Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Державна установа &quo ;Національний Інститут раку&quo ; Порчук Юрій Дмитрович УДК 616.379-008.64-06: 616.36 369]-092-085Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози 14.01.23 – Променева діагностика та променева терапія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Державній установі &quo ;Національний інститут раку&quo ;АМН України Науковий керівник: Медведєв Володимир Єгорович, д.мед.н., професор, головний науковий співробітник Державної установи &quo ;Національний інститут раку&quo ; Офіційні опоненти: доктор медичних наук, Головко Тетяна Сергіївна, Державна установа &quo ;Національний інститут раку&quo ;, зав відділом променевої діагностики доктор медичних наук, Ничитайло Михайло Юхимович, Державна установа “Національний інститут хірургії та трансплантології ім.акад.О.О.Шалімова” АМН України, керівник відділу лапароскопічної хірургії і холелітіазу. Захист відбудеться &quo ; 25 &quo ; червня 2008 р. о 13 годині на засіданні вченой ради Д.26.560.01 при ДУ “ Національний інститут раку”(03022, м. Київ, вул.Ломоносова,33/43)З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДУ “ Національний інститут раку” (03022, м. Київ, вул. Ломоносова,33/43)Автореферат розісланий &quo ; 21 &quo ;травня 2008 рокуВчений секретар спеціалізованої вченої ради С.О. Родзаєвський ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Статистика останніх років свідчить про неухильний ріст захворюваності і смертності від раку підшлункової залози (ПЗ) (Трапезников Н.Н., 2000, Шалімов С.О. із співавт., 2007, Ahmedi J., 2005). За останні 5 років в індустріально розвинених країнах захворюваність на рак підшлункової залози (РПЗ) досягла рівня 9, а в Україні – 9,7 випадки на 100 000 населення в т.ч. для чоловіків – 11,9 і для жінок – 7,9. Середня тривалість життя хворих на рак ПЗ після появи перших симптомів не перевищує 6 місяців (Патютко Ю.И., 1998, Кубышкин В.А., 2003). В Україні РПЗ в структурі смертності від злоякісних новоутворень серед чоловіків посідає 6, а серед жінок – 9 місце (Федоренко З.П. із співавт., 2007). На сьогоднішній день єдиним методом потенціально радикального лікування злоякісних пухлин ПЗ залишається хірургічний, який реально сприяє покращанню результатів виживаності хворих (Шалімов С.О. із співавт., 2007). На жаль, навіть в найкращих клініках світу операбельність РПЗ не перевершує 15&mi us;17 % (Eva s D., 2003). Низька ефективність оперативного лікування пов’язана з тим, що на момент встановлення діагнозу більшість хворих знаходиться в занедбаному стані на ІІІ&mi us;ІV стадіях захворювання. В Україні в 2006 році з числа тих, хто захворів вперше, згідно M ІІІ стадія РПЗ була встановлена у 18,8 %, а ІV стадія – у 33,7 % хворих на РПЗ. Золотим стандартом візуалізації ПЗ є рентгенівська комп’ютерна томографія (КТ). Окремі автори надають перевагу магнітно-резонансній томографії (МРТ), або ендоскопічним УЗ дослідженням (Wieresema M., 2001, Shi H., 2002, Valls C.,

