабра "York. Salsa", с рукояткой.
Сменную насадку Вы замените быстро и без особых хлопот. На конце черенка - пластиковый подвес-держатель. Черенок пластиковый, насадка -
452 руб
Раздел: Швабры и наборы

97. Техника: сущность, закономерности развития и роль в жизни общества

98. Техническое знание: место и роль в жизни общества

99. Древние цивилизации и их роль в появлении естествонаучного знания

100. Философия и ее роль в жизни человека и общества


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.