Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Документний фонд як інформаційний ресурс

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Зміст Вступ Розділ 1. Особливості документного фонду як інформаційного ресурсу 1.1 Документ як основний елемент ДФ 1.2 Інформативність - функція і властивість ДФ 1.3 Документна та інформаційна повнота ДФ Розділ 2. Інформаційний потенціал ДФ Рівненської ДОБ 2.1 Кількісний і якісний склад ДФ 2.2 Задоволення ІП користувачів засобами ДФ Висновки Список використаної літератури та неопублікованих видань Додатки Вступ Актуальність теми Рівень наукового та інтелектуального потенціалу кожної держави визначається станом створення власної інфраструктури, становлення та розвитку соціально-орієнтованої документно-інформаційної системи, інтенсивним зростанням документних потоків і масивів інформації як вітчизняного, так і зарубіжного походження. Інформаційні ресурси є продуктом інтелектуальної діяльності суспільства і розглядаються в даний час як стратегічний ресурс розвитку будь-якої країни, який за своєю значущістю не уступає іншим – фінансовим, сировинним, матеріально-технічним . Перед нашою країною постає завдання – cтворення розгорнутої структурованої системи документно-інформаційних ресурсів, а відтак, розбудови інформаційного суспільства. В широкому розумінні інформаційні ресурси – це будь-яка зафіксована на традиційних чи електронних носіях інформація, придатна для збереження і розповсюдження, зокрема: опубліковані і неопубліковані документи; повнотекстові бази даних; бібліографічна продукція; довідково-бібліографічний апарат (ДБА) бібліотек, в тому числі каталоги і бібліотечні картотеки, електронні бази даних (ЕБД); фактографічні бази даних; оглядово-аналітична продукція; послуги, пропоновані на інформаційному ринку; комп'ютерні мережі зв'язку; програмні засоби, що забезпечують створення інформаційних систем і розвиток телекомунікаційних мереж; і, насамкінець, це установи, в т.ч. бібліотеки, які створюють інформа-ційну продукцію, накопичують і використовують інформаційні ресурси. 21 століття – це суспільство інформативного типу, суспільство, в якому інформація є визначальним чинником науково – технічного прогресу В Україні на рівні держави прийнято пакет законодавчих документів, спрямованих на інформатизацію українського суспільства. Зокрема, закони України „Про інформацію”, „Про науково-технічну інформацію”, „Про Національну програму інформатизації”, які юридично закріпляють права громадян на доступ і отримання необхідної інформації. В умовах демократизації та інформатизації суспільства, впровадження ринкової економіки суттєво підвищується роль інформаційних та документних фондів у задоволенні інформаційних потреб суспільства. Інформаційний потенціал суспільства значною мірою залежить від якості сукупного документного ресурсу держави й технологій його використання. Інформація є невід'ємною складовою частиною документного фонду. Актуальність теми курсової роботи визначається важливістю документного фонду як інформаційного ресурсу в житті суспільства. Він є джерелом наукової, виробничої, художньої, побутової та іншої інформації, і акумулює в собі всі культурні, духовні, наукові та виробничі надбання людства.

