Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Основи бухгалтерського обліку

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Облік видів економічної діяльності Київ — знання 2004 ЗМІСТ Передмова 13 Розділ 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 17 Сутність, функції, мета та особливості бухгалтерського обліку 18 Предмет та об'єкти бухгалтерського обліку 21 Визначення предмета та об'єктів бухгалтерського обліку 21 Класифікація активів підприємства22 Характеристика капіталу підприємства24 Класифікація зобов'язань25 Інші об'єкти бухгалтерського обліку26 Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності28 Метод бухгалтерського облікуЗО Визначення методу та його елементівЗО Документація та інвентаризаціяЗО Оцінка та калькулювання34 Бухгалтерські рахунки та подвійний запис36 Баланс та звітність 45 6Зміст Синтетичний та аналітичний облік, облікові регістри49 Форми бухгалтерського обліку 52 Порядок ведення обліку 55 Практичні завдання з теорії бухгалтерського обліку 57 Розділ 1 ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Нормативна база Закон України &quo ;Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні&quo ; від 16.07.99 р. № 996. Закон України &quo ;Про оподаткування прибутку підприємств&quo ; від 22.05.97 р. № 283. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку № 1—25, затверджені наказами Міністерства фінансів України. Положення про документальне забезпечення записів бухгалтерського обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 08.94 р. № 69. Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356. Вказівки про склад та порядок заповнення облікових регістрів малими підприємствами, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.05.96 р. № 112. Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 25.06.2003 р. № 422. Накази Міністерства статистики України &quo ;Про затвердження типових форм первинного обліку&quo ; від 29.12.95 р. № 352, від 22.05.96 р. № 144 і 145 та ін. Перелік типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів, затверджений наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 р. №41. Порядок подання фінансової звітності, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2000 р. № 419. Наказ Міністерства фінансів України &quo ;Про примітки до річної фінансової звітності&quo ; від 29.1

1.2000 р. № 112. 1.1. Сутність, функції, мета та особливості бухгалтерського обліку Господарський облік виник у давні часи, коли люди почали вступати в перші господарські взаємовідносини. Господарський облік — це спосіб кількісного відображення і якісної характеристики господарської діяльності з метою управління нею. Традиційними видами господарського обліку є: бухгалтерський; статистичний; оперативний. Основи теорії бухгалтерського обліку На сьогодні існує ще податковий облік. Бухгалтерський облік — це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам. Статистичний облік — це облік масових та окремих типових господарських операцій та соціально-громадських явищ. Оперативний облік — це облік окремих господарських та технологічних операцій для оперативного керівництва. Податковий облік можна визначити як систему фінансових взаємовідносин між платником податків і бюджетом з податків, зборів та податкових платежів. Метою ведення бухгалтерського обліку є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередже-ної інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. Користувачі бухгалтерського обліку поділяються на зовнішніх і внутрішніх. Зовнішні користувачі — банки, кредитори, інвестори, органи статистики, податкові органи тощо; внутрішні — керівництво підприємства, засновники, акціонери, працівники підприємства. Нині виділяють два види бухгалтерського обліку — фінансовий і управлінський. Фінансовий облік охоплює всі ділянки обліку, завершується складанням фінансової звітності і ведеться для зовнішніх користувачів. Управлінський (внутрішньогосподарський) облік — ведеться для внутрішніх користувачів. Бухгалтерський облік дає інформацію для багатьох інших видів обліку, для аналізу, контролю та прийняття управлінських рішень, оскільки він ведеться безперервно і відображує всю господарську діяльність підприємства. Бухгалтерський облік тісно пов'язаний з іншими економічними науками — аналізом господарської діяльності, статистикою, галузевими економіками, фінансами, податковим обліком, менеджментом, маркетингом тощо. Засновником бухгалтерського обліку вважають Луку Пачолі, який в 1494 р. видав книгу &quo ;Трактат про рахунки і записи&quo ;, хоча першим написав про подвійну бухгалтерію Б. Котрульї в 1458 р. У літописах вперше згадується бухгалтер (книгодержатель) в 1498 р., аудитор (контролер обліку) — в 1324 р. На сьогодні роль і можливості бухгалтерського обліку в суспільстві настільки підвищилися, що бухгалтер повинен бути не тільки обліковцем, а й екаунтером, тобто не тільки формувати інформацію, а й активно її використовувати. У сучасному суспільстві інтеграція економіки набула таких розмірів, що стала необхідною уніфікація бухгалтерського обліку для того, щоб звітність одних держав була зрозумілою в інших державах. З цією метою в 1979 р. створено Комітет із міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО) і розпочато розробку міжнародних стандартів бухгалтерського об­ліку (МСБО) — ІА8.

