Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Закономірності формування корпоративного управління

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Структура, цілі та завдання Сутність та економічна природа корпорації і корпоративного управління Еволюція корпорацій у розвинутому суспільстві Взаємодія цілей різних груп учасників корпоративного управління Розвиток корпоративного управління – це одна із складових ринкових реформ, умова розвитку приватного бізнесу, засіб підвищення конкурентоспроможності на міжнародних ринках та поліпшення загальних показників економічної діяльності. Корпоративне управління – це система відносин між власниками, органами управління, а також іншими зацікавленими особами (працівниками, постачальниками, споживачами, кредиторами, державними та місцевими органами виконавчої влади, громадськістю тощо) задля забезпечення ефективної діяльності товариства, інтересів власників та інших зацікавлених осіб. Якість корпоративного управління, а саме дотримання прав акціонерів, виплата дивідендів, прозорість процедур корпоративного управління, ефективна структура та функції керівних органів акціонерного товариства та інше, приводить до зростання власного капіталу акціонерного товариства та є одним з ключових факторів, що обумовлює інвестиційний клімат в країні, впливає на ефективність діяльності товариств та розвиток ринку цінних паперів. Важливість корпоративного управління для товариств полягає в його внеску у підвищення їх конкурентоспроможності та економічної ефективності завдяки забезпеченню належної уваги до інтересів акціонерів, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин, підвищенню фінансової прозорості, запровадженню правил раціонального менеджменту та належного контролю. Важливість корпоративного управління для економіки кожної області обумовлена його впливом на соціальний та економічний розвиток області через сприяння розвитку інвестиційних процесів, забезпечення впевненості і підвищення довіри інвесторів, підвищення ефективності використання капіталу (перелив капіталу) та діяльності товариств, врахування інтересів широкого кола зацікавлених осіб. Частка корпоративного сектору в економіці України вже зараз складає близько 75% в загальному обсязі виробництва продукції та надання послуг. У 34 тисячах акціонерних товариствах асоційовано майже 17 мільйонів акціонерів як виразників інтересів корпоративного капіталу, що становлять ядро нової, ринкової системи господарювання в країні, орієнтованої на інтеграцію з Європейським Союзом. Структура, цілі та завдання Згідно з визначенням Світового банку, корпоративне управління поєднує в собі норми законодавства, нормативних положень та практику господарювання у приватному секторі, що дозволяє товариствам залучати фінансові і трудові ресурси, ефективно здійснювати господарську діяльність і, таким чином, продовжувати своє функціонування, нагромаджуючи довгострокову економічну вартість шляхом підвищення вартості акцій і дотримуючи при цьому інтереси всіх осіб, що беруть участь в товаристві та суспільства в цілому. Корпоративне управління розглядається як система виборних та призначених органів, які здійснюють управління діяльністю товариства, що відображає баланс інтересів власників і спрямована на забезпечення максимально можливого прибутку від усіх видів діяльності товариства в межах норм чинного законодавства.

Незаперечним фактом є недостача фахівців з корпоративного управління, недостатній рівень підготовки менеджерів в області корпоративного управління. Досягнення мети можливо за допомогою підцілей, а саме: Розкрити сутність корпоративного управління, оцінити роль і місце у системі суспільних відносин. Показати його значення в умовах становлення ринкової моделі господарювання. Проаналізувати еволюцію корпоративного управління, моделі корпоративного управління в західних країнах, розглянути зовнішню і внутрішню структури корпоративного управління. Вивчити особливості корпоративного управління в акціонерних товариствах. Оволодіти навичками логічного і критичного осмислення процесів регулювання корпоративного управління (державного та саморегулювання). Ознайомитися з особливостями і проблемами корпоративного управління в сучасних умовах господарювання України. Сутність та економічна природа корпорації і корпоративного управління Термін “корпорація” походить від латинської і позначає об'єднання, союз, створювані на основі професійних або станових інтересів. Сучасне використання терміну «корпорація» істотно відрізняється залежно від основних систем права: англійської (поширена в США, Великобританії, Канаді, Австралії, Індії) і цивільної (континентальною) системи права (включає німецьку, французьку і скандінавською системи має рацію). У англійській системі поняття «корпорація» розглядається як організація – единое ціле, як учасник господарювання. У США всі корпорації діляться на 4 групи: публічні, напівпублічні, підприємницькі, непідприємницькі. У країнах континентальної системи поняття корпорація розглядається ширшим – до них відносять різні види хоз. суспільств, господарськи об'єднання, кооперативи, державны підприємства, негосподарські союзи і асоціації. Корпорація – договірне господарське об'єднання, створене на основі економічних інтересів виробничих працівників і акціонерів для отримання максимального прибутку від виробничої діяльності і вкладених інвестицій. Трактування поняття «корпоративне управління»(КУ) залежить від різних підходів, вживаних різними авторами, які закладають в суть цього поняття певні аспекти, на яких можуть базуватися основні принципи корпоративного управління: Базується на нормативних положеннях і практики господарювання. Запеспечує захист прав інвесторів і корпоративного контролю. Вирішає протиріч між акціонерами і менеджментом корпорації. Використовує інституційних механізмів для ефективної роботи підприємства і управління відносинами власності. Корпоративе управління - спосіб дії на систему взаємин між учасниками корпоративних відносин, яка регламентується законодавчими і нормативними актами, внутрішніми нормативними документами в цілях підвищення ефективності господарювання – отримання очікуваного прибутку. Об'єктом корпоративного управління є корпорація. Предметом КУ є суспільні відносини, що складаються між учасниками корпорації, між корпорацією і менеджментом, між різними органами управління в процесі становлення, діяльності і ліквідації корпорації. Поняття “корпоративна культура” охоплює: корпоративні звичаї та звичайну практику ділових відносин; корпоративні прецеденти; локальні нормативні акти акціонерних товариств.

