Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Бюджетна ситема України

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А по дисципліні « БЮДЖЕТНА СИСТЕМА » Варіант № 6Слухач: Сидоркевич Дмитро Іванович Спеціальність, група: ЗФ – 02 ( фінанси )Керівник: Косенков Іван ТимофійовичРезультат, дата:Реєстраційний номер, дата: м. Черкаси 2001 р. З М І С Т1. Дати визначення с посиланням на офіційні джерела – касовому виконанню Державного бюджету України - 32. Механізм складання, затвердження і виконання місцевих бюджетів - 53. Пропозиції щодо поповнення місцевого бюджету з відповідними розрахунками, та шляхи зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування - 7 Література - 121. Дати визначення с посиланням на офіційні джерела – касовому виконанню Державного бюджету України. Четвертою ланкою бюджетного процесу є виконання бюджетiв. Касове виконання Державного бюджету здiйснюється через установи Нацiонального банку України, Державного експортно-iмпортного банку України, Акцiонерно- комерцiйного агропромислового банку "Україна", Акцiонерно-комерцiйного банку соцiального розвитку "Укрсоцбанк", Українського акцiонерно-промислово- iнвсстицiйного банку "Промiнвестбанк". Названi банки здiйснюють касове виконання державних позабюджетних фондiв, крiм Пенсiйного, який обслуговує Акцiонерно-комерцiйний банк "Аваль". Ранiше, до створення Державного Казначейства, розпорядником бюджетних коштiв (перераховувало їх) було Управлiння по виконанню Державного бюджету Мiнiстерства фiнансiв України. Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 липня 1995 року за № 590 створено Державне Казначейство та одночасно лiквiдовано Управлiння по виконанню Державного бюджету та Головне управлiння обслуговування державного зовнiшнього боргу Мiнiстерства фiнансiв України. Цiєю ж Постановою затверджено Положення про Державне Казначейство. Згiдно з Положенням, Державне Казначейство: - органiзовує виконання Державного бюджету i здiйснює вiдповiдний контроль за цим; - здiйснює управлiння наявними коштами Державного бюджету, в тому числi в iноземнiй валютi, та коштами державних позабюджетних фондiв у межах видаткiв, що установленi на вiдповiдний перiод; - здiйснює фiнансування видаткiв Державного бюджету; - веде облiк касового виконання Державного бюджету, складає звiтнiсть про стан виконання Державного та зведеного бюджетiв; - здiйснює управлiння державним внутрiшнiм та зовнiшнiм боргом вiдповiдно до чинного законодавства; - розподiляє мiж Державним бюджетом, бюджетом Автономноi Республiки Крим, областей, мiст Киiва i Севастополя вiдрахування вiд загальнодержавних податкiв, зборiв i обов'язкових платежiв за нормативами, затвердженими Верховною Радою України; - здiйснює контроль за надходженням i використанням коштiв державних позабюджетних коштiв. У разi, коли в ходi виконання бюджету рiвень дефiциту бюджету перевищує встановлений або виникає значне зниження надходжень вiд доходних джерел, Верховна Рада України, Верховна Рада Автономноi Республiки Крим, мiсцевi ради народних депутатiв за пропозицiєю Кабiнету Мiнiстрiв України та вiдповiдних виконавчих органiв або державних адмiнiстрацiй приймають рiшення про запровадження пропорцiйного скорочення затверджених бюджетних видаткiв щомiсячно по всiх статтях бюджету (крiм статей, якi визначить вiдповiдна рада) до кiнця бюджетного року.