2002). Натомість, серед інструментальних методів візуалізації ПЗ ультразвуковий (УЗ) набув найбільшого поширення у зв’язку з його достатньо високою інформативністю, безпечністю, найкращим співвідношенням “ефективність/ціна”. Роботи, присвячені вивченню значення УЗ досліджень (УЗД) в діагностиці РПЗ та оцінці його поширеності почали друкувати наприкінці 80-х та на початку 90-х років (Медведєв В.Є., 1988, Rolloc D., Shawker ., 1986, Ormso ., 1987, a aca S., 1990). Разом з тим, розвиток нових комп’ютерних технологій обробки УЗ зображень, впровадження та застосування сучасних допплерографічних (ДГ) методів вивчення ангіоархітектоніки та кількісних показників гемодинаміки у поєднанні з УЗД в В–режимі (комплексне УЗД) вимагають перегляду значення ехографії в дослідженнях ПЗ. При наявності значної кількості публікацій із традиційної (у В–режимі) ультрасонографії ПЗ у дослідженій літературі нами не встановлено аргументованих висновків щодо ефективності комплексного УЗД в оцінюванні ступеня поширення РПЗ на навколишні органи та тканини і діагностиці регіонального та віддаленого метастазування. Зокрема відсутні повідомлення щодо значення ДГ технологій в диференціальній діагностиці РПЗ та хронічного панкреатиту (ХП), що становить досить складну проблему через подібність їх клінічної картини. Відомо, що взаємовідношення магістральних артерій та венозних судин гепатопанкреатодуоденальної зони з пухлинами ПЗ є вирішальним фактором у виборі тактики хірургічного лікування, визначенні операбельності хворого (Ishikawa O., 1991, Harroso L., 1996, Da Lu, 1997, Bold R., 1999). Разом з тим, погляди на роль УЗД, в тому числі допплерографічних, в оцінюванні судинних уражень пухлинного ґенезу неоднозначні та суперечливі (Kosuge ., 1991, Ishida H., 1997, Lee J., 2000, Bu k A., 2001). У світлі принципів доказової медицини, які враховують не тільки діагностичну цінність методу, але й економічний ефект, отриманий за рахунок його застосування, питання використання УЗД у стадіюванні РПЗ набуває особливої ваги у зв’язку з необхідністю проведення диференційованого відбору хворих, перспективних для виконання радикальних хірургічних втручань. Відокремлення за допомогою УЗ методу занедбаних випадків РПЗ дозволило б скоротити тривалість і вартість обстеження за рахунок обмеженого використання таких витратних методів променевої діагностики, як КТ, МРТ, рентгенівська ангіографія, ПЕТ–КТ. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з комплексним планом наукових досліджень ДУ “Національний інститут раку” МОЗ України “Розробка та вдосконалення нео– та ад’ювантних методів лікування хворих на злоякісні новоутворення органів черевної порожнини та тазу” (державна реєстрація № 0100U00254; 2004 – 2007 р.р.). Мета дослідження. Підвищення ефективності диференціальної діагностики та стадіювання раку підшлункової залози шляхом застосування комплексного ультразвукового дослідження. Завдання дослідження: 1. Визначити нормативи основних УЗ характеристик структури та ангіоархітектоніки ПЗ і ДГ показників регіональної гемодинаміки у здорових осіб різних вікових груп.

2. Систематизувати УЗ (у В–режимі) і ДГ ознаки РПЗ з урахуванням стадії процесу за категоріями Т класифікації M. 3. Визначити та порівняти ефективність конвенціональної ехографії, комплексного УЗД, рентгенівської КТ та тонкоголкової аспіраційної біопсії (ТАПБ) ПЗ під контролем УЗД у диференціальній діагностиці РПЗ та ХП. 4. Вивчити ефективність комплексного УЗД в оцінюванні: а) поширеності РПЗ на прилеглі органи та магістральні судини; б) регіонального та віддаленого метастазування. 5. Встановити місце та роль ультразвукових методів дослідження в алгоритмі передопераційного обстеження хворих на РПЗ. Об’єкт дослідження: 196 хворих з вогнищевими утвореннями ПЗ (173 хворих на РПЗ, 23 – з хронічним панкреатитом, 87 практично здорових осіб. Предмет дослідження: вогнищеві утворення підшлункової залози, регіональні й віддалені метастази, судини панкреатодуоденальної ділянки. Методи дослідження: комплексне ультразвукове дослідження органів черевної порожнини й заочеревинного простору, регіональних та віддалених лімфатичних вузлів; комп’ютерна томографія. Гістологічні дослідження біопсійного й операційного матеріалу. Статистичні методи обробки матеріалу. Наукова новизна дослідження. Вперше визначені діагностичні можливості поєднаного застосування конвенціональної (В–режим) ехографії з кольоровою допплерографією в обстеженні пацієнтів з підозрою на РПЗ шляхом зіставлення їх результатів з даними КТ, інтраопераційної ревізії та морфологічного вивчення операційного й біопсійного матеріалу. Вивчено та уточнено нормативи УЗ характеристик структури й ангіоархітектоніки ПЗ, а також ДГ показників регіональної гемодинаміки у здорових осіб різних вікових груп. Вперше у вітчизняній практиці систематизовано основні (В–режимні) УЗ та ДГ ознаки РПЗ з урахуванням стадії процесу за категоріями Т класифікації M. Встановлено УЗ диференціально–діагностичні критерії РПЗ і ХП, що враховують характер ангіоархітектоніки вогнища ураження та особливості регіональної гемодинаміки. Проведено аналіз результативності КТ, комплексного УЗД, ТАПБ під УЗ контролем в диференціальній діагностиці вищевказаної патології. Вперше досліджено можливості та оцінено ефективність комплексного УЗ обстеження та КТ у визначенні місцевого поширення РПЗ та встановлено роль УЗ методів в оцінюванні розповсюдження процесу на магістральні судини з урахуванням довжини контакту останніх з пухлиною. Встановлено можливості та обмеження комплексного УЗ дослідження в оцінюванні регіонального й віддаленого метастазування при РПЗ. Практичне значення роботи. Висновки й рекомендації наукової роботи мають практичне значення і можуть бути застосовані в діяльності медичних закладів онкологічного та загально–лікувального профілів. Отримані автором дані дають змогу раціонально використовувати комплексне УЗД в діагностиці РПЗ. Запропоновані до застосування ехографічні характеристики ПЗ у здорових осіб різних вікових груп, що враховують ангіоархітектоніку та ДГ показники регіональної гемодинаміки мають важливе значення для відокремлення патологічних структурних змін ПЗ. Напрацьований комплекс УЗ диференціально–діагностичних ознак РПЗ і ХП сприятиме підвищенню ефективності обстеження хворих з підозрою на РПЗ та мінімізації діагностичний помилок.

