Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Теоретико-методичні аспекти організації практичного навчання при вивченні студентами дисципліни "Механізація тваринництва"

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ ПРИРОДНИЧО-ГУМАНІТАРНИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА на тему «Теоретико-методичні аспекти організації практичного навчання при вивченні студентами дисципліни «Механізація тваринництва» Виконав О.Ю. Павлушко Керівник магістерської роботи Я.М. Рудик Консультант О.О. Заболотько КИЇВ – 2009 ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Практична підготовка студентів аграрних вищих навчальних закладів 1.1 Зміст практичної підготовки студентів в аграрних вищих навчальних закладах 1.2 Форми та методи практичного навчання 1.3 Фактори, що впливають на ефективність практичної підготовки молодших спеціалістів-аграрників Розділ 2. Планування та організація практичного навчання студентів у процесі вивчення дисципліни „Механізація тваринництва” 2.1 Зміст, роль та місце дисципліни„ Механізація тваринництва” у підготовці майбутніх інженерів-механіків 2.2Організаційно-методичні основи практичного навчання студентів у процесі вивчення дисципліни “Механізація тваринництва” 2.3 Методика проведення практичного навчання на тему: „Зрівноваження ротора молоткової дробарки та розміщення молотків на ньому” 2.4 Методичні рекомендації щодо планування практичного навчання майбутніх фахівців із дисципліни «Механізація тваринництва» Розділ 3. Експериментальна перевірка впливу методики проведення практичних занять на успішність студентів 3.1 Умови та методика виконання експериментальної перевірки впливу методики проведення практичних занять на успішність студентів Висновки Список використаних літературних джерел Додатки РЕФЕРАТ Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, одного додатку та списку використаних джерел. У вступі обґрунтовано актуальність дипломного дослідження, визначено його об’єкт і предмет, сформульовано мету і завдання, розглянуто практичне значення. У першому розділі „Практична підготовка студентів аграрних вищих навчальних закладів” – проаналізовано зміст та форми практичної підготовки студентів вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики України та з’ясовано її роль у фаховій підготовці фахівця для потреб АПК. У другому розділі „Планування та організація практичного навчання студентів у процесі вивчення дисципліни „Механізація тваринництва” – розкрито зміст та місце дисципліни „Механізація тваринництва” у процесі підготовки фахівців спеціальності 6.091902 „Механізація сільського господарства” у вищих навчальних закладах Міністерства аграрної політики України, а також проаналізовано організаційно-методичні основи практичного навчання студентів. Розроблено методику проведення практичного заняття з дисципліни „Механізація тваринництва” на тему „Зрівноваження ротора молоткової дробарки та розміщення молотків на ньому” . У третьому розділі – „ Експериментальна перевірка впливу методики проведення практичних занять на успішність студентів – наведено експериментальну перевірку впливу методики проведення практичних занять на успішність студентів, що проходила на базі відокремленого структурного підрозділу НУБіПУ «Немішаївський агротехнічний коледж».

У висновках узагальнено результати дослідження. Ключові слова: вищий навчальний заклад міністерства аграрної політики України, практична підготовка, практичне навчання, практичне заняття, методика навчання. ВСТУП Актуальність теми. Необхідність і важливість практичної підготовки фахівців інженерних спеціальностей для аграрного сектора на сьогоднішній день не можна поставити під сумнів або спростувати. Практичне навчання є важливим компонентом навчальної програми студентів і повинне наблизити майбутнього фахівця до виробничої сфери. Сучасною освітою визначаються такі основні напрямки практичної підготовки студентів: навчальна, аудиторна, робота під час навчальної та виробничої практик, навчальна позааудиторна. Можна визначити багато шляхів реалізації практичної підготовки у процесі навчання студентів. Тому наукові дослідження її оптимізації, вироблення засобів активізації практичних вмінь і навиків через різні важелі управління (мотиваційні, організаційні, фізіологічні та інші) є на сьогодні актуальними і необхідними. Необхідність підвищення ефективності практичної підготовки фахівців-аграріїв в сучасних умовах зумовили вибір теми дипломної роботи – «Теоретико-методичні аспекти організації практичного навчання при вивченні студентами дисципліни «Механізація тваринництва». Об’єктом дослідження є навчально-виховний процес у вищих аграрних навчальних закладах. Предмет дослідження – організація практичного навчання при вивченні студентами дисципліни «Механізація тваринництва». Метою дослідження є аналіз особливостей організації практичного навчання з дисципліни „Механізація тваринництва”. Відповідно до мети було поставлено такі завдання дослідження: – проаналізувати зміст та форми практичної підготовки студентів вищих аграрних навчальних закладів та з’ясувати її роль у фаховій підготовці майбутніх інженерів. – розкрити місце дисципліни «Механізація тваринництва» у процесі підготовки фахівців спеціальності 6.091902 «Механізація сільського господарства». – визначити та науково обгрунтувати педагогічні шляхи реалізації організаційно-методичного забезпечення практичної підготовки студентів-аграрників техніко-технологічних спеціальностей. – виявити і проаналізувати основні організаційно-методичні умови та фактори, що впливають на ефективність практичної підготовки студентів у вищих аграрних навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації. – розробити методику проведення практичного заняття. – експериментально перевірити ефективність розробленої методики проведення практичних занять. Практичне значення роботи полягає у можливості використання фактичного матеріалу та висновків науково-педагогічними працівникам вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики України з метою поліпшення фахової підготовки інженерів, слухачів та студентів; у навчальному процесі вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації. РОЗДІЛ І. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 1.1 Зміст практичної підготовки студентів в аграрних вищих навчальних закладах Аграрна галузь економіки є життєво важливою сферою матеріального виробництва і соціального розвитку суспільства.

