Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗМІСТВСТУП 1. Теоретичні та законодавчі аспекти міжрегіонального (транскордонного) співробітництва 2. Транскордонне співробітництво як напрямок євроінтеграційних процесів в Україні 3. Програма стратегічного транскордонного співробітництва України і Росії 4. Херсонська область в рамках транскордонного співробітництва ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Досягнення Україною суверенітету в умовах розвитку глобалізаційних та інтеграційних процесів зумовлює необхідність включення України та її субнаціональних територіальних утворень – регіонів – в активну міжнародну діяльність. Дана проблема особливо загострилась у зв'язку з процесами розширення Європейського Союзу (ЄС) та різним ступенем участі у них України та її західних країн-сусідів. Зазначене детермінує необхідність пошуку шляхів реформування економічних зв'язків України з претендентами на вступ до ЄС. Україна і її найближчі сусіди, країни Центральної та Східної Європи (ЦСЄ), історично опинилися в подібних соціально-економічних умовах. Враховуючи спільне геополітичне положення і напрацьовані протягом тривалого часу економічні зв'язки, міжрегіональне співробітництво надає широкі можливості для співпраці цих країн в різних сферах суспільного життя, і, головне, для апробації і розробки конкретних методів взаємодії, які будуть властиві наступним етапам інтеграції до ЄС. Особливої уваги заслуговує активізація транскордонного співробітництва Південного регіону України (зокрема Херсонської області), як такого, що має безпосередній контакт з ЄС після прийняття до нього нових членів та безпосередній вихід до Чорного моря. Теоретичні та практичні аспекти формування глобального економічного середовища досліджувалися Р.Айзеном, В.Будкіним, І.Бураковським, Д.Вайнером, А.Гаасе, О.Озембло, В.Гейцем, Б.Губським, Дж.Даннінга, В.Євстєгнєєвим, Г.Клімком, А.Кредісовим, Г.Крьомером, Д.Лук'яненко, К.Міхалопулусом, Ю.Пахомовим, Ф.Перру, А.Рум'янцевим, Є.Савельєвим, П.Уайлзом, А.Філіпенком. Методологічним проблемами регіонального співробітництва та взаємовідносин прикордонних територій присвячені роботи В.Андрійчука, П.Бєлєнького, Л.Вардомського, М.Гонака, О.Гонти, М.Долішнього, Є.Кітовського, П.Луцишина, Ю.Макогона, М.Мальського, Н.Мікули, А.Мокія, О.Оксанича, М.Паламарчука, О.Паламарчука, В.Пили, С.Писаренко, В.Поповкіна, С.Романова, Є.Сича, М.Фащевського, О.Чмир, О.Шаблія, І.Школи, М.Янківа та інших. Теоретичний та емпіричний матеріал, нагромаджений цими дослідниками, є достатньо репрезентованим у науковому відношенні як передумова нашого дослідження. Проте, незважаючи на значний науковий доробок, праці названих вчених та інші публікації й розробки не охоплюють всієї сукупності проблем ефективного залучення прикордонного регіону до міжрегіонального співробітництва і потребують подальшої деталізації на всіх організаційних рівнях зовнішньоекономічної системи регіону, особливо з урахуванням динамічних змін умов входження української економіки у світові господарські зв'язки. Мета данного реферату – дослідження торетичних аспектів міжрегіонального (транскордонного) співробітництва як важеля впливу на підвищення рівня стабільності економіки регіону.