3. Еволюція корпорацій у розвинутому суспільстві Можна виділити декілька етапів становлення сучасних корпорацій: перший – поява перших колективних форм господарчої діяльності, формування перших корпоративних норм (місцеві об’єднання, спілки осіб однієї професії); другий – зародження корпорацій та корпоративного управління (15 – перша половина 19 ст.); третій – масове появлення корпорацій, формування системи корпоративного управління (друга половина 19 ст. – початок 20 ст.); четвертий – корпорацій приваблююча форма здійснення підприємницької діяльності. В Україні законодавче регулювання процесів виникнення та діяльності господарчих товариств, прообразів майбутніх корпорацій, стало формуватися з початку 90-х років. 20 ст., після оголошення політичної та економічної незалежності. У зв’язку з тим, що з відомих причин рівень розвитку корпоративної культури в Україні не є високим, головна увага під час реформування корпоративних відносин має бути приділена законодавству. Правове поле, в якому наразі діють товариства України можна умовно поділити на: 1. Законодавство, що регулює діяльність товариств в Україні: Господарський Кодекс України від 16.01.2003 р. 436-IV; Закон України “Про господарські товариства” від 2003 р.; Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” (ВВР), 31, 2006 р.; 2. Законодавство про приватизацію, яке регулює особливості діяльності товариств, створених в процесі приватизації: Закон України “Про приватизацію державного майна” в ред. від 19.02.97р.; Закон України “Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі” від 10.07.96р.; Закон України “Про державну програму приватизації”, який щороку ухвалюється Верховною Радою. Виділяють такі види корпоративних об'єднань в сучасної економіці: союзи, господарські асоціації, концерни, консорціуми, картелі, корнери, конгломерати, трести, синдикати, франчайзи, холдинги. Таке різноманіття корпоративних об'єднань властиве західним країнам з високим рівнем технічного прогресу. Розглянемо визначення об'єднань підприємств, які приведені в українському законодавстві: Таблиця 1 Види господарських об'єднань в Україні Назва об'єднання Визначення асоціація договірні об'єднання, створені для постійної координації господарської діяльності. Асоціація не має права втручатися у виробничу і комерційну діяльність кого-небудь з її учасників корпорація договірні об'єднання, створені на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованої регуляції діяльності кожного з учасників; консорціум тимчасові статутні об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення загальної мети; концерн статутні об'єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі і тому подібне на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємців холдингова компанія суб'єкт господарювання, який володіє контрольними пакетами акцій інших (одного або більше) господарюючих суб'єктів промислово-фінансова група (ПФГ) це об'єднання, в яке можуть входити промислові підприємства, сільськогосподарські підприємства, банки, наукові і проектні установи, інші установи і організації всіх форм власності, які мають на меті отримання прибули, і яке створюється за рішенням Уряду України на певний термін з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України, включаючи програми згідно міждержавним договорам, а також виробництва кінцевої продукції.