Пропорцiйне скорочення може бути запроваджено також тодi, коли в ходi виконання бюджету його дефiцит не зменшується i, отже, фiнансування передбачених бюджетних заходiв стає неможливим. Якщо Верховна Рада не прийме рiшення про скорочення видаткiв бюджету при зростаючому дефiцитi, то Президент України має право зупинити або скоротити фiнансування окремих видаткiв, вiдповiдним чином попередивши про це Верховну Раду України. У своiй дiяльностi i Верховна Рада України, i вiдповiднi мiсцевi ради часто приймають такi рiшення, якi зумовлюють скорочення надходжень або збiльшення видаткiв по нижчестоячих бюджетах бюджетноi системи. У таких випадках вони повиннi передбачити джерела iх покриття. Тобто у разi, коли рада вищого рiвня або ii виконавчий орган у межах своii компетенцii приймаi рiшення, яке зумовлюi зменшення доходiв або збiльшення видаткiв бюджетiв нижчого рiвня, то кошти, необхiднi для збалансування мiнiмального бюджету нижчого рiвня, мають компенсуватися тим органом, який прийняв рiшення, за рахунок коштiв його бюджету або коштiв, передбачених для цього Законом. Слiд зазначити, що при визначеннi нестачi коштiв у бюджетi нижчого рiвня не враховуiться вiльний залишок коштiв цього бюджету, який створився на початок поточного бюджетного року i який не було використано до моменту прийняття даного рiшення. Рiшення вищих органiв впади, якi тягнуть за собою зменшення дохiдноi бази або збiльшення видаткiв бюджетiв нижчого рiвня, можуть бути не прийнятi до виконання, якщо вони не забезпеченi вiдповiдними бюджетними коштами. Якщо в ходi виконання бюджету вищий або нижчий орган влади чи управлiння приймає рiшення з питань, що не входять до його компетенцiї, i це завдає збиткiв бюджету нижчого чи вищого рiвня, то вiдшкодування цих збиткiв провадиться тим органом влади, який приймав рiшення, за рахунок коштiв його бюджету. Виконання Державного бюджету провадиться за розписом доходiв i видадкiв з поквартальним розподiлом, що складаiться Мiнiстерством фiнансiв відповідно до показникiв цього бюджету. Аналогiчно складаються фiнансовими управлiннями розписи доходiв i видаткiв з поквартальним розподiлом бюджетiв мiсцевих рад. Усi бюджети бюджетноi системи України виконуються по видатках у тих пропорцiях щодо загальноi суми видаткiв бюджетiв, якi затвердженi вiдповiдно Верховною Радою України i мiсцевими радами. Контроль за пропорцiйним фiнансуванням здiйснюiться щоквартально. Фiнансування видаткiв з Резервного фонду Кабiнету Мiнiстрiв здiйснюiться за постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiдповiдно до обгрунтувань iх необхiдностi та екологiчноi ефективностi. Виконання бюджетiв Автономноi Республiки Крим чи мiсцевого органу влади провадиться Урядом Республiки чи виконавчим органом, тобто саме вони забезпечують надходження до бюджету всiх передбачених бюджетом доходiв та ефективне витрачення бюджетних коштiв. При тимчасових розривах у виконаннi доходiв або необхiдностi збiльшення видаткiв бюджетiв виконавчi органи входять з клопотанням до вищих фiнансових органiв про надання позички на покриття тимчасових касових розривiв, при цьому вони подають також гарантiйнi зобов'язання щодо погашення позичок в обумовленi строки в межах поточного бюджетного року.