Основною функцією будь-якого документного фонду є його інформативність. Адже фонд який містить документи але не містить потрібної інформації у цих документах не може існувати як важливий інформаційний ресурс суспільства. Документний фонд — це не довільно зібрані документи, а підібрані на основі старанного їх відбору, у відповідності до завдань інформаційної установи і потреб її користувачів. Документний фонд створюють не самоцільно, а для широкого громадського використання. Всі ці ознаки характеризують суть документного фонду. Чим якісніший фонд, тим повніше задовольняються потреби користувачів, тим краще виконує інформаційний заклад покладені на нього суспільством функції. Наукова розробленість теми. Оцінюючи роль останнього десятиріччя в розвитку і збагаченні знання про документ, можна констатувати, що з часів Поля Отле даний період виявився найпліднішим по глибині і масштабам нових ідей, продуктивності їх осмислення і практичного впровадження. Без перебільшення можна стверджувати, що багато в чому це відбулося завдяки роботам Г.Г. Воробйова Навчальний посібник Ю.Н. Столярова «Документарний ресурс» (М., 2001.- 152 с.) став підсумком багаторічних напрацювань автора, квінтесенцією його вчення про сутність і статус документа у всіх проявах. Автор переконливо доводить, що кожна установа, підприємство, організація функціонує на основі системи документних ресурсів, серед яких важливе місце посідають документні фонди бібліотек, архівів, музеїв, фондів НТІ. Актуальній проблемі організації та модифікації інформаційних ресурсів надавалося уваги у роботах таких відомих фахівців бібліотечної справи, як Л.Й. Костенко , В.І. Терешин та інших. В цих роботах особливу увагу приділено аналізу структури фонду бібліотеки та його розподілення для адаптації технології бібліотечного обслуговування до потреб користувачів. У статті Ю.В. Яковлєвої запропоновано реалізацію оцінки інформативності знайдених документів. Методи оцінки якості фонду розкрито в роботі Ф.М.Шукюрова . Автор приділяє увагу вивченню інформаційних потреб фахівців і ступеню відповідності їм довідково-інформаційних фондів. Для виявлення відповідності кількості документів у фонді числу запитів запропоновано використовувати метод кореляційного аналізу. Процеси інформатизації суспільства зумовлюють інтегрування інформаційних ресурсів ДОБ, спеціальних бібліотек та органів НТІ країни в межах єдиних регіональних систем. В умовах переходу до інформаційного суспільства, і зростання ролі електронних комунікацій перед бібліотеками постає проблема формування фондів електронних документів і забезпечення їх багатоаспектного використання. Створенню загальнодержавної системи галузевих серій електронних видань як основи документорозповсюдження, що полягатиме у формуванні в бібліотеках упорядкованих зібрань електронних документів, їх наступному тиражуванні та поширенні на комп'ютерних носіях інформації присвячена робота Т. Шерепи . Поняття «повнота» все частіше з'являється в спеціальній літературі. Ю.Н. Столяров запропонував прийняти в якості загального критерію ефективності роботи наукових бібліотек повноту обслуговування ними користувачів .

В основі цього критерію лежить забезпечення повноти бібліотечних фондів які є накопичувачами як ретроспективної, так і поточної інформації, і від їх стану залежить задоволення інформаційних потреб читачів. Повноті документних фондів бібліотек присвячена стаття В.І. Терьошіна . На сьогоднішній день тема дипломної роботи розкрита в не повному обсязі. Дуже мало науковців досліджували питання та проблеми документного фонду як інформаційного ресурсу. Недостатньо уваги було приділено таким питанням, як: інформативність документного фонду, документна та інформаційна повнота фонду. Отже, на сьогоднішній день питання та проблеми документного фонду як інформаційного ресурсу є досить актуальними, тому, що документні фонди відіграють важливу роль в інформаційному середовищі. Мета дипломної роботи полягає в аналізі та вивченні документного фонду як інформаційного ресурсу. Об”єкт дипломної роботи: документний фонд. Предмет дипломної роботи: – функціонування документного фонду Завдання дипломної роботи: охарактеризувати документ як основний елемент ДФ; розкрити інформативність як функцію і властивість ДФ; розглянути документну та інформаційну повноту ДФ; визначити кількісний і якісний склад ДФ Рівненскої ДОБ; проаналізувати стан використання ДФ Рівненскої ДОБ; вивчити рівень задоволення інформаційних потреб користувачів засобами ДФ; Рішення поставлених задач потребувало використування таких наукових методів: аналізу, синтезу, абстрагування, узагальнення, моделювання. Наукова та практична цінність даної роботи полягає в дослідженні теоретичних та практичних питань щодо характеристики та розкриття фонду як інформаційного ресурсу, які висвітлюються на сторінках різних джерел і системно викласти їх у даній роботі. Результати дослідження можуть бути використані у практичній роботі бібліотек щодо формування та використання ДФ, а також у навчальному процесі підготовки спеціалістів для документно-інформацйної сфери. Структура роботи. Робота складається з вступу, основної частини, висновків, списку використаної літератури, додатків. Аналіз актуальності досліджуваної проблеми, постановка мети та задач дослідження, наукова новизна та практичне значення одержаних результатів подаються у вступі. У першому розділі роботи розкривається поняття про документ як основний елемент ДФ, інформативність як функція і властивість ДФ, документна та інформаційна повнота ДФ. У другому розділі проаналізовано інформаційний потенціал ДФ Рівненської ДОБ: зокрема вивчено кількісний і якісний склад ДФ бібліотеки стан його використання та задоволення інформаційних потреб користувачів засобами ДФ. У висновках підведені підсумки результатів дослідження з теми. Список використаної літератури включає 64 назви публікацій з профілю теми дослідження, є доповненням до основного змісту роботи. У дипломній роботі вміщено 10 додатків, які містять статистичні дані РДОБ. Розділ 1. Особливості документного фонду як інформаційного ресурсу 1.1 Документ як основний елемент ДФ Документ — матеріальний об'єкт, що містить інформацію в зафіксованому вигляді і спеціально призначений для її передачі в часі і просторі.