В 1999 р. в Україні розпочалося реформування бухгалтерського обліку згідно з МСБО і національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО). З 2000 р. бухгалтерський облік в Україні ведеться відповідно до П(С)БО та нового Плану рахунків . Особливості бухгалтерського обліку: безперервний, суцільний; обов'язкове документальне підтвердження кожного господарського факту; узагальнення в грошовому вираженні; використання специфічних способів — рахунки, подвійний запис, баланс. Функції бухгалтерського обліку: інформаційна (облікова); обліково-контрольна; обліково-аналітична. Продукт бухгалтерського обліку — це облікова інформація, облікові рішення та проекти управлінських рішень. Продукт бухгалтерського обліку нематеріальний, матеріальні тільки його носії. Вимірники бухгалтерського обліку: —натуральні (кілограми, метри тощо); трудові (людино-година, людино-день); грошові (всі показники приводяться до єдиного грошового вимірника). 1.2. Предмет та об'єкти бухгалтерського обліку 1.2.1. Визначення предмета та об'єктів бухгалтерського обліку Предмет бухгалтерського обліку — це вивчення та відображення стану активів (господарських засобів) підприємства, їх використання та результатів роботи підприємства, узагальнених у грошовому вираженні, для задоволення потреб управління підприємством. Сутність предмета бухгалтерського обліку розкривається через його об'єкти. Об'єкти бухгалтерського обліку: Активи. Капітал. Зобов'язання. Господарські процеси. Витрати. Доходи. У П(С)БО 1 &quo ;Загальні вимоги до фінансової звітності&quo ; подано визначення об'єктів бухгалтерського обліку. Активами вважають ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до одержання економічних вигод у майбутньому. Зобов'язання — це заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій, погашення якої в майбутньому, як очікується, сприятиме зменшенню ресурсів підприємства, Що втілюють у собі економічні вигоди. Власний капітал — частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань. Доходи — це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, внаслідок чого збільшується власний капітал підприємства (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків власників). Витрати — зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, що призводять до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу між власниками). Господарські процеси — це процеси заготівлі матеріалів, виробництва продукції (робіт, послуг) та реалізації. Вони складаються з окремих господарських операцій, кожна з яких повинна бути задокументована. Розглянемо докладніше об'єкти бухгалтерського обліку. 1.2.2. Класифікація активів підприємства Активи підприємства поділяють на оборотні, необоротні та залучені. Оборотні активи — грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом 12 місяців з дати Балансу.

На основе теории ошибок разработана методика выявления и оценки погрешностей (ошибок) измерений. ОШКИ - грузинский средневековый монастырь (ныне на территории Турции), один из культурных центров Грузии. Грандиозный собор (окончен между 958 и 961); трехапсидное купольное здание, украшенное аркатурой, резными наличниками, рельефными изображениями, росписью (1036). ОШМЯНЫ - город (с 1940) в Белоруссии, Гродненская обл., в 17 км от ж.-д. ст. Ошмяны. 15,2 тыс. жителей (1991). Пищевая промышленность. Краеведческий музей. Известен с 14 в. ОШОГБО (Oshogbo) - город на юго-западе Нигерии, на р. Ошун. 444 тыс. жителей (1993). Транспортный узел. Крупный торговый центр. Пищевая, текстильная, табачная промышленность. ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ - в Киргизии. 45,3 км2. Население 1322 тыс. человек (1991). Адм. ц. - Ош. ОШУРКОВ Михаил Федорович (1906-95) - российский кинооператор, режиссер, народный артист России (1979). Снял документальные фильмы: "Киров" (1935), "День нового мира" (1940). Участвовал в съемках фильмов: "69-я параллель" (1942), "Юбилей науки" (1974), "Великая армия труда" (1977), "О спорт, ты - мир!" (1981) и др

1. Основи організації бухгалтерського обліку

2. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

3. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

4. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

5. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

6. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку
7. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку
8. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

9. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

10. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

11. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

12. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

13. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

14. Предмет, об’єкти і метод бухгалтерського обліку

15. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

16. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

Пакеты для хранения и заморозки грудного молока, 15 штук.
Пакеты для молока предназначены для хранения и заморозки грудного молока. Пакеты стерильны и полностью готовы к использованию. Пакеты с
351 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары
Магнит для досок Hebel Maul 6166099, сферический, 10 штук.
Магнит яркого цвета и обтекаемой формы не только надежно удержит листы бумаги на магнитно-маркерной поверхности, но и поможет расставить
500 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт

17. Форми бухгалтерського обліку

18. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку

19. Організація бухгалтерського обліку

20. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

21. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

22. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві
23. Організація обліку грошових коштів
24. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

25. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

26. Бухгалтерський облік

27. Бухгалтерський облік

28. Бухгалтерський облік доходу в малому бізнесі

29. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

30. Бухгалтерський облік у туризмі і готельному господарстві

31. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

32. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

Мелки в пластиковом держателе, 9 цветов.
Мелки для ванны можно смыть водой и тряпочкой. Состав - мел+воск. Количество цветов: 9. Возраст: с 3 лет.
313 руб
Раздел: Восковые
Набор детской посуды "Человек паук. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Человек паук" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Деревянный конструктор 3 в 1 "Первые сказки", 30 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

33. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

34. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

35. Організація обліку в магазині "Світанок"

36. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

37. Організація обліку доходів

38. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"
39. Організація обліку на підприємстві
40. Організація обліку орендних операцій

41. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

42. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

43. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

44. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

45. Організація управлінського обліку

46. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

47. Роль обліку в управлінні підприємством

48. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные
Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви
Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

49. Сучасні моделі управлінського обліку

50. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

51. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

52. Аналіз обліку витрат виробництва

53. Автоматизація обліку в пунктах обміну валют

54. Автоматизація процесу обліку
55. База даних по обліку вогнепальної зброї
56. Об’єктно-орієнтована програма обліку продуктового магазину

57. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

58. Автоматизована система комерційного обліку електроенергії

59. Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

60. Аналіз обліку платників податків в Україні

61. Організація обліку грошових коштів в касі

62. Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку

63. Основы молекулярной биологии клетки

64. "Основы организации корабля" /Корабельный устав/

Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг

65. Основы ведения наступления подразделениями и частями

66. Гамма – каротаж. Физические основы метода

67. Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций

68. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

69. Финансовые и правовые основы полного товарищества

70. Правовые основы наследования в Российской Федерации
71. Сравнительная характеристика рабовладельческих государств на основе источников
72. Основы полномочия парламента

73. Правовая основа СНГ

74. Основы общественно правового устройства РФ по Конституции 1993 года (TXT)

75. Субъекты РФ: конституционная характеристика, типология и основы организации

76. Конституционно – правовые основы религиозного и религиоведческого образования в РФ

77. Законодательные основы борьбы с международным терроризмом

78. Местное самоуправление как основа конституционного строя РФ

79. Финансовые основы местного самоуправления

80. Финансово-экономическая основа местного самоуправления в Российской Федерации

Сейф-книга СС0081/1 "Alparaisa. Три богатыря", 21х13х5 см.
Размеры: 21х13х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Ключ - 2 штуки.
616 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Увлекательная настольная игра "Трафик-джем", новая версия.
«Трафик-Джем» — игра, в которой каждый найдет что-то интересное для себя. Почему же игра, предназначенная для обучения детей, так увлекает
392 руб
Раздел: Карточные игры
Набор шариков, диаметр: 5 см, 200 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 200 штук.
884 руб
Раздел: Шары для бассейна

81. Правовые основы гражданской обороны

82. Понятие, назначение и правовая основа паспортной системы Российской Федерации

83. Правовые и нормативные основы труда

84. Основы права (вопросы к зачету)

85. Комментарии к основам законодательства Российской Федерации об охране труда

86. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов в области природопользования и охраны окружающей среды. Экологическая ответственность (Контрольная)
87. Режиссура "Кадр - основа аудиовизуального языка"
88. Основы социокультурного проектирования

89. Природа зла в человеке (на основе произведений писателей XIX века)

90. Семантическое поле страха на основе произведения Стивена Кинга "Цикл оборотня"

91. Граф А. А. Аракчеев. Современный взгляд на личность на основе анализа и сравнительной характеристики исторических источников и литературы

92. Раскол православия. Никонианство, как духовная основа прозападных преобразований в России

93. Проектирование и разработка сетевых броузеров на основе теоретико-графовых моделей

94. Оптимальное управление вычислениями в распределенных вычислительных системах на основе графа потоков данных

95. Построение локальной компьютерной сети масштаба малого предприятия на основе сетевой ОС Linux

96. Физические основы действия современных компьютеров

Глобус политический диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм Масштаб:1: 60000000 Материал подставки: пластик Цвет подставки: чёрный Размер коробки: 216х216х246 мм Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Набор для раскрашивания рюкзака "Disney. Тачки".
Набор для творчества способствует развитию художественных способностей, мелкой моторики, наглядно-действенного мышления, наблюдательности,
303 руб
Раздел: Без наполнения
Папка для тетрадей "Калейдоскоп", А3.
Папка для тетрадей формата A3, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
507 руб
Раздел: Папки для тетрадей

97. Многопроцессорный вычислительный комплекс на основе коммутационной матрицы с симметричной обработкой заданий всеми процессорами

98. Принципы уровневой организации ЛВС (на основе модели OSI)

99. Основы алгоритмизации и алгоритмические языки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.