У разi необхiдностi внесення змiн щодо доходiв i видаткiв вiдповiдних бюджетiв державнi адмiнiстрацii та виконавчi органи мiсцевих рад можуть в межах наданих iм законом прав вносити змiни. Внесення змiн, уточнень та доповнень до бюджетiв протягом бюджетного року здiйснюiться в порядку, передбаченому Законом для затвердження вiдповiдних бюджетiв. Вiльний залишок коштiв бюджету, що утворився на початок поточного бюджетного року, доходи бюджету, одержанi додатково при виконаннi бюджету, суми перевищення доходiв над видатками, що утворюються в результатi збiльшення надходжень до бюджету, а також економiя у видатках - тобто будь- якi вiльнi бюджетнi кошти - вилученню не пiдлягають. Рiшення про використання цих коштiв приймаi вiдповiдний орган державноi адмiнiстрацii, виконавчоi влади або мiсцевого самоврядування з наступним затвердженням цих рішень вiдповiдними радами. Завершальною, п'ятою ланкою бюджетного процесу i складання i затвердження звiту про виконання Державного бюджету, бюджету Автономноi Республiки Крим та бюджетiв мiсцевих рад народних депутатiв. Звiт про виконання Державного бюджету складаi Мiнiстерство фiнансiв України, а по нижчих бюджетах бюджетноi системи це роблять вiдповiднi фiнансовi органи. До звiту про виконання Державного бюджету України та iнших бюджетiв в обов'язковому порядку додаєтеся пояснювальна записка щодо всiх вiдхилень вiд затвердженого бюджету як по доходах, так i видатках. Доповiдь по звiту про виконання Державного бюджету на засiданнi Верховної Ради робить Мiнiстр фiнансiв України. По звiту приймаiться постанова про його затвердження. З доповiддю по звiту про виконання бюджетiв Автономноi Республiки Крим та областей, мiст, районiв виступають керiвники вiдповiдних фiнансових органiв. Пiсля обговорення вiдповiднi ради приймають рiшення про затвердження звiтiв про виконання вiдповiдних бюджетiв. Усi бюджети України, вiд Державного до сiльського, i самостiйними, а в сукупностi складають зведений бюджет України. Звiт про його виконання робить Мiнiстерство фiнансiв України на пiдставi звiтiв про виконання бюджетiв Автономноi Республiки Крим, областей, мiст Киiва i Севастополя. Зведений звiт надсилаiться до Верховноi Ради України. Затвердженi радами бюджети всiх рiвнiв пiдлягають опублiкуванню. Публiкуються i звiти про виконання бюджетiв. 2. Механізм складання, затвердження і виконання місцевих бюджетів. Бюджетний процес починається з аналiзу звiтних даних по виконанню Державного та мiсцевих бюджетiв за попереднi роки, з виявлення тенденцiй у виконаннi дохiдноi i видатковоi частин бюджету. Детально аналiзуються надходження по окремих податках, визначаються збiльшення чи зменшення доходiв по кожному виду податкiв, iх вплив на виконання доходiв бюджетiв рiзних ланок бюджетної системи. Аналогiчно аналiзується виконання видатковоi частини як Державного, так i мiсцевих бюджетiв. Органiзацiя бюджетного процесу здiйснюється вiдповiдно до Закону про бюджетну систему України, рiшень Верховноi Ради Автономноi Республiки Крим і мiсцевих рад народних депутатiв та iх виконавчих органiв. Реалiзацiя законодавчих i нормативних актiв по бюджетних повноваженнях вiдповiдних рад вiдбувається шляхом складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетiв усiх ланок бюджетноi системи.

Я звернувся до Голови Верховно Ради, лдерв фракцй: що заважа псля Послання Президента заслухати т закони, про як дехто говорить з фракц БЮТ? Очевидно, за тим, що вдбуваться сьогодн в парламент, стоять нш цл. Це не проблема антинфляцйних заходв Я не ставлю зараз за мету вдкривати намри та думки. Хотв би лише сказати, що та сила, яка не виступа за полтичну стаблзацю в укранському парламент, виступа проти нацональних нтересв». Президент закликав парламентську бльшсть до стабльно  конструктивно роботи та негайного розгляду першочергових соцально важливих законопроектв. Окремо В. Ющенко зупинився на проблем нфляц та наголосив, що жодна крана не бореться з нфляцю без ефективного бюджетного нструмента. Президент вдзначив, що вважа диним мсцем розробки змн до Конституц Нацональну конституцйну раду, яка « тим диним майданчиком, де вс небайдуж до того, як проходить конституцйний процес, можуть ссти за «круглий стл»  обговорити питання щодо змсту та формату Основного Закону»

1. Бюджетна система України

2. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

3. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

4. Бюджетна компетенція України та місцевих утворень

5. Атомна енергетика України і РПС

6. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
7. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)
8. Політичні права і свободи громадян України

9. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

10. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

11. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

12. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

13. Історія України

14. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

15. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

16. Період гетьманщини України

Бустер Happy Baby "Booster Rider" (цвет: aqua, 15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 2 (15-25 кг)
Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные
Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

17. Центральна Рада і пролетаріат України

18. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

19. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

20. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

21. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

22. Економічне районування України
23. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї
24. Основні напрямки зовнішньої політики України

25. Господарське право України

26. Конституційний суд України

27. Цивільне право України

28. Суверенітет України

29. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

30. Проект кримінального кодекса України

31. Державній бюджет України

32. Сбалансованість бюджета України

Детские подгузники-трусики "Nepia. Genki!" (для мальчиков и девочек), 13-25 кг (размер XXL), 18.
Подгузник изготовлен по последним технологиям из невероятно мягкого материала, идеально фиксируется, обеспечивая комфорт и надежную
703 руб
Раздел: Обычные
Контейнер прямоугольный, 1850 мл.
Контейнер прямоугольный объемом 1850 мл. Герметичный. Широкий температурный диапазон использования. Материал: стекло, пластик,
447 руб
Раздел: Штучно
Папка-портфолио для школьника, на 4 кольцах, 20 файлов, 10 вкладышей.
Формат - A4. Размер - 245x320 мм. Наличие файлов - 20. Количество вкладышей - 10. Материал папки - твердый картон. Материал вкладыша -
371 руб
Раздел: Портфолио

