Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература

«Українська демонологія та її персонажі»

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

«Українська демонологія та її персонажі» & bsp; & bsp; & bsp; Виконала: Топіліна Г.Є. & bsp; Науковий керівник:  к.і.н. Нікішенко Ю.І. & bsp; & bsp; & bsp; Київ 2008 Зміст & bsp; Вступ. 3 Розділ I. Демонологія та її специфіка. 8 Розділ II. Характерні риси української демонології 13 Розділ ІІІ. Взаємини людини з міфологічними персонажами. 16 3.1 Основні форми взаємодії. 17 3.2 Демонологічні вірування в системі народного календарю. 20 3.3  Мотив годування-задобрювання міфологічних персонажів. 23 3.4. Способи порятунку від міфологічних персонажів, що визивають безсоння у дітей. 26 3.5. Духи, що вселяються в людину. 28 3.6. Персонажі, що вступають в сексуальні стосунки з людиною. 32 3.7. Контакти людини з духами-віщунами. 33 Висновки. 37 Список використаної літератури. 40 Вступ & bsp; Темою даного дослідження є українська народна демонологія та її персонажі. Коло демонологічних уявлень складає найважливіший змістовний стрижень всієї традиційної культури, оскільки в демонологічних текстах (і відповідних ментальних стереотипах) зберігаються найбільш значимі з міфологічної точки зору і надзвичайно стійкі елементи архаїчної етнокультурної інформації. Український фольклор, як і весь слов`янський фольклор загалом, не зберіг реально зафіксованих (ні в усній, ні в писемній традиції) дохристиянських міфів про верховних божеств або героїв-першопредків, тому єдиним (насправді масовим і надійним) джерелом для реконструкції персонажів міфологічної системи, в якій немовби відобразились сліди давнього світогляду слов`ян, залишається тільки так звана нижча міфологія, тобто комплекс уявлень про демонів, духів, про нечисту силу та людей, наділених надприродними властивостями. Дивлячись на результати поглибленого вивчення різних сфер народної культури можна зробити висновок, що демонологічні повір`я пронизують майже всі сторони життя традиційного суспільства і активно проявляють себе в багатьох фольклорних, ритуально-комунікативних і мовних жанрах. Вони є невід`ємною частиною сімейних, календарних і господарчо-побутових обрядів; тісно пов’язані з уявленнями про час і простір, про явища природи, про тваринний та рослинний світ, про причини виникнення хвороб та епідемій; знаходять своє відображення в уявленнях про долю людини, її вдачу та психічне здоров`я. Окремі групи демонологічних персонажів є закріпленими за сферою виробництва (за ткацтвом, скотарством, бджільництвом, землеробством); особливі духи, як вважалось, були здатні шкодити чи допомагати породіллям і немовлятам, насилати на людину (особливо на дітей) різноманітні хвороби, стани гніву, туги або навпаки кохання; від волі духів могли залежати найпростіші господарчо-побутові події тощо. Таким чином вивчення народної демонології складає для дослідників народної культури велику цінність, оскільки висвітлює певні базові смислові зони, які сприяють реконструкції загальної міфологічної картини світу слов`ян. На сучасному етапі вивчення цього фрагмента культури важливим є не тільки виявлення всього кола міфологічних персонажів, їх системний опис та класифікація, але й постановка питань про те, які саме міфологеми (ідеологічні концепти, культурні символи) стоять за образами народної демонології, якою є прагматика активно побутуючих в традиційній культурі демонологічних текстів, які ціннісні орієнтири та нормативні приписи виявляються кращими в відносинах між людиною та міфологічними персонажами.