Водное законодательство определяет порядок ведения водного кадастра, в рамках которого производится паспортизация рек и озер, которые имеют экологическое, экономическое и рекреационное значение. Лесной кодекс определяет правовой статус государственного лесного кадастра. При ведении государственного лесного кадастра используются данные государственного учета лесного фонда, осуществляемого на основании ст. 67 ЛК РФ. Государственный лесной кадастр ведется Министерством природных ресурсов РФ и его органами на местах. Закон РФ от 21 февраля 1992Pг. P23951 «О недрах» определяет правовой режим ведения кадастра месторождений полезных ископаемых. Данный кадастр ведется федеральным органом управления Государственным фондом недр (Министерство природных ресурсов РФ). Кадастр животного мира ведется на основании Федерального закона РФ от 24 апреля 1995Pг. P52ФЗ «О животном мире». Государственный кадастр объектов животного мира ведется в целях обеспечения охраны и использования животного мира, сохранения и восстановления среды его обитания

1. Інформаційні ресурси України

2. Інформаційні ресурси економічної діяльності

3. Проблеми комунікацій та доступу до інформаційних ресурсів у програмі ЮНЕСКО

4. Пенсійний фонд України як фінансовий інститут

5. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

6. Вклади та депозити банків як головне джерело банківських ресурсів
7. Анализ использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы
8. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

9. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

10. Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо

11. Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін

12. Якість інформації

13. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

14. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

15. Продовольственные ресурсы

16. Рекреационные ресурсы Северо-Кавказского района

Детские подгузники-трусики Genki L 9-14кг, 30 шт.
Трусики Genki - это одноразовые гипоаллергенные трусики, изготовленные из мягкого и гладкого хлопка. Они подходят для чувствительной кожи,
703 руб
Раздел: Обычные
Мешковина упаковочная "Gamma" (цвет: натуральный), 100х106 см, арт. М006Д.
Джутовая ткань отличается хорошими антистатическими свойствами, обладает превосходными теплоизоляционными качествами, хорошо пропускает
301 руб
Раздел: Однотонная, голография
Говорящий плакат "Веселые уроки".
Играй и учись с котёнком Тошей! Нажимай на картинки – изучай цифры, формы и цвета, знакомься с животными, слушай песенки мультяшек
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

17. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

18. Минеральные ресурсы как определяющий фактор экономического роста в России

19. Природные ресурсы как экономический фактор

20. Природные ресурсы

21. Рекреационные ресурсы Объединеных Арабских Эмиратов

22. Мировые водные ресурсы
23. Мировые ресурсы и добыча алмазов и драгоценных металлов
24. Негосударственные пенсионные фонды в РФ

25. Платежи за использование природных ресурсов

26. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

27. Приватизация жилых помещений в государственном и муниципальном жилом фонде

28. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

29. Правовое обеспечение деятельности внебюджетных фондов (Контрольная)

30. Порядок формирования и использования средств Фонда социального страхования РФ

31. Статистика трудовых ресурсов, занятости и безработицы

32. Правовой режим лесного фонда

Бутылочка для кормления "Avent", 260 мл.
Бутылочка: полипропилен, не содержит бисфенол-А. Соска: силиконовая, не содержит бисфенол-А. Возраст: 0—6 месяцев. При использовании
381 руб
Раздел: Бутылочки
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус Земли зоогеографический для детей, с подсветкой. Диаметр: 210 мм. Материал: пластик.
845 руб
Раздел: Глобусы
Настольная игра "Loonacy".
Loonacy (Лунаси) – очень забавная и веселая игра, в которой победит тот, что проворнее и внимательнее. Суть игры заключается в том, чтобы
490 руб
Раздел: Карточные игры

33. Европейские фонды, поддерживающие культуру

34. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

35. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

36. Обзор ресурсов Internet по социологии

37. Образовательные ресурсы интернет

38. Разработка проекта ИВС для управления файловыми ресурсами и ресурсами печати в сетях под управлением Win2000
39. Загрязнение водных ресурсов и методы очистки
40. Водные ресурсы и водные мелиорации