Зрештою, модернсти нод абсолютизують перервнсть, дискретнсть сторичного розвитку, тод як примордалсти перебльшують значення безперервност, континутету. Дискуся мж представниками обох шкл, очевидно, триватиме доти, доки дослдники будуть цкавитися проблемами етно нацогенези. Проблема в даному випадку поляга не в тому, хто ма бльше вагомих аргументв у визначенн сторично природи нацй, а в тому, щоб знайти баланс мж факторами, як модернсти чи примордалсти вважають визначальними. На емпричному рвн, в аналз сторогенези т чи ншо конкретно нац вдповдь, очевидно, потрбно шукати в дослдженн конкретних сторичних умов. На теоретичному рвн простр для спекуляцй необмежений, проте елементарна логка пдштовхувала до пошуку «золото середини». Отже, розглянемо  такий варант. «Нац до нацоналзму» ¶сну клька версй нацогенези, як не можна зарахувати ан до модернстських, ан до примордалстських. Аргументи модернств у цих версях визнаються цлком слушними, Примордалстськ також нод заслуговують на увагу, проте лише в чтко окреслених понятйних рамках

1. Маркетингові дослідження діяльності фірми

2. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

3. Рентгенологічний метод дослідження в променевій діагностиці

4. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

5. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

6. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни
7. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів
8. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

9. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

10. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

11. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

12. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

13. Діагностика та комплексне лікування місцево-поширеного раку щитоподібної залози

14. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті

15. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння

16. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень

Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные
Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые
Стержни шариковые "Left Right", 10 штук, 0,3 мм, синие.
Цвет чернил: синий. Ширина линии письма: 0,3 мм. В наборе: 10 штук.
528 руб
Раздел: Стержни для ручек

17. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

18. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

19. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

20. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

21. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

22. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень
23. Синтез та дослідження властивостей неорганічних сполук синтезованих на основі LaBa2Cu3O7 та SmBa2Cu3O7
24. Статистичні індекси та їх значення в економічних дослідженнях

25. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

26. Маркетингове дослідження посередницьких операцій банку з векселями

27. Дослідження харчування

28. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

29. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

30. Розробка моніторингових досліджень стану середніх річок степового Придніпров’я (на прикладі річки Інгулець)

31. Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах

32. Спектральні наземні дослідження

Ящик почтовый с замком, коричневый.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
490 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Запретный Остров. Приключения для смелых!".
Запретный остров – это семейная кооперативная игра, в которой игроки действуют совместно против игры. Вашей команде дерзких искателей
1215 руб
Раздел: Карточные игры
Лоток на 3 отделения, черный.
Применяется для сортировки и временного хранения документов, писем, счетов и другой документации. Неразборный. Количество секций:
352 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

33. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

34. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

35. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

36. Палеоантропологічнi дослідження

37. ДНК-діагностика та її застосування у ветеринарії

38. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг
39. Методика гідрогеологічних досліджень
40. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

41. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

42. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

43. Теорія і методологія дослідження управління

44. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

45. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень

46. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи

47. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

48. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)

Бумага чертежная, А4, 100 листов.
Плотность 200 г/м2. ГОСТ 597-73.
519 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Подарок «Вкусный Новый год».
Новый год - это волшебное время, которое особенно ждут самые маленькие. Подарочный набор «Вкусный Новый год» станет отличным решением для
350 руб
Раздел: Новогодние наборы от My-shop.ru
Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1624 руб
Раздел: Наборы детской мебели

49. Дослідження методів інтерполяції

50. Дослідження методів чисельного інтегрування

51. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

52. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

53. Історія дослідження Ольвійського полісу за археологічними даними

54. Палеонтологічні дослідження
55. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму
56. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

57. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

58. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

59. Використання Internet у маркетингових дослідженнях

60. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

61. Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"

62. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

63. Маркетингові дослідження

64. Маркетингові дослідження з використанням анкети

Конструктор "Краски дня. Утро", 55 деталей.
Дети дошкольного возраста, особенно мальчишки, обожают складывать из деревянного конструктора целые города, в которых есть и дома, и
330 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные с рюшями, арт. 1141, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Доска пробковая, с деревянной рамой, 120x90 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1590 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

65. Маркетингові дослідження на підприємстві

66. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

67. Організація маркетингових досліджень в туризмі

68. Товарознавчі аспекти дослідження ринку взуття

69. Дослідження асортименту пральних машин

70. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone
71. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг
72. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

73. Діагностика та корекція когнітивних порушень у хворих з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання алкоголю

74. Діагностика та хірургічне лікування вродженої непрохідності шлунку у дітей

75. Діагностика та хірургічне лікування медулоцервікальних інтрамедулярних пухлин

76. Доброякісні кістозні утворення яєчників: епідеміологія, патогенез, діагностика та відновлення репродуктивного здоров’я

77. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

78. Етіологія, топічна діагностика та лікування інфекцій сечової системи

79. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

80. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

Стол детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер стола: 56х56х50 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
1476 руб
Раздел: Столики
Ванная комната "Конфетти".
Набор мебели для кукольной комнаты подойдет для кукол размером до 30 см. Комплектность: коврик большой, коврик, флакон - 2 штуки, пробка к
878 руб
Раздел: Ванные комнаты
Антипригарный коврик, многоразовый, 33x40 см.
Антипригарный коврик используется для выпечки кондитерских и хлебобулочных изделий, приготовления пиццы, запекания мяса и рыбы без
311 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

81. Методи психофізіологічних досліджень

82. Неспецифічний виразковий коліт: оптимізація діагностичної та лікувальної тактики

83. Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія у діагностиці пухлин головного мозку

84. Оптимізація ранньої діагностики та вторинної профілактики раку грудної залози у загальній лікувальній мережі

85. Особливості діагностики та лікування безпліддя при використанні лапароскопії та допоміжних репродуктивних технологій в жінок із мікоплазмозом

86. Особливості діагностики та лікування хронічного панкреатиту з синдромом шлункової гіперацидності в амбулаторних умовах
87. Особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування псоріатичного артриту у поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом
88. Порушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикаційПорушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикацій

89. Променеве дослідження молочної залози

90. Рак щитоподібної залози у поєднанні з іншою тиреоїдною патологією: особливості клініки, діагностики та лікування

91. Хіміко-токсикологічне дослідження лікарського препарату "Тетлонг-250"

92. Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування

93. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

94. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

95. Дослідження аспектів управління якістю продукції

96. Дослідження мотивації на досягнення

Таз со стиральной доской.
Универсальный таз со встроенной рельефной поверхностью для ручной стирки. Таз изготовлен из высококачественного полипропилена,
451 руб
Раздел: Более 10 литров
Пистолет для подкачки шин, пневматический.
Инструмент предназначен для подкачки сжатым воздухом автомобильных колес, оборудован манометром для контроля давления. Оборудован клапаном
562 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Подставка для колец "Единорог", арт. 62243.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений

97. Праця як основа життєдіяльності та провідний чинник виробництва

98. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства

99. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.