33. Фінансова система України

34. Організаційна система управління природокористуванням України

35. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

36. Машинобудування України

37. Бідність в України

38. Вплив російської кризи на економіку України
39. Місце України в глобалізаційних процесах
40. Машинобудівний комплекс України

41. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

42. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

43. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

44. Грошовий обіг України

45. Органи внутрішніх справ України

46. Грошові розрахунки в господарському обороті України

47. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

48. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

Нож для чистки овощей "Victorinox", универсальный, двустороннее зубчатое лезвие, чёрный.
Изумительный нож для кухни. Небольшой и удобный, он идеально подходит для чистки овощей. А яркий цвет порадует глаз и не даст ножу
410 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Говорящий планшетик "Новогодний праздник".
В этом планшетике Умка поёт, говорит и рассказывает сказки! 16 новогодних песенок («Песенка Умки», «Белые снежинки», «Снеговик», «Дед
344 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Набор диких животных.
В наборе: 12 фигурок диких животных. Средний размер: 10 см. Возраст: 3 лет. Фигурки в наборе представлены в ассортименте, без возможности выбора.
461 руб
Раздел: Дикие животные

49. Інформаційна політика України

50. Конституційні засади виконавчої влади України

51. Судова система України

52. Грошова система України

53. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

54. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України
55. Хімічна промисловість України
56. Чорна i кольорова металургія України

57. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

58. Законодавство України про військову службу

59. Діяльність уряду України в галузі екології

60. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

61. Легка промисловість України укр

62. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

63. Аграрне право України

64. М.О. Скрипник - видатний діяч України

Мягкий пол "Ассорти", универсальный, 60x60 см, 1.44 кв.м.
Размер 1 листа: 60x60 см. Площадь4 листов: 1.44 кв.м. Состав: 1 красный лист, 1 желтый лист, 1 зеленый лист, 1 синий лист.
1080 руб
Раздел: Прочие
Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики
Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы

65. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

66. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

67. Ліквідність банківської системи України

68. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

69. Національний банк України

70. Національний банк України та особливості його функціонування
71. Проблеми функціонування фінансових бірж України
72. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

73. Структура страхового законодавства України

74. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

75. Фондовий ринок України

76. Формування та розвиток банківської системи України

77. Банки на валютному ринку України

78. Банківська система України

79. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

80. Законодавча база України про охорону праці

Стул детский "Малыш-1".
"Малыш №1" - маленький, компактный удобный стульчик для малыша. Он изготовлен из натуральных материалов и покрыт нетоксичным,
853 руб
Раздел: Стульчики
Этикетка самоклеящаяся, А4, 24 этикетки, 70х37 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 70х37 мм. 24 этикетки на листе А4 формата. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 70 деталей.
Мозаика с прозрачным полем – отличный подарок для маленьких фантазеров. Из красочных деталек-ромбиков ваш ребенок сможет собирать любые
438 руб
Раздел: Пластмассовая

81. Мохоподібні України

82. Чинники процесу антропогенезу на території України

83. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

84. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

85. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

86. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України
87. Сучасний стан сільского господарства України
88. Кращі дерева України

89. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

90. Організація обліку власного капіталу підприємства України

91. Проблеми діловодства на сторінках журналу "Кадровик України"

92. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

93. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

94. Законодавство України про цивільну оборону

95. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

96. Характеристика головних рекреаційних районів України в 2004-2008 рр.

Стол детский складной "Алина" (цвет: бук).
Стол "Алина" детский складной. Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
656 руб
Раздел: Столики
Детская машинка "ВИХРЬ".
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Джип-каталка "4х4", голубой.
Каталка со звуковым сигналом. Автомобиль оснащен крюком с веревкой, за который его может везти сам водитель или родители. Если веревка не
1731 руб
Раздел: Каталки

97. Характеристика рекреаційних ресурсів України

98. Хімічна промисловість України

99. Регіональна економіка промисловості України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.