Досліджується як Україна в цілому, так і Херсонська область зокрема. Особливу увагу приділено транскордонному співробітництву із стратегічними партнерами України – Європейським Союзом та Російською Федерацією. 1. Теоретичні та законодавчі аспекти міжрегіонального (транскордонного) співробітництва Питання міжрегіонального (транскордонного) співробітництва в Україні регулюються Законом України «Про транскордонне співробітництво». Розглянемо терміни, що вживаються у законі: 1) транскордонне співробітництво - спільні дії, спрямовані на встановлення і поглиблення економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими органами виконавчої влади України та територіальними громадами, відповідними органами влади інших держав у межах компетенції, визначеної їх національним законодавством; 2) єврорегіон - організаційна форма співробітництва адміністративно-територіальних одиниць європейських держав, що здійснюється відповідно до дво- або багатосторонніх угод про транскордонне співробітництво; 3) суб'єкти транскордонного співробітництва - територіальні громади, їх представницькі органи, місцеві органи виконавчої влади України, що взаємодіють з територіальними громадами та відповідними органами влади інших держав у межах своєї компетенції, встановленої чинним законодавством та угодами про транскордонне співробітництво; 4) угода про транскордонне співробітництво - угода між суб'єктами транскордонного співробітництва, яка регламентує правові, організаційні, економічні та інші аспекти цього співробітництва; 5) учасники транскордонного співробітництва - юридичні та фізичні особи, громадські організації, що беруть участь у транскордонному співробітництві; 6) спільні проекти (програми) - комплекс заходів суб'єктів та учасників транскордонного співробітництва, спрямованих на розв'язання конкретних спільних завдань та задоволення інтересів територіальних громад; 7) проекти (програми) транскордонного співробітництва - комплекс заходів суб'єктів та учасників транскордонного співробітництва України, спрямованих на розвиток транскордонного співробітництва; 8) державна підтримка розвитку транскордонного співробітництва - сукупність рішень і дій організаційного, правового, фінансового характеру органів державної влади України, спрямованих на реалізацію проектів (програм) транскордонного співробітництва; 9) державна програма розвитку транскордонного співробітництва - комплекс заходів органів державної влади України, спрямованих на розвиток транскордонного співробітництва, які здійснюються з використанням коштів Державного бюджету України. Метою транскордонного співробітництва є розвиток соціально-економічних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших зв'язків між суб'єктами та учасниками транскордонного співробітництва на основі таких принципів: - повага до державного суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів держав; - урахування під час укладення угод про транскордонне співробітництво повноважень суб'єктів та прав учасників транскордонного співробітництва; - узгоджене усунення політичних, економічних, правових, адміністративних та інших перешкод для взаємної співпраці.

Правовою основою транскордонного співробітництва є Конституція України, міжнародні договори України, що регулюють відносини у цій сфері, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цей Закон та інші нормативно-правові акти. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору України. Метою державної політики у сфері транскордонного співробітництва є створення сприятливих умов для ефективної та взаємовигідної співпраці суб'єктів та учасників транскордонного співробітництва України, підвищення соціально-економічного розвитку регіонів України та рівня життя населення. Державна політика у сфері транскордонного співробітництва ґрунтується на принципах: - законності; - чіткого розподілу завдань, повноважень та відповідальності між суб'єктами транскордонного співробітництва України; - гармонізації загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів; - забезпечення рівних можливостей для регіонів України щодо співпраці в рамках транскордонного співробітництва; - розмежування відповідальності та повноважень між центральними та місцевими органами виконавчої влади з метою найбільш ефективного розв'язання проблем та завдань у сфері транскордонного співробітництва; - створення ефективних механізмів забезпечення умов для здійснення транскордонного співробітництва. Транскордонне співробітництво в межах повноважень суб'єктів транскордонного співробітництва України може здійснюватися в економічній, соціальній, науково-технічній, культурно-освітній, екологічній та інших сферах, а також у питаннях надання взаємної допомоги у надзвичайних ситуаціях. Транскордонне співробітництво може здійснюватися: - в межах створеного єврорегіону; - шляхом укладення угод про транскордонне співробітництво в окремих сферах; - шляхом встановлення та розвитку взаємовигідних контактів між суб'єктами транскордонного співробітництва. Суб'єкти транскордонного співробітництва України відповідно до законодавства можуть обирати інші форми транскордонного співробітництва. Загальну координацію транскордонного співробітництва та контроль за додержанням законодавства з питань транскордонного співробітництва здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики. Інші центральні органи виконавчої влади беруть участь у координації та розвитку транскордонного співробітництва відповідно до їх компетенції. Суб'єкти транскордонного співробітництва України в межах своїх повноважень та відповідно до законодавства України: - укладають угоди про транскордонне співробітництво і забезпечують їх виконання; - забезпечують виконання зобов'язань України за міжнародними договорами України про транскордонне співробітництво; - беруть участь у розробленні та реалізації спільних проектів (програм); - приймають рішення про вступ до відповідних міжнародних асоціацій, інших об'єднань; - вносять пропозиції щодо запровадження спеціального порядку пропуску через державний кордон; - вносять у разі потреби у встановленому порядку пропозиції щодо внесення змін до актів законодавства з питань транскордонного співробітництва.