41. Рациональное использование водных ресурсов

42. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КАЧЕСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ЗАГРЯЗНЕНИЯ (MS Works, ТХТ)

43. Охрана и использование водных ресурсов

44. Природные ресурсы - как основа функционирования мировой экономики

45. Загрязнение водных ресурсов

46. Природные ресурсы России

47. Количественные показатели агроклиматических ресурсов

48. Образовательные ресурсы интернет

Шары Ньютона "Эврика", металл (арт. 98085).
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
891 руб
Раздел: Антистрессы
Пленка воздушно-пузырчатая 2-х слойная, плотность 75 г/кв.м.
Универсальный упаковочный материал. Препятствует повреждению товаров при ударе, предотвращает проникновение влаги и пыли, защищает от
423 руб
Раздел: Фольга
Копилка-сейф пластиковая большая, красная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1679 руб
Раздел: Копилки

49. Использование морских - возобновляемых ресурсов в производстве электроэнергии

50. Невербальные каналы передачи информации (Невербальні канали передачі інформації)

51. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

52. Состояние и основные пути улучшения использования трудовых ресурсов на примере АО "Прогресс" Саратовская область Питерский район

53. Количественные показатели агроклиматических ресурсов

54. Водные ресурсы
55. Природные ресурсы как экономический фактор
56. Государственные внебюджетные фонды

57. Паевые инвестиционные фонды

58. Кредитные ресурсы коммерческого банка (Доклад)

59. Учет основных средств /фондов/

60. Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

61. Налоги и платежи предприятия в бюджет и внебюджетные фонды

62. Амортизация основных фондов

63. Финансовые ресурсы предприятия

64. Амортизация основных фондов (Украина)

Дневник школьный "Герб".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет
338 руб
Раздел: Для младших классов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: синий.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Пепельница на ножке "Мэджик", 72 см.
Пепельница (на ножке) "Мэджик". Размер: 9,5 см. Высота пепельницы: 72 см. Материал: металл.
1534 руб
Раздел: Пепельницы

65. Методы переоценки основных фондов. Значение переоценки

66. Международный валютный фонд

67. Управление трудовыми ресурсами

68. Трудовые ресурсы как социально-экономическая категория и объект управления

69. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

70. Трудовые ресурсы и пути улучшения их использования
71. Управление трудовыми ресурсами
72. Основные фонды и оборотные средства предприятия

73. Производственные фонды радиотехнического производства

74. Переоценка основных фондов

75. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

76. Основные фонды предприятий

77. Планирование фонда оплаты труда

78. Исследование основных фондов предприятия

79. Оптимизация использования основных фондов

80. Анализ состояния и использования основных фондов предприятия

Подарочный набор "Покер", арт. 42444.
Набор включает в себя 200 фишек черного, синего, зеленого, белого и красного цветов с различным номиналом, подставку для фишек, также 1
1076 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Заварочный чайник с кнопкой BE-5587 "Webber", 600 мл.
Объем: 600 мл. Объем внутренней колбы: 200 мл. Материал внутренние колбы - пластик. Чайник заварочный из высококачественного термостойкого
386 руб
Раздел: Чайники заварочные
Глобус физический диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы

81. Статистическое изучение основных фондов предприятия

82. Трудовые ресурсы предприятия

83. Основные фонды

84. Паевые инвестиционные фонды

85. Ценообразование и использование ресурсов: рента, ссудный процент и прибыль

86. Регулирование занятости трудовых ресурсов Украины
87. Трудовые ресурсы мира и основные направления их современной миграции
88. Экономическая эффективность в условиях ограниченности ресурсов

89. Трудовые ресурсы

90. Рекреационные ресурсы Кипра

91. Туристские ресурсы Турции

92. Рекреационные ресурсы Днепро-Днестровского туррайона

93. Рекреационные ресурсы Объединеных Арабских Эмиратов

94. Підсумки визвольної війни середини ХVII ст., її значення

95. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

96. История Алмазного Фонда

Набор разделочных досок на подставке (4 штуки ).
Материал: пластик. Количество: 4 штуки. Каждая доска для определенных продуктов.
2090 руб
Раздел: Пластиковые
Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки
Сумка-транспортный чехол усиленная для колясок "Книжка".
Сумка чехол выполнена из прочной и легко чистящейся ткани оснащена двумя ручками для переноски. Размеры: 93x50x36 см.
907 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

97. Научные ресурсы мира

98. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

99. Безопасность файловых ресурсов сети Windows 2000


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.