Отже економчний, головно промисловий, розвиток дано крани обумовляв  зрлсть для революц В перод 1917 року Рося з  малорозвиненою соцально-економчною системою, що в нй слдна була ще спадщина недавнього крпацько-февдального устрою, няк не могла тво]рити органчного, пдпорядкованого марксвським обктивним закономрностям, пдложжя для соцалзму й комунзму. Псля логки соцалстично доктрини, революцйн зриви стояли на порядку дня в захдних ндустралзованих держа]вах Сталося навпаки! В розвинених економчно кранах соцалзм не втрима свох позицй; натомсть вдстала вд них на клька десятилть Рося, зовсм неочкувано, перша станула тереном комунстичного експерименту. До питання, як не створило наслдки для самого кому]нзму, ми ще повернемо. Тут важно ствердити, що самий цей експеримент проречисто заперечу твердження марксизму про ршаюче значння механстично-матералстичних факто]рв у подях стор. Вн доказу, що  процесами керму люд]ський дух  рушйна воля, виявлюван в активному чин

1. Корпоративне управління акціонерним товариством

2. Національні моделі корпоративного управління

3. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

4. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

5. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

6. Управління корпоративною власністю підприємства
7. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою
8. Формування політики антикризового фінансового управління підприємством

9. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

10. Ділові взаємовідносини в апараті управління

11. Методи управління підприємством

12. Процес управління та його основні стадії

13. Системний підхід до управління персоналом фірми

14. Управління затратами

15. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

16. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

Детская горка, цвет: красный/желтый, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки
Магнитная игра для путешествий "Волшебный лес".
Уникальная логическая игра-головоломка для отличного времяпрепровождения и тренировки ума. Имеет компактное игровое поле с магнитными
530 руб
Раздел: Игры на магнитах
Папка для тетрадей "Кошечка", А4.
Папка для тетрадей формата A4, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
359 руб
Раздел: Папки для тетрадей

17. Управління фінансами України

18. Організаційна система управління природокористуванням України

19. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

20. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

21. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

22. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою
23. Кредитний ризик та методи управління ними
24. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

25. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

26. Валютні ризики: економічна природа та управління

27. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

28. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

29. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

30. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

31. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

32. Державне управління в сфері охорони здоров’я

Сумка-переноска "Фёрби" с наушниками.
Сумочка для переноски Furby от бренда Famosa предназначена для пушистого игрушечного зверька, который тоже нуждается как любой питомец в
460 руб
Раздел: Детские
Ретро телефон к мобильному устройству.
Телефон работает по принципу наушников. Кнопки регулировки громкости нет. Стандартный штеккер 3,5 мм. Материал: пластик. Цвет: черный.
1263 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов

33. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

34. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

35. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

36. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

37. Поняття і наукові засади державного управління

38. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища
39. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління
40. Сутність і сфера міжгалузевого управління

41. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

42. Управління духовними процесами суспільства

43. Управління юридичним консалтингом

44. Функції та принципи державного управління

45. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

46. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

47. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

48. Системний аналіз складних систем управління

Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры
Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

49. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

50. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

51. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

52. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

53. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

54. Управління запасами матеріалів на підприємстві
55. Управління поведінкою споживачів
56. Управління процесом створення нового товару

57. Клініко-патогенетичні закономірності застосування інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту і донаторів оксиду азоту в лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію зі змінами мозкового і периферійного кровоплину

58. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції

59. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

60. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

61. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

62. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

63. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

64. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Самойловский текстиль. Настроение", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1249 руб
Раздел: Бязь
Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Микроскоп для смартфона "Kakadu".
Микроскоп для смартфона прекрасное дополнения для Вашего гаджета. Увеличение в 30 раз! Подходит практически ко всем смартфонам (толщина
383 руб
Раздел: Прочее

65. Діяльність органів управління освітою

66. Економічні та правові основи управління організацією

67. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

68. Заохочення працівників як метод управління персоналом

69. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

70. Конфлікти та методи управління ними
71. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління
72. Менеджмент та система управління

73. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

74. Механізм і методи управління фірмою

75. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

76. Організаційна структура управління персоналу підприємства

77. Організаційна структура управління підприємством

78. Організація управління персоналом підприємства

79. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

80. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения
Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Глобус с подсветкой "Физико-политический", 320 мм.
Невероятно удобный физико-политический глобус с подсветкой отлично подойдет и для домашнего пользования, и как учебный инвентарь в школах.
1068 руб
Раздел: Глобусы

81. Особливості управління організацією

82. Персонал як об’єкт управління організації

83. Принципи управління персоналом

84. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

85. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

86. Розвиток науки управління
87. Система управління персоналом
88. Стратегічне планування і управління на підприємстві

89. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

90. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

91. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

92. Сутність лідерства та управління

93. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

94. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

95. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

96. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные
Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Управління інвестиціями

98. Управління інноваційними платформами проектів енергозберігаючих технологій у житлово комунальному господарстві

99. Управління кар’єрою


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.