Ненависть до большевицького режиму  системи така велика, що  не треба створювати, н пдсичувати, це роблять сам большевики. Той стан глибоко  загально ворожости народв до большевицько дйсности це природне пдAрунтя розвитку нацонально-визвольно революц. Але сама ненависть  пасивна ворожсть ще не вистача до визволення. Найважнша цль революцйно стратег нцювати  унапрямлювати процес активного протиставлення большевицьким намаганням у всх длянках життя власних, нацональних прагнень, залучити в процес боротьби широк народн маси, перетворити хню пасивну ненависть до большевизму на активну революцйну поставу, на свдоме, плянове дяння з метою знищити боль-шевизм  тюрму народв СССР. Для того треба широким народнм масам прищепити свдомсть, що диний реальний шлях до вол це визвольна революця народв, показати той шлях, поширити нашу концепцю, утвердити вру в можливсть загально проти-большевицько революц, на приклад навчити, що  як треба робити, та прищепити м потрбний революцйний запал

1. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

2. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

3. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

4. Міжнародний досвід і співробітництво в сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансування тероризму

5. Співробітництво Україна-СОТ і проблема глобальної лібералізації

6. Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (1990-ті роки)
7. Польсько-українське співробітництво на сучасному етапі
8. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища

9. Транскордонне співробітництво

10. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

11. Стилі керівництва і їх вплив на самозатвердження і розвиток співробітників

12. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

13. Форми співучасті та види співучасників у злочині

14. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

15. Національне та міжнародне право

16. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

Настольная композиция "Сад Дзен", 29x21x6 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
1122 руб
Раздел: Антистрессы
Набор форм "Paterra" для приготовления пельменей, вареников, пирожков, чебуреков, 4 штуки.
Набор форм для приготовления фигурных изделий из теста - идеальная возможность сэкономить силы и время при приготовлении пельменей,
415 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Набор фломастеров "Turbo color", 36 цветов.
Набор фломастеров с тонким наконечником. Экологически безопасные фломастеры, на водной основе. Колпачок с вентиляционными
414 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Морфофункціональні та біохімічні особливості системи еритрону за умов цукрового діабету 1-го типу

18. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

19. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

20. Історія розвитку юридичної психології та структура злочинних груп

21. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

22. Іcторiя розвитку економiчних теорiй, та становлення рiзних наукових шкіл
23. Інституційні чинники розвитку національної економіки
24. Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях

25. Сучасні тенденції розвитку логістики та логістичні системи

26. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

27. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

28. Напрямок впливу важливих органів самоврядування на розвиток закладів культури в регіонах

29. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"

30. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

31. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки

32. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

Пломба свинцовая 10 мм, упаковка 1 кг.
Рекомендуется использовать совместно с витой проволокой или шпагатом. Устанавливается с помощью пломбиратора. Применение свинцовых пломб
362 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные BIC "Kids ECOlutions Evolution", пластиковые, 24 цвета.
Цветные заточенные карандаши «Evolution Kids», специально для маленьких детей. Грифели не ломаются при падении. Удобное, легкое
503 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое

33. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

34. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці

35. Тенденції розвитку міжнародної економіки

36. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

37. Розвиток туристичного бізнесу у країнах Східної Азії та Тихоокеанського регіону

38. Найбільш перспективні регіони України для розвитку ностальгічного туризму
39. Основи розвитку регіону. Видатки місцевих органів влади
40. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