Вона характеризується специфічними умовами праці, наявністю різноманітних форм власності. Перспективи розвитку цього сектору, відповідно до вимог сучасної ринкової економіки, залежать від рівня технологічної, технічної та економічної підготовки фахівців. Це, природно, висуває низку додаткових вимог до підготовки фахівців, покликаних у першу чергу підняти рівень сільськогосподарського виробництва відповідно до сучасних світових стандартів. Випускник вищого навчального закладу, поряд з високою професійною компетентністю та ерудицією, повинен вміти раціонально організовувати виробництво в умовах ринкових відносин, бути здібним до впровадження прогресивних енергозберігаючих технологій, творчо підходити до вирішення виробничих завдань. Підготовка таких фахівців здійснюється насамперед завдяки навчальному процесу вищого аграрного закладу освіти, який можна розглядати як сукупність системоутворюючих складових елементів. Так, залежно від основної дидактичної мети професійного навчання навчальний процес можна поділити на теоретичне і практичне навчання. Домінуюча мета теоретичного навчання – теоретичне освоєння професії, тобто засвоєння системи професійних знань про техніку, технологію, економіку, планування, організацію і управління виробництвом, а практичного – формування системи професійних умінь та навичок, тобто практичне освоєння професійної діяльності. Процес теоретичного навчання у своїй основі будується відповідно до логіки засвоєння знань, а практичного – до логіки формування умінь та навичок. Однак, при цьому слід зазначити, що теоретичне навчання забезпечує не тільки формування знань, але і умінь та навичок. І, навпаки, практичне навчання не зводиться тільки до формування умінь та навичок. Воно має і свою струнку та чітко виражену теорію. Для позначення різних видів практик в їх сукупності використовують терміни: &quo ;виробниче навчання&quo ;, &quo ;практична підготовка&quo ;. У словнику з професійної освіти цим термінам дано таке визначення. Виробниче навчання – складова частина професійної підготовки учнів професійно-технічних закладів освіти. Виробниче навчання виконує інтеграційну функцію в системі навчання і виховання майбутніх робітників, у ході його перевіряються міцність знань, здобутих учнями, умінь переносити ці знання на навчально-виробничу діяльність, формуються і закріплюються соціально-необхідні і професійно значущі якості особистості майбутнього робітника, засвоюються основи професійної майстерності. Практична підготовка студента – обов’язковий компонент освітньо-професійної підготовки, що має на меті вироблення у студентів професійних навичок і умінь для здобуття кваліфікаційного рівня. Проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача вищого навчального закладу та спеціаліста з певного фаху, здійснюється на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, науки, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі, державного управління. На думку І.Паламаря в період практичної підготовки знання знаходять сферу свого застосування, формуються професійно важливі практичні вміння і навички, навчання наближається до виробництва, виявляються нові проблеми і суперечності, пов’язані з потребами в нових знаннях .

Цей обов'язок вони вповні виконали, рятуючи існування Української Центральної Ради, якої знищення в тому часі, коли в Бересті рішались якраз переговори про міжнародне признання самостійної державности України, було б катастрофою. Цей переможний бій Січових Стрільців за столицю України коштував їх дуже багато жертв в убитих і ранених. Втрати виносили около половини їхнього бойового стану. Між убитими був також один з перших організаторів і ідеологів передвоєнного стрілецтва у Львові, кол. голова таємної середньошкільної організації в Самборі, УСС, студент львівського університету Василь Семець. Вкінці треба зауважити, що цей знаменитий київський бій Січових Стрільців та інших частин, що брали в ньому участь, на жаль, не знайшов належного відзначення в традиції наших визвольних змагань, а зокрема в традиції Українського Січового Стрілецтва, хоч своїм характером та історичним значенням він на це заслуговує. Остаточну перемогу над большевицьким повстанням в Києві осягнено тоді, коли на відсіч вирушили 2 лютого з лівого берега Дніпра, з Дарниці: Гайдамацький Кіш під проводом Симона Петлюри та 1-ша сотня Січових Стрільців і інші менші військові відділи

1. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

2. К переосмыслению монгольской эпохи в истории Казахстана (теоретико-методологический аспект)

3. Реализм и антиреализм: теоретико-познавательный аспект

4. Влияние политических факторов на инвестиционный климат в России: теоретико-методологические аспекты

5. Організація роботи Верховної Ради України

6. Основы социальной концепции РПЦ: теоретико-правовой аспект
7. Теоретико-правовые аспекты науки конституционного права на современном этапе
8. Індивідуалізація навчання

9. Психолого-педагогічні аспекти комп’ютерного моделювання при вивченні розділу "Геометричної оптики"

10. Теоретико-методичні засади фізичного виховання молоді у працях С. Гайдучка та братів Франків

11. Мотивація, стимулювання і активізація навчання

12. Організаційна структура митної системи України

13. Теоретико-концептуальні аспекти раціонального харчування

14. Методичний посібник до курсового проекту з дисципліни "Цифрові обчислювальні машини"

15. Механізація сільського господарства

16. Практичні рекомендації з дисципліни "Інженерні вишукування"

Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы
Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна
Набор первоклассника, для девочек, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские

17. Радянізація західних областей України після Другої світової війни

18. Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

19. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

20. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

21. Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

22. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання
23. Психолого-педагогічні умови організації уроку з трудового навчання
24. Дидактична гра в системі організаційних форм навчання

25. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

26. Политические аспекты деятельности предпринимательских структур: система взаимоотношений с органами власти, пути решений возникающих проблем; пути лоббирования

27. Суспільна організація життя слов

28. Правовые аспекты пересадки тканей и органов

29. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

30. Організація праці менеджера

31. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

32. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

Музыкальная шкатулка в форме трапеции.
Внутри шкатулки находится фигурка. При заводе шкатулки, фигурка кружится и звучит приятная мелодия. Размер: 13х16х9 см. Шкатулка
697 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Руль музыкальный "Вперёд!".
Чтобы игрушка превратилась в мини-синтезатор достаточно включить поворотники. Кроме того, руль обучит ребенка видам транспорта. На кнопках
665 руб
Раздел: Рули
Коллекция "Гардероб".
Кукольный гардероб для одежды кукол. У гардероба две распашные дверцы, нижний ящик с откидной крышкой, внутренние полочки, перекладина для
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие

33. Організаційна система управління природокористуванням України

34. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

35. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

36. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

37. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

38. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою
39. Рельєф та ландшафтна організація
40. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

41. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

42. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

43. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

44. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

45. Організація касових операцій у банківських установах

46. Організація ресурсної бази банків в Україні

47. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

48. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов
Деревянная рамка-вкладыш "Фрукты".
Деревянная доска Фрукты - это игровая панель для развития мелкой моторики, внимания, усидчивости и воображения Вашего малыша. Достаньте
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

49. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

50. Організація охорони праці на виробництві

51. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

52. Організація охорони праці на виробництві

53. Історичні аспекти вивчення інстинктів

54. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу
55. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна
56. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

57. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

58. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

59. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

60. Внутрішній аудит організації

61. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

62. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

63. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

64. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

Конструктор "Новый год".
Новогодний конструктор порадует любого ребенка! В комплект входят фигурка Деда Мороза, 2 девочек, 2 лошадок и зайки, из деталей можно
744 руб
Раздел: Новогоднее творчество
Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

65. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

66. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

67. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

68. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

69. Організація документаційного забезпечення установи

70. Організація і методика аудиту
71. Організація і методика аудиту доходів підприємства
72. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

73. Організація облікового процесу на підприємстві

74. Організація обліку

75. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

76. Організація обліку власного капіталу підприємства України

77. Організація обліку запасів на підприємствах

78. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

79. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

80. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

Набор цветных карандашей "Color'peps", 48 штук , 48 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель.В наборе 2 цвета металлик, 4 флюоресцентных, всего 48 цветов.
1006 руб
Раздел: Более 24 цветов
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, оранжевая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: оранжевый.
442 руб
Раздел: Прочие
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82629.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы

81. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

82. Організація праці бухгалтера

83. Організація складського обліку запасів в установах

84. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

85. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

86. Організація управлінського обліку на підприємстві
87. Основи організації бухгалтерського обліку
88. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

89. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

90. Становлення професійних бухгалтерських організацій

91. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

92. Аудит в організації

93. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

94. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

95. Громадські організації як вид об’єднань громадян

96. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие
Настольная композиция "Сад Дзен", 16x16x2 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
510 руб
Раздел: Антистрессы
Ящик, 50 литров, 530x370x300 мм.
Ящик для хранения сэкономит место и поможет поддерживать идеальный порядок. Ящик без колес. Материал: пластик. Цвет: прозрачный. Объем: 50
640 руб
Раздел: Более 10 литров

97. Організації (органи) господарського керівництва

98. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти

99. Організація захисту державної таємниці в Росії


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.