Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Збагачення словникового запасу молодших школярів під час засвоєння граматико-орфографічних знань

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ДИПЛОМНА РОБОТА Збагачення словникового запасу молодших школярів під час засвоєння граматико-орфографічних знань Тернопіль-2009 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ СЛОВА ЯК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ОДИНИЦІ МОВИ Слово як основна одиниця лексикології Проблеми класифікації лексики РОЗДІЛ 2. РОБОТА НАД ЗБАГАЧЕННЯМ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 2.1 Шляхи збагачення словникового запасу молодших школярів 2.2 Система вправ зі збагачення словникового запасу учнів початкових класів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Методика викладання української мови як наука прагне віднайти шляхи найбільш результативного навчання, зокрема визначити мету викладання мови, обґрунтувати принципи навчання з урахуванням закономірностей засвоєння фонетики, лексики, граматики, правопису, вмотивувати найекономніші й найефективніші методи й прийоми навчання, вчить виявляти недоліки у викладанні і долати їх. Від успішного розвитку методики, безпосередньо пов'язаної з життям, зі школою великою мірою залежить ступінь піднесення культури народу. Підвищення наукового рівня шкільного курсу рідної мови сприяє встановленню оптимального співвідношення між теорією і практичним засвоєнням учнями програмового матеріалу, формуванням умінь і навичок усного й писемного мовлення. Вивчення мови, невіддільне від розвитку усного і писемного мовлення учнів, передбачає збагачення їх словникового запасу, оволодіння нормами літературної мови на всіх рівнях, формування в школярів умінь і навичок зв'язного викладу думок. Саме тому в початковій школі провідним принципом навчання виступає розвиток мовлення молодших школярів, звідки випливає необхідність розвитку їх активного і пасивного словника, активізації й збагачення словникового запасу кожного учня. Розвинене мовлення людини – не тільки форма думки, а й сама думка, супутник мислення, свідомості, джерело пам'яті. Створені за допомогою мови образи, описи подій, якостей, властивостей найрізноманітніших виявів життя людей є вищим актом пізнавальної діяльності людини. &quo ;Мовна поведінка, - пише В. Бадер, - як частина загальної поведінки людей свідчить як про рівень розумового розвитку, так і про рівень їх виховання. Вона репрезентує людину в цілому&quo ; . Ознайомлення із словниковим багатством, своєрідністю звукової та інтонаційної системи, словотворчими властивостями, особливостями граматичної будови, художньо-зображальними засобами мови розкриває учням духовне багатство народу, сприяє вихованню патріотизму. Комунікативна лінія змісту програми передбачає формування у молодших школярів чотирьох видів мовленнєвої діяльності — аудіювання, говоріння, читання, письма. Основним завданням таких занять є активне і цілеспрямоване збагачення і удосконалення мовлення учнів; безпосередня підготовка до складання учнями власних текстів; розвиток логічного мислення; розширення кругозору учнів. Крім цього, в процесі роботи над формуванням власної мовленнєвої діяльності учні оволодівають і контекстовими уміннями, тобто вчаться висловлюватись на тему, підпорядковуючи висловлювання основній думці вихідного тексту, відбирати матеріал, визначаючи в ньому головне і другорядне, використовувати відібраний матеріал у потрібному порядку.

Питанням розвитку мовлення школярів та збагачення їх словникового запасу приділяли багато уваги психологи, мовознавці та методисти (О. Леонтьєв, В. Мухіна, І. Синиця, Г. Ушакова; Л. Варзацька, М. Львов, В. Мельничайко, Г. Рамзаєва, Г. Фомічева та ін.). Проте ці та інші вчені „досліджували переважно загальнометодичні аспекти активізації та розвитку активного й пасивного словника учнів різного віку і майже не зосереджували уваги на виявленні ролі граматико-орфографічних знань” у збагаченні словникового запасу молодших школярів. Все це обумовлює актуальність проблеми та вибір теми наукового дослідження: «Збагачення словникового запасу молодших школярів під час засвоєння граматико-орфографічних знань». Об'єкт дослідження – словникова робота на уроках рідної мови. Предмет дослідження – методичне забезпечення процесу словникової роботи при засвоєнні граматико-орфографічних знань. Мета дипломної роботи – описати словниковий склад лексики сучасної літературної української мови та виявити найбільш ефективні шляхи збагачення словникового запасу молодших школярів під час засвоєння граматико-орфографічних знань. Для досягнення мети роботи необхідно виконати такі завдання: проаналізувати науково-методичну літературу з проблеми дослідження; охарактеризувати слово як основну одиницю лексикології; виявити шляхи збагачення словникового запасу молодших школярів; розробити систему вправ для словникової роботи з використанням граматико-орфографічного матеріалу. При написанні роботи були використані такі методи педагогічного дослідження: а) аналіз наукових джерел; б) спостереження; в) бесіда; г) теоретичне узагальнення. Практична значущість дипломної роботи випливає з актуальних завдань удосконалення навчально-виховного процесу у плані збагачення, уточнення й активізації словникового запасу молодших школярів. Матеріали дослідження можуть використовувати учителі початкової школи для ефективної реалізації розвивального потенціалу уроків рідної мови, доповнення навчального матеріалу підручників та інших педагогічних та освітніх цілей. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи складає 85 сторінок. РОЗДІЛ 1. Теоретичні ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ СЛОВА ЯК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ОДИНИЦІ МОВИ Слово як основна одиниця лексикології Лексика (грец. lexikos — «словниковий») — це „словниковий склад мови” . Розділ науки про мову, який вивчає лексику в усьому її обсязі, називається лексикологією. Основний „предмет лексикологічних досліджень — слова в усіх їх функціональних виявах” . Слово — центральна функціо­нально-структурна одиниця мови. Усі інші елементи мови існують або для слова й у слові (фонеми та морфеми), або завдяки йому (речення). Задовільного, логічно бездоганного визначення слова „мовознавча наука ще не має, хоча мовці завжди чітко відчувають і виділяють у мовленні окремі слова” . Це зумовлено тим, що, ло-перше, слова в мові дуже різні за своїм значенням і функціями, а по-друге — визначення, яке підходить для однієї мови, часто не придатне для іншої.

Найбільш точно й стисло окреслив слово французький мовознавець А.Мейє (1866—1936): „Слово — це вираження асоціації певного значення з певним комплексом звуків, що піддається певному граматичному використанню” . Проте навіть це визначення далеко не досконале: у ньому чітко не відмежовується слово від морфеми, з одного боку, і від словосполучення, з іншого; не враховано існування в мові багатозначних слів. Певне значення (зміст, поняття) властиве не тільки слову, а й морфемі (наприклад, у слові безхмарний реальне значення мають і префікс без-, що вказує на відсутність чогось, і корінь -хмар-) та фразеологічному словосполученню (пекти раків, передати куті меду, мати олію в голові), яке складається з двох і більше слів. Є багатозначні слова (голова на плечах, голова колони, голова зборів), є слова, зокрема займенники (він, такий, стільки), які не мають самостійного лексичного значення, набувають його тільки в контексті . Отже, значення не є означальним для слова, хоч і обов'язковим. Не можна вважати визначальною рисою слова і його цільноооформ-леність (непроникність) . Наприклад, дієслово читати в складеній формі майбутнього часу (буду читати, читати (буду) виступає в розчленованому вигляді. Складена форма вищого ступеня порівняння прикметників може виражатися дво­ма частинами: більш поміркований, менш придатний. Основна відмінна риса слова, якою воно відрізняється і від морфеми, і від словосполучення, — це наявність у ньому певного граматичного значення . Наприклад, наведена вище форма буду читати — дійсний спосіб, майбутній час, перша особа однини. Граматичне значення має і прислівник швидко (належить до певної частини мови), і прийменник над (крім того, що належить до певної частини мови, ще й вимагає після себе орудного або знахідного відмінка). А в нерозкладному фразеологічному словосполученні гнути кирпу, що передає одне значення «зазнаватися», граматичні значення має кожне слово (гнути — дієслово, неозначена форма і т. д.; кирпу — іменник, жіночий рід і т. д.). Поза контекстом займенник він не має лексичного значення, а граматичні значення має займенник, чоловічий рід, називний відмінок, однина. Отже, слово — це самостійна, наділена одним або кількома граматичними значеннями одиниця мови, яка передає одне чи більше лексичних значень, легко відтворюється і є будівельним матеріалом для речення. Якщо розглядати слово з погляду психології, то це — мінімальний звуковий (чи графічний) подразник, який викликає у свідомості людини певне уявлення — реальний або нереальний образ . Наприклад, словосполучення книжка на столі і книжка під столом викликають у свідомості різні уявлення, бо в них такими мінімальними подразниками виступають, крім іменників книжка і стіл, що повторюються в обох висловах, два різні прийменники на і під. Саме вони й визначають різницю в значенні обох словосполучень, що дає підставу сприймати їх як окремі слова. Слова виникають по-різному. Назва кенгуру, наприклад, виникла через непорозуміння. Коли англійці запитували в Австралії тубільців про назву дивовижних тварин, яких вони побачили тут уперше, ті, не знаючи англійської мови, природно відповідали: «не розумію», що для англійців звучало як «кенгуру».