41. Концептуальні основи аналізу національної економіки

42. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

43. Науково-технічний прогрес – рушійна сила розвитку продуктивних сил країни й регіонів

44. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

45. Вплив занять спортом на функціональні можливості серцево-судинної та респіраторної систем

46. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

47. Проблеми та шляхи розвитку інститутів спільного інвестування

48. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Магнитный лабиринт "Домашние животные".
Магнитный лабиринт "Домашние животные" - увлекательная игрушка для детей, развивающая мелкую моторику рук, координацию движений,
679 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Рюкзак для старших классов "Фантазия", 41x32x14 см.
Рюкзак "Фантазия" предназначен для учениц старших классов и студенток. Поклонницам нежной гаммы цветов придется по вкусу броский
621 руб
Раздел: Без наполнения
Мобиль на детскую кроватку "Music Bed Bell" (свет, звук).
Погремушка станет отличным помощником, она позволит привлечь внимание ребенка. Мобиль на детскую кроватку Music Bed Bell - это отличное
1475 руб
Раздел: Мобили

49. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

50. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

51. Лідерство, вплив та влада

52. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

53. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

54. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку
55. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї
56. Генеза та семантико-функціональні особливості звороту "туди й дорога"

57. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

58. Проблема стратосферного озону. Хлорфторвуглеці(ХФВ) та їх вплив на озоновий шар

59. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини

60. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування

61. Національний банк України та особливості його функціонування

62. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

63. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

64. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

Шторка антимоскитная "Цветок" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пеленка-кокон Папитто на липучке (двухслойная).
Пеленка выполнена из двойного интерлока (100% хлопок), а это отличный материал для пошива одежды для новорожденных. Пеленка-кокон это
388 руб
Раздел: Пелёнки
Набор игрушек на присосках "Каскадер".
Что подарить творческому ребенку, из которого ключом бьет энергия? Чем занять неугомонного малыша в дороге или в ожидании? Набор игрушек
340 руб
Раздел: Из резины

65. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

66. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

67. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

68. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

69. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

70. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку
71. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку
72. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

73. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

74. Поняття національного доходу та його використання

75. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

76. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

77. Українська робітничо-селянська спілка та Українська Гельсінська спілка

78. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

79. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

80. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

Насос ножной Phantom.
Количество цилиндров: 2. Суммарный рабочий объем цилиндров: 0,55 литра. Длина шланга: 0,55 м.
698 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: белый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические

81. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

82. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

83. Статус українських земель та їх вплив на формування Литовсько-Руської держави

84. Вплив другої Світової війни на долю народів Азії та Африки

85. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства

86. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.
87. Філософький грунт та стиль літературних творів Джеляледіна Румі та Григорія Савича Сковороди. Порівняння, спільні риси.
88. Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

89. Антитіла молока і сироватки крові людини: характеристика каталітичної активності та вплив на ріст і виживання клітин

90. Вплив фізичних навантажень на віковий склад та метаболічний статус червонокрівців периферійної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції

91. Генетична гетерогенність НВV та її вплив на імунопатогенез і перебіг НВV-інфекції

92. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

93. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

94. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

95. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

96. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

Детские футбольные ворота 2 в 1.
Игровой набор включает в себя всё необходимое для тренировок маленьких футболистов - пластиковые сборно-разборные ворота с сеткой,
1306 руб
Раздел: Футбол
Мешок для обуви "Мерцающие звезды", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви
Доска магнитно-маркерная, 120х90 см.
Доска имеет магнитную поверхность. Алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками, имеет регулируемые элементы крепления,
3010 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

97. Лімфоцитопосередковані механізми за умов хронічної гіперімунокомплексемії та вплив на них корвітину в експерименті

98. Морфофункціональні особливості легень при високій гострій кишковій непрохідності та її корекції в експерименті

99. Особливості гормонально-метаболічного гомеостазу у хворих на цукровий діабет 2 типу із симптоматичними психічними розладами та у хворих на шизофренію під впливом психотропної терапії


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.