Але українська демонологія, з урахуванням перелічених вище аспектів, складає надзвичайно великий масив, тому доцільним було визначити окреме питання, докладному аналізу якого власне присвячено це дослідження. Отже, метою даної роботи є дослідження питання про взаємини людей традиційного суспільства з міфологічними персонажами в рамках української народної демонології. Це питання є надзвичайно важливим, тому що воно фактично є фундаментальним – демонологічні персонажі існують в уяві людини традиційного суспільства тільки тоді, коли, на її думку, вони мають з нею певну взаємодію, зв`язок, певним чином впливають на розвиток подій тощо. Отже, ми визначили об’єкт нашого дослідження як українську демонологію, а предметом в даному контексті можна вважати конкретних демонологічних персонажів та окремі мотиви, пов’язані з ними, зокрема мотиви взаємин з людиною. Актуальність даної роботи зумовлена як відсутністю ґрунтовних систематизованих досліджень саме з цього аспекту народної демонології, так і бажанням розкрити взаємин демонологічних персонажів з людиною в української демонології.  Щодо ступеню розробленості теми, то інтерес до народної демонології з`явився і зберігався ще з перших кроків розвитку фольклористики як науки, продовжувався в другій половині ХІХ століття і широко розвинувся і в наш час. На перших етапах розвитку неможливо відокремити дослідження саме української демонології від досліджень загальнослов`янських.  Зацікавлення народною демонологією проявлялось як в сфері збиральницької діяльності та публікації експедиційних матеріалів, так і в перших спробах включення цих даних в міфологічні дослідження та в наукові розвідки про слов`янські старожитності (А.А. Потебня, В.І. Даль, С.В. Максимов, А.Н. Афанасьєв та інші). Вивчення демонології в народних віруваннях протягом ХІХ століття можна поділити на декілька  етапів, в 30-40 роки спостерігався власне науковий етап вивчення української та взагалі слов’янської демонології, сюди можна віднести дослідження І.І. Срезневського, К.М. Семеновського, М.І. Костомарова, П.П. Чубинського.  В 60-70х роках під впливом народництва відбувалась певна романтизація та ідеалізація народних вірувань, яку можна приписати таким авторам як П.С. Іваненко, І.В. Лужицький, Я. Головацький, І. Вагилевич та М.Маркевич.  Нового, більш наукового ґатунку були дослідження Ф. Буслаєва, О. Потебні, О. Метлинського, М. Драгоманова, Є. Богдановича, І. Огієнка та інших. Протягом ХХ століття було накопичено велику кількість фактів, які відображали загальноетнічні або вузько-локальні дані про персонажів «нижчої» міфології. Разом з тим, науково-теоретична розробка цієї невичерпної теми довгий час не встигала за нагромадженням все нових і нових свідчень. Дослідження в цій області були суттєво просунуті вперед після появлення праць видатного етнографа Д.К. Зеленіна, якому вдалось не тільки всебічно та глибоко проаналізувати образ східнослов`янської русалки, але й показати його генетичні зв'язки з категорією так званих «заложних» покійників, тобто людей, які померли неприродною та передчасною смертю. Праці Д.К

. Зеленіна широко використовувались при написанні даної роботи . Широкий розмах отримало видання праць з демонології в останнє двадцятиріччя, коли почали активно публікуватись: збірки билиць, вірувань; узагальнюючі праці і дослідження, присвячені конкретних аспектам демонологічної традиції (О.А. Порицької та інших); словники міфологічних персонажів (Власова М.Н. , Виноградова Л.Н. ); етнолінгвістичні праці, в яких аналізують особливості демонологічної лексики (Е.Е. Левкієвська , Н.А. Архипенко). Результатом залучених у роботі досліджень можна визнати той факт, що на цей час стан вивчення «нижчої» міфології характеризується вже достатньо показовою базою зібраного фактичного матеріалу, достатнім рівнем його обробки. Саме ці успіхи у вивчення демонологічної системи підготували базу для дослідження її конкретних аспектів. Таким чином, метою нашої роботи, як було сказано вище, є дослідження конкретного аспекту народної демонології, а саме взаємин демонологічних персонажів з людьми, аналіз основних форм цієї взаємодії та власне значення демонологічних вірувань в свідомості людини традиційного суспільства. Для досягнення даної мети автор користувався такою методологічною базою: поєднально-історичним, аналітичним методами, а також методом структурного аналізу. За основу даної роботи взяті праці видатних етнографів та дослідників таких як Л.Н. Виноградова,  Д.К. Зеленін. Також в даній роботі були використані роботи не тільки українських дослідників, а й російських:  Власової М.Н., Померанцевої Е.В. , Левкієвської Е.Е., Терновської О.А. та інших, а також польського дослідника К. Мошинського . В аналізі саме української демонології для написання нашої роботи була дуже корисною збірка «Українці: народні вірування, повір'я, демонологія» за редакцією П.Пономарьова , де містяться праці різноманітних дослідників українських демонологічних уявлень: А.П. Пономарьова, Х.П. Ястуржинського, В.П. Милорадовича, В.М. Гнатюка, І. Франка та інших. Також в нашому дослідженні знайшли своє відображення окремі праці українських дослідників та письменників, таких як О. Поріцька , І. Нечуй-Левицький , Л. Українка та М. Гоголь (які широко використовувала демонологічні мотиви в своїй творчості), В.М. Гнатюк . Дана робота складається зі вступу, трьох основних частин та висновків. У першій частині «Демонологія та її специфіка» автор робить характеристику народної демонології взагалі, окреслює її основні елементи та її місце в контексті міфології взагалі. В наступній другій частині автор наголошує на специфічних рисах саме української демонології, окреслює коло основних персонажів. В третій частині автор висвітлює основну тему дослідження – взаємодію демонологічних персонажів з людьми, форми цієї взаємодії, розглядає в цьому контексті конкретних демонологічних персонажів, зокрема духів-віщунів, персонажів, що уособлюють душі предків тощо. Розділ I. Демонологія та її специфіка & bsp; Демонологія – це нижча міфологія, система міфологічних персонажів – демонів, духів, людей з демонічними властивостями. Народна демонологія торкається всіх сфер традиційної культури, вона може пояснювати майже всі події та явища впливом  демонів: атмосферні та природні явища, посмертне існування людей на «тому світі», господарче та сімейне життя, долю людини, причини хвороб та смерті.