Для пассажиров полет проходил спокойно. Но для экипажа он был не так уж прост. Был момент, когда расчеты показали критическое положение с горючим. Пилоты предложили в крайнем случае запросить разрешения на посадку во Фритауне, в Сьерра-Леоне, вместо Дакара. Меня это совсем не устраивало. С точки зрения безопасности Сенегал был куда предпочтительнее Сьерра-Леоне, тем более, что по пути из Фритауна в Лод пришлось бы сделать еще несколько промежуточных посадок. Решили тянуть до Дакара. Мы прибыли туда с минимальным запасом горючего после тринадцати часов и шести минут полета. При заходе на посадку мы все беспокоились, как нас примут в Буэнос-Айресе, не возникли ли там какие-то подозрения? Может быть, аргентинцы дали телеграмму с просьбой проверить нас в Дакаре как следует? Нам вовсе не улыбалась перспектива нового испытания. Но в аэропорту опасения развеялись. Самолет приняли как обычно. Нам шли навстречу во всем, разрешили оставить пассажиров и команду в самолете во время заправки. Цви Гутман был в числе тех, кто сошел на бетон, чтобы следить за заправкой

1. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

2. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

3. Методика активізації пізнавального процесу школярів до фізичної культури

4. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

5. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

6. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання
7. Активізація пізнавальної діяльності учнів
8. Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді

9. Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі

10. Види вправ з розвитку мовлення молодших школярів на уроках читання

11. Виконання тематичної композиції молодшими школярами

12. Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів

13. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

14. Гра як метод виховання молодших школярів

15. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

16. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

Подарочный набор Шампунь "Земляника", 240 мл + Гелевая зубная паста "Малина", 60 мл + Пеня для купания.
Пена для купания наполнит ванну ароматом душистой дыни, а с цветным гелем можно рисовать забавные узоры на губке или коже ребенка, а затем
326 руб
Раздел: Зубные пасты
Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки
Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики

17. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу

18. Особливості емоційних реакцій молодших школярів

19. Особливості методики ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва

20. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання

21. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів

22. Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання
23. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"
24. Робота над удосконаленням орфоепічних навичок молодших школярів

25. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі

26. Розвиток мовлення молодших школярів

27. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

28. Розвиток творчого мислення молодших школярів в процесі навчання

29. Розвиток у молодших школярів уявлень про портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

30. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

31. Система інтегрованих уроків, як засіб розумового розвитку молодших школярів

32. Стимулювання навчальної діяльності молодших школярів

Ретро телефон к мобильному устройству.
Телефон работает по принципу наушников. Кнопки регулировки громкости нет. Стандартный штеккер 3,5 мм. Материал: пластик. Цвет: черный.
1263 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Игрушка деревянная ALATOYS "Сортер".
Оригинальная деревянная конструкция представляет собой яркий привлекающий детское внимание сортер, включающий в себя 12 разноцветных
443 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

33. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

34. Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів

35. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"

36. Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу "Я і Україна"

37. Формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення

38. Формування екологічної культури молодших школярів
39. Формування здорового способу життя молодших школярів
40. Формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови

41. Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення

42. Формування навички швидкого читання у молодших школярів

43. Формування правильної дикції у молодших школярів

44. Формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

45. Формування у молодших школярів естетичних почуттів на уроках класного читання

46. Формування у молодших школярів мотивації до навчання

47. Формування у молодших школярів навичок швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору

48. Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою

Конструктор LEGO "Juniors. Ветеринарная клиника Мии".
Помогай Оливии и Мие лечить заболевших животных в ветеринарной клинике LEGO® Juniors! Вместе с Мией открой клинику и приготовься к
808 руб
Раздел: Больницы
Подставка под мобильный телефон "Сказочный павлин", 17 см.
Подставка под мобильный телефон, декоративная. Высота: 17 см. Материал: полистоун.
464 руб
Раздел: Держатели и подставки
Коврик массажный "Микс лес".
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики

49. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

50. Шляхи розвитку у молодших школярів бережливого ставлення до природи

51. Дидактичні умови забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у молодших школярів

52. Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі

53. Зміст правового виховання молодших школярів

54. Економічне виховання молодших школярів
55. Виховання молодших школярів на засадах християнської моралі
56. Виховання організованості молодших школярів на уроках фізичної культури

57. Адаптація молодших школярів до навчально-виховного процесу

58. Корекція тривожності у молодших школярів

59. Особистісна тривожність молодших школярів

60. Прояви агресивності молодших школярів

61. Психодіагностика творчих здібностей молодших школярів

62. Розвивальні ігри молодших школярів

63. Розвиток пам’яті молодшого школяра

64. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

Автомобиль-каталка "Премиум-2".
Большой автомобиль-каталка может не только катать малыша, но и перевозить "грузы". Особенно пригодится он в песочнице, где так
1461 руб
Раздел: Каталки
Карандаши цветные "Jumbo natur", 24 цвета, 24 штуки.
Утолщенный корпус. Имеют специально обработанную поверхность корпуса, без покраски.
532 руб
Раздел: 13-24 цвета
Карандаши цветные "Noris Club", треугольные, 24 цвета.
Количество цветов: 24. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: трехгранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
456 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Організація обліку запасів на підприємствах

66. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

67. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку

68. Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку

69. Коллекторские свойства нефтеносных пластов. Их значение при определении запасов месторождения

70. Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения
71. Английский Билль о правах 1689 г., Акт об устроении 1701 г. (Доклад)
72. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

73. Виды нормативно правовых актов и способы их публикации

74. Международно-правовые акты о правах и свободах человека и гражданина

75. Нормативные акты и их действие

76. Косвенные речевые акты в современном английском языке

77. Судьба золотого запаса царской России

78. Акт обследования и гигиенической оценки стоматологической поликлиники

79. Запасы и проблемы пресной воды

80. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

Автокресло Еду-Еду "KS-516 Lux" с вкладышем (цвет: синий, принт: графити, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
3873 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Патронташ со стопками.
Охотнику, туристу, болельщику и просто любителю спонтанных праздников это изобретение может весьма пригодиться. Набор удобных пластиковых
554 руб
Раздел: Прочее
Чудо-пеленка для мальчика "Bambola".
Пеленка на липучках создана, чтобы обеспечить спокойный сон малышу. Благодаря липучкам, которые удерживают и не позволяют ребенку
340 руб
Раздел: Пелёнки

81. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

82. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов

83. Актив баланса: содержание, оценка статей, техника составления

84. Учет товарно-материальных запасов

85. Управление запасами на промышленных предприятиях

86. Учет и анализ материально-производственных запасов организации
87. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.
88. Что такое речевой акт

89. Системы управления запасами

90. Системы управления запасами

91. Зразки засобів іммобілізації

92. Физиология поведенческого акта

93. Глобалізація світогосподарських звязків

94. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

95. Організація праці

96. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

Фломастеры утолщенные "Jumbo", 36 цветов.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 36 цветов.
829 руб
Раздел: Более 24 цветов
Ящик с ключевым замком, синий.
Размер (ВхШхГ) - 90х240х300 мм. Надежный корпус с удобной ручкой. Съемный лоток из ударопрочного пластика с 9 отделениями. Изготовлен из
1424 руб
Раздел: Прочее
Тортница с защелками.
Колпак тортовницы крепится к дну защелками. Сверху полиэтиленовая ручка, которая при необходимости вытягивается. Все это позволяет
333 руб
Раздел: Хлебницы

97. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

98. Управління запасами

99. Акты ФС и законодательный процесс


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.