Питання а чому? ґдина бльш-менш врогдна гпотеза, що спала мен на думку автор намагаться зробити роман максимально реалстичним. (Ага, майже каламбур. Фантастичне реалстичним.) Що тут можна сказати?.. Вдалося. Бажате прикладв? ·х десятки! Нжки в чулочках (замсть панчх), гнт пдземно птьми (а у гасовй ламп тод що горить?), пвтинка (це не половина невдомо якого тинка, а п'ятдесят карбованцв), чрвачок (мабуть, черв'ячок, малося на уваз а чим не сподобався хробачок?). ¶ так дал. Що тут скажеш? Справд, кивська укранська сильно вдрзняться вд лтературно. Суржик ллться звдусль, як кислотний дощ з неба. З реклами, з газет, з телевзора... а про радо шансон я взагал мовчу, бо вони це роблять, мабуть, навмисне. Боже, дякую тоб за те, що корови не лтають! Але чому ти не зробив також, щоб малописьменн люди не писали? Це не про автора. Автор, як я вже казав, якщо захоче то вм. Але ж маю в руках не якесь там радо! Книжка все-таки, не просто купа поднаних мж собою паперв. Джерело знань, хай йому чорт, нколи б деяких знань не отримувати

1. Постмодернізм та українська історична наука

2. Українська та зарубіжна культура

3. Українська робітничо-селянська спілка та Українська Гельсінська спілка

4. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

5. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

6. Українська національна революція 1649-1657рр
7. Українська держава П. Скоропадського
8. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

9. Українська мова у медіапросторі

10. Сучасна українська літературна мова

11. Українська мова серед інших слов’янських мов

12. Українська спеціальна лексика

13. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

14. Українська архітектура другої половини XVII-XVIII ст.

15. Українська держава в період руїни (1657-1676 рр.)

16. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу

17. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

18. Українська повстанська армія

19. Українська революція (1917-1920 роки)

20. Українська національна кухня

21. Українська культура XIX-XX ст.

22. Українська культура у другій половині ХVII–XVIII століття
23. Українське поселення та житло
24. Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю

25. Українська література XI—XII століть

26. Українська нація в романі П. Куліша "Чорна рада"

27. Українська народна пісенність

28. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

29. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

30. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

31. Українська література, як предмет вивчення у школі

32. Сучасна українська державність

Пазл "Лесные животные".
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На красочной картинке пазла изображены животные на лесной полянке. Собирая пазл, малыш
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Шкатулка для ювелирных украшений "Чайная роза" 17,5x17,5x9,5 см.
Шкатулка настольная. Размеры: 17,5x17,5x9,5 см. Материал: картон.
777 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

33. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

34. Українська полемічна думка у XVI–XVIII ст.

35. Українська діаспора

36. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

37. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

38. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика
39. Додаткові українські легенди та перекази про людину
40. Українські легенди та перекази про диких звірів

41. Українські легенди та перекази про комах, риб та раків

42. Українські легенди та перекази про свійських тварин та свійську птицю

43. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

44. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

45. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

46. Виникнення та формування українського етносу

47. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

48. Походження людини та її поява на території України

Свеча "Gardex Family" репеллентная от комаров.
Свеча обеспечивает защиту от комаров на открытом воздухе и в жилых помещениях в течение всего времени горения (до 30 часов) за счет
355 руб
Раздел: Спираль
Рюкзак для дошкольников "Тролли".
Рюкзачок "Тролли" детский, дошкольный, 1 отделение на завязках с верхних клапаном на липучке, 1 внутренний кармашек, узкие
465 руб
Раздел: Без наполнения
Плакат электронный "Говорящий Букваренок".
Многим детям понравится представленная оригинальная обучающая игра ''Говорящий Букваренок'', ведь она имеет несколько
429 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

49. Декабристський рух та його поширення на Україні

50. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

51. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

52. Звичаї та обряди на Україні

53. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

54. Поняття, форма та функції Конституції України
55. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України
56. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

57. Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні

58. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

59. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

60. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

61. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

62. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

63. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

64. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, оранжевая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: оранжевый.
442 руб
Раздел: Прочие
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82629.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные

65. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

66. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

67. Архетипи та універсалії української ментальності

68. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

69. Національний банк України та особливості його функціонування

70. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку
71. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому
72. Формування та розвиток банківської системи України

73. Банківська система України та проблеми її реформування

74. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

75. Особливостi аграрних реформ в державах ЦСЄ та в Українi

76. Столипін та його аграрна реформа в Україні

77. Основи інтеграції та гармонізації аудиту в Україні

78. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

79. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

80. Населення та трудові ресурси України

Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Подгузники Moony, 4-8 кг, экономичная упаковка, 81 штука.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг

81. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

82. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

83. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

84. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

85. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

86. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України
87. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі
88. Охорона авторського права та суміжних прав в Україні

89. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

90. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

91. Поняття, функції та система трудового права України

92. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

93. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

94. Принципи розробки та оцінки державної політики України

95. Судова реформа 1864 р. та особливості проведення її в Україні

96. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

Магнитная азбука. Жукова Н.С.
В новом издании знаменитой «Магнитной азбуки» букв стало еще больше. И еще увеличилось количество строк на магнитном мольберте-доске. А
649 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители

97. Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій

98